«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 224.45 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Дата13.04.2013
Розмір224.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Товариство з обмеженою відповідальність

«Аудиторська фірма «КИЇВ - АУДИТ 2000»

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.01 р.
01024, м. Київ, вул. Шовковична 32/34 кв. 37, ЄДРПОУ 21642796

р/р 2600000000042 в ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 321983, тел. 253-39-47
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами

«Ф’южн Капітал Партнерз»

Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал», яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал компанії з управління активами несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок
На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно фінансовий стан Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, складена, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Аудиторський висновок

згідно вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішеннями ДКЦПФР

від 19.12.2006 р. 1528 та від 29.09.2011 р. № 1360

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал»;

1.2. Код ЄДРПОУ: 33549199;

1.3. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А;

1.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 602605;

- дата проведення державної реєстрації - 30.06.05 р.,

- місце проведення державної реєстрації - Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію – зміна найменування юридичної особи

- дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію – 15.11.2010 р.

- номер запису про державну реєстрацію - 10711050009002771;

1.5. Останні зміни до установчих документів: в зв’язку зі зміною назви (ВАТ на ПАТ) від 15.11.10 р.

1.6. Основні види діяльності за КВЕД:

65.23.0 Інше фінансове посередництво

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.9 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

1.7. Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

1.7.1. Свідоцтвом ДКЦПФР від 12.07.05 р. № 183 про випуск 375 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, на суму 375000,00 грн. Форма існування – документарна.

1.7.2. Свідоцтво ДКЦПФР від 15.12.05 р. № 258 про випуск 10000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, на суму 10000000,00 грн. Форма існування – документарна.

1.7.3. Свідоцтво ДКЦПФР від 09.02.10 р. № 1663 про випуск 375 простих іменних акциї номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, на суму 375000,00 грн. Форма існування – документарна.

Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ДКЦПФР, від 12.07.05 р. № 183-анульовано.

1.7.4. Свідоцтво ДКЦПФР від 14.12.2010 р. № 1959 про випуск 10375 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, на суму 10375000,00 грн. Форма існування – бездокументарна.

Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ДКЦПФР, від 15.12.05 р. № 258 та від 09.02.10 № 1663 анульовані.

1.8. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснювало спільне українсько-російське підприємство реєстраційна компанія «Трансат» на підставі ліцензія ДКЦПФР АВ № 189576, згідно договору від 31.08.05 р. № 41.

1.9. Депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України», (ЄДРПОУ 30370711, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3), ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р. Договір № Е-2448 про обслуговування емісії цінних паперів від 13.12.2010 р.

1.10. Зберігач, де відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій: ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (ЄДРПОУ 24262992, 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13),

ліцензія серії АВ №534226 видана ДКЦПФР 05.07.2010 р.

1.11. Зберігачем активів Фонду є ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767.

1.12. Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії ДКЦПФР від 14.03.2008 р. серія АВ № 393982 у відповідності із Договором від 22.11.2010 р. № 6/КУА-10.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО

КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ2.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф’южен Капітал Партнерз»;

2.2. Код ЄДРПОУ: 35363845;

2.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, будинок 26, корп. 42, офіс 46;

2.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 095231;

- дата проведення державної реєстрації - 23.08.07 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493;

2.5. Основні види діяльності за КВЕД:

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.
3. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Незалежною аудиторською фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000» проведено аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал», станом на 31.12.11 р. у складі:

- «Баланс» (ф.№ 1);

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. № 2);

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№ 3);

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№ 4);

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№ 5);

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6).

Крім того, перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією за 2011 р., що розкривалась та подавалась в НКЦПФР, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216 в документах, які містять дані фінансової звітності.

Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», на підставі вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 р. № 1528 та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.

Аудиторська перевірка базувалась на Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, згідно рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7.

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також за повноту наданої інформації та документації стосовно іншої інформації в документах, які містять дані фінансової звітності.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності та інформації, яка надавалась в НКЦПФР в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, на основі МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

4. ОПИС СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОНДУ

4.1. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Фонду здійснюється у відповідності із:

  • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV;

  • Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» та інструктивними документами Міністерства Фінансів України про порядок формування звітності;

  • Національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженими Міністерством Фінансів України.

  • Рішенням ДКЦПФР № 362 від 07.07.2005 р. «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування».

4.2. Враховуючи вимоги вищевказаних нормативних документів розроблене та затверджене наказом Положення про облікову політику Фонду, яке включає загальні питання ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерських регістрів, складання фінансової звітності та контролю за достовірністю фінансової інформації.

4.3. Концептуальна основа фінансової звітності базується на застосуванні національних стандартів бухгалтерського обліку, затверджених законодавчими актами України, зокрема, П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (наказ Міністерства Фінансів України від 31.03.1999 р. № 87).

В відповідності з Положенням про облікову політику Фонду, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад річної фінансової звітності входить:

- «Баланс» (ф.№1), в відповідності з П(С)БО 2;

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), в відповідності з П(С)БО 3;

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), в відповідності з П(С)БО 4;

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), в відповідності з П(С)БО 5;

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), в відповідності з наказом МФУ № 302.

- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6), в відповідності з П(С)БО 29 .
5. ОПИС ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
5.1. Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників діяльності Фонду за рік що минув, управлінським персоналом представлені додатково реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова документація. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, затвердженої Положенням про облікову політику Фонду, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Фонду законодавчим актам. Крім того, перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією, що розкривалась компанією з управління активами та надавалась в НКЦПФР за 2011 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216.

Аудитом фінансової звітності та інформації щодо фінансових показників Фонду за рік, що минув, встановлено:

5.2. Сальдові залишки станом на 01.01.2011 р. по ф. №1 «Баланс» відповідають балансовим залишкам станом на 31.12.2010 р., які підтверджені в аудиторському висновку від 28 березня 2011 року.

5.3. Класифікація, оцінка активів та їх рух відображені в фінансовій звітності в відповідності з діючими нормативами.

Активи балансу Фонду представлені довгостроковими фінансовими інвестиціями, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами.

Станом на 31.12.2011 р. активи Фонду в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились на 309103 тис. грн. або на 50,1 % і складали 925484 тис. грн. Збільшення активів відбулось, в основному, за рахунок фінансових вкладень в цінні папери та дебіторської заборгованості за виданими авансами.

В рядку 045 ф. № 1 «Інші довгострокові фінансові інвестиції» станом на початок і кінець 2011 р. відображена вартість акцій та інших цінних паперів підприємств і організацій, яка на 01.01.2011 р. становила 525063 тис. грн., на 31.12.2011 р. дорівнювала 714042 тис. грн.

Інвестиції в акції українських емітентів, які мають найбільшу частку в балансовій вартості активів Фонду, та загальна сума фінансових інвестицій станом на 31.12.2011 р. наведені в наступній таблиці:

Назва емітента

ЄДРПОУ

емітента

Кількість цінних паперів

(штук)

Загальна номінальна вартість

(грн.)

Загальна оцінна вартість

(грн.)

Частка в статутному капіталі емітента

(%)

Частка в загальній балансовій вартості активів Фонду (%)

ВАТ «Завод

«Ленінська кузня»

14312364

3250821

159290229,00

115126221,09

94,77

12,44

ПрАТ «Інтеркорн Корн Прасессінг Індастрі»

32616426

110527273

110527273,00

108167073,27

100,00

11,69

ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»

35810511

45450

45450000,00

45904500,00

60,00

4,96

ВАТ «Севморзавод»

14312370

9263350

463167,50

17645566,67

59,96

1,91

ПАТ «Страхова компанія «Країна»

20842474

12589000

16239810,00

10472100,00

49,99

1,13

ЗАТ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор»

30437959

1028621

10286210,00

10285000,00

55,00

1,11

Інвестиції в акції інших емітентів, де частка в СК менше 10%

х

х
3446041,45

х

х

Всього інвестицій в ЦП

х

х

474182979,25

337691352,48

х

х

Інші інвестиції

х

х

х

376350351,23

х

х

Всього фінансових інвестицій

х

х

х

714041703,71
Облік фінансових інвестицій ведеться в відповідності з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», достовірно відображений в рядку 045 ф. № 1 і розділі IV «Фінансові інвестиції» ф. № 5 та відповідає даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.

Оцінка дебіторської заборгованості реальна і відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Станом на 31.12.2011 р. загальна сума дебіторської заборгованості зменшилась відповідно до даних на 01.01.2011 р. на 58% і становила 16226 тис. грн., в т.ч. заборгованість за товари, роботи, послуги – 20 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами – 16205 тис. грн., поточна дебіторська заборгованість – 1 тис. грн. Ці дані достовірно відображені в рядках 160,180, 210 ф. № 1 та 940, 950 ф. № 5. Сумнівних боргів та безнадійної дебіторської заборгованості Фонд не має, резерв сумнівних боргів у 2011 році не нараховувався.

В рядку 230 та 240 «Грошові кошти та їх еквіваленти» ІІ розділу активу балансу (ф.№1) та рядках 650-690 ф. № 5 достовірно відображені залишки коштів на розрахункових, валютних та депозитних рахунках. Загальна сума грошових коштів станом на 31.12.2011 р. становили 195216 тис. грн., що підтверджується виписками банків.

5.4. Власний капітал, його структура та призначення в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс» відображають дійсний стан пасивів та відповідають даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.

За 2011 рік статутний капітал Фонду не змінився і станом на 01.01.11 р. та на 31.12.11 р. становив 10375 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 300 «Статутний капітал». Статутний капітал поділений на 10375 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна. В 2010 р. змінено форму існування акцій: з документарної в бездокументарну, що підтверджено Свідоцтвом ДКЦПФР про випуск акцій № 1959 від 14.12.2010 р. Заборгованість по внеску в статутний капітал на початок і кінець 2011 р. становила 2184 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 360 «Неоплачений капітал» І розділу пасиву ф. № 1 та рядках 010,050,300 ф. № 4. Детальний опис формування Статутного капіталу за період існування Фонду наведено в додатку № 1 до аудиторського висновку.

В рядку 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» достовірно відображений прибуток від господарської діяльності на 31.12.11 р. в сумі 825242 тис. грн.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Фонду від 17 червня 2011 р, яке внесло зміни до рішення акціонерів від 10 березня 2011 р. щодо розподілу прибутку за 2010 р., в поточному році нараховані дивіденди за 2010 р. в сумі 65480000,00 грн., з яких акціонер отримав 62206000,00 грн., податок на доход фізичної особи склав 3274000,00 тис. грн. Всі суми відображені в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в відповідності з діючими нормативними документами.

Власний капітал станом на 31.12.11 р. складав 833433 тис. грн., що достовірно відображено в рядках 380 ф. № 1 та 300 ф. № 4.

5.5. Розмір зобов’язань, відображених в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс», реальний.

Станом на 31.12.2011 р. зобов’язання Фонду складались виключно із поточної кредиторської заборгованості за послуги і становили 92051 тис. грн.

Оцінка зобов’язань відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання» та даним бухгалтерських регістрів по поточних розрахунках.

Інвентаризація активів та зобов’язань проведена своєчасно в повному обсязі.

5.6. В «Звіті про фінансові результати» за 2011 р. (ф. № 2) не відображена сума штрафу, призначеного Фонду наказом Господарського суду м. Києва на користь ТОВ «Ай К’ю Технолоджі» в розмірі 1045 тис. грн., однак, оскільки ця сума була врахована по рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (субрахунок 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді») і не вплинула на достовірність основного показника фінансово-господарської діяльності - прибуток станом на 31.12.2011 р. в сумі 825242 тис. грн., який відображено в рядку 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» ф. № 1, крім того складає менше 0,1% від суми балансу, аудитор визнав за доцільне вважати дану помилку не суттєвою.

5.7. Фінансовий звіт по ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений згідно з наказом Мінфіну України від 10.06.10 р. № 382 (зареєстровано в Мін’юсті України 05.07.2010 р. за № 470/17765), який вніс зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстрованого в Мін’юсті України 21.06.1999 р. за № 398/3691, зі змінами та доповненнями.

5.8. В фінансовому звіті по ф. № 4 «Звіт про власний капітал» відображена сума штрафу, віднесеного на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (субрахунок 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» (див. пояснення в п.5.6.).

5.9. Фінансовий звіт по ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» складений в відповідності з наказом Мінфіну України № 302. «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6) складений на підставі даних ф.№ 1 та ф.№ 2.

Дані всіх фінансових звітів порівняні між собою та перевірені у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1524 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства».

5.10. При формуванні думки щодо достовірності звітності, зроблено зустрічну перевірку даних фінансової та спеціальної звітності за 2011 р., поданої в НКЦПФР відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216.

Дані довідок про розрахунок вартості чистих активів, винагороди компанії з управління активами, склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів спільного інвестування, відповідають даним первинної облікової документації та вимогам законодавства. Розглянуто протоколи рішень загальних зборів. Фактів та дій посадових осіб, яки б могли негативно вплинути на фінансовий стан Фонду аудитом не виявлено.

5.11. Для надання впевненості, при формуванні думки щодо стану фінансово-господарської діяльності, зроблено аналіз фінансових показників Фонду, на підставі даних ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік, які приведені в тис. грн., а також даних звітності за 2011 р., поданої в НКЦПФР відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216, які приведені в грн.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності :

КЛ1 = підсумок розділу ІІ активу + рядок 270/підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630;

КЛ1 на 01.01.11 р. = 91318/1143 = 79,9,

КЛ1 на 31.12.11 р. = 211442/92051 = 2,3,

теоретичне значення в межах 2,0 – 2,5;2. Коефіцієнт поточної ліквідності :

КЛ2 = підсумок розділу ІІ активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270/ підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630

КЛ2 на 01.01.11 р. = 91318/1143 = 79,9,

КЛ2 на 31.12.11 р. = 211442/92051 = 2,3,

теоретичне значення в межах 0,7-0,8;  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності :

КЛ3 = рядок 220+рядок 230+рядок 240/ підсумок розділу ІV пасиву

КЛ3 на 01.01.11 р.= 52633/1143 = 45,1,

КЛ3 на 31.12.11 р.= 195216/92051 = 2,1,

теоретичне значення в межах 0,2-0,25;


  1. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів :

КЗВ = підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + 420,630 / підсумок розділу І пасиву

КЗВ на 01.01.11 р. = 1143/615238 = 0,0,

КЗВ на 31.12.11 р. = 92051/833433 = 0,1,

теоретичне значення не більше ніж 1,0;


  1. Коефіцієнт фінансової незалежності :

КФН = підсумок розділу І пасиву / підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + рядки 420,630

КФН на 01.01.11 р. = 615238/1143 = 538,3,

КФН на 31.12.11 р. = 833433/92051 = 9,1,

теоретичне значення не менше ніж 0,2;


  1. Коефіцієнт рентабельності активів :

КРА = чистий прибуток (ф.№2 ряд.220) / (підсумок активу балансу на початок звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.3) + підсумок активу балансу на кінець звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.4)) : 2

КРА за 2010 р. = 49205/602700 = 0,082;

КРА за 2011 р. = 284720/770932,5 = 0,37;
7. Розрахунок вартості чистих активів:

Вартість чистих активів = всього активів - всього зобов’язань

ВЧА на 31.12.11 р. = 925484216,53-92051695,87=833432520,66 грн.

Кількість ЦП, що знаходяться у обігу на 31.12.11 р. дорівнює 8191 штук, номінальною вартістю одного ЦП 1000,0 грн.

ВЧА на 31.12.11 р. в розрахунку на 1 ЦП = 101749,79 грн.

6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА

УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ


    1. Основні відомості про аудиторську фірму

6.1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

6.1.2. Код ЄДРПОУ: 21642796;

6.1.3. Місцезнаходження: Київ, вул. Шовковична, 32/34, к.37, тел./факс 253-39-47;

6.1.4. Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

6.1.5. Вид діяльності за КВЕД : 74.12.0 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

6.1.6. Фірма застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI віднесена до 4 групи (юридична особа) платників єдиного 5% податку на доход;

6.1.7. Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року, термін дії до 27 січня 2016 року;

6.1.8. Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000015, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 01 лютого 2007 року № 257, термін дії до 27.01.2016 року;

6.1.9. Директор Ченцова В.М., сертифікат аудитора серія А № 000281 від 17 лютого 1994 року, термін дії до 17 лютого 2013 року.
6.2. Умови договору на проведення аудиту

Аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» станом на 31.12.2011 р. та її відповідність фінансовій інформації, що розкривалась та подавалась в НКЦПФР за 2011 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, проводився у відповідності з додатковим договором № 3 від 05.03.2012 р. до договору № 1 від 09.02.2010 р.

Аудиторську перевірку здійснено з 06.03.12 р. по 26.03.12 р., директором аудиторської фірми Ченцовою В.М. за адресою компанії з управління активами Фонду: м. Київ, вул. Електриків, 26.
Висновок
Зібрана під час аудиту інформація забезпечує розумну основу для висловлювання думки, що фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2011 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова інформація за 2011 р., що надавалась в НКЦПФР згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, відповідає даним фінансової звітності.


Додаток: на ______ аркушах

Директор В.М. Ченцова

( сертифікат аудитора А № 000281)

26 березня 2012 року
ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»

01024, м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37

Додаток № 1 до аудиторського висновку від 26.03.2012 р.


ДОВІДКА ПРО СТВОРЕННЯ ФОНДУ ТА

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Фонд є інститутом спільного інвестування, створеним у формі відкритого акціонерного товариства на строк 20 (двадцять) років для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Засновником Фонду є громадянин України Порошенко Петро Олексійович, ідентифікаційний № 2401005438, що проживає у м. Києві, вул. Грушевського, 9, кв. 37, паспорт СН 471462, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 квітня 1997р.

Початковий статутний капітал, зареєстрований при створенні Фонду, який називався ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Петра Порошенка», становив 375000,00 грн., поділений на 375 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна. Випуск акцій затверджено Свідоцтвом ДКЦПФР від 12.07.05 р. № 183.

З метою формування початкового статутного капіталу, засновником Порошенком П.О., 15.06.05 р. платіжним дорученням № 48 перераховано 375000,00 грн. на розрахунковий рахунок № 26507301006564.980 відкритий для Фонду в АКБ «Мрія», МФО 321767 .

Загальними зборами акціонерів (протокол № 4 від 24.11.05 р.) прийняте рішення про збільшення статутного капіталу та емісію цінних паперів на 10 000 000 гривень, яке офіційно зареєстроване в держадміністрації 20.12.05 р.

27.01.06 р. на банківський рахунок ВАТ «ЗНКІФ «Петра Порошенка» № 26507301006564.908 в АКБ «Мрія», МФО 321767, зараховано грошові кошти в сумі 7816000,00 грн. від Порошенка П.О. з призначенням платежу «Оплата акцій ВАТ «ЗНКІФ «Петра Порошенка». Ця сума підтверджена довідкою банку від 27.01.06 р. Випуск акцій затверджено Свідоцтвом ДКЦПФР від 15.12.05 р. № 258.

ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» утворений шляхом зміни назви ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Петра Порошенка», зареєстрованого Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 30.06.05 р., внаслідок чого всі права та обов’язки ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Петра Порошенка» в повному обсязі зберігаються за ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал», як його правонаступником. Зміна назви Фонду затверджена черговими зборами акціонерів (протокол № 6 від 08.08.06 р.) в новій редакції Статуту та зареєстрована Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 18.08.06 р. Статутний капітал залишився без змін і становив 10375000,00 грн.

З метою приведення діяльності Фонду у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ та інших нормативних актів, позачерговими загальними зборами акціонерів від 30.10.2010 р. прийняті рішення про зміну найменування, про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну, про затвердження нової редакції Статуту та реєстрацію змін в державних установах. Всі рішення зборів виконані. Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією видане Свідоцтво серія А01 № 602606 про державну реєстрацію ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал», дата заміни свідоцтва та нової редакції Статуту: 15.11.2010 р., номер запису про державну реєстрацію: 10711050009002771. ДКЦПФР видане свідоцтво від 13.12.2010 р. № 1957 про реєстрацію 10375 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна (форма існування – бездокументарна) на загальну суму 10375000,00 грн.

Несплачений статутний капітал Фонду станом на 31.12.2011 р. становив 2184 тис. грн.

Директор В.М. Ченцова

ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка