РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Банківська справа” та “Фінанси і кредит” Факультет


Скачати 118.82 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Банківська справа” та “Фінанси і кредит” Факультет
Дата19.04.2013
Розмір118.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

_______________В.М. Євченко

“_______”____________200__р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни – “Англійська мова”

Для спеціальності – “Банківська справа” та “Фінанси і кредит”
Факультет – економічний

Кафедра – іноземних мов та перекладу


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

П/З

Всього

годин

Самостій-

на

робота

Залік

Іспит

Денна

І

1

36

70

34

4

-

2

34

4

-

ІІ

3

18

35

25

3

-

4

17

3

-

ІІІ

5

18

18

8

-

3


Маріуполь

2004р.

Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси і кредит”

Робоча програма складена ст. викладачем Костіною Т.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 01 ” вересня 2004 ., протокол № 1

Зав. кафедрою ______________________Л.М. Лазаренко
Схвалено радою економічного факультету


Декан _____________________________ М.І. Человань

1. Мета практичного курсу англійської мовиМетою навчання англійській мові є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій формах на цій мові, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, що по закінченні курсу дають йому можливість:

 читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

 брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі

матеріалу, передбаченого програмою;

 раціонально користуватися спеціалізованими словниками

(як економічними так і з інших галузей);

 володіти спеціальною термінологією та мовними елементами фахового

стилю;

 перекладати без еквівалентні терміни, абревіатури та скорочення;

 здобувати навички та уміння, використовувати їх при написанні

курсових робіт та дипломів, а також при складанні анотацій та

рефератів;

 вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься у

всілякого роду публікаціях;

 вміти використовувати англійську мову в ситуаціях, з якими студенти можуть зустрітися в своїй професійній діяльності.

2. Структура курсуВідповідно до діючого навчального плану на курс навчання іноземній мові приділяється 70 годин обов'язкових аудиторних занять у 1,2 семестрах, 18 годин у 3 семестрі, 17 годин у 4 семестрі, 18 годин у 5 семестрі. 5 семестр завершується підсумковим іспитом.
Зміст навчання видам мовної діяльності

2.1 Перший етап навчання (1-2 семестр І курсу).Курс: “Основи банківської справи”

Задачі етапу: скорегувати отримані в школі уміння і навички читання і виробити уміння читати оригінальні тексти з метою повного і точного розуміння, що міститься в цій інформації, а також загальне ознайомлення з їх змістом.

Лексичний мінімум до кінця 1 етапу навчання повинен складати не менш 2000 слів і словосполучень. У цей мінімум входить лексика, вивчена в школі і лексика за курсом “Основи банківської справи”.
Граматичний мінімум. Додатково до шкільного мінімуму у 1 і 2 етапах відповідно до курсу “Основи банківської справи” входять:

1. Word formatіon

2. Questіon formatіon.

3. Copula verbs.

4. Condіtіonal sentences.

5. Modal verbs: must/have to.

6. The Passіve.

7. Іnversіon.

8. Modal verbs: to be to, should.

9. Іng-forms.

10. Sequence of Tenses.

11. Reported Speech.

12. Derіvatіve and Compound nouns.

13. Used to + Іnfіnіtіve.

14. Relatіve clauses.
Словотворчий мінімум. Студент повинен опанувати різні види читання оригінальних текстів за курсом “Основи банківської справи” для:
a) точного і повного витягу текстової інформації (вивчаюче читання) з

використанням словника: обсяг тексту - 1600 д. зн. за 1 акад. година;

b) ознайомлення з загальним змістом(ознайомлюче читання); обсяг тексту –

3200 д. зн., швидкість - 600-650 п.зн. за хв., розуміння - не менш 75%

змісту текста.
Говоріння й аудіювання . Студент повинен уміти:
a) розуміти на слух мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у

фонозаписі, що містить до 3% незнайомих слів про значення яких можна

здогадатися. Тривалість звучання - у межах 4-х хвилин, темп пред'явлення –

200-220 слів за хвилину;
b) підготувати повідомлення за наступними, передбаченим курсом “Основи

банківської справи” темами:

 1. What is a Bank?

 2. Money and their Role in the Economy

 3. The Medium of Exchange

 4. Monetary System

 5. Different Kinds of Money

 6. Money and Modern Banking

 7. Banks as Financial Intermediaries

 8. The Bank of England

 9. The Bank and the Money Supply

 10. Other Functions of the Central Bank

 11. Equilibrium in the Financial Markets

 12. Control through Interest Rates


Обсяг висловлення - приблизно 10-12 фраз, швидкість - приблизно 120 слів

за хвилину;
c) брати участь в обговоренні прочитаного чи прослуханого матеріалу.

Обсяг висловлення - 18-20 фраз.

2.2 Другий етап навчання (3-4 семестр ІІ курсу, 5 семестр ІІІ курсу )Курс: “Банківські операції та банківське листування ”

Задачі етапу

По закінченню 2 етапу студент повинен:
а) брати участь у бесіді, виконуючи різні ролі (розмовляючого, слухаючого,

лідера, партнера і т.і.);

б) робити повідомлення про спеціальність, використовуючи отриману при

читанні інформацію.
Лексичний мінімум по закінченню 2 етапу повинен складати 2500 слів і

словосполучень, у котрий входить 1200 слів і словосполучень для говоріння.

У лексичному мінімумі не враховується інтернаціональна лексика.
Вимоги до мовних умінь. Студент повинен:
а) змінювати спосіб читання відповідно до поставленої задачі,

нової ситуації;

б) передавати в усній і письмовій формі отриману інформацію при читанні інформації як рідною мовою, так і англійською мовою. Обсяг тексту для вивчаючого читання - не менш 1800 д. зн. за 1 акад. годину з використанням словника; зразкова швидкість читання - 400-450 д .зн. за хв.; для ознайомлюючого читання обсяг тексту - 3600 д. зн.; швидкість читання – не менш 600-650 д. зн. за хв. Швидкість переглядового читання - не менш 1000 1200 д.зн. за хв.
Говоріння й аудіювання. Студент повинен уміти:

а) розуміти на слух монологічну і діалогічну мову при темпі 220 слів за хв.;

б) виступати з повідомленнями за темами, включеними у курс “Банківські операції та банківське листування ”, а саме:

 1. Cheques:

 A crossed cheque

 An open cheque

 1. The Cheque Clearing System

 2. Plastic Money:

 Cash cards

 Credit cards

 1. Personal Accounts:

 Standing Orders

 Direct Debits

 1. Letters in Banking 1. Telegrams in Banking

 2. Payment Orders

 3. Documentary Collection

 4. Reimbursement

 5. Documents and Terms of Payment

 6. Commission and Charges

 7. Documents (Contract, Guarantee)


Другий етап практичного курсу “Англійска мова” (для рівня бакалавра та спеціаліста) завершується іспитом.


3. Форми контролю (поточний та підсумковий контроль)Перевірка формування вмінь і навичок з практичного курсу англійської мови здійснюється у формі поточного контролю та підсумкового контролю:


 • поточний контроль здійснюється як на окремих заняттях так і по закінченні чергової теми: студентам пропонується виконання письмових та усних вправ, складання розвернутого монологічного висловлювання, та реферування технічних текстів у рамках вивченої теми;

 • підсумковий контроль здійснюється наприкінці семестру у формі модульної роботи в аудиторії. До складу цієї комплексної роботи входять завдання з граматики, перекладу технічних текстів та їх реферування.


Оцінювання студента здійснюється згідно “Положення про організацію та контроль самостійної роботи ПДТУ від 04.03.02” і “Положення про визначення рейтингу студентів ПДТУ у навчальному процесі від 20.03.03” Методичної Ради за наступною схемою:


 1. Відвідування занять – 10%

 2. Письмові види контролю – 40%

 3. Усні види контролю – 40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість – 10%.


Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестрі).
Заліки з англійської мови проводяться по закінченні 1-5 семестрів. Студент може одержувати семестрові заліки на підставі його поточної успішності. 1. Вимоги щодо заліку


Вважається, що залік є складеним, якщо студент

 • демонструє знання теоретичних аспектів еволюції англійської мови;

 • практично аналізує мовні явища, що відбувалися в процесі розвитку сучасної англійської мови;

 • розуміє принципові риси сучасної англійської мови: правопису та вимови, лексичного складу, граматичної будови мови.

Залік оцінюється та виставляється по підсумках роботи протягом семестру, тобто на аудиторних та позаудиторних заняттях. Також за результатами виконання контрольних, тематичних та модульних робіт.

Якщо рейтинг студента складає більш 3,7 бала, то пропонується виставити залік-автомат.
Іспит. Студенти допускаються до іспиту після того, як одержать усі передбачені програмою заліки, та напишуть курсову роботу. На іспиті перевіряється досягнутий рівень практичного володіння англійською мовою відповідно до вимог програми по видах мовної діяльності.

5. Вимоги щодо іспиту
Зміст підсумкового іспиту
1. Перевірка уміння читати з повним і точним розумінням змісту оригінального тексту за фахом. Обсяг тексту - 1200 д. зн., швидкість читання 400-450 д. зн. у хвилину. Контроль розуміння виконується за допомогою письмового навчального перекладу. Час на читання і письмовий переклад

(з використанням словника) - 30 хвилин.

2. Перевірка уміння читати з метою ознайомлення зі змістом оригінального тексту за фахом. Розуміння змісту текста перевіряється за допомогою передачі текстової інформації на рідній чи англійській мові.Обсяг тексту - 2400 п. зн. , час,що відводиться на читання - 4 хвилини. Швидкість читання - 600-650 д. зн. за хв. У тексті допускається до 5 % незнайомих слів.

3. Перевірка уміння :

a) робити усне повідомлення на вивченому матеріалі, обсяг висловлення

10-12 фраз; швидкість - 120 слів за хв.;

b) брати участь у бесіді з питань, пов’язаними зі спеціальністю студента;

обсяг висловлення- 18-25 фраз.

Структура екзаменаційного білета
1.Прочитати та перекласти незнайомий текст зі словником.
2 Прочитати та перекласти знайомий текст без словника. Скласти питання до

тексту.

Перелік текстів


 1. What is a Bank?

 2. Banks and Business

 3. The Central Bank

 4. Monetary System

 5. Money and Economic Relations

 6. Building Societies

 7. Monetary Control in the UK

 8. Other Functions of Money

 9. Hyperinflation

 10. Money and Inflation

 11. Pricing Policy

 12. Control through Interest Rates

 13. Money as an Asset

 14. The Distinction between Money and Credit

 15. The Desirable Properties of Money

 16. The Origin of Banking

 17. Credit Money

 18. Channeling Saving to Investments

 19. Accounts

 20. The Changing Face of Banking3Бесіда за фахом

Перелік питань


 1. What is money to economists’ opinion?

 2. What functions does money have? List them.

 3. When does domestic token money become a very poor store of value?

 4. What does abbreviation IOU mean?

 5. What role do the banks play?

 6. How does a bank make profits?

 7. In what ways do banks use money?

 8. What economic services do banks provide?

 9. How many tasks does the Central bank perform? What are they?

 10. What is an open market operation?

 11. What are Discount Houses?

 12. What are the most important instruments through which the Bank might seek to affect the money supply?

 13. What must be done to avoid financial panics and situations that the banks go bust?

 14. What is “lifeboat operation”?

 15. What is the monetary base?

 16. When does domestic token money become a very poor store of value?

 17. What does a financial intermediary specialize in?

 18. What is a commercial bank?

 19. What is meant under clearing system?

 20. What is a unique feature of the Central Bank?

 21. Why do Banks pay you interest?

 22. How are all values in the economic system measured?

 23. Who can issue paper notes?

 24. What is inflation?

 25. What name is given to arrangements like cheques?

6.Критерії оцінки знань студентівВідмінно” – Студент читає та перекладає правильно, осмислено,

використовуючи здобуті навички та вміння з граматики та

володіння лексикою у галузі економіки, вміє грамотно і логічно

передати зміст прочитаного. Усі контрольні самостійні, а

також модульні та тематичні роботи виконав успішно.
Добре” - Студент читає та перекладає правильно, осмислено,

використовуючи здобуті навички та вміння з граматики,

володіння лексикою у галузі обчислювальної техніки, вміє

передати зміст прочитаного, але в його відповіді зустрічаються

незначні помилки.
Задовільно”- Швидкість читання та перекладу сягає мінімальної норми,

трапляються недоліки у читанні і перекладі спеціальних

термінів, граматичних структур; студент не вміє послідовно

передати зміст прочитаного.
Незадовільно” –Студент не володіє певним рівнем знань, вмінь та навичок для

читання та перекладу текстів; при читанні та перекладі

допускає велику кількість помилок, не володіє базовим рівнем з

граматики та фахової лексики.


7. Список основної рекомендованої літератури


 1. Стельмах Н.О. Гроші і банки. Донецьк: Мале підприємництво “Поиск”, 1996.

 2. Данилова З.В. Ділова англійська мова. Фінанси. Тернопіль, СМП “Астон”, 1995.

 3. Аверьянова Л.В. Деловой английский. Банковская переписка, М., 1999.

 4. Эдвин Дж. Долан, Р.Дж.Кэмбелл. Деньги, банковское дело денежно-кредитная политика. Москва-Ленинград, 1991.

 5. Костина Т.А., Лазаренко Л.Н. Методические указания для развития навыков чтения литературы по специальности «Деньги и банки». Мариуполь, ПГТУ, 2000.

 6. Костина Т.А., Лазаренко Л.Н. Методические указания по теме «Банковские операции». Мариуполь, ПГТУ, 2000.

7. Методические указания по грамматике английского языка для студентов

всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм

английского глагола в действительном залоге». Мариуполь, ПГТУ, 2002.

8.Методические указания по грамматике английского языка для студентов

всех специальностей по теме: «Изменение видо-временных форм

английского глагола в страдательном залоге». Мариуполь, ПГТУ,1997.


Список додаткової рекомендованої літератури


 1. Хачатурова М.Ф. Английский язык для деловых контактов. Киев, «Аконит», 1997.

 2. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. Киев, «Логос», 1999.

 3. Steven J.S. Kinner. Business. Boston, 1998.

 4. J.Ashley. A Handbook of Commercial Correspondence Oxford University Press, 1992.

 5. Jynne Rushton, Tony Hopwood. Banking. Longman Group UK limited, 1982.

 6. Jon and Jean Mc Govren. Bank on your English (an elementary course in communication for bank employees).

 7. English language Teaching. Susan Norman Financial English. BBC English. The economist Publications.


Словники:


 1. Брайен Баталер. Финансы: Толковый словарь: Англо-русский – М.: Цифра М., Изд-во “Весь мир”, 1998.

 2. Русско-английский словарь делового человека / Сост. Н.Н. Янушков, Т.П. Янушкова. – МН, 1994.

 3. Англо-русский экономический словарь / И.Ф. Жданова. М., 1994.

 4. Русско-английский внешнеэкономический словарь / И.Ф. Жданова. М., 1995.

 5. Oxford Dictionary of Business English by Allene Tuck. Oxford University Press, 1998.

Технічні засоби

 1. Електронна версiя питань до залiку та iспиту.

 2. Електронна версiя тестових завдань.

 1. English (American) Streamline (audio), Oxford University Press, 1998.
Схожі:

Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Банківська справа», 03050801 «Фінанси і кредит», 03050901 «Облік і аудит», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050501 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка