АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”


Скачати 366.88 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
Сторінка1/4
Дата19.05.2013
Розмір366.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”м. Черкаси, вул. Гагаріна 21. кв. 266, р/р 26006000039920 ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. Сертифікат аудитора серії А №002977 Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31.10.2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм які надають аудиторські послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свідоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501


Засновникам ПТ "Ломбард "Кредит-Експрес"

Крамаренко і Компанія "

НКРРФП
Звіт незалежного аудитора

ТОВ "Аудиторська фірма "Карат Аудит"

щодо фінансової звітності

Повного товариства "Ломбард "Кредит - Експрес"

Крамаренко і Компанія"

станом на кінець дня 31.12.2012р.
м. Харків, проспект Московський, 144

Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія", що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, приміток до річної фінансової звітності та річних звітних даних які подаються до НКРРФП з метою виконання функцій регулятора фінансового ринку.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів.

Аудитор здійснив перевірку фінансової звітності Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія", відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010р.), що із 01.05.2011року застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011р. № 229/7, а також інших нормативно-правових актів щодо діяльності ломбардів, в тому числі у відповідності до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, що стосуються завдань аудиту згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів, Міжнародним стандартом з контролю якості "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги (МСКЯ-1) та Міжнародним стандартом аудиту "Контроль якості фінансової звітності" (МСА-220), а також планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризиків, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки
Висловлення думки.
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючими в Україні, що вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності до принципів безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія", м. Харків станом на 31.12.2012р. її фінансові результати , рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до прийнятих в Україні Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Аудитор провів також перевірку річних звітних даних Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія", які подаються до НКРРФП куди включено: загальну інформацію про ломбард; звіт про діяльність ломбарду; звіт про склад активів та пасивів ломбарду.

Аудиторський висновок проведений відповідно методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік. (затверджено розпорядженням ДКРРФП України від 29 грудня 2005р. №5224 ( в редакції розпорядження ДКРРФП України від 19 жовтня 2006р. №6337).

Річні звітні дані ломбарду що додаються до висновку достовірно та справедливо відображають активи та пасиви товариства, отримані доходи та понесені витрати та представлені у відповідності до Порядку їх складання.

Під час перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія", продовжувати свою діяльність на безперервній основі.


Директор АФ "Карат –Аудит"

Незалежний аудитор / І. М. Любченко/
16 квітня 2013р.

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

Примітки до аудиторського звіту Незалежного аудитора

про фінансову звітність ПТ "Ломбард " Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія" за 2012р.

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю – аудиторської фірми “Карат – Аудит”

Код ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження юридичне

фактичне

м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

м. Черкаси, вулиця Гагаріна 21.кквартира 266

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свідоцтво

Черкаський міськвиконком

Серія, дата видачі сертифіката аудитора, та термін дії

Серія А, №002977, Рішенням Аудиторської Палати України №220/2 від 23.09.2010р., термін дії сертифіката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.


№ 3781 від 30.03.2006р., видано Аудиторською Палатою України. Строк дії свідоцтва - чинне до 31 березня 2016р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Серія А № 000404 від 08.07.2004р., видано Держкомфінпослуг терміном до 31.10.2015р. (розпорядження Держфінпослуг № 964 від 16.12.2010р.)


2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Номер договору на проведення аудиту: №4 –Л від 24.03.2013р.

Період проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Дата початку проведення аудиту: 24.03. 2013р.

Дата закінчення проведення аудиту: 15.04.2013р.


Підставою для проведення аудиту Повного товариства Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія", є діючі законодавчі акти України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", "Про аудиторську діяльність", Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" а також розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р.№ 2740 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004р. за №1482/10081 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

Аудитор перевірив фінансові звіти суб’єкта господарювання, що додаються.

 • Баланс станом на 31 грудня 2012року (форма 1 за ДКУД);

 • Звіт про фінансові результати за 2012рік (форма №2 за ДКУД);

 • Звіт про рух грошових коштів за 2012рік (форма №3 за ДКУД);

 • Звіт про власний капітал за 2012рік (форма №4 за ДКУД);

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2012р. (форма №5 за ДКУД);

- Річні звітні дані які подаються до НКРРФП за 2012р.
3. Основні відомості про повне товариство.


Назва Ломбарду

Повне товариство «Ломбард «Кредит-Експрес» Крамаренко і компанія»

Код ЄДРПОУ

32759828

Організаційно - правова форма

Повне товариство

Номер свідоцтва про реєстрацію юридичної особи

№ 1 480 105 0003 003658 від 28.11.2003

Орган, який видав свідоцтво

Виконавчий комітет Харківської міської ради

Місцезнаходження

Україна, 6310138500, 61082, Харківська область, м. Харків, проспект Московський, 144

Телефон

Факс

757-80-06

Поточний рахунок

2650900111237

Назва банку

АТ «Регіон-Банк»

МФО

351254

Основні види діяльності за КВЕД 2010

64.99 Надання інших фінансових послуг(крім страхування

та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.

Чисельність працівників

4

Кількість відокремлених підрозділів

14. Аудит установчих документів та організаційної

структури діяльності ломбарду
Повне товариство "Ломбард "Кредит Експрес" Крамаренко і Компанія" діє на підставі Засновницького договору і діючого законодавства, Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001р. №2664-ІІІ. Засновницький договір, який діяв на момент перевірки, затверджений загальними зборами Засновників ( протокол від 26.12.2011р.). та зареєстрований у виконавчому комітеті Харківської міської ради міської ради (реєстраційний №14801050011008658 від 10.01.2012р.).

Зміни до засновницького договору повного товариства "Ломбард "Кредит Експрес" Крамаренко і Компанія" проведено 28.09.2012р. і зареєстровано 03.10.2012р. Номер запису №14801050012003658.

Засновниками товариства на момент перевірки являються:

 • Агафонов Д.С - 22,5 тис. грн. що становить 25% статутного капіталу Товариства;

 • Крамаренко М.М. - 22,5 тис. грн. що становить 25% статутного капіталу Товариства;

 • Лашина С.М. - 22,5 тис. грн. що становить 25% статутного капіталу Товариства;

 • Макаренко О.А - 22,5 тис. грн. що становить 25% статутного капіталу Товариства.

Загальна сума статутного капіталу станом на 31.12.2011р. – 90,0 тис. грн., що становить 100% статутного Товариства.

Відповідно Законів України «Про заставу», «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та інших законодавчих та нормативно-правових актів розроблені внутрішні положення якими ломбард керується в процесі діяльності ( інструкція про порядок видачі позик під заставу, приймання на зберігання та реалізація не витребуваних у встановлені договорами застави строки ювелірних та інших побутових виробів Із дорогоцінних металів, а також орг-аудіо-відео-, та іншої побутової техніки).
Повним товариством «Ломбард «Кредит-Експрес» Крамаренко і Компанія» отримана: ліцензія (серія АВ, №304393) Міністерства фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення на строк з 05.02.2007 по 05.02.2012. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 05.02.2007 №122

НКРРФП видано одну довідку про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ:

- відокремлений підрозділ - "Відділення -1 Повного товариства "Ломбард "Кредит – Експрес Крамаренко і компанія" від 07.11.2012р. №4921/11-8, 611111, г. Харків, Салтовське шосе, 155/93.
5. Аудит бухгалтерського обліку та фінансової звітності

обліковій політиці товариства
Протягом 2012р. згідно наказу про облікову політику товариства було забезпечено незмінність відображення господарських операцій та оцінки майна. Облікова політика сформована у відповідності з основними принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономності,

обачності, послідовності, безперервності, повного висвітлення подій, превалювання сутності над формою, періодичності, нарахування та відповідності доходів і витрат.

Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої, повної та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи витрати і способи отримання фінансових результатів,

Принципи облікової політики застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалася протягом 2012р.

Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Фінансові звіти були підготовлені на основі принципу історичної собівартості, тобто активи та зобов’язання товариства оцінюються за історичною(первісною) вартістю.

Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку .

Ломбард застосовує для обробки облікових даних журнально-ордерну форму обліку із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми для ломбардів "Pawnshop"

У 2012р. застосовувався План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій з урахуванням положень Інструкції, щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) та рекомендованими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг використовувати рахунки та відкривати до них субрахунки з урахуванням своєї специфіки роботи.

Перевірку на відповідність даних окремих форм звітності один одному проведено згідно з методичними рекомендаціями по перевірці відповідності показників форм річної фінансової звітності Повного товариства "Ломбард "Кредит – Експрес Крамаренко і Компанія".

Товариство веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій шляхом безперервного документування їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку застосовуючи для обробки облікових даних журнально-ордерну форму обліку із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми

Статті наведені у фінансові звітності відповідають таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття економічних вигод і їх оцінка може бути достовірно визначена.

Опис обсягу аудиторської перевірки:

- розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема Н(П) СБО та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів;

- розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема Н(П) СБО та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства;

- сплати товариством статутного капіталу у встановлені законодавством терміни;

- розкриття інформації про події після дати балансу;

- аналіз показників фінансового стану за 2011р.,та 2012р.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність В ПТ "Ломбард "Кредит – Експрес Крамаренко і компанія" , за період, що перевіряється були :

Керівник – Крамаренко Максим Михайлович

Головний бухгалтер - Солошенко Ірина Іванівна
Відповідно до ст. 5 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" товариство ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України

6. Аудит системи внутрішнього контролю
Внутрішній контроль – процес, розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, на кого наділено повноваженнями управлінським персоналом, а також іншими працівниками, для забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення цілей ломбарду стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності та результативності діяльності, а також дотримання застосовних законів і нормативних актів.

Система внутрішнього контролю є інструментом органів управління і відноситься до області їх відповідальності. Внутрішній контроль являється невідємною частиною загальної системи управління.

При проведенні аудиту фінансової звітності були розглянуті політики та процедури у системі бухгалтерського обліку внутрішнього контролю та управління ризиками які стосуються тверджень у фінансових звітах. За результатами перевірки Аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю, в цілому забезпечує достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та інших видів звітності.

Система внутрішнього контролю кредитної діяльності, в цілому відповідає розміру і структурі ломбарду, а також вимог управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями.
Примітки до фінансової звітності Повного товариства "Ломбард "Кредит-Експрес" Крамаренко і Компанія"
У ході перевірки досліджено достовірність даних бухгалтерського обліку, на підставі яких складено фінансову звітність. Статті фінансової звітності відповідають оборотам і сальдо рахунків бухгалтерського обліку відображених за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Аудитор здійснив тестування цих оборотів і сальдо з метою отримання достатніх доказів того, що їх дані не містять суттєвих помилок, мають достатнє обґрунтування первинними документами і можуть слугувати базою для складання звітності.
1. Розкриття та перевірка інформації щодо активів
1.1 Необоротні активи

Інформація про операції з необоротними активами, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Первісна вартість основних засобів на початок року становить – 21тис. грн., знос – 20 тис. грн., залишкова вартість – 1 тис. грн., станом на 31.12.2012р. відповідно становить – 32 тис. грн., знос – 25 тис. грн., залишкова вартість – 7 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів на початок року становить – 0 тис. грн., накопичена амортизація – 0тис. грн., залишкова вартість – 0 тис. грн., станом на 31.12.2012р. відповідно становить – 8 тис. грн., накопичена амортизація – 0 тис. грн., залишкова вартість – 8 тис. грн.

На підприємстві облік основних засобів та нематеріальних активів їх надходження, реалізація, ліквідація і т.д. організовано відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби” та №8 "Нематеріальні активи". Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Вартість основних засобів відображена в фінансовій звітності по історичній собівартості. Згідно наказу про облікову політику по Повного товариства "Ломбард "Кредит – Експрес Крамаренко і компанія" нарахування амортизації (зносу) основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу у відповідності з П (С)БО 7 та П (С)БО 8 .

За 2012р.нараховано амортизації основних засобів та нематеріальних активів на суму – 5 тис. грн.  1. Запаси


Облік запасів на підприємстві здійснюється відповідно до П (С)БО № 9 «Запаси».

Інформація про виробничі запаси, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Одиницею обліку запасів визнаються їх найменування. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

Станом на 31.12.2012р. вартість виробничих запасів становила – 1 тис. грн.

  1   2   3   4

Схожі:

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка