Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10


Скачати 44.25 Kb.
НазваЗахіднодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Дата24.03.2013
Розмір44.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський інститут

економіки і управління
Бюлетень БІЦ Випуск 10
___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________


Економіка. Економічні науки.


  1. Барышева А.В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз.

  2. Булеев И.П. Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект: Монография. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 424 с. 1 екз.

  3. Булеев И.П. Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы: Монография. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 336 с. 1 екз.

  4. Деревицкий А. Школа продаж. – СПб.: Питер, 2005. – 272 с. 1 екз.
  5. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Зб. мат-в ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16.03.2006 р. У 2-х т. Т. 2. / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 189 с. 1 екз.

  6. Концепции безопасности. Кн. 3: Безопасность в радиосвязи / Сост. Дворский М.Н., Палатченко С.Н. – К.: А-ДЕПТ, 2006. – 320 с. 1 экз.


  7. Система финансового менеджмента высшего учебного заведени / Под ред. Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 602 с. 1 екз.

  8. Уильямс Р. Управление деятельностью служащих. – СПб.: Питер, 2003. – 302 с., ил. 1 екз.

Математика. Інформатика.
9.Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посібник. – К.: МК-Прес, 2004. – 412 с., іл. 1 екз.

10. Бардачов Ю.М. та ін. Дискретна математика: Підручник для втузів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; За ред. д-ра техн. н., проф. В.Є. Ходакова. – К.: Вища шк., 2002. – 287 с., ил. 1 екз.

11. Бобровников Л.З. Электроника: Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с., ил. 1 екз.

12. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 718 с., ил. 1 екз.

13. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1957. – 784 с. 1 екз. ДАР.

14. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1955. – 412 с. 1 екз. ДАР.

15. Гордеев А.В. Операционные системы: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с., ил. 1 екз.

16. Інформатика для економістів: Навч. посібник / В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, А.М. Гострик. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с. 1 екз. ДАР.

17. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 364 с., ил. 1 екз.

18. Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии: Учебник-практикум. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 416 с., ил. 1 екз.

19. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры / В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков и др. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 464 с., ил. 1 екз.

20. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 800 с., ил. 1 екз.
Медицина.
21. Мамчур Ф.І. Довідник з фітотерапії. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Здоров’я, 1986. – 280 с. 1 екз. ДАР.

Філософія. Психологія.
22. Ильин В.В. Философия для студентов технических вузов: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2004. - 363 с., ил. 1 екз. ДАР.

23. Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя, П. Юдина. – 4-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1954. – 704 с. 1 экз. ДАР.

24. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с. 1 екз. ДАР.Історія.
25. Бинкевич В.В., Камеко В.Ф. Городок старинный запорожский Самарь с перевозом: Краеведческий очерк. – Днепропетровск: Пороги, 2000. – 156 с. 1 екз. ДАР.

26. Грант М. Расцвет Римской империи. – Харьков: Книжный клуб семейного досуга, 2005. – 416 с. 1 екз. ДАР.

27. Палмаш. Полвека истории...1954–2004: Исторический очерк / Сост. В.И. Демчук. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 240 с., ил. 1 екз. ДАР.
Культура. Наука. Освіта.
28. Абдулов Р.М. Организация внеаудиторной воспитательной работы со студентами (негосударственные высшие учебные заведения): Учеб.-метод. пособие. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2003. – 140 с. 2 екз. ДАР.

29. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. посібник. – К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 312 с. 1 екз.

30. Мистецтво бути викладачем: Практ. посібник / А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм та ін. – К.: НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2003. – 144 с. 1 екз.

31. Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації: Докладно про ВНЗ України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) /За заг. ред. В. Співаковського. – 7-е вид. – К.: ДП “Гранд-Ліцей”, 2006. – 380 с., іл. 3 екз.

32. Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: Зб. мат-в VIII студ. регіон. наук.-практ. конференції 7.04.2006 р. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 260 с. 4 екз.

33. Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Зб. тез і текстів виступів ІV міжнар. н.-т. конф. студентів, аспірантів та мол. вчених. 30.03.2006 р. Ч. 1. Загальні проблеми гуманітарних наук / Відп. ред. З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль: ІЕП, 2006. – 186 с. 1 екз. ДАР.

34. Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Зб. тез і текстів виступів ІV міжнар. н.-т. конф. студентів, аспірантів та мол. вчених. 30.03.2006 р. Ч. 2. Економіка та підприємництво / Відп. ред. З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль: ІЕП, 2006. – 186 с. 1 екз. ДАР.

Релігієзнавство.
35. Бхактиведанта А.Ч. Свами Прабхупада. Бхагавад-Гита как она есть: Полное издание. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, б/г. – 832 с. 1 екз. ДАР.

36. Бхактиведанта А.Ч. Свами Прабхупада. Источник вечного наслаждения: Крат. изложение Песни десятой Шримад-Бхагаватам. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, б/г. – 868 с. 1 екз. ДАР.

37. Бхактиведанта А.Ч. Свами Прабхупада. Наука самоосознания – М.: Бхактиведанта Бук Траст, б/г. – 478 с. 1 екз. ДАР.

38. Новый Завет. – Б/м: Изд-во Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни, б/г. – 1182 с. 1 екз. ДАР.

Філологічні науки. Художня література.
39. Браун К. Заказ на убийство: Романы / Пер. с англ; Сост. В.В. Мага. – М.: Фирма «АДА», 1993. – 432 с. 1 екз. ДАР.

40. Захава Б. Кадетский корпус. – М.: Академия-Academia, 2000. - 256 c. 1 екз. ДАР.

41. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові: Афоризми. Літературні цитати. Образні вислови. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1975. – 334 с. 1 екз. ДАР.

42. Сучасний тлумачний словник української мови: Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / Уклад.: Л.П. Олексієнко, О.Л. Шумейло. – К.: Видав. дім “Калита”, 2005. – 544 с. 1 екз.

Довідкова література.
43. Современная украинская энциклопедия: в 16-ти т. – Харьков: Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2006.

Т.9. Ме-Не. 2006. – 416 с. 1 екз.

Т.10. Не-Пе. 2006. – 416 с. 1 екз.
Навчально-методичні посібники видавництва ЗПІЕУ.

44. Конспект лекций по дисциплине «Психология управления» для студентов ІІІ курса / Сост. к.п.н., доцент Житник Н.В. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2006. – 123 с. 10 екз.

45. Конспект лекцій з дисципліни “Бюджетна система” для студентів ІV курсу / Укл. В.П. Шаромова. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2005. – 70 с. 10 екз.

Схожі:

Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 9
Здійснення підприємницької діяльності в Україні: Семінар /Уклад. О. Додукало, Д. Турецький. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”,...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 14
Азарян Е. М., Беленький А. Ю. Стратегия сбыта на специализированных рынках: рынок товаров нефтехимии: Монография. – Донецк: ДонГУЭТ,...
Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління КАРТКА ЧЛЕНА «АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ»
Як ви бажаєте проявити себе в «Асоціації випускників» (можна обрати декілька варіантів відповіді)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка