«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»


Скачати 280.16 Kb.
Назва«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»
Сторінка1/2
Дата28.04.2013
Розмір280.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2

Аудиторська фірма “TABІ”

в Реєстрі аудиторських фірм України 1178

Україна, 21000, м. Вінниця, вул. Маяковського, буд. 150 кв.2

код 23101867, р/р 26000000246270 ПАТ КБ»Укрсоцбанк», МФО 300023

E-mail : orlovanatal@mail.ru

E-mail : tavi_vinnitsa@mail.ru

Тел. 0-67-43-00-563

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»

керівництву та учасникам Товариства


код ЄДРПОУ 36830909, що знаходиться за адресою:

21000, Вінницька область, місто Вінниця,

площа Гагаріна, 2

станом на 31.12.2012 року

Основні відомості про товариство


Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»

Код ЕДРПОУ

36830909

Юридична адреса

та

місцезнаходження

21000, Вінницька область, м.Вінниця, площа Гагаріна, 2

свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

Серія А00 №827478 від 05.11.2009р.

Основні види діяльності

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Свідоцтва

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1621 від 09.03.2010 року

Ліцензії

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №507194 від 11.01.2010 року на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (строк дії ліцензії 11.01.2015р.)

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №507189 від 11.01.2010 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (строк дії ліцензії 11.01.2015р.)


Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» станом на 31.12.2012 року, які складають повний комплект фінансової звітності:

 • Баланс на 31 грудня 2012 року;

 • Звіт про фінансові результати за Рік 2012;

 • Звіт про рух грошових коштів за Рік 2012;

 • Звіт про власний капітал за Рік 2012;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сут­тєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу­ють суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих прин­ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере­вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо­ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підгото­вки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фо­ндового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондово­го ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» (наказ від 01.01.2012р). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» за 2012 рік станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ,стану корпоративного управління; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

При перевірці аудитори також керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, “Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 та Інструкцією по його застосуванню, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

Ми вибірково перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено у основу звітності. Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи обліку, які використовувалися підприємством, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу i звітність в цілому.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог МСА № 700 “Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА №710 «Порівняльні дані» МСА №720 «Інша інформація в документах, що містять первинні фінансові звіти» та ін. Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики та діючого законодавства України: «Цивільного кодексу», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», Рішення ДКЦПФР України №1360 від 29.09.2011р.
Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.

Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам ПсБО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.
Аудит фінансової звітності Товариства
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ
Станом на 31.12.2012 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменьшились (на 6 тис.грн.) і складають 7008 тис.грн.

Зменьшення активів відбулося, за рахунок зміни таких показників як:

 • нематеріальні активи- зменьшення склало 2 тис. грн.

 • основні засоби – зменшення склало 14 тис.грн. (збільшення зносу склало 16 тис.грн.)

 • виробничі запаси – зменьшення склало 2 тис. грн.

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна варість – збільшення склало 18 тис.грн.

 • дебіторська заборгованість за виданими авансами – зменьшення склало 1 тис.грн

 • інша поточна дебіторська заборгованість – зменьшення склало 1 тис.грн.

 • грошові кошти -– зменьшення склало 1 тис.грн.

 • витрати майбутніх періодів - зменьшення склало 3 тис.грн.Необоротні активи

Товариство, у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності Товариства.

Станом на 31.12.2012 року по даних балансу підприємства власні необоротні активи становлять:

Необоротні активи

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Нематеріальні активизалишкова вартість

4

2

первісна вартість

6

6

накопичена амортизація

(2)

(4)

Основні засобизалишкова вартість

41

27

первісна вартість

83

85

знос

(42)

(58)


Облік надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття, інвентаризація, ремонт, модернізація та переоцінка основних засобів ведеться відповідно до ПсБО 7 “Основні засоби”.

Облік надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття, інвентаризація, ремонт, модернізація та переоцінка нематеріальних активів ведеться відповідно до ПсБО 8 “Нематеріальні активи”.

Нараховано амортизації за рік – 18 тис.грн. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Розрахунок амортизації здійснюється щомісячно, відповідно до встановлених термінів корисного використання об'єктів основних засобів.

Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів, облік зносу проводяться згідно з ПсБО 7 “Основні засоби” та відповідають обраній обліковій політиці, та залишались незмінними на протязі звітного періоду. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам, передбачені податковим законодавством.

Підприємство немає фінансових інвестицій.

Інших необоротних матеріальних активів на підприємстві немає.
Оборотні активи
В 2012 році для ведення бухгалтерського обліку придбання, реалізації, списання та іншого вибуття запасів застосовувались вимоги ПсБО № 9 “Запаси”. Метод оцінки вибуття запасів – середньозваженої собівартості.

Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно ПсБО № 9 “Запаси”.

Станом на 31.12.2012 року по даних балансу підприємства запаси становлять:

Необоротні активи

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Виробничі запаси

2

-


Грошові кошти та дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Облік та оцінка дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до ПсБО 10 «Дебіторська заборгованість»

Станом на 31.12.2012 року по даних балансу підприємства дебіторська заборгованість становить:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги:чиста реалізаційна вартість

80

98

первісна вартість

80

98

резерв сумнівних боргів

-

-

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

2

1

Інша поточна дебіторська заборгованість

6876

6875


Грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші оборотні активи як різновид активів обліковуються на підприємстві згідно вимог ПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПсБО 2 «Баланс» та вимог чинного законодавства.

Станом на 31.12.2012 року по даних балансу підприємства грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші оборотні активи становлять:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті

6

5


Витрати майбутніх періодів
Станом на 31.12.2012 року по даних балансу підприємства витрати майбутніх періодів становлять:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Витрати майбутніх періодів

3

-


РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31.12.2012 року загальні зобов'язання Товариства, в порівнянні з даними на початок 2012 року зменьшились на 7 тис.грн. і складають 5 тис.грн.

Зменьшення зобов'язань відбулося за рахунок змін таких показників:

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – збільшення склало 1 тис.грн.;

 • поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом – зменьшення склало 8 тис.грн.


Зобов’язання підприємства на 31.12.2012 р. визнані згідно ПсБО №11 “Зобов’язання”: облік та відображення в балансі поточних зобов'язань здійснюється правильно.

Розрахунки по заробітний платі відповідають чинному законодавству.

Розрахунки з підзвітними особами відповідають чинному законодавству.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соціальному страхуванню ведуться згідно нормативів.

Облік довгострокових кредитів банків та інших довгострокових зобов'язань здійснюється відповідно до вимог ПсБО 11 «Зобов'язання».

Станом на 31.12.2012 року по даних балансу підприємства зобов'язання товариства становлять:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1

2

Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів

1

1

з бюджетом

10

2

з оплати праці

-

-


РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг» станом на 31.12.2012 року становить 7003 тис.грн.

Величина Статутного фонду становить на 31.12.2012 р. 7000000 грн. Цей фонд розподілено між учасниками Товариства в повному обсязі.

Статутний фонд Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» сплачений повністю у сумі 7000000 грн. у встановлені строки згідно чинного законодавства.

Аналітичний облік до рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться належним чином. Відображення власного капіталу та його зміни, у фінансовій звітності підприємства здійснюється правильно.

Порядок розподілу прибутку здійснюється згідно із Статутом та рішенням зборів учасників. Зміна власного капіталу станом на 31.12.2012 року в порівнянні з даними станом на 31.12.2011 року відбулась шляхом збільшення нерозподіленого прибутку.

Структура власного капіталу становить:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Статутний капітал

7000

7000

Нерозподілений прибуток

2

3

Неоплачений капітла

-

-


На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України та не протирічить чинним Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та звітності.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Товариство є професійним учасником фондового ринку відповідно до діючих ліцензій:

серія АВ №507194 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, строк дії ліцензії 11.01.2010 – 11.01.2015 року,

серія АВ №507189 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Брокерська діяльність, строк дії ліцензії 11.01.2010 – 11.01.2015 року.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ДАНИМ РЕЄСТРУ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ»
Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операцій з іпотечними облігаціями та не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛІКВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ, ДЛЯ ЯКИХ ЦІ ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕНІ КОМІСІЄЮ
Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2381 від 27.12.2007 року, провести розрахунок показників ліквідності торговців цінними паперами немає можливості, оскільки у звітному періоді у Товариства відсутні:

- договори, укладені торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінними паперами, але не виконані на день розрахунку (відкриті пропозиції);

- договори, укладені торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконані на день розрахунку (відкриті пропозиції).
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
Витрати підприємства
В Товаристві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку.

Ведення обліку витрат відповідає вимогам ПсБО 16 «Витрати» затвердженого наказом МФУ №318 від 31.12.1999р. із врахувань змін та доповнень.

Податковий облік валових витрат ведеться згідно Податкового Кодексу України із змінами та доповненнями.

Фактична собівартість та оцінка залишків незавершеного виробництва на підприємстві достовірні і обраховуються згідно чинного законодавства.

На підприємстві облік загально виробничих витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, ПсБО 16 «Витрати» та не суперечить чинному законодавству.
Доходи підприємства
Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до ПсБО 15 «Дохід» затвердженого наказом МФУ №290 від 29.11.1999р. зі змінами та доповненнями.

Стаття

За звітний період (тис.грн.)

За попередній період (тис.грн.)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

196

220

Адміністративні витрати

(166)

(154)

Інші операційні витрати

(27)

(16)

Фінансовий результат до оподаткування

3

50

Податок на прибуток

(2)

(14)

Чистий прибуток (збиток)

1

36


Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначаються згідно з чинним законодавством.

Підприємство за звітний період отримало 1 тис.грн. чистого прибутку.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАПІТАЛ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЯКА МАЄ В УПРАВЛІННІ АКТИВИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
Станом на 31.12.2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА
Дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» протягом звітного року:
  1   2

Схожі:

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ»...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
31 Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
...
Поняття торгівлі цінними паперами
Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає...
«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ»
Р., на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, в особі...
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка