«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р


Скачати 255.26 Kb.
Назва«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Сторінка1/3
Дата21.04.2013
Розмір255.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3
Товариство з обмеженою відповідальність

«Аудиторська фірма «КИЇВ - АУДИТ 2000»

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.01 р.
01024, м. Київ, вул. Шовковична 32/34 кв. 37, ЄДРПОУ 21642796

р/р 2600000000042 в ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 321983, тел. 253-39-47
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами

«Ф’южн Капітал Партнерз»
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»


Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал компанії з управління активами несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок
На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно фінансовий стан Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, складена, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Аудиторський висновок

згідно вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішеннями ДКЦПФР

від 19.12.2006 р. 1528 та від 29.09.2011 р. № 1360

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»;

1.2. Код ЄДРПОУ: 34294509;

1.3. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29-А;

1.4. Відомості про державну реєстрацію:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 602606;

- дата проведення державної реєстрації – 09.07.2007 р.,

- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація,

- підстава зміни свідоцтва про державну реєстрацію – зміна найменування юридичної особи

- дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 15.11.2010 р.

- номер запису про державну реєстрацію – 1071 105 0004 023300;

1.5. Види діяльності за КВЕД:

65.23.0 Інше фінансове посередництво;

1.6. Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

1.6.1. Свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1049, про випуск 600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 600000,00 грн., форма існування – документарна.

1.6.2. Свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1473 про випуск 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування документарна.

Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1049 - втратило чинність.

1.6.3. Свідоцтво ДКЦПФР від 14.12.2010 р. № 1960 про реєстрацію випуску 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування бездокументарна.

Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1473 - анульоване.

1.7. Реєстр акцій здійснювало ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Реєстраційна компанія «ТРАНСАТ» (ЄДРПОУ 24733397; 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26) в відповідності з ліцензією ДКЦПФР на професійну діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АВ № 189576 від 23.08.2006 р., що дійсна до 27.08.2011 р.

1.8. Депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України», (ЄДРПОУ 30370711, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3), ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р. Договір № Е-2447 про обслуговування емісії цінних паперів від 13.12.2010 р.

1.9. Зберігач, де відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій: ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (ЄДРПОУ 24262992, 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13), ліцензія серії АВ №534226 видана ДКЦПФР 05.07.2010 р.

1.10. Зберігачем активів Фонду є ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767.

1.11. Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії ДКЦПФР від 14.03.2008 р. серія АВ № 393982 у відповідності із Договором № 5/КУА-10 від 22.11.2010 р.
  1   2   3

Схожі:

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012...
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка