НКЦПФР Керівництву


Скачати 221.09 Kb.
НазваНКЦПФР Керівництву
Дата17.04.2013
Розмір221.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
З
ВІТ

(аудиторський висновок) незалежного аудитора -

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» про річну фінансову звітність

про достовірність фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» станом на 31.12.2012 року

НКЦПФР

Керівництву


ТОВ "КУА «ПЛАНЕТА -ФМ»"


 1. Основні відомості про аудиторську фірму.

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва № 2126 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, згідно рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 року за № 99, строк дії свідоцтва подовжено до 27.01.2016 р.

Заєць Лариса Степанівна здійснює аудиторську діяльність на підставі сертифіката аудитора № 003844 , серія А, згідно рішення Аудиторської палати України від 25.06.1999 року за № 79, строк дії сертифіката до 25.06.2013 року.

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів - свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане ДКЦПФР 15.03.2007 р., реєстраційний номер свідоцтва 271, серія та номер свідоцтва АБ 000245, строк дії Свідоцтва подовжено до 27.01.2016 р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР 05.02.2013р., реєстраційний номер свідоцтва 08, серія та номер свідоцтва П 000008, строк дії з 05.02.2013 до 27.01.2016

ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, унесеного до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 20.08.2004 року за № 2109, реєстраційний номер свідоцтва 000711, строк дії до 25.06.2013 року.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30437318

Місцезнаходження: м.Київ-187, а/с 59, пр-т Академіка Глушкова 1, пав.77.
Тел./факс: (044) 596-9649, 596-9650, 596-9485.

Реєстраційні данні: ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит» зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Свідоцтво від 26.07.1999р, серія АОО
№ 050296 за № 1 068 120 0000 000279.

Місце проведення аудиту - м.Київ-187, а /с 59, пр-т Академіка Глушкова 1, пав.77.

Дата видачі висновку – 14.02.2013 р.

 1. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту.

Підставою для проведення перевірки є договір № 2789 від 23.01.2013 р. та додаткової угоди № 1 від 25.01.2013 р. між ТОВ «КУА «ПЛАНЕТА -ФМ» та ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит».

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

Початок перевірки – 23.01.2013 року

Кінець перевірки -14.02.2013 року

Підстава проведення аудиту.

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законів України “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про акціонерні товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” , Законів України “Про аудиторську діяльність”, ”Про недержавне пенсійне забезпечення” , Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України, „Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”, „Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України, відповідає вимогам Положення, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням від 29.09.2011 N 1360 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ” від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 24 липня 2006 р. за № 864/12738 (зі змінами), Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 520 від 04.10.2005 «Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)» та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, Міжнародних стандартів аудиту, а саме надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720.

Ці стандарти вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Перевірка достовірності фінансової звітності проводилась у терміни з 21.01.2013 р. по 14.02.2013 р. та охоплювала період фінансової діяльності станом на 31.12.2012 року.

Відповідальність за звітність покладається на керівництво підприємства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи для складання фінансових звітів - Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту та діючих нормативно-правових актів України. Ці Стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів станом на 31.12.2012 року. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації про достовірність фінансової звітності станом на 31.12.2012 року ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ».

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах, що були надані аудиторам керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання аудиторського висновку.

Аудиторською фірмою перевірена така документація:

 • Установчі документи;

 • Банківські документи;

 • Накази Компанії;

 • Первинні бухгалтерські документи;

 • Баланс станом на 31.12.2012 р.;

 • Звіт про фінансові результати за 2012 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

 • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

 • Примітки до звітів (форма № 5) за 2012 рік.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки статей балансу: статутного капіталу, грошових коштів, розрахунків, тощо.

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку.

 1. Основні відомості про підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» засноване згідно ЗУ “Про господарські товариства” та протоколу учасників №7 від 13.01.2005р

Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності:

ТОВ“КУА“ПЛАНЕТА–ФМ” є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю “Агентство “Фінансовий Менеджмент Консалтинг”, зареєстрованого Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.04.2002 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 04.08.2005 р.

Зміни у Статутих документах ТОВ “КУА “ПЛАНЕТА–ФМ” зареєстровані Печерською РДА 02.08.06р. за №10701050004004802; 15.12.06р. за №10701050006004802; 11.09.07р. за №10701050001004802; 22.11.07р. за №10701050013004802; 24.11.08р. за № 10701050017004802; Подільською РДА від 15.12.09р. за №10711050019025298; 25.08.2010р. за №10711050020025289, 08.08.2011 р. за №10711050023025298, від 17.04.2012 р. за №10711050025025298, від 19.09.2012 р. за №10711050027025298, від 06.02.2013 р. за №10711050028025298.

Державна реєстрація зміни місцезнаходження ТОВ “КУА “ПЛАНЕТА–ФМ” проведена 24.11.08р. за №10701050017004802

Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру звітних /статистичних/ одиниць України за № 31984485.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, строк дії ліцензії з 28.09.2010 року по 04.10.2015 року, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії -№ 1200 від 28.09.2010 року, яка видана ДКЦПФР.

Згідно Довідки Державного комітету статистики України Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА-ФМ» здійснює такі види діяльності:

Види діяльності (КВЕД)**:

 • 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

 • 64.92 інші види кредитування

 • 66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі – «ІСІ») Товариство має право:

 • створювати за власною ініціативою ІСІ;

 • надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства;

 • випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;

 • розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;

 • надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами;

 • без отримання ліцензії вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ у випадках, визначених чинним законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» має рахунок у ПАТ „БАНК ПЕРШИЙ” м. Києва за № 26504302062768, МФО банку 320995.

Місцезнаходження підприємства: 04071 м. Київ, вул.Костянтинівська, 32-Б.Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів

 1. Загальна частина

4.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Організація бухгалтерського обліку в ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» здійснюється у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність на Україні.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою журнально-ордерної форми.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

Господарські операції в бухгалтерському обліку ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» відображаються з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, за № 996-ХІУ від 16.07.1999 року з урахуванням наступних змін і доповнень.

Фінансова звітність ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» складається своєчасно та подається до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку та окремих форм один одному.

Аудиторською перевіркою встановлено, що фінансова звітність підприємства складається у відповідності з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності".

30.12.2011 р. згідно з наказом № 2 Керівництвом ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» затверджена облікова політика товариства.

Згідно наказу по підприємству № 2 від 28.12.2012 року була проведена інвентаризація станом на 31.12.2012 року.

4.2.Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за № 92.

Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2012 р. складає 152 тис.грн. Знос складає 142 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на кінець року становить 10 тис. грн.

Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги. Ступiнь зносу основних засобiв 93,42 %. У балансi Товариства основнi засоби вiдображенi за залишковою вартістю.

При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не виявлено.

Первісна вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі станом на 31.12.2012 р. складає 1 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 1 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів на звітну дату становить 0 тис. грн.

4.3.Облік фінансових інвестицій

Облік фінансових інвестицій ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. за № 91.

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства відсутні.

Поточних фінансових інвестиції станом на 31.12.2012 року підприємство не має.


Інші необоротні активи станом на 31.12.2012 року складають 10 тис.грн.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. інформації про необоротні активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.

4.4. Облік запасів


Визнання та первісна оцінка придбання запасів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246. Станом на 31.12.2012 р. запасів та товарів не має.

4.5. Облік дебіторської заборгованості

Визначення та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 жовтня 1999 року за № 237.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року склала
32 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів не створювався.

Одержані векселі станом на 31.12.2012 р. склали 3 511 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариство станом на 31.12.2012 р. становить 0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом станом на 31.12.2012 року становить 0 тис.грн., за виданими авансами 1 790 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року склали 1732 тис.грн.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. інформації про дебіторську заборгованість Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.

4.6. Облік грошових коштів


Облік надходжень і виплат готівки ведеться відповідно до вимог “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженого Постановою Національного Банку України від 15.12.2004 № 637.

Операції з грошовими коштами відповідають діючим законодавчим актам України.

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2012 р. склали:

 • в національній валюті – 2 тис.грн.;

 • іноземній валюті – 0 тис. грн.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. грошові кошти Товариства, їх розмір.

4.7. Облік зобов’язань

Зобов’язання обліковуються на балансі відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Перевіркою станом на 31.12.2012 року порушень обліку зобов’язань на підприємстві не встановлено. Розмір зобов’язань відображений в реальному стані.

Аудиторська фірма підтверджує реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності
ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ».

Довгострокових зобов’язань Товариство станом на 31.12.2012 р. не має.
Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги становить 17 тис.грн.
Поточні зобов’язання за рахунками станом на 31.12.2012 року становлять:

з одержаних авансів-54 тис.грн.
з бюджетом – 0 тис.грн.
зі страхування – 1 тис. грн.
з оплати праці – 4 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року становлять 1732 тис.грн.

4.8. Статутний капітал

Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “ Звіт про власний капітал”.

Статутний капітал становить 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Учасниками Товариства станом на 31.12.2012 року є:


з/п


Учасники

1.

громадянин України – Пічугіна Віра Володимирівна ідентифікаційний номер 2753016709

2.

резидент республіки Кіпр - Компанія з обмеженою відповідальністю “ВІРСІКС ЛІМІТЕД”, зареєстрована 31 грудня 2007 р., код реєстрації НЕ 219094

3.

резидент республіки Кіпр - Компанія з обмеженою відповідальністю “САНІСТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД”, зареєстрована 18 сепня 2007 р., код реєстрації НЕ 205816

4.

резидент України – Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДСТАНДАРТІНЖИНІРИНГ» код за ЄДРПОУ 35140541

Статутний капітал станом на 31.12.2012 року сформований повністю на загальну суму 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 копійок) гривень., що становить 100 %.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період
(тис. грн.)

За попередній період
(тис. грн.)

Розрахункова вартість чистих активів

7001

7001

Статутний капітал

7000

7000

Скоригований статутний капітал

7000

7000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить
1 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів Товариства більша статутного капіталу. Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. інформації його оцінку та розмір.

4.9. Облік реалізації , фінансових результатів та формування фондів

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 “Доходи від реалізації” по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Фінансовий результат діяльності підприємства ведеться на рахунку 79 “Фінансові результати”.

Податковий облік валових доходів ведеться відповідно до Подакового кодексу України.

Визначення балансового та оподаткованого прибутку відбувається згідно з чинним законодавством України.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 року становить 1 тис. грн.

5. Аналіз фінансового стану

ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ»

станом на 31.12.2012 року
В результаті аналізу фінансового стану товариства на 31.12.2012 р. встановлено:

 1. Фінансова стійкість та платоспроможність ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» характеризується наступними показниками:

1. Коефіцієнт грошової платоспроможності (його ще називають коефіцієнтом абсолютної ліквідності), визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості.

Значення коефіцієнта 0,3.


Коефіцієнт грошової

платоспроможності =

Кошти та їх еквіваленти +

в національній валюті

Кошти та їх еквіваленти в +

іноземній валюті

Поточні фінансові інвестиції

Поточні зобов’язання

2. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності, визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій, дебіторів, товарів і готової продукції до суми залишків за непогашеними короткостроковими кредитами та поточної кредиторської заборгованості, тобто відношення оборотних активів до поточних зобов’язань.

Значення коефіцієнта 70,20.

Коефіцієнт


розрахункової платоспроможності =


Оборотні активиПоточні зобов’язання

 1. Коефіцієнт ліквідної платоспроможності, визначається відношенням загальної суми оборотних (поточних ) активів і витрат майбутніх періодів (розділ 2 + розділ 3) до загальної суми зобов’язань і доходів майбутніх періодів.

Значення коефіцієнта 92,99.Коефіцієнт ліквідної

платоспроможності =

Оборотні активи +

Витрати майбутніх періодів

Довгострокові зобов’язання +

Поточні

зобов’язання +

Доходи майбутніх періодів
 1. Коефіцієнт критичної ліквідності, визначається відношенням величини оборотних (поточних) активів за мінусом запасів і незавершеного виробництва до величини поточних зобов’язань.

Значення коефіцієнта – 70,20.


Коефіцієнт

критичної ліквідності =


Оборотні активи –


Виробничі запаси і НЗВ

Поточні зобов’язання

2. Аналіз структури капіталу - це визначення рівня забезпеченості власними коштами.

2.1. Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності). Цей коефіцієнт характеризує частку власності власників підприємства (власного капіталу) у загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкіше, стабільніше та незалежніше від зовнішніх кредиторів підприємство. На практиці встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто джерела фінансування підприємства (загальна сума капіталу) мають бути хоча б наполовину сформовані за рахунок власних коштів. Отже, критичне значення коефіцієнта автономії – 0,5.

К авт. - 0,99.

2.2. Зворотний коефіцієнт фінансової залежності

Він характеризує частку залучених коштів у загальній сумі коштів фінансування. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і втрату фінансової незалежності. Якщо його значення знижується до одиниці, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

К зал.- 1,01.

2.3. Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу.

Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Він має досить просту інтерпретацію: показує, скільки одиниць залучених коштів припадає на кожну одиницю власних. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості, і навпаки.

Оптимальне значення k ф.р. повинно бути менше або рівне 0,5.

Критичне значення – 1.

К ф.р. - 0,01

2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу перебуває в обороті, тобто в тій формі, що дозволяє вільно маневрувати цими коштами, а яка капіталізована. Коефіцієнт має бути досить високим, щоб забезпечити достатню гнучкість у використанні власних коштів підприємства.

К ман. – 1,00.

3. Рентабельність капіталу (активів), або економічна рентабельність,

визначається за формулою:
Rа= Ф.2 р.220 /(Ф.1 р 280 (гр.3)+ р 280 (гр.4)/2),
Рентабельність активів = 1 / ((7078 + 7077) / 2 ) = 0,00014.
Фінансово – економічні показники діяльності підприємства наглядно видно в таблиці 1.

Таблиця 1

Коефіціенти ліквідності

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Динаміка

Норматив

Показники платоспроможності

Коефіціент грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності)

0,06

0,03

зменшується

>0,2

Коефіціент розрахункової платоспроможності

69,25

70,20

збільшується

>0,5

Коефіціент ліквідної платоспроможності

91,70

92,99

збільшується

>=1

Коефіціент критичної ліквідності

69,25

70,20

збільшується

<=0,8-1

Показники фінансової стійкості

Коефіціент фінансової автономії (незалежності)

0,99

0,99

збільшується

>0,5

Коефіціент фінансової залежності

1,01

1,01

зменшується

<1

Коефіціент фінансового ризику

0,01

0,01

зменшується

<=0,5

Коефіціент маневреності власного капіталу

1,00

1,00

збільшується

>1Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» має задовільний фінансовий стан.
Висновок

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за операціями з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» станом на 31 грудня 2012 року та його фінансовий результат за 2012 рік відповідно до вимог П(С)БО в Україні, подає фінансову інформацію про склад, оцінку та розмір активів, зобов’язань та власного капіталу Товариства.

Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Аналіз фінансового стану ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» складено на підставі Балансу, Звіту про фінансові результати, підтверджених аудиторською перевіркою. Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, ТОВ “Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» має задовільний фінансовий стан.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназваною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про склад, оцінку та розмір активів, зобов’язань та власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 р. Аналіз фінансового стану ТОВ „Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» ” складено на підставі Балансу, Звіту про фінансові результати, підтверджених аудиторською перевіркою.
14.02.2013 р м. Київ

Директор аудиторської фірми Заєць Л.С.
ТОВ “Аудиторська фірма “Євроаудит”(сертифікат аудитора

№ 003844 від 25.06.99 р.)


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НКЦПФР від 25. 09. 2012 №1283 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ, фінансова...
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Облігації іменні, відсоткові, забезпечені серії С у кількості 4000 шт., 1000 грн номінальна вартість однієї облігації, форма існування...
І. Звіт щодо фінансової звітності
Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»
Керівництву Код ЄДРПОУ: 24511403 Фактична адреса: 69035 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
Керівництву Код ЄДРПОУ: 24515246 Фактична адреса: 69006 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
Керівництву Код ЄДРПОУ: 24511403 Фактична адреса: 69035 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
Керівництву Код ЄДРПОУ: 24515246 Фактична адреса: 69006 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
1 Міні-кейс 1 «Реорганізаційні процеси в IBM»
Першим етапом реорганізації стало делегування повноважень для прийняття рішення по відношенню до товарів та ринків менеджерам автономних...
Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС»,...
Україна, 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, офіс 611, тел./факс: +38 (044) 592-73-94; 550-42-02
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка