«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 204.89 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Дата18.05.2013
Розмір204.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Товариство з обмеженою відповідальність

«Аудиторська фірма «КИЇВ - АУДИТ 2000»

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.01 р.
01024, м. Київ, вул. Шовковична 32/34 кв. 37, ЄДРПОУ 21642796

р/р 26007799988579 в ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 380838, тел./факс 253-39-47
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГОАУДИТОРА)

Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ТОВ «Фінансова компанія «Надбання»
Аудиторський висновок (звіт) щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2012 року. Його баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, складені відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Діяльність Товариства в цілому відповідає вимогам, встановленим діючими положеннями Нацкомфінпослуг.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

згідно «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. N 5224, із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 року N 6337, погоджених рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 р. N 166.
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

1.2. Код ЄДРПОУ: 21642796;

1.3. Місцезнаходження: Київ, вул. Шовковична, 32/34, к.37, тел./факс 253-39-47;

1.4. Дата реєстрації: 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

1.5. Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

1.6. Фірма не зареєстрована платником ПДВ, застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI віднесена до 4 групи платників єдиного податку – юридичних осіб, у розмірі 5%;

1.7.Свідоцтво Аудиторської палати України про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року, рішення Аудиторської палати України № 227/3 від 27 січня 2011 року термін дії подовжено до 27 січня 2016 року;

1.8. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (Ченцова В. М.), серія А № 000432, реєстраційний № 000432 від 26 лютого 2013 року, строк дії до 17 лютого 2018 року;

1.9. Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000015, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 01 лютого 2007 року № 257, термін дії до 02 березня 2011 року, термін дії свідоцтва подовжено до 27 січня 2016 року;

1.10. Директор Ченцова В. М., сертифікат аудитора серія А № 000281 від 17 лютого 1994 року, термін дії до 17 лютого 2018 року.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ2.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ»;

2.2. Код ЄДРПОУ: 37357105;

2.3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 38, приміщення 1-4;

2.4. Відомості про державну реєстрацію:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія АА № 681764;

- дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 16.11.2010 р. № 1 074 102 0000 038179;

2.5. Свідоцтво ДКРРФПУ про реєстрацію фінансової установи, відповідно до розпорядження Комісії від 17.02.2011 р. № 81, реєстраційний № 13102587, серія ФК № 271, дата видачі свідоцтва 17.02.2011 р., код фінансової установи 13.

2.5.1.Види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства, згідно додатка до свідоцтва ДКРРФПУ про реєстрацію фінансової установи № 270 серія ФК від 17.02.11 р.,:

- факторинг;

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

- фінансовий лізинг;

- надання поручительства;

- надання гарантій;

- надання позик;

- залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

2.5.2. Види діяльності за КВЕД, згідно довідки АА № 774552 Держкомстату України від 08.11.12 р.:

64.92 Інші види кредитування

64.92 Інші види грошового посередництва

64.91 Фінансовий лізинг

Види діяльності за КВЕД відповідають затвердженим в Статуті та додатку до свідоцтва ДКРРФПУ про реєстрацію фінансової установи.

2.6. Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2012 р. становила 2 особи, з них 1 має кваліфікаційне свідоцтво фахівця з управління активами.

2.7. Відокремлених підрозділів немає.3. УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ОБСЯГ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Згідно з додатковим договором № 1 від 12.03.2013 р. до договору № 5-Ф/13 від 12.03.2013 р., ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000», з 14.03.2013 р. по 27.03.2013 р. здійснено аудиторську перевірку та підготовку аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ», (надалі Товариство) станом на 31.12.2012 р. у складі форм:

- «Баланс» (ф.№1), у відповідності з П(С)БО 2;

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), у відповідності з П(С)БО 3;

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), у відповідності з П(С)БО 4;

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), у відповідності з П(С)БО 5;

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), у відповідності з наказом МФ України № 302.

Крім того, перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією за 2012 р., яка містить дані фінансової звітності, що розкривалася згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2004 р. за N 431/9030 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», а також розглянуті інші питання, обумовлені масштабом проведення аудиту.

Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 152 «Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній» та інших нормативних документів по суті питання.

При підготовці та проведенні аудиторської перевірки застосовувались в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року(надалі МСА), затверджені рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7.

Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», МСА 3000 «Завдання з надання впевненості» для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

При підготовці аудиторського висновку використані зокрема МСА 700 (переглянутого) «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», з урахуванням вимог до аудиторського висновку,згідно «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. N 5224, із змінами і доповненнями, несеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 року N 6337, погодженими рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 р. N 166, з урахуванням вимог розпорядження від 14.04.2011 р. № 201 «Про оприлюднення інформаційного листа щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності».

Аудит проводився за місцезнаходженням Товариства: 01033, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 38, приміщення 1-4.
4. ДОВІДКА ПРО СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
4.1. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у відповідності із:

  • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV;

  • Постановою КМ України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» та інструктивними документами МФ України про порядок формування звітності;

  • Національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БУ).

Концептуальна основа фінансової звітності базується на застосуванні національних стандартів бухгалтерського обліку, затверджених законодавчими актами України.

У відповідності з Положенням про облікову політику, що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 –XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад річної фінансової звітності входить:

- «Баланс» (ф.№1), в відповідності з П(С)БО 2;

- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), в відповідності з П(С)БО 3;

- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), в відповідності з П(С)БО 4;

- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), в відповідності з П(С)БО 5;

- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), в відповідності з наказом МФ України № 302.

4.2. Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників діяльності Товариства за рік що минув, управлінським персоналом представлені додатково реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова документація, матеріали роботи внутрішнього аудиту, діючи договори, а також внутрішні правила, проекти типових договорів та спеціальні положення, затверджені протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 3/1 від 29.06.11 р.

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи фінансової звітності, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Фонду законодавчим актам. Крім того, згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», перевірено відповідність між фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією за 2012 р., яка містять дані фінансової звітності, що розкривалася та подавалася згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2004 р. за N 431/9030 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», а також розглянуті інші питання, обумовлені масштабом проведення аудиту.

4.3. Аудитом фінансової звітності та інформації щодо фінансових показників Товариства за рік, що минув, встановлено:

4.3.1. Сальдові залишки станом на 01.01.2012 р. по ф. №1 «Баланс» відповідають балансовим залишкам станом на 31.12.2011 р., які підтверджені в аудиторському висновку за попередній рік.

4.3.2. Класифікація, оцінка активів та їх рух відображені в фінансовій звітності в відповідності з діючими нормативами.

Активи балансу представлені дебіторською заборгованістю та грошовими коштами в національній та іноземній валюті.

Оцінка дебіторської заборгованості реальна і відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2012 р. зменшилась по відношенню до даних на 01.01.2012 р. на 55231 тис. грн., або 69,8% і дорівнювала 23891 тис. грн., в т.ч. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становила 1 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 23890 тис. грн. Безнадійної дебіторської заборгованості аудитом не виявлено.

В рядку 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» достовірно відображені залишки коштів на 31.12.12 р. в національній валюті в сумі 32 тис. грн., що підтверджується виписками банків: АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК» таАТ "ФОРТУНА-БАНК".

В рядку 240 «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті» достовірно відображені залишки коштів на 31.12.12 р. в іноземній валюті в сумі 4 тис. грн., що підтверджується випискою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

4.3.3. Власний капітал, його структура та призначення в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс» відображають дійсний стан пасивів.

Статутний капітал, відображений в рядку 300 ф. № 1 становив на початок і кінець 2012 р. 3100 тис. грн., що відповідає новій редакції Статуту, зареєстрованою Шевченківською РДА м. Києва 29.06.2011 р. № 10741050003038179. На 31.12.2012 р. одноосібним Учасником Товариства була:

  • Компанія «TUNARASINVESTMENTSLIMITED» (ТУНАРАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), юридична особа, за законодавством Республіки Кіпр, ідентифікаційний номер НЕ 224001, місцезнаходження: Verenikis 2, Egkomi,Nicosia, Cyprus (Веренікіс 2, Егкомі, 2413 Нікосія, Кіпр), яка володіє часткою в Статутному капіталі ТОВ «ФК «Надбання» у розмірі 100 %, в особі Ізета Шейх-Заде, закордонний паспорт серії ЕН № 039264, виданий 09.06.2010 р. органом 8099, який діє на підставі Довіреності від 28 лютого 2012 року, засвідченої А. Кацилуді нотаріусом Нікосії, Кіпр, термін дії доручення – до 15 березня 2013 року.

В рядку 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» ф. № 1 достовірно відображений станом на 01.01.2012 р. збиток в сумі 19 тис. грн., який ліквідовано, в зв’язку з прибутком поточного року в цій же сумі – 19 тис. грн.

Власний капітал на 31.12.2012 р. збільшився відповідно даних на 01.01.2012 р. на суму прибутку звітного року – 19 тис. грн. і склав 3100 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 380 ф. № 1.

4.3.4. Розмір зобов’язань, відображених в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс», реальний.

Оцінка зобов’язань відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2012 р. відсутні.

Поточні зобов’язання достовірно відображена в рядках 520 - 530 ф. № 1 і представлені кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги в сумі 41 тис. грн. та іншими поточними зобов’язаннями в сумі 23882 тис. грн. Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 31.12.2012 р. дорівнювала 23923 тис. грн. Заборгованості по зарплаті та по розрахунках з бюджетом немає.

4.3.5. Інвентаризація активів та зобов’язань проведена згідно «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69, із змінами та доповненнями, згідно наказу № 12/12/1 від 27.12.12 р. з 28.12.2012 р. по 29.12.2012 р. В ході інвентаризації порушень чинного законодавства не встановлено.

4.3.6. Дані «Звіту про фінансові результати» (ф.№2) відображають дійсний стан фінансових результатів діяльності Товариства.

«Звіт про фінансові результати» за 2012 р. в повній мірі достовірно відображає доходи та витрати і відповідає вимогам П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати».

За 2012 рік доходи від основної діяльності становили 17626 тис. грн. Загальна сума витрат дорівнювали 17607 тис. грн., прибуток за звітний рік дорівнював 19 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 220 ф. № 2.

4.3.7. Фінансовий звіт по ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений згідно П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 та зареєстрованого в Мін’юсті України 21.06.1999 р. за № 398/3691, зі змінами та доповненнями.

4.3.8. Фінансовий звіт по ф. № 4 «Звіт про власний капітал» складеній у відповідності з П(С)БО 5.

Дані звіту достовірно відображають реальний стан та рух власного капіталу Товариства за 2012 р. Дані звіту ідентичні відповідним даним І розділу пасиву «Власний капітал» ф. № 1 «Баланс».

4.3.9. Фінансовий звіт по ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» складений в відповідності з наказом МФ України № 302.

Дані звітів справедливо та достовірно відображають реальний стан руху показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Дані звітів ідентичні відповідним даним ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати».

Дані всіх фінансових звітів порівняні між собою та перевірені у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1524 «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства».

4.3.10. Для надання впевненості, при формуванні думки щодо стану фінансово-господарської діяльності, зроблено аналіз показників фінансового стану, що наведені в додатку №1 до аудиторського висновку.
5. ВІДПОВІДНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІВИМОГАМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

На думку аудитора, показники розміру і структури власного капіталу, інші показники відповідають вимогам, встановленим «Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152 (далі Положення), а саме:

5.1. З урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV в Товаристві розроблено Положення про облікову політику, що затверджене протоколом № 3/1 від 29.06.11 р. загальних зборів Товариства, яке включає основні питання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. В 2012 р. в Положення вносились зміни, в зв’язку з окремими змінами в формах фінансової звітності.

5.2. Згідно з п.2.1.6 Положення, з метою забезпечення наявності власного або орендованого приміщення було переукладено договір оренди нежитлового приміщення від 01 січня 2012 року ,згідно з яким орендодавець надає Товариству нежитлове приміщення №1-4 першого поверху, яке розміщується за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 38. За вказаною адресою наявні комунікаційні засоби (телефон, факс та інтернет доступ). Товариством укладено договір безоплатного користування комп’ютерною технікою для подання інформації у форматі, встановленому Держфінпослуг б/н від 01.07.2011 року.

5.3. Вважаючи на особливий вид діяльності Товариства (фінансові послуги), та виконуючи рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо облікової та реєструючої системи фінансової установи, протоколом Загальних зборів учасників Товариства №3/1 від 29.06.11 р. затверджені внутрішні правила, проекти типових договорів та спеціальні Положення, які не змінювались за 2012 р.:

Положення про надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів);

Положення про фінансовий лізинг;

Положення про факторинг;

Положення про надання порук та гарантій;

Положення про надання позик;

Положення про залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5.4. Власний капітал станом на 31.12.12 р., згідно даних первинної облікової документації, бухгалтерських регістрів та «Балансу» (ф.№1), становив 3100 тис. грн., що відповідає вимогам п.2.1.4., Положення оскільки, згідно додатка до свідоцтва ДКРРФПУ про реєстрацію фінансової установи № 270 серія ФК від 17.02.11 р., Товариство в звітному році надавало послуги з операцій факторингу та операцій надання позик.

5.5. Виконуючи вимоги Комісії до складу та кваліфікації кадрів, Товариством розроблені та затверджені протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 3/1 від 29.06.11 р. посадові інструкції (обов’язки) на керівні посади. В 2012 р. ці інструкції не змінювались і не доповнювались. Крім того, особи, що займають керівні посади, склали іспити на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації та одержали Свідоцтва екзаменаційної (атестаційної) комісії ДКРРФПУ:

  • Керівник – Морозов Анатолій Григорович – свідоцтво за № 130849 від 06.07.11 р., дійсне до 06.07.14 р.

  • Головний бухгалтер – Ісмаілова Ельміра Різаівна – свідоцтво за № 11/00805 від 27.10.11 р., дійсне до 26.10.14 р.

Проаналізувавши дані фінансової звітності та дані інформації про фінансову установу за 2012 р., що розкривалась згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27, а також укладені договори, що виконувались Товариством в звітному році, порушень чинного законодавства в сфері надання фінансових послуг та дій посадових осіб, які могли б призвести до навмисного погіршення фінансово-господарського стану Товариства, аудитом не встановлено.

Разом з тим, не висловлюючи умовно-позитивного висновку по результатах аудиту, звернуто увагу керівництва на відсутність відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та недопущення такої ситуації в поточному році.
ВИСНОВОК:
Фінансова звітність станом на 31.12.12 р. справедливо та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства, відповідає визначеній концептуальній основі фінансової звітності, яка базується на стандартах бухгалтерського обліку, затверджених чинним законодавством України. Дані фінансової звітності дорівнюють відповідним фінансовим даним інформації за 2012 р., що розкривалася згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27.


Додаток: на__16__ аркушах

27 березня 2013 р.

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000» В.М. Ченцова

(сертифікат А № 000281 від 17.02.94 р.)
01024, Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37
Додаток №1 до аудиторського висновку від 27.03.2013 р.
Для аналізу фінансового стану Товариства використані дані ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік, які приведені в розрахунках в тис. грн.
1.Коефіцієнт загальної ліквідності :

КЛ1 = підсумок розділу ІІ активу + рядок 270/підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630;

КЛ1 на 01.01.12 р.= 82225/45 = 1827,2,

КЛ1 на 31.12.12 р. = 27023/23923 = 1,1,

теоретичне значення в межах 2,0 - 2,5;
2. Коефіцієнт поточної ліквідності :

КЛ2 = підсумок розділу ІІ активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270 /підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630

КЛ2 на 01.01.12 р. = 82225/45 = 1827,2,

КЛ2 на 31.12.12 р. =27023/23923 = 1,1,

теоретичне значення в межах 0,7-0,8;


  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності :

КЛ3 = рядок 220+рядок 230+рядок 240/ підсумок розділу ІV пасиву

КЛ3 на 01.01.12 р.= 3103/45 = 68,9,

КЛ3 на 31.12.12 р.=3132/23923 = 0,13,

теоретичне значення в межах 0,2-0,25;


  1. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів :

КЗВ = підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + 420,630 / підсумок розділу І пасиву

КЗВ на 01.01.12 р. =79144/3081 = 25,7,

КЗВ на 31.12.12 р. = 23882/3100 =7,7,

теоретичне значення не більше ніж 1,0;


  1. Коефіцієнт фінансової незалежності :

КФН = підсумок розділу І пасиву / підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + рядки 420,630

КФН на 01.01.12 р. = 3081/79144 = 0,1,

КФН на 31.12.12 р. =3100/23923 = 0,1,

теоретичне значення не менше ніж 0,2;


  1. Коефіцієнт рентабельності активів :

КРА = чистий прибуток (ф.№2 ряд.220) / (підсумок активу балансу на початок звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.3) + підсумок активу балансу на кінець звітного періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.4)) : 2

КРА на 31.12.11 р. = не розраховується, в зв’язку з від’ємним значенням чисельника

КРА на 31.12.12 р. = 19/ 54624= 0,0003.
7. Вартість чистих активів:

ВЧА на 31.12.12 р.=27023-23923=3100 тис. грн.,

нормативне значення (статутний капітал) дорівнює 3100 тис. грн.

Вартість чистих активів дорівнює статутному капітал, вимоги Цивільного кодексу України додержуються.

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000» В.М. Ченцова

(сертифікат А № 000281 від 17.02.94)


Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка