АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”


Скачати 277.69 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
Дата03.04.2013
Розмір277.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”м. Черкаси, вул. Гагаріна 21. кв. 266, р/р 260060000239920 ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. Сертифікат аудитора серії А №002977 Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31.10.2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм які надають аудиторські послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свідоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501


Звіт Незалежного Аудитора
Членам кредитної спілки

ДКРРФП
Ми провели аудит фінансової звітності Кредитної спілки "Гарантія" м.Шпола, що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, приміток до річної фінансової звітності та річної фінансової звітності яка подаються до ДКРРФП з метою виконання функцій регулятора фінансового ринку.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Кредитної спілки несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів.
Аудитор здійснив перевірку у відповідності до вимог та положень Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та до вимог Міжнародних стандартів аудиту, (далі – МСА) прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №122/2 від 18.04.2003року, в тому числі у відповідності до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності" Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризиків, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

На нашу думку, фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Кредитної спілки "Гарантія" м.Шпола станом на 31.12.2011р. її фінансові результати, рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до прийнятих в Україні Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Аудитор провів також перевірку річних звітних даних Кредитної Спілки які подаються до ДКРРФП куди включено: загальну інформацію про кредитну спілку; звітні дані про фінансову діяльність; звітні дані про склад активів і пасивів; звітні дані про доходи та витрати; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів; звітні дані про кредитну діяльність

Концептуальною основою для підготовки річних звітних даних Кредитної спілки є Порядок складання та подання звітних даних до ДКРРФП. Річні звітні дані Кредитної спілки що додається до висновку достовірно та справедливо відображають отримані доходи згідно з касовим методом обліку їх надходження та представлені у відповідності до Порядку їх складання.

Представлені фінансова звітність та річні звітні дані які подаються КС до ДКРРФП підготовлені на основі принципу безперервності їх діяльності, що передбачає можливість КС реалізувати свої активи та виконати свої зобов’язання в ході звичайної діяльності.

Під час перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів Кредитну Спілку продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Незалежний аудитор / І. М. Любченко/
31 січня 2012р.

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

Примітки до аудиторського звіту Незалежного аудитора

про фінансову звітність КС "Гарантія " м.Шпола Черкаської області за 2011р.
1. Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю – аудиторської фірми “Карат – Аудит”

Код ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження

м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі

22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свідоцтво

Черкаський міськвиконком

Серія, дата видачі сертифіката аудитора, та термін дії

Серія А, №002977, Рішенням Аудиторської Палати України №220/2 від 23.09.2010р., термін дії сертифіката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.


№ 3781 від 30.03.2006р., видано Аудиторською Палатою України. Строк дії чинне до 31 березня 2016р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А № 000404 від 08.07.2004р., видано ДКРРФП в Україні. Строк дії свідоцтва продовжено до 31.10.2015р. (розпорядження ДКРРФП №964 від 16.12.2010р.)2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Номер договору на проведення аудиту: № 5КС від 19.11.2011р.

Період проведення аудиту з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Дата початку проведення аудиту: 22.11. 2011р.

Дата закінчення проведення аудиту: 30.01.2012р.


Підставою для проведення аудиту є діючі законодавчі акти України, Закон України "Про аудиторську діяльність", а також розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003р.№ 177 зареєстроване в Міністерстві юстиції

України 19.01. 2004р. за № 69/8668 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України".

Аудиторська перевірка проведена в повному масштабі МСА -700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності" які вимагають сформулювати думку щодо того, чи фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Аудитор перевірив фінансові звіти суб’єкта господарювання, що додаються.

 • Баланс станом на 31 грудня 2011року (форма 1);

 • Звіт про фінансові результати за 2011рік (форма №2);

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011рік (форма №3);

 • Звіт про власний капітал за 2011рік (форма №4);

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011р. (форма №5);

- Річні звітні дані які подаються до ДКРРФП за 2011р..
3. Основні відомості про кредитну спілку та відповідність діяльності КС законодавчим актам

Повна назва

Кредитна спілка “Гарантія”


Код ЄДРПОУ

26157087

Місцезнаходження

7125710100, 20600, Черкаська область,

Шполянський район, м. Шпола, вул. Пролетарська. буд.60

Дата реєстрації КС

13.08.2002р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №10590 серія А01 видане Шполянською районною державною адміністрацією № запису про включення відомостей до ЄДР 10201200000000277

Дата реєстрації КС в
Держфінпослуг

27.07.2004р.№ рішення 1744. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Держфінпослуг. Реєстраційний № 14100701. Серія та номер свідоцтва КС №446

Основні види діяльності

Надання кредитів. КВЕД 65.22.0

Кількість працюючих

4

Кількість відокремлених підрозділів


0

Реквізити банку

РБ ЧОД "Аваль" МФО 354411 р/р2650719

ДКРРФП

ЛІЦЕНЗІЯ – на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки №581579 серія АВ (видано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.) Строк дії ліцензії від 22.12.2011р. по 22.12.2014р.
Основні види діяльності Кредитної спілки відповідно до статутних документів:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формах;

 • залучає на договірних умовах внески своїх членів на депозитні рахунки;

 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;

 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;

 • розміщує тимчасові вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, об’єднаній кредитній спілці;

 • залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ виключно для надання кредитів своїм членам;

 • надає кредити іншим кредитним спілкам;

 • виступає членом платіжних систем;

 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

Згідно з оглянутими Аудитором документами, видів діяльності, що не зазначені в статуті Кредитної спілки, впродовж 2011р. КС не здійснювала. Станом на 31.12.2011р. кількість членів кредитної складала 727 осіб.

Кредитна спілка «Гарантія» діє на підставі Статуту і діючого законодавства, Закону України “Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001р.№2908- 111, Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001р. №2664-ІІІ. Статут кредитної спілки затверджений рішенням установчих зборів ( протокол №1 від 26.12.2000р.). Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 09.04.2009р.

Згідно Розпорядження ДКРРФП № 116 від 11.11.2003р.”Про затвердження переліку внутрішніх положень кредитної спілки” та розпорядження № 6039 від 25.07.2006р. КС розроблені всі необхідні внутрішні положення якими спілка керується в процесі своєї діяльності в тому числі:

1.Положення про діяльність органів управління кредитної спілки, а саме:

а) Положення про спостережну раду;

б) Положення про ревізійну комісію;

в) Положення про кредитний комітет;

г) Положення про правління.

2. Положення про документообіг.

3. Положення про фінансові послуги.

4. Положення про фінансове управління.
ЛІЦЕНЗІЯ – на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до 22.12.2011р. відсутня, і залучення внесків(вкладів) на депозитні рахунки в цьому періоді не здійснювалася.

Кредитною спілкою отримано ЛІЦЕНЗІЮ – на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки №581579 серія АВ (видано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.) Строк дії ліцензії від 22.12.2011р. по 22.12.2014р.
Кредитною спілкою отримано СВІДОЦТВО про реєстрацію фінансової установи (27.07.2004р.№ рішення 1744. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Держфінпослуг. Реєстраційний № 14100701. Серія та номер свідоцтва КС №446.

Діяльність Кредитної Спілки відповідає вимогам чинного законодавства.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність в кредитній спілці, за період, що перевіряється були :

Керівник кредитної спілки – Берестовий Григорій Іванович.

Головний бухгалтер - Киян Руслан Володимирович.
4. Адекватність бухгалтерського обліку та фінансової звітності

обліковій політиці кредитної спілки

Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Протягом року, згідно наказу про облікову політику на 2011р. було забезпечено незмінність відображення господарських операцій та оцінки майна.

Облікова політика кредитної спілки встановлює загальні принципи оцінки статей звітності та методи обліку щодо окремих статей звітності

Фінансові звіти були підготовлені на основі принципу історичної собівартості, тобто активи та зобов’язання кредитною спілкою оцінюються за історичною(первісною) вартістю.

Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку кредитної спілки. Спілка веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій шляхом безперервного документування їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку застосовуючи для обробки облікових даних журнально-ордерну форму обліку із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми для кредитних спілок застосуванням комп’ютерної програми КС 1с бух." Мікст "Кредитна спілка".

У 2011р. застосовувався План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій спілки з урахуванням положень Інструкції, щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) та рекомендованими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг використовувати рахунки та відкривати до них субрахунки з урахуванням своєї специфіки роботи.

Інвентаризація активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, проводилася перед складанням річної фінансової звітності. Для проведення інвентаризаційної роботи затверджено постійно діючу інвентаризаційну комісію.

Перевірку на відповідність даних окремих форм звітності один одному проведено згідно з методичними рекомендаціями по перевірці відповідності показників форм річної фінансової звітності кредитної спілки (додаток до листа МФУ від 09.01.2001р. № 05341).

Відповідно до ст..5 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кредитна спілка ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

5. Адекватність системи внутрішнього контролю

При проведенні аудиту фінансової звітності були розглянуті політики та процедури у системі бухгалтерського обліку внутрішнього контролю та управління ризиками які стосуються тверджень у фінансових звітах. За результатами перевірки Аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в цілому відповідає загальним правилам бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю кредитної та депозитної діяльності, в цілому відповідає розміру і структурі Кредитної Спілки
Примітки до фінансової звітності КС

У ході перевірки досліджено достовірність даних бухгалтерського обліку, на підставі яких складено фінансову звітність. Статті фінансової звітності відповідають оборотам і сальдо рахунків бухгалтерського обліку відображених за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Аудитор здійснив тестування цих оборотів і сальдо з метою отримання достатніх доказів того, що їх дані не містять суттєвих помилок, мають достатнє обґрунтування первинними документами і можуть слугувати базою для складання звітності.

1.Розкриття та перевірка інформації щодо активів

1.1 Необоротні активи

Необоротні активи кредитної спілки складаються з основних засобів та нематеріальних активів

На підприємстві облік основних засобів та нематеріальних активів організовано відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби” та № 8 «Нематеріальні активи».

Інформація про операції з необоротними активами, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Облік основних засобів ведеться відповідно до затвердженого плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування відповідно до наказу МФУ від 30.11.1999р. з відповідною класифікацією по групах. Вартість основних засобів в балансі відображається по історичній собівартості. Згідно наказу про облікову політику КС "Гарантія” до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, первинна вартість яких більша за 1000грн. Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Нарахування амортизації (зносу) основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу у відповідності з П (С)БО 7.

Для інших необоротних нематеріальних активів норма амортизації встановлюється виходячи з очікуваного терміну використання конкретного об’єкта визначеного комісією і нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість основних засобів на початок року становить -16 тис. грн., знос – 11 тис. грн., залишкова вартість – 5тис. грн., на кінець 2011р. відповідно становить – 19 тис. грн.; знос – 15 тис. грн.; залишкова вартість – 4 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів на початок року становить – 7 тис. грн., накопичена амортизація – 7 тис. грн., залишкова вартість – 0 тис. грн., на кінець 2011р. відповідно становить – 8 тис. грн., накопичена амортизація – 7 тис. грн.; залишкова вартість – 1 тис. грн.


1.2 Дебіторська заборгованість


Облік, оцінка та визнання дебіторської заборгованості в цілому відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.1999р.№237.і відповідає інформації, відображеної у звітності та бухгалтерському обліку.

Інформація про дебіторську заборгованість відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на кінець року становить – 2 тис. грн., з нарахованих доходів становить – 237 тис. грн.,

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить – 1190 тис. грн. (розрахунки за позиками наданим членам КС (рах. 376) з різними строками погашення - 1227тис.грн., за мінусом резерву забезпечення покриття втрат за простроченими та неповерненими кредитами та безнадійними кредитами -37 тис. грн.).

Розмір резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок визначається відповідно до положень про фінансові послуги та фінансове управління. Величину резерву сумнівних боргів розраховують за методом класифікації дебіторської заборгованості із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників.) яка визначена наказом "Про формування облікової політики КС на 2011р.

Кредити членам органів управління спілки надаються згідно рішення кредитного комітету із зазначенням відсотка за користуванням кредитів згідно протоколу рішення спостережної ради по затвердженню річних процентних ставок.

Можливість погашення основної суми наданого кредиту в кінці терміну дії кредитного договору – що обумовлює надто високий рівень ризикованості наданих кредитів не передбачаються.

Кредити позичальникам за умови невиконання зобов’язань по попередніх договорах не надаються.
1.3 Грошові кошти

Робочим планом рахунків для обліку касових операцій передбачено рахунок. ЗО "Каса" субрахунок 301 "Каса в національній валюті". Протягом року спілка дотримувалась нормативних документів, які регулюють обіг готівки і касову дисципліну. ("Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні" №637,затвердженого постановою правління НБУ від 15.12.2004р).

В 2011р. інвентаризація каси проводилася не рідше одного разу в місяць, що підтверджується актами. Залишок коштів згідно облікових даних станом на 31 грудня 2011р. становить – 41034,96 гривень.

Робочим планом рахунків для обліку банківських операцій передбачено рахунки 311 "Поточний рахунок в національній валюті". Залишок коштів на рахунках в банках станом на 31.12.2011р. становить – 651,03 грн.

Проведено тест відповідності оборотів синтетичних і аналітичних регістрів обліку в національній валюті – розбіжностей не встановлено. Залишок по рахунках коштів належним чином відбиває грошові надходження і виплати протягом звітних періодів.


2. Розкриття та перевірка інформації щодо зобов‘язань

2.1 Облік, оцінка, структура зобов’язань у звітності та бухгалтерському обліку визначені відповідно до нормативних документам, які регламентують порядок бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності а також П(С)БО № 11“Зобов’язання” затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000р.№ 20.

Інформація про поточні зобов’язання, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Основну суму поточних зобов’язань за розрахунками на кінець року складають:

з бюджетом - 9 тис. грн., зі страхування – 1 тис. грн., з оплати праці – 3 тис. грн., з учасниками – 158 тис. грн. (розрахунки за нарахованими процентами на додаткові пайові внески)

Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Доходи майбутніх періодів на кінець року становлять – 0 тис.грн
3. Розкриття та перевірка інформації щодо власного капіталу
Достовірність, законність, та повнота відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності власного капіталу відповідає (стандарту) бухгалтерського обліку №5 “Звіт про власний капітал” затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.00р.№91.

Інформація про власний капітал, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Власний капітал КС складається із пайового, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку і станом на 31.12.2010р. становить – 636 тис. грн. в тому числі: пайовий капітал – 198 тис. грн., який складається з обов’язкових пайових внесків в сумі – 9 тис. грн. та додаткових пайових внесків в сумі – 189 тис.грн.; резервний страховий капітал на кінець року становить – 247 тис. грн. який сформований за рахунок вступних внесків членів КС в сумі – 9 тис.грн., доходів кредитної спілки в сумі – 238 тис.грн. Нерозподілений прибуток на кінець року складає – 191 тис грн.

Станом на 31.12.2011р. вартість власного капіталу становить – 1305 тис. грн. в тому числі: пайовий капітал – 814 тис. грн., який складається з обов’язкових пайових внесків в сумі – 10 тис. грн. та додаткових пайових внесків в сумі - 804 тис. грн.; резервний страховий капітал – 249 тис. грн. який сформований за рахунок вступних внесків членів КС в сумі – 10 тис. грн., доходів кредитної спілки в сумі – 239 тис. грн..; нерозподілений прибуток – 242 тис. грн.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних осіб добровільно розміщених у КС для здійснення її господарсько-фінансової діяльності згідно з засновницькими документами і являється власністю кредитної спілки. Пайовий капітал формується за рахунок обов’язкових та додаткових пайових членських внесків членів КС.

Обов’язковий пайовий внесок - це обов’язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки. Розмір обов’язкового пайового внеску є однаковим для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку визначеними загальними зборами кредитної спілки як фіксована сума.

Додатковий пайовий внесок - це необов’язковий зворотній внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління кредитною спілкою.

Резервний капітал – це сума резерву, створеного відповідно до закону "Про кредитні спілки" від 20.12.2001р. та засновницькими документами кредитної спілки. Резервний капітал КС формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки

Вступний внесок – це обов’язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки. Розмір вступного внеску є однаковим для всіх членів кредитної спілки та встановлюється визначеним загальними зборами КС як фіксована сума. Аудитор підтверджує повноту та своєчасність внесення обов’язкових вступних внесків до пайового та резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток – це сума прибутку реінвестована у підприємство.

Формування та використання капіталу, резервів та інших фондів утворюваних кредитною спілкою здійснювалося згідно положень статуту кредитної спілки, затвердженого рішенням загальних зборів кредитної спілки.
4. Розкриття інформації щодо доходів, витрат та фінансових результатів

4.1 Доходи

Визнання, склад і оцінку доходу визначається в кредитній спілкі згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Відповідно до Положення доходи що визнані класифікуються по групах:

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи.

Доход відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню

До складу інших операційних доходів включаються отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки та сума доходу, нарахованого банком на залишок коштів на поточному рахунку.

Для узагальнення інформацію про доходи застосовуються синтетичні рахунки 71. Аналітичний облік ведеться по видах доходів.
Дані про доходи за 2011р. у порівнянні з попереднім роком (тис.грн.)

2011р. 2010р.

Інші операційні доходи 486 376
Інформація, відображена у звітності та бухгалтерському обліку по отриманих доходах в усіх суттєвих аспектах відповідають нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
4.2 Витрати

Облік витрат в бухгалтерському обліку організовано відповідно П(С)БО 16»Витрати».

Склад витрат:

- адміністративні витрати;

- інші операційні витрати;

- інші витрати.

Витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображаються в бухгалтерському обліку і звітності у тому звітному періоді до якого вони віднесені, незалежно від дати їх надходження чи перерахування.

До адміністративних витрат включаються всі витрати кредитної спілки, пов’язані з функціонуванням офісу, включаючи оренду, зарплату з нарахуваннями, податки, збори та інші передбачені законодавством платежі, витрату матеріалів, амортизацію, інші витрати загального призначення.

До інших операційних витрат включаються проценти нараховані на вклади членів на депозитні рахунки.

Для узагальнення інформацію про витрати застосовуються синтетичні рахунки 81-85. Аналітичний облік ведеться по видах витрат.
Елементи операційних витрат (тис. грн.)

2011р. 2010р.

Матеріальні витрати 0 0

Витрати на оплату праці 116 107

Відрахування на соціальні заходи 43 39

Амортизація 4 3

Інші операційні витрати 105 178

Всього 268 327
Дані про витрати за 2011р. у порівнянні з попереднім роком (тис. грн.)

2011р. 2010р.

Адміністративні витрати 210 194

Інші операційні витрати 58 133

Всього 268 327
Інформація, відображена у звітності та бухгалтерському обліку по понесених витрат в усіх суттєвих аспектах відповідають нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
4.3 Фінансові результати діяльності

В 2011р. спілкою був отриманий чистий прибуток в розмірі 218 тис. грн., проти 49 тис. грн. за 2010р.
5. Податки та збори

В 2011р. Спілкою було начислено та сплачено податків та соціальних внесків до бюджетів усіх рівнів та фонди (тис. грн.).

Податок з доходів фізичних осіб 24

Податок на прибуток 0

Зборів до пенсійного фонду 50

Інформація про стан розрахунків за податками і платежами, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
6. Інформація про звіт грошових коштів.
До складу інші надходження включаються суми отриманих процентів за кредитами виданих членам кредитної спілки, повернення виданих кредитів членами кредитної спілки та сума вкладів на депозитні рахунки з різними строками повернення.

До складу інші платежі кредитної спілки відносяться: видача кредитів членам кредитної спілки, повернення внесків які були внесені на депозитні рахунки членами кредитної спілки, розрахунки за нарахованими процентами за користування коштами на депозитних рахунках та розрахунки за процентами нарахованими на додаткові пайові внески.
7. Перевірка системи внутрішнього фінансового моніторингу.

Кредитною спілкою розроблені Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Ці правила визначають механізми реалізації комплексу заходів із здійснення первинного фінансового моніторингу для запобігання використанню кредитної спілки для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Правила відображають внутрішню систему фінансового моніторингу які забезпечують виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу чи можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, передбачають відповідно до законодавства інформування про такі операції ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ України та правоохоронних органів та визначають порядок зберігання пов’язаних з ними документів. В Кредитній спілці призначено відповідального працівника за фінансовий моніторинг, та проводиться постійне навчання по вивченню законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.

За результатами перевірки встановлено, що фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в Спілці відсутні.
8. Операції з пов’язаними особами.

Станом на 31 грудня 2011р. у Спілці не було операцій з пов’язаними сторонами.
9. Події після дати балансу .

Аудитор підтверджує відсутність подій після дати балансу які можуть впливати на здатність кредитної спілки продовжувати безперервно її діяльність.
10. Забезпечення платоспроможності Спілки. Дотримання Спілкою фінансових нормативів.
Перевіркою дотримання Спілкою вимог Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок затвердженого розпорядженням ДКРРФП від 16.01.04р.№7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.04р.за №148/8747 встановлено наступне.
Поточна група нормативів станом на 31.12.2011р.


Номер пункту положення.

Назва

Нормативне значення

%

Фактичне значення, %

Дотримання
1

2

3

4

5

2.2 2.2.1

Достатність капіталу.

Не менше 10%

621,9

Так

2.2 2.2.2

Коефіцієнт платоспроможності.

Не менше 8%

24,4

Так

22 2.2.3

Резервний капітал до активів, зважений на ризик

Не менше 15%

20,2

Так


2.2

Розподіл на пай.

х

х

Так
3. 3.1.1

Проблемні кредити до власних коштів.

Не більше 100%

43,2

Так

3.1. 3.1.2

Проблемні кредити до кредитів.

Не більше 12%

7,5

Так3.1.3.1.3

Платні пасиви до доходних активів.

Не більше 100%

0


Так

3.1. 3.1.4

Кредити до активів

Не менше 60%

96,4

Так

3.1. 3.1.5

Можливість залучення.

Не менше 100%

46,7

Так

3.2. 3.2.1

Максимальний кредит.

Не більше 20%

Х

X

3.2. 3.2.2

Максимальний залишок кредиту

Не більше 25%

0,6

Так
3.2. 3.2.3

Великі ризики

Не більше 500%

0

Так

3.2. 3.2.4

Кошти від юридичних . осіб.

Не більше 50%

0

Так

3.2. 3.2.5

Зобов’язання перед членом.

Не більше 10%

0

Так

3.2. 3.2.6

Інвестиції до капіталу

Не більше 60%

0

Так


3.2 3.2.7


Зобов’язання перед 3-ми особами


Не більше 100%


0


Так

3.3 3.3.1

Прибутковість.

Не менше 100%

101,1

Так

4.1 4.1.1

Миттєва ліквідність.

Не менше 10%

10,0


Так

4.2 4.2.1

Короткострокова ліквідність.

Не менше 100%

541,8

так ТакОтже, Спілкою дотримано значення фінансових нормативів.

Незалежний аудитор /Любченко І.М./
31 січня 2012р.

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

Схожі:

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка