Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"


Скачати 304.4 Kb.
НазваАудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
Сторінка1/3
Дата28.04.2013
Розмір304.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3

Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"м. Черкаси, вул. Гагаріна 21. кв. 266, р/р 260060000239920 ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. Сертифікат аудитора серії А №002977 Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31.10.2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм які надають аудиторські послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свідоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501, моб.0949847882


Звіт Незалежного Аудитора
Членам кредитної спілки

НКРРФП
Ми провели аудит фінансової звітності Кредитної спілки "Гарантія" м. Шпола, Черкаської області, що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, приміток до річної фінансової звітності та річної фінансової звітності яка подаються до НКРРФП з метою виконання функцій регулятора фінансового ринку.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Кредитної спілки несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів.
Аудитор здійснив перевірку фінансової звітності кредитної спілки відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010р.), що із 01.05.2011року застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011р. № 229/7, а також інших нормативно-правових актів щодо діяльності кредитної спілки, в тому числі у відповідності до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, що стосуються завдань аудиту згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів, Міжнародним стандартом з контролю якості "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги (МСКЯ-1) та Міжнародним стандартом аудиту "Контроль якості фінансової звітності" (МСА-220), а також планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризиків, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.
Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є прийняті в Україні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти України щодо ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та внутрішні положення спілки.

На нашу думку, фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Кредитної спілки "Гарантія" м.Шпола Черкаської області станом на 31.12.2012р. її фінансові результати, рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до прийнятих в Україні Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Аудитор провів також перевірку річних звітних даних Кредитної Спілки яка подається до НКРРФП куди включено: загальну інформацію про кредитну спілку; звітні дані про фінансову діяльність; звітні дані про склад активів і пасивів; звітні дані про доходи та витрати; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів; звітні дані про кредитну діяльність
Концептуальною основою для підготовки річних звітних даних Кредитної спілки є дотримання вимог регуляторного органу щодо Порядку складання та подання кредитною спілкою до НКРРФП від 25.12.2003р. №177, згідно з якими отримані доходи визнаються за касовим методом обліку їх надходжень

Річні звітні дані Кредитної спілки що додаються до висновку достовірно та справедливо відображають отримані доходи у відповідності до Порядку їх складання.

Представлені фінансові звіти та річні звітні дані підготовлені на основі принципу безперервності їх діяльності, що передбачає можливість КС реалізувати свої активи та виконати свої зобов’язання в ході звичайної діяльності.

В ході перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів Кредитну Спілку продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Незалежний аудитор / І.М.Любченко/
27 січня 2013р.

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

Примітки до аудиторського звіту Незалежного аудитора

про фінансову звітність КС "Гарантія" м. Шпола за 2012р.
1. Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю – аудиторської фірми “Карат – Аудит”

Код ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження

м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі

22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свідоцтво

Черкаський міськвиконком

Серія, дата видачі сертифіката аудитора, та термін дії

Серія А, №002977, Рішенням Аудиторської Палати України №220/2 від 23.09.2010р., термін дії сертифіката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.


№ 3781 від 30.03.2006р., видано Аудиторською Палатою України. Строк дії: чинне до 31 березня 2016р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А № 000404 від 08.07.2004р., видано НКРРФП в Україні. Срок дії свідоцтва продовжено до 31.10.2015р. (розпорядження Нацкомфінпослуг №964 від 16.12.2010р.)

  1   2   3

Схожі:

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка