Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8


Скачати 52.83 Kb.
НазваЗахіднодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Дата03.04.2013
Розмір52.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський інститут

економіки і управління
Бюлетень БІЦ Випуск 8
___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Економіка. Економічні науки.
1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз.

2. Гаршина О.К., Бурлуцький С.В. Розрахункові курсові роботи за розділами економ. теорії: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “Слово”, 2004. – 128 с. 1 екз.

3. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. посібник. – К.: АСК, 2005. – 384 с., іл. 1 екз.

4. Економіка підприємства: Мет. вказ. до вивч. курсу / Уклад. К.В.Березовський. – К., 2004. – 44 с. 1 екз.

5. Економіка підприємства: Мет. вказ. до провед. практ. занять та викон. курс. р-ти / Уклад. К.В. Березовський. – К., 2004. – 44 с. 1 екз.

6. Економіка підприємства: Мет. вказ. до провед. практ. занять з дисц. /Уклад.: О.А. Чупайленко та ін. – К., 2004. – 44 с. 1 екз.

7. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003. – 464 с., ил., табл. 3 экз.

8. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с. 1 екз.

9. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 264 с. 1 екз.

10. Методи прийняття управлінських рішень: Короткий тлумачний словник / Укл. Т.В. Ободзинська. – К.: Політехніка, 2004. – 15 с. 1 екз.

11. Методичні вказівки до виконання орг.-екон. розділу дипломних проектів для студ-в машинобуд. спец. /Уклад.: В.Г. Герасимчук, І.Д. Шеламова. – К.: Політехніка, 2004. – 16 с. 1 екз.

12. Міжнародна економіка: Навч. пос. / За ред. Ю.Г. Козака та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2004. – 672 с. 3 екз.

13. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 672 с. 1 екз.

14. Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навч. посібник. - К.: Вид. центр “Академія”, 2005. – 504 с. 4 екз.

15. На варті державного добра: Іст.-публ. нарис становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні (1993-2005). – К.: Піраміда, АВТ ЛТД, 2005. – 272 с. 3 екз.

16. Політекономія: Підручник / За заг. ред. Ю.В. Ніколенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с. 3 екз.

17. Рева Т. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2005. – 304 с. 3 екз.

18. Собственное дело: Семинар-тренинг. Налоговые проверки субъектов предпринимательской деятельности. Изменения в законодательстве. – Днепропетровск, 2005. – 62 с. ДАР.

19. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 432 с. 50 екз.
Бухгалтерський облік.
20. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: Підручник / Під ред. В.Я. Плаксієнко. – Дніпропетровськ, 2005. – 490 с. 1 екз.

21.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособие / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: Изд-во А.С.К., 2004. – 624 с. 2 экз.

22.Ластовецький В.О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції: Практ. посібник. – Чернівці, 2005. – 64 с. 4 екз.

23.Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності: Наук.-практ. посібник. – Чернівці: Місто, 2003. – 156 с. 6 екз.

24.Посібник з бухгалтерського обліку: Проек Тасіс. – 2004. 1 екз. ДАР.
Математика. Статистика. Інформатика.
25.Информатика. Базовый курс: Учеб. пособие для втузов / Под ред. С. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с., ил. 5 экз.

26.Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров: Определения, теоремы и формулы / Под общ. ред. И.Г. Арамановича. – Пер. со 2-го амер. изд. – М.: Наука, 1974. – 832 с., ил. ДАР.

27.Певзнер О.М. Навчальний посібник із курсу «Комп’ютерна графіка»: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. – 148 с. 1 екз. ДАР.

28.Теорія статистики: Навч. посібник /Вашків П. та ін. – 2-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 320 с. 5 екз.
Екологія. Безпека життєдіяльності.
29.Концепции безопасности. Книга II /Сост.: Агафонов Г.Г., Бурышев С.А., Прохоров С.Л. – К.: А-ДЕПТ, 2005. – 272 с. 1 экз.

30.Яремко З. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 320 с. 3 екз.
Право. Юридичні науки.
31.Гладков Е. Договірні зобов‘язання та їх окремі види. – К.: МедіаПро, 2005. – 120 с. 1 екз.

32.Легкова М.Ф. Фінансове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 119 с. 1 екз.

Філософія. Психологія.
33.Вундт В. Психология народов. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2002. – 864 с. 1 экз.

34.Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Разрешение конфликтов и ведение переговоров: Учеб.-метод. пособие. – М.: МИРОС, 2001. – 176 с., ил. 1 экз.
Історія. Політика.
35.Король В.Ю. Історія України: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Академія”, 2005. – 496 с. 4 екз.

Культура. Наука. Освіта.
36.Кузнєцов Ю.М. Теорія розв’язання творчих задач: Навч. посібник. – К.: ТОВ “ЗМОК” – ПП “ГНОЗИС”, 2003. – 294 с., іл. 1 екз.

37.Освіта. Технікуми, коледжі. - 2005. - №2 (12). 1 екз.
Етика. Естетика .Логіка.
38.Ивин А.А. Логика: Учебник. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 320 с. 1 екз.
Філологічні науки. Художня література.
39.Вагнер Р. Кольцо Нибелунга: Избранные работы. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 800 с. 1 экз.

40.Ганич Д.І., Олійник І.С. Російсько-український і українсько-російський словник. – К.: Веселка. 1990. – 560 с. 1 екз. ДАР

41.Исиченко Ю.А. и др. Самоучитель украинского языка. – К.: Вища шк., 1989. – 278 с. 1 екз. ДАР

42.Німецько-українсько-російський словник / Упоряд. Е.І. Лисенко, М.Р. Корольова, Л.І. Сергєєва. – К.: Освіта, 1991. – 240 с. 1 екз. ДАР.

43.Фукс Э. EROTICA. Галантный век. Пиршество страсти. - М.: Изд-во Диадема-Пресс, 2001. – 800 с. 1 экз.
Науковий фонд.
44.Дні науки’2005: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. – Т.7. Економіка підприємництва та промисловості. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 120 с. 1 екз. ДАР.

45.Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-мет. конф.: Тези доповідей. – Херсон: Айлант, 2005. – 96 с. 1 екз. ДАР.

46.Наукові записки. – Вип. 32, частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В Винниченка, 2001. – 220 с. 1 екз. ДАР.

47.Національна програма виховання дітей і молоді в Україні: стан та перспективи: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 228 с. 1 екз. ДАР.

48.Нові технології навчання: Наук.-мет. зб. – Вип. 40. – К.: НМЦ вищої освіти, 2005. – 279 с.

49.Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: Зб. мат-в VII студ. регіон. конференції 15 квітня 2005 р. – Ппавлоград: ЗПІЕУ, 2005. – 172 с. 3 екз.

50.Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с. 1 екз.
Довідкова література.
51.Современная украинская энциклопедия: Справочное издание. В 16-ти т. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2005- .

Т.1. Аа – Ба. 2005. 416 с.

Т.2. Ба – Ве. 2005. 416 с.

Т.3. Ве - Го. 2004. 416 с.

Т.4. Го - Ду. 2004. 416 с.

Т.5. Ду - Ис. 2005. 416 с.

Т.6. Ис – Ко. 2004. 416 с.
Книжкова продукція видавництва ЗПІЕУ. Конспекти лекцій.
52. Банківські операції /Вишнякова І.В. 5 екз.

53. Безопасность жизнедеятельности /Кузнецова Т.К. 5 екз.

54. Економіка підпри ємства /Колісник Ю.П. 5 екз.

55. Экономика предприятий непроизводственной сферы / Величко И.П. 5 екз.

56. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств /Вишнякова І.В. 5 екз.

57. Економічна історія /Новікова Л.М. 5 екз.

58. Економічний аналіз /Грецька І.Г. 5 екз.

59. Інвестування / Слинько О.Ю. 5 екз.

60. Информатика и компьютерная техника / Бенькович Е.Р. 5 екз.

61. Корпоративное управление /Мельничук В.Д. 5 екз.

62. Маркетинг /Величко И.П. 5 екз.

63. Местные финансы /Шаромова В.П. 5 екз.

64.Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди промисловим підприємством /Вишнякова І.В. 5 екз.

65. Міжнародні розрахункові і валютні операції /Вишнякова І.В. 5 екз.

66. Основы аудита: Сб. задач /Шумляев Б.А. 5 екз.

67. Основы информационных систем / Румянцев М.И. 5 екз.

68. Основы охраны труда /Кузнецова Т.К. 5 екз.

69. Основи підприємництва /Колісник Ю.П. 5 екз.

70. Основы региональной промышленности /Мельничук В.Д. 5 екз.

71. Страхові послуги / Слинько О.Ю. 5 екз.

72. Страхування / Слинько О.Ю. 5 екз.

73. Хозяйственное право: Пособие по подготовке к экзамену /Цюпа Н.Д. 5 екз.

74. Фінанси /Слинько О.Ю. 5 екз.

75. Фінансовий облік /Шумляєв Б.О., Рябий Є.І. 5 екз.

76. Ціноутворення /Грецька І.Г. 5 екз.

Схожі:

Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Барышева А. В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 9
Здійснення підприємницької діяльності в Україні: Семінар /Уклад. О. Додукало, Д. Турецький. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”,...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 14
Азарян Е. М., Беленький А. Ю. Стратегия сбыта на специализированных рынках: рынок товаров нефтехимии: Монография. – Донецк: ДонГУЭТ,...
Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління КАРТКА ЧЛЕНА «АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ»
Як ви бажаєте проявити себе в «Асоціації випускників» (можна обрати декілька варіантів відповіді)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка