«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 203.91 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Дата21.04.2013
Розмір203.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Товариство з обмеженою відповідальність

«Аудиторська фірма «КИЇВ - АУДИТ 2000»

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.01 р.
01024, м. Київ, вул. Шовковична 32/34 кв. 37, ЄДРПОУ 21642796

р/р 2600000000042 в ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 321983, тел. 253-39-47

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний

корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами

«Ф’южн Капітал Партнерз»
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований

венчурний корпоративний інвестиційний фонд

« КОНДИТЕРІНВЕСТ»


Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал компанії з управління активами несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2011 року, його баланс, фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідають національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Аудиторський висновок

згідно вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішеннями ДКЦПФР

від 19.12.2006 р. 1528 та від 29.09.2011 р. № 1360

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ»;

1.2. Код ЄДРПОУ: 36633361;

1.3. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9;

1.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 606824;

- дата проведення державної реєстрації – 29.10.2009 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- номер запису про державну реєстрацію – 1071 102 0000 026231;

1.5. Внесено до Єдиного державного реєстру ІСІ 24 лютого 2010 р. № 1331408.

1.6. Види діяльності за КВЕД:

65.23.0 Інше фінансове посередництво.

1.7. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:

1.7.1. Свідоцтво ДКЦПФР: від 03.12.2009 р. № 1623 про випуск 1010 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 1010000,00 тис. грн., форма випуску бездокументарна.

1.7.2. Свідоцтво ДКЦПФР: від 07.07.2010 р. № 1789 про випуск 241010 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 241010000,00 тис. грн., форма випуску бездокументарна.

Свідоцтво ДКЦПФР від 03.12.2009 р. № 1623 – анульоване.

1.8. Професійну депозитарну діяльність дипозитарію цінних паперів Фонду здійснює ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711,01001, м. Київ, вул. Гринченка, 3) згідно договору від 11.11.2009 р. № Е-123, на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 189650 від 19.09.06 р. Професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Фонду здійснює АТ «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088, м. Київ, вул. Хоріва,11-А), згідно договору від 22.01.10 р., на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 493261 від 21.10.09 р.

1.9. Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії ДКЦПФР від 14.03.2008 р. серія АВ № 393982 у відповідності із Договором від 14.01.2010 р. № 4/КУА-10.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО

КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ2.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф’южен Капітал Партнерз»;

2.2. Код ЄДРПОУ: 35363845;

2.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, будинок 26, корп. 42, офіс 46;

2.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 095231;

- дата проведення державної реєстрації - 23.08.07 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493;

2.5. Основні види діяльності за КВЕД:

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.
3. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Незалежною аудиторською фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000» проведено аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ», станом на 31.12.11 р. у складі 6 форм:

- «Баланс» (ф.№ 1);

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. № 2);

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№ 3);

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№ 4);

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№ 5);

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6).

Крім того, перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією за 2011 р., що розкривалась та подавалась в НКЦПФР, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216 в документах, які містять дані фінансової звітності.

Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», на підставі вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 р. № 1528 та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.

Аудиторська перевірка базувалась на Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, згідно рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7.

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також за повноту наданої інформації та документації стосовно іншої інформації в документах, які містять дані фінансової звітності.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності та інформації, яка надавалась в НКЦПФР в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, на основі МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
4. ОПИС СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОНДУ

4.1. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Фонду здійснюється у відповідності із:

 • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV;

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» та інструктивними документами Міністерства Фінансів України про порядок формування звітності;

 • Національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженими Міністерством Фінансів України.

 • Рішенням ДКЦПФР № 362 від 07.07.2005 р. «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування».

4.2. Враховуючи вимоги вищевказаних нормативних документів розроблене та затверджене наказом Положення про облікову політику Фонду, яке включає загальні питання ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерських регістрів, складання фінансової звітності та контролю за достовірністю фінансової інформації.

4.3. Концептуальна основа фінансової звітності базується на застосуванні національних стандартів бухгалтерського обліку, затверджених законодавчими актами України, зокрема, П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (наказ Міністерства Фінансів України від 31.03.1999 р. № 87).

В відповідності з Положенням про облікову політику Фонду, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад річної фінансової звітності входить:

- «Баланс» (ф.№1), в відповідності з П(С)БО 2;

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), в відповідності з П(С)БО 3;

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), в відповідності з П(С)БО 4;

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), в відповідності з П(С)БО 5;

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), в відповідності з наказом МФУ № 302.

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6), в відповідності з П(С)БО 29 .
5. ОПИС ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
5.1. Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників діяльності Фонду за рік що минув, управлінським персоналом представлені додатково реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова документація, а також матеріали роботи внутрішнього аудиту. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, затвердженої Положенням про облікову політику Фонду, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Фонду законодавчим актам. Крім того, згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією, що розкривалась компанією з управління активами та надавалась в НКЦПФР за 2011 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216.

Аудитом фінансової звітності та інформації щодо фінансових показників Фонду за рік, що минув, встановлено:

5.2. Сальдові залишки станом на 01.01.2011 р. по ф. №1 «Баланс» відповідають балансовим залишкам станом на 31.12.2010 р., які підтверджені в аудиторському висновку від 28 березня 2011 року.

5.3. Класифікація, оцінка активів та їх рух відображені в фінансовій звітності в відповідності з діючими нормативами.

Активи балансу Фонду представлені довгостроковими фінансовими інвестиціями, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами.

Станом на 31.12.2011 р. активи Фонду в порівнянні з даними на початок 2011 року більшились на 48088 тис. грн. або на 69,8 % і складали 116949 тис. грн. Збільшення активів відбулось, в основному, за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.

Загальна сума інвестицій на 31.12.2011 р., що відображена в рядку 045 ф. № 1 «Довгострокові інші фінансові інвестиції» залишилась без змін відповідно до даних на 01.12. 2011 р. і становила 3084 тис. грн., в т.ч. акції ПАТ «Племзавод «Літинський» - 3030 тис. грн., ТОВ «Центрально-Європейська Кондитерська Компанія» - 54 тис. грн.

Облік фінансових інвестицій ведеться в відповідності з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» і достовірно відображений в рядку 045 ф. № 1 та розділі IV «Фінансові інвестиції» ф. № 5 і відповідають даним річної інформації з діяльності Фонду за 2011 р., що подавалась в НКЦПФР.

Оцінка дебіторської заборгованості реальна і відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Станом на 31.12.2011 р. інша поточна дебіторська заборгованість значно збільшилась відповідно до даних на 01.01.2011 р. і становила 97279 тис. грн. Ці дані достовірно відображені в рядку 210 ф. № 1 та 950 ф. № 5. Сумнівних боргів та безнадійної дебіторської заборгованості Фонд не має, резерв сумнівних боргів у 2011 році не нараховувався.

В рядку 230 та 240 «Грошові кошти та їх еквіваленти» ІІ розділу активу балансу (ф.№1) та рядках 650-690 ф. № 5 достовірно відображені залишки коштів на розрахунковому та валютному рахунках. Загальна сума грошових коштів станом на 31.12.2011 р. становила 16586 тис. грн., що підтверджується виписками банків.

5.4. Власний капітал, його структура та призначення в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс» відображають дійсний стан пасивів та відповідають даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.

За 2011 рік статутний капітал Фонду не змінився і станом на 01.01.11 р. та на 31.12.11 р. становив 241010 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 300 «Статутний капітал». Статутний капітал поділений на 241010 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривня кожна, форма існування акцій: бездокументарна, що підтверджено Свідоцтвом ДКЦПФР про випуск акцій від 07.07.2010 р. № 1789.

Заборгованість по внеску в статутний капітал на кінець 2011 р. зменшилась на 10285 тис. грн. і становила 162451 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 360 «Неоплачений капітал» І розділу пасиву ф. № 1 та рядках 190, 290 ф. № 4. Оскільки акції Фонду сплачувались інвестором по оціненій вартості, яка перевищувала номінальну, сума перевищення відображена в рядку 320 ф. № 1 «Додатковий вкладений капітал», яка збільшила дані на початок 2011 р. і становила на 31.12.2011 р. 5408 тис. грн. Детальний опис формування Статутного капіталу за період існування Фонду наведено в додатку № 1 до аудиторського висновку.

В рядку 350 «Нерозподілений прибуток» достовірно відображений прибуток від господарської діяльності на 31.12.11 р. в сумі 32969 тис. грн., який збільшився по відношенню до даних на 01.01.2011 р. на 32807 тис. грн. за рахунок прибутку звітного року, що підтверджується даними ф. № 2 та ф. № 4. Власний капітал за 2011 рік збільшився на 48075 тис. грн. і на 31.12.11 р. складав 116936 тис. грн., що достовірно відображено в рядках 380 ф. № 1 та 300 ф. № 4.

5.5. Розмір зобов’язань, відображених в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс», реальний.

Станом на 31.12.2011 р. зобов’язання Фонду складались із поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці та страхових внесків на фонд заробітної праці.

Оцінка зобов’язань відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання» та даним бухгалтерських регістрів по поточних розрахунках.

Інвентаризація активів та зобов’язань проведена своєчасно в повному обсязі.

5.6. Фінансовий звіт по ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 р. в повній мірі достовірно відображає доходи та витрати і відповідає вимогам П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати».

За 2011 рік загальна сума доходів становила 70313 тис. грн., витрати дорівнювали 37506 тис. грн., прибуток від господарської діяльності склав 32807 тис. грн., що достовірно відображено в рядках 170, 190, 220 ф. № 2.

5.7. Фінансовий звіт по ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений згідно з наказом Міністерства Фінансів України від 10.06.10 р. № 382 (зареєстровано в Мін’юсті України 05.07.2010 р. за № 470/17765), який вніс зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстрованого в Мін’юсті України 21.06.1999 р. за № 398/3691, зі змінами та доповненнями.

5.8. Фінансовий звіт по ф. № 4 «Звіт про власний капітал» складеній у відповідності з П(С)БО5.

Дані звіту достовірно відображають реальний стан та рух власного капіталу Фонду за 2011 р.

5.9. Фінансовий звіт по ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» складений в відповідності з наказом Мінфіну України № 302, «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6) складений на підставі даних ф.№ 1 та ф.№ 2.
Дані всіх фінансових звітів порівняні між собою та перевірені у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1524 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства».
5.10. При формуванні думки щодо достовірності звітності, зроблено зустрічну перевірку даних фінансової та спеціальної звітності за 2011 р., поданої в НКЦПФР відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216.

Дані довідок про розрахунок вартості чистих активів, винагороди компанії з управління активами, склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів спільного інвестування, відповідають даним первинної облікової документації та вимогам законодавства. Розглянуто протоколи рішень загальних зборів. Фактів та дій посадових осіб, яки б могли негативно вплинути на фінансовий стан Фонду аудитом не виявлено.

5.11. Для надання впевненості, при формуванні думки щодо стану фінансово-господарської діяльності, зроблено аналіз фінансових показників Фонду, на підставі даних ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік, які приведені в тис. грн., а також даних звітності за 2011 р., поданої в НКЦПФР відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216, які приведені в грн.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності :

КЛ1 = підсумок розділу ІІ активу + рядок 270/підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630;

КЛ1 на 01.01.11 р. = 65777/0 = 0,

КЛ1 на 31.12.11 р. = 113865/13 = 8758,8,

теоретичне значення в межах 2,0 – 2,5;
2. Коефіцієнт поточної ліквідності :

КЛ2 = підсумок розділу ІІ активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270/ підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630

КЛ2 на 01.01.11 р. = 65777/0 = 0,

КЛ2 на 31.12.11 р. = 113865/13 = 8758,8,

теоретичне значення в межах 0,7-0,8;


 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності :

КЛ3 = рядок 220+рядок 230+рядок 240/ підсумок розділу ІV пасиву

КЛ3 на 01.01.11 р.= 279/0 = 0,

КЛ3 на 31.12.11 р.= 1298/13 = 99,8,

теоретичне значення в межах 0,2-0,25;


 1. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів :

КЗВ = підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + 420,630 / підсумок розділу І пасиву

КЗВ на 01.01.11 р. = 0/68861 = 0,

КЗВ на 31.12.11 р. = 13/116936 = 0,0,

теоретичне значення не більше ніж 1,0;


 1. Коефіцієнт фінансової незалежності :

КФН = підсумок розділу І пасиву / підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + рядки 420,630

КФН на 01.01.11 р. = 68861/0= 0,

КФН на 31.12.11 р. = 116936/13 = 8995,1,

теоретичне значення не менше ніж 0,2;


 1. Коефіцієнт рентабельності активів :

КРА = чистий прибуток (ф.№2 ряд.220) / (підсумок активу балансу на початок звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.3) + підсумок активу балансу на кінець звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.4)) : 2

КРА за 2010 р. = 166/34933,5 = 0,005;

КРА за 2011 р. = 32807/92905 = 0,35;
7. Розрахунок вартості чистих активів:

Вартість чистих активів = всього активів - всього зобов’язань

ВЧА на 31.12.11 р. = 116948816,93-13149,41 = 116935667,52 (грн.)

Кількість ЦП, що знаходяться у обігу на 31.12.11 р. дорівнює 78559 штук, номінальною вартістю одного ЦП 1000,0 грн.

ВЧА на 31.12.11 р. в розрахунку на 1 ЦП = 1488,51 грн.

6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА

УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ


  1. Основні відомості про аудиторську фірму


6.1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

6.1.2. Код ЄДРПОУ: 21642796;

6.1.3. Місцезнаходження: Київ, вул. Шовковична, 32/34, к.37, тел/факс 253-39-47;

6.1.4. Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

6.1.5. Вид діяльності за КВЕД : 74.12.0 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

6.1.6. Фірма застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI віднесена до 4 групи (юридична особа) платників єдиного 5% податку на доход;

6.1.7. Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року, термін дії до 27 січня 2016 року;

6.1.8. Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000015, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 01 лютого 2007 року № 257, термін дії до 27.01.2016 року;

6.1.9. Директор Ченцова В.М., сертифікат аудитора серія А № 000281 від 17 лютого 1994 року, термін дії до 17 лютого 2013 року.


  1. Умови договору на проведення аудиту


Аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ» станом на 31.12.2011 р. та її відповідність фінансовій інформації, що розкривалась та подавалась в НКЦПФР за 2011 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, проводився у відповідності з додатковою угодою № 4 від 05.03.2012 р. до договору № 4 від 09.02.2010 р.

Аудиторську перевірку здійснено з 06.03.12 р. по 26.03.12 р., директором аудиторської фірми Ченцовою В.М. за адресою компанії з управління активами Фонду: м. Київ, вул. Електриків, 26.
Висновок

Зібрана під час аудиту інформація забезпечує розумну основу для висловлювання думки, що фінансова звітність Фонду на 31 грудня 2011 року відповідає національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Фінансова інформація за 2011 р., що надавалась в НКЦПФР згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, відповідає даним фінансової звітності.

Додаток: на ______ аркушах

Директор В.М. Ченцова

( сертифікат аудитора А № 000281)

26 березня 2012 року
ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»

01024, м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37


Додаток № 1 до аудиторського висновку від 26.03.2012 р.

ДОВІДКА ПРО СТВОРЕННЯ ФОНДУ ТА

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ», створене Засновниками у складі:

 • Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНДИТЕР–ЛОГИСТИК» (02105, Київ, вул. П. Усенка, 8, код ЄДРПОУ 36406025, зареєстровано Дніпровською у м. Києві державною адміністрацією 08 травня 2009 р., свідоцтво серія А00 № 777828 за № 10671020000014071)

 • Громадянина України Москалевського Вячеслава Олександровича (паспорт серія СО № 270178, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 грудня 1999 р., місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 14, кв. 11, ідентифікаційний № 2464511614.

Згідно рішення зборів засновників (протокол № 1 від 09.09.09 р.) початковий статутний капітал визначений в розмірі 1010000 грн. 00 коп. Розмір внесків кожного із засновників складають:

 • Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНДИТЕР–ЛОГИСТИК» - 5000 грн.00 коп. або 0,495% статутного капіталу,

 • Громадянина України Москалевського Вячеслава Олександровича – 1005000 грн.00 коп., або 99,505% статутного капіталу.

Формування початкового капіталу забезпечувався випуском простих іменних акцій в кількості 1010 штук, номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 1010000,00 грн., форма існування бездокументарна. Розміщення акцій - закрите (приватне).

Згідно Статуту, зареєстрованому Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 29.10.09 р. № 1 071 102 0000 026231 Товариство є інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов’язань щодо викупу емітованих ним цінних паперів до моменту його припинення, Товариство є інститутом спільного інвестування недиверсифікованого виду, є строковим і таким, яке створено на строк 20 років у формі публічного акціонерного товариства для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

Згідно п. 5.1. статі 5 Статуту, розмір початкового статутного капіталу Товариства становить 1010000 грн. 00 коп.

Згідно п. 5.2. статі 5 Статуту, на дату державної реєстрації Статуту початковий статутний капітал сплачений засновниками в повному обсязі грошовими коштами на тимчасовий розрахунковий рахунок № 26509011606741, відкритий в ВАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», МФО 380582 , що підтверджено банківською випискою від 14.09.09 р., а саме:

- від Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНДИТЕР–ЛОГИСТИК» надійшло 5000 грн.00 коп.,

- від Громадянина України Москалевського Вячеслава Олександровича – 1005000 грн.00 коп.

ДКЦПФР видане свідоцтво від 25.02.2008 р. № 1050 про реєстрацію випуску 1010 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 1010000,00 грн., форма існування бездокументарна.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОНДИТЕРІНВЕСТ» (протокол № 2 від 31.05.2010 р.) прийняті наступні рішення:

 • збільшити Статутний капітал Фонду з метою спільного інвестування на 240 000 000,00 (двісті сорок мільйонів) гривень, виключно за грошові кошти. Статутний капітал після збільшення має становити 241 010 000,00 (двісті сорок один мільйон десять тисяч) гривень.

 • Акції випускаються в бездокументарній формі шляхом оформлення глобального сертифікату та здійснення, відповідно до вимог чинного законодавства, облікових записів у Національній депозитарній системі України.

 • Розміщення акцій здійснити не раніше реєстрації випуску акцій Товариства Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та присвоєння НДУ коду ISIN та протягом всього терміну діяльності.

 • В ході здійснення додаткового розміщення акцій Товариства, акціонери матимуть рівне переважне право на придбання ними акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості простих іменних акцій.

 • Акції, що додатково випускаються Товариством з метою спільного інвестування, розміщатимуться шляхом приватної (закритої) пропозиції наступним чином:


Повне найменування

Ідентифікаційний код /код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

1

Москалевський Вячеслав Олександрович

  2464511614

01034, м. Київ, вул. Паторжинського, буд. 14, кв. 11

2

ТОВ «КОНДИТЕР-ЛОГІСТИК»

36406025

02105, Україна, м. Київ, вул. П. Усенка, 8  

3

LEGGETT ASSETS ENTERPRISES LIMITED

1563082 by REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of British Virgin Islands

24 Akara Bld, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands


Рішення загальних зборів акціонерів від 31.05.2010 р. про збільшення статутного капіталу та випуск акцій зареєстровано в відповідності з чинним законодавством: нова редакція Статуту зареєстрована райдержадміністрацією 02.06.2 10 р., № запису 10711050001026231. ДКЦПФР видане свідоцтво від 07.07.2010 р. № 1789 про випуск 241010 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 241010000,00 грн., форма випуску бездокументарна. Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 03.12.2009 р. № 1623 – анульоване.

Згідно договору купівлі-продажу акцій від 28.09.2010 р. № 1/ЕА інвестором ЛЕГГЕТТ АССЕТС ІНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД в жовтні-грудні 2010 р. було сплачено за 67264 акції на суму 8499905,23 доларів США, які надійшли на р/р № 26509011606741 ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), що підтверджено виписками банку від 15.10.10 р., 27.10.10 р., 16.11.10 р., 08.12.10 р., 22.12.10 р. Таким чином, станом на 31.12.10 р. внески акціонерів в статутний капітал Товариства становили 28,3% від загальної суми, засвідченої установчими документами, що складає 68274 тис. грн.

Станом на 01.01.2011 р. сума несплаченого капіталу становила 172736 тис. грн.

В 2011 р., згідно договору купівлі - продажу акцій ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ» від 03.11.2011 р. № 2/ЕА, інвестор нерезидент LEGGETT ASSETS ENTERPRISES LIMITED, зареєстрований 1563082 by REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of British Virgin Islands, придбав 10285 штук акцій, за оціненою вартістю 1484,52 грн. (при номінальній вартості 1000,00 грн.) на суму 15268288,20 грн. Оплата здійснена 11.11.2011 р. на р/р 26509011606741 в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) в сумі 1913487,17 дол. США, що еквівалентно 15274028,64 грн.

Станом на 31.12.11 р. сума несплаченого капіталу дорівнювала 162451 тис. грн.

Директор В.М. Ченцова

ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»


Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка