“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”


Скачати 273.15 Kb.
Назва“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Сторінка1/2
Дата19.05.2013
Розмір273.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2
Приватне підприємство

“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”


32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,

вул. Лесі Українки, 41 б, тел. (03849) 50436

код ЄДРПОУ 32522637, р/р 26005052400931, МФО 315405,

в КПВ ХФ “ПриватБанк”

Свідоцтво № 3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25.09.2003 р. № 127.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

про достовірність річної фінансової звітності та річних звітних даних

кредитної спілки „Ваш достаток”

за 2012 рік
Загальним зборам кредитної спілки “Ваш достаток”

Керівництву кредитної спілки “Ваш достаток”

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Основні відомості про аудитора

Аудитор Фесенко Олена Володимирівна

Сертифікат аудитора:

номер 005425

серія А

виданий 26.06.2003р.

чинний до 26.06.2013р.

Свідоцтво ДКРРФПУ:

реєстраційний номер свідоцтва 001698

серія та номер А № 001698

видане 02.04.2010р.

чинне по 26.06.2013р.

Аудиторська фірма ПП „Аудиторська фірма „Аудит-Партнер-2003”

Свідоцтво про внесення до Реєстру

суб`єктів аудитор.діяльності:

номер 3228

дійсний 25/09/03/ - 25/09/13
Місцезнаходження АФ 32300, Україна, Хмельницька обл., м.Кам`янець-

Подільський, вул.Лесі Українки, 41 „б”

Телефон (факс) (03849) 5 04 36

E-mail partner2003@mail.ru

Основні відомості про кредитну спілку

Повна назва Кредитна спілка „Ваш достаток”

Код за ЄДРПОУ 26431306

Місцезнаходження 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подільський,

вул.Князів Коріатовичів, будинок 25

Дата державної реєстрації 09 жовтня 2003 року

Місце проведення реєстрації Виконавчий комітет Кам`янець-Подільської міської

ради
Зміни до установчих документів в звітному році не вносились.

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до Розпорядження Комісії від 11.03.2004 р. № 148 видане свідоцтво про реєстрацію фінансової установи КС № 32, реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ № 14100068.

Хмельницьким обласним управлінням статистики установі присвоєно за КВЕД-2010 такі коди:

64.92 — Інші види кредитування; 64.99 — Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Види діяльності за статутом:

а) приймає вступні та обов`язкові пайові та інші внески від членів спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

в) залучає на договорних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і у безготівковій формі. Зобов`язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов`язань кредитної спілки;

г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов`язань перед третіми особами;

д) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об`єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

є) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об`єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено законодавством. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов`язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

ж) надає кредити іншим кредитним спілкам;

з) виступає членом платіжних систем;

і) оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

к) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.
Загальна кількість членів на дату балансу – 708

Банківські реквізити: п/р 26508052400922 в Кам`янець-Подільському ТВ Хмельницької філії АТ “ПриватБанк”, МФО 315405 (Україна)

Термін дії ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки закінчився по 08.04.2007р. Нову ліцензію отримано не було не було, в звітному 2012 році кредитна спілка нових депозитів не залучала.

Відокремлених підрозділів немає.
Вступ та основні відомості про умови договору

Згідно з договором № 1-01-фз від 11.01.2013р. в період з 11 січня по 22 лютого 2013 року нами було проведено аудиторську перевірку фінансової звітності кредитної спілки “Ваш достаток” станом та за рік, що закінчився 31.12.2012р.

Висновок щодо достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності кредитної спілки

Опис перевіреної фінансової інформації

Ми провели аудит фінансової звітності кредитної спілки “Ваш достаток”, що додаєтья, яка включає: баланс Ф1 станом на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати Ф2, звіт про рух грошових коштів Ф3, звіт про власний капітал Ф4, примітки до річної звітності Ф5 за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, включаючи форми звітних даних, що подаються кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

  • загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);

  • звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2012 рік (додаток 2);

  • звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2012 рік (додаток 3);

  • звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2012 рік (додаток 4);

  • розрахунок необхідної суми резерву покриття витрат від неповернених кредитів кредитної спілки за 2012 рік (додаток 5);

  • звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2012 рік(додаток 6);

  • звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2012 рік (додаток 7);

звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки за 2012 рік (додаток 8).
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31.03.2011р., в тому числi у вiдповiдностi до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". При складаннi висновку (звiту) аудитором було враховано Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об`єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. № 5202 (із змінами і доповненнями).
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпення складання фінансової звіності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітості.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Резерв сумнівних боргів щодо іншої поточної заборгованості в кредитній спілці створено лише щодо заборгованості за виданими кредитами. При цьому у складі іншої поточної дебіторської заборгованості за одним дебітором рахується заборгованість в сумі 10 тис.грн., яка, на нашу думку, має ознаки сумнівної, що становить 1% від валюти балансу.

Оскільки кредитна спілка як на дату балансу, так і на дату аудиторського висновку не має ліцензії на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки, ми вважаємо, що ця ситуація вказує на наявність суттєвої невизначеності, яка може стати підставою для значних сумнівів в здатності кредитної спілки продовжувати свою діяльність на безперервній основі. У примітках до фінансової звітності інформацію про цей факт не розкрито, оскільки розкриття інформації було здійснено лише в обсязі Приміток до річної фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. № 302, форма яких не передбачає такого розкриття, а інформацію у примітках довільної форми кредитна спілка не розкривала.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання та пропуску інформації, про які йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”,

фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан кредитної спілки „Ваш достаток” станом на 31 грудня 2012 року, та її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
Висновки аудиторів щодо відповідності річних звітних даних кредитної спілки Порядку складання та подання звітності кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.03р. № 177.

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2)

Кредитна діяльність

За звітними даними, грн.:

Кредитна діяльність

Код ряд

Залишок на початок звітного періоду

Видано за звітний період, нарахов. %

Сплачено за звітний період, погашено %

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

1.1 Сума кредитів, наданих членам КС (011+012+013)

010

1096446,04

1370600

1522138,40

944907,64

з терміном погаш. до 3 місяців

011

0

11900

3605,51

8294,49

з терміном погаш. з 3 до 12 місяців

012

993035,43

1328700

1450026,60

871708,83

з терміном погаш. понад 12 місяців

013

103410,61

30000

68506,29

64904,32

Розрахунки за проц. за кредитами членам кредитної спілки

020

79641,42

302847,40

303020,23

79468,59

Інформація відповідає даним бухгалтерського обліку. Кредити поділено за строками дії договорів.
Фінансові інвестиції

Фінансових інвестицій в звітному періоді кредитна спілка не здійснювала. Залишків на початок та на кінець року також не було.

Рух капіталу кредитної спілки

За звітними даними, грн.:

Рух капіталу кредитної спілки

Код ряд

Залишок на початок звітного періоду

Внесено за звітний період

Повернуто за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

3.1 Пайовий капітал (081+082+083) у т.ч.

080

824567,21

157807,96

607569

374806,17

обов'язкові пайові внески

081

3220

360

5

3575

додаткові пайові внески

082

821347,21

157447,96

607564

371231,17

3.2 Резервний капітал (091+092+093) у т.ч.:

090

46081,16

6840

0

52921,16

резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків

091

10455

6840

0

17295

резервний капітал, сформований за рахунок доходу

092

35626,16

0

0

35626,16

3.3. Додатковий капітал (р.101+р.102+р.103+р.104), ут.ч.:

100

43626

49656

0

93282

Благодійні внески фізичних та юридичних осіб

103

43626

49656

0

93282

3.4 Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)

110

-28836,18

252396,11

0

223559,93

Інформацію про капітал наведено в розрізі джерел його формування та використання.

Інформація в цілому відповідає даним бухгалтерського обліку.
Розрахунки за зобов`язаннями кредитної спілки

Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки в звітному році відсутні.

Розрахунки за зобов`язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти, відсутні.
Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів

Такі операції відсутні.
Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3)

Активи кредитної спілки

За звітними даними, грн.:

АКТИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Продуктивні активи

Кредити, надані членам кредитної спілки

010

1096446,04

944907,64

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки

020

197251,85

188198,94

Резерв забезпечення покриття втрат від неповер. кредтів (простр. та неповер.кредити, надані членам КС)

021

-197251,85

-188198,94

Усього за розділом І

070

899194,19

756708,70

II. Непродуктивні активи

Грошові кошти

080

129,99

15376,27

Основні засоби, інші необоротні мат.акт., нематеріал. активи (залишкова вартість)

090

5929,54

6850,04

Інші непродуктивні активи, у т.ч.

130

9049,40

12785,23

Усього за розділом II

150

15108,93

35011,54

АКТИВИ ВСЬОГО

160

914303,12

791720,24

Інформація в цілому відповідає даним бухгалтерського обліку. До складу продуктивних активів включено загальну суму заборгованості за кредитами, наданими членам кредитної спілки, в тому числі заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами. Суму нарахованих, але не сплачених процентів за кредитами до цього звіту не включено.

До складу непродуктивних активів включено інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи (за залишковою вартістю) та сплачені постачальникам аванси (включено згорнуте сальдо розрахунків).
Зобов`язання кредитної спілки

За звітними даними, грн.:

ПАСИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Нарахована зарплата та обов'язк. платежі

220

164,24

0

Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:

230

28700,69

47150,98

Сума зобов'язань, на які не нарахов. проценти, разом

250

28864,93

47150,98

Усього за розділом I

260

28864,93

47150,98

Зобов`язання, на які нараховуються проценти, відсутні. До безвідсоткових зобов`язань включено розрахунки за зобов`язаннями перед іншими кредиторами (за оренду тощо).

Інформація відповідає обліковим даним.
Капітал та цільове фінансування

За звітними даними, грн.:

ПАСИВ

Код рядка

Залишок на початок звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Пайовий капітал

270

824567,21

374806,17

Резервний капітал

280

46081,16

52921,16

Додатковий капітал

290

43626

93282

Нерозподілений дохід (непокритий збиток)

300

-28836,18

223559,93

Усього капітал

310

885438,19

744569,26

Усього за розділом II

330

885438,19

744569,26

Інформація надана в розрізі видів капіталу (пайовий, резервний, додатковий) і відображає також залишок нерозподіленого доходу. Нерозподілений доход визначено у відповідності до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.03р. №177. Цільового фінансування кредитна спілка в звітному році не отримувала, залишки також відсутні. Суми відповідають облікових даним.
Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4)

Визначення доходу

За звітними даними, грн.:

Показники

Код рядка

За звітний період

Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки

010

303020,23

Загальна сума отриманих процентних доходів

090

303020,23

Інші непроцентні доходи

110

14288,09

У т.ч.зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

111

0

Всього доходів

120

317308,32

До складу доходів включено суму процентів за кредитами, отриманими в звітному році, яка в відповідає кредитовому обороту за звітний період по рахунку 373 “Розрахунки за нарахованими процентами за наданими кредитами”.

До складу інших непроцентних доходів включено доход, отриманий в результаті зменшення суми сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, проте в р.111 окремо цю суму (14288,09 грн.) не відображено.

Інформація відповідає обліковим даним.
Визначення витрат

За звітними даними, грн.:

Показники

Код рядка

За звітний період

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкови платежів

200

20328,50

Інші операційні витрати

210

39348,53

Загальна сума операційних витрат

250

59677,03

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

260

5235,18

Усього витрат

280

64912,21

До складу витрат на нарахування заробітної плати та обов`язкових платежів включено суму нарахованої заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. До складу інших операційних витрат включено офісні витрати (канцтовари тощо), витрати на оренду приміщення, оплату аудиторських, юридичних та інших послуг, суму нарахованого зносу тощо.

Інформація відповідає обліковим даним.
Визначення результату

За звітними даними, грн.:

Показники

Код рядка

За звітний період

Фінансовий результат

290

252396,11

Нерозподілений дохід (збиток)

320

252396,11

Фінансовий результат визначено як різницю доходів і витрат звітного періоду. Формування резервного капіталу та розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески в звітному році не здійснювався.

Інформація відповідає обліковим даним.
Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (додаток 5)

За звітними даними, грн.:

Назва показника

Рівень прострочення


Усього


код рядка

1- рівень

2-й рівень

3-й рівень

> 12 місяців

1

2

3

4

5

6

7

Норма резервування для прострочених і неповернених кредитів

010

0%

35%

70%

100%

х

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами

020

0

0

0

188198,94

188198,94

Кількість прострочених та неповернених кредитів

030

0

0

0

43

43

Необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами

040

0

0

0

188198,94

188198,94

Аудиторами було вибірково перевірено заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, в результаті відхилень не виявлено.
Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6)

Інформація відповідає обліковим даним.
Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7)

Згідно наданої управлінським персоналом кредитної спілки інформації від юридичних осіб кошти не залучались, що зазначено у звітних даних.
  1   2

Схожі:

“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка