Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»


Скачати 198.87 Kb.
НазваЦінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
Дата23.02.2016
Розмір198.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Примітки до попередньої річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»

за 2014 рік

  1. Загальна інформація

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») на основі історичної вартості.

Далі приводиться розкриття основних положень облікової політики, на основі яких готувалася дана фінансова звітність. Положення облікової політики послідовно застосовувалися по відношенню до всіх представлених в звітності періодів, за винятком спеціально обумовлених випадків.

Дата першого застосування МСФЗ: 01 січня 2013 року.

Звітна дата за звітний період: 31 грудня 2014 року за 2014 рік.

Валюта звітності - гривня, одиниці виміру - тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг» (далі іменується «Товариство») діє на підставі Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та іншого чинного в України законодавства.

Предметом діяльності Товариства є :

  • професійна діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами;

  • депозитарна діяльність;

  • консалтингова діяльність на фондовому ринку;

  • участь у роботі фондових бірж та торговельно-інформаційних систем;

  • проведення семінарів, симпозіумів, нарад, тренінгів.

Товариство зареєстровано на території України і здійснює ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011 г. №3332-VI; відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Функціональною валютою Товариства є гривня. Для цілей оцінки та подання фінансової звітності керівництво Товариства використовує гривню. Операції у валютах, відмінних від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.

Операції в іноземній валюті первісно враховуються в функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції.

Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку без застосуванням програмного продукту.

Керівник Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні» від 16.07.99 № 996-ХIV.

  1. Основи представлення фінансовій звітності

2.1 Основа ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», іншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Фінансова звітність по МСФЗ складається на основі інформації про активи, зобов'язання, капітал, господарські операції і результати діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.2 Основа представлення інформації.

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2014 р., є облікові політики та оцінки, що базуються на вимогах МСФЗ,.

Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства України. Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку для достовірного представлення інформації відповідно до МСФЗ.

Інформація представляється в основному виходячи з базису оцінки за історичною вартістю (собівартістю).

Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво виробляє оцінку на основі принципу обачності активів, зобов'язань, доходів і витрат. Оцінка в основному виробляється відносно резерву сумнівних боргів, резерву відпусток, відкладеного податку на прибуток, справедливій вартості фінансових інструментів.

2.3 Перше вживання МСФЗ

Перша фінансова звітність Товариства, відповідна МСФЗ (перший річний комплект фінансової звітності, відносно підготовки якого робиться чітка заява про повне дотримання МСФЗ) складений за 2014 р.

Представлення і розкриття інформації відповідає вимогам МСБО

Визнанню підлягають всі активи і зобов'язання, що відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ. Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ за собівартістю, справедливою або за дисконтованою вартістю.

Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво виробляло оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.

3. Основи облікової політики та складання звітності

На підприємстві видано Наказ «Про облікову політику».

У звітному періоді визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до вимог МСФЗ.

При складані фінансової звітності Товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника.

Примітки до форми 1 «Баланс»

Облік нематеріальних активів

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Товариство для ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів застосовувало вимоги МСФЗ № 38 «Нематеріальні активи».

На початок звітного періоду (станом на 01.01.2014 року) величина нематеріальних активів становила: первісна вартість - 6 тис. грн., накопичена амортизація - 5 тис. грн., залишкова вартість — 1 тис. грн., на кінець звітного періоду (станом на 31.12.2014 року) дана величина становила: первісна вартість - 6 тис. грн., накопичена амортизація - 6 тис. грн., залишкова вартість - 0 тис. грн.

Облік основних засобів

Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО 16 «Основні засоби». Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Основні засоби на початок року відображені за залишковою вартістю. В 2014 році переоцінка вартості основних засобів до їх справедливої вартості не проводилась.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичної собівартості. Витрати, що пов'язані з ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною 1 (Одна) гривня.

До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 2500 грн.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 2500 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100 % в момент передачі до експлуатації.

Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації.

Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках «Капітальні інвестиції». При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСФО 16 “Основні засоби”, а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду методи нарахування амортизації були незмінними. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСФО 16 "Основнi засоби".

Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Використовуються в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби.

Обмежень на використання майна не має.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:

Земельні ділянки Не амортизуються

Будівлі та споруди

30-60 років

Машини та устаткування

10-15 років

Комп'ютерне обладнання

10-20 років

Транспортні засоби

5-15 років

Інструмент, прилади та інвентар

4-10 років

Незавершене будівництво

Не амортизується

Рух по об’єктам основних засобів станом на 31.12.2014 р. становить :

Основні засоби:

На початок звітного періоду (станом на 01.01.2014 року) дана величина становила: первісна вартість - 94 тис. грн., знос - 67 тис. грн., залишкова вартість — 27 грн., на кінець звітного періоду (станом на 31.12.2014 року) дана величина становила: первісна вартість - 97 тис. грн., знос - 68 тис. грн., залишкова вартість - 29 тис. грн.

За звітний період відбулось:

Надходження основних засобів на суму 3 тис. грн., нараховано амортизації за рік – 1 тис. грн.

Облік капітальних інвестицій

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, введення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

Станом на 31.12.2014 р. незавершені капітальні інвестиції у Товариства відсутні.

Облік фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності класифікуються за категоріями:

  • призначені для торгівлі;

  • утримувані до погашення;

  • наявні для продажу.

Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал.

Фінансові інвестиції:

На початок та на кінець звітного періоду у Товариства відсутні будь-які фінансові інвестиції, жодних змін за звітний період не відбулось.

Первісна вартість та подальша оцінка фінансових інвестицій відповідає МСБО.

Облік оборотних активів

Облік запасів на підприємстві здійснюється згідно з до МСБО 2. Для цілей бухгалтерського обліку запасів включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні, швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Придбані виробничі запаси і товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, яка визначається згідно до МСБО 2.

Транспортно-заготівельні витрати включаються в первинну вартість придбаних запасів.

Списання матеріалів проводиться на підставі встановлених лімітів, актів на списання, які підписуються уповноваженими особами та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються підприємством на рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”. Вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, відповідно до вимог МСФО 2 «Запаси», виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

Облікова політика в частині оцінки вибуття запасів, здійснюється згідно з до МСБО 2. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво та готова продукція відображається у фінансовій звітності за фактичною собівартістю.

На дату балансу у Товариства запаси відсутні.

Грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти підтверджені інвентаризацією каси та виписками з банківських рахунків Товариства. На початок 2014 року грошові кошти Товариства складають 11 тис. грн.; на дату балансу – 26 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості

Поточна дебіторська заборгованість за товари і послуги признається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первинній вартості.

У балансі на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається по чистій вартості реалізаційній.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на початок 2014 року складає 106 тис. грн., на дату балансу –147 тис. грн. На підприємстві не створюється резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги.

Інша поточна дебіторська заборгованість на початок 2014року складає 6874 тис. грн., а на кінець 2014 року – 6877 тис. грн.

Дебіторська заборгованість відображається згідно з МСФО.

Дебіторська заборгованість класифікується як торгівельна дебіторська заборгованість (що виникає за реалізованих в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгівельна (інша) дебіторська заборгованість.

Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів.

Поточна дебіторська заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією продукції, робіт, послуг, що визнана безнадійною на протязі звітного періоду відображена у складі інших операційних витрат.

Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів на початок 2014 року складають 6 тис. грн., а на кінець 2014 року дані витрати складають 5 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2014 року (7025 тис. грн.) збільшились (на 0,9 %) і складають 7088 тис.грн.

Облік власного капіталу

Структура власного капіталу Товариства відповідає його призначенню, утворення власного капіталу за структурними складовими відповідає нормативним вимогам, зокрема Статуту Товариства, МСБО 32, МСБО 39. концептуальній основі спеціального призначення.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 7 000 000 грн. Статутний капітал Товариства Формується за рахунок внесків Учасників, які володіють такими частками:ПІБ

Розмір внеску до статутного капіталу, грн.

% в статутному капіталі

1

Копійка Андрій Анатолійович

6 300 000

90

2

Заворотний Ігор Миколайович

700 000

10
Разом

7 000 000

100


З метою бухгалтерського обліку статутний фонд відображаються на рахунку 40 «Статутний капітал».

Станом на 31.12.2014 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає 7071 тис. грн., в порівнянні з початком року – 7014 тис.грн., збільшення власного капіталу відбулося, в основному, за рахунок збільшення прибутку та створенням Резервного капіталу в сумі 4 тис. грн..

Структура власного капіталу Товариства становить:

Найменування показника

на початок

року (тис.грн.)

на кінець

року (тис.грн.)

Статутний капітал

7000

7000

Капітал в доцінках

-

-

Резервний капітал

-

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

14

67

Неоплачений капітал

-

-

Вилучений капітал

-

-


Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності, Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 71,0 тис.грн.

Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Облік довгострокових та поточних зобов'язань

Зобов'язання признаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує імовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення. Довгострокові фінансові зобов’язання в системі МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що гроші мають тимчасову вартість (тобто поточна вартість майбутніх фінансових потоків може істотно відрізнятися від їх номінальної вартості), для забезпечення порівнянності фінансової звітності являється необхідність в дисконтуванні. Дисконтування - це приведення майбутніх грошових потоків до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу.

Зобов'язання Товариства класифікується на довгострокових (термін погашення понад 12 місяців) і поточних (термін погашення до 12 місяців).

Облік зобов’язань та їх визнання ведеться згідно згідно МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання і непередбачені активи».

Поточні зобов’язання відображені на дату балансу за сумою погашення.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок 2014 року складає 2 тис. грн. та на кінець звітного періоду – 1 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 01.01.2014 року складають 8 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 8 тис. грн., а на 31.12.2014 року – 15 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 15 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на початок та на кінець 2014 року відсутні.

Поточні зобов'язання розрахунками зі страхування на початок та на кінець 2014 року відсутні.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами Товариства на початок та на кінець 2014 року складає 1 тис. грн.

Загальні зобов'язання Товариства на початок 2014 року складають 11 тис. грн., а на кінець 2014 року – 17 тис. грн.

Розрахунки по заробітний платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню здійснювались у відповідності до чинного законодавства та встановленими нормами.

Облік доходів і витрат

Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО 18 «Доходи». Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Витрати відображаються відповідно до вимог МСФО. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Податковим Кодексом України 2755-VI від 02.12.2010р. Інформація про доходи і витрати відображена у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) , форма № 2.

Примітки до форми 2 «Звіт про фінансові результати»

Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО. Доход від реалізації продукції (товарів, інших активів) на підприємстві визнається при наявності всіх умов, а саме покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Доход відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до МСБО 18 «Дохід».

Визнанi доходи і витрати класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами:

Показники

За звітний період (тис.грн. )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

219

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-

Інші операційні доходи

-

Адміністративні витрати

124

Витрати на збут

-

Інші операційні витрати

23

Витрати (дохід) з податку на прибуток

15

Чистий фінансовий результат:
прибуток

57

збиток

Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згідно з чинним законодавством.

Підприємство за звітний період отримало 57 тис. грн. прибутку.

Бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності підприємства ведеться згідно до норм МСФО 18. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Законом України «Податковий Кодекс України» 32755-VІ від 2.12.2010р. Витрати відображені в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО.

В примітках до фінансової звітності відносно витрат за звітний період інформацію відображено згідно з аналітичними даними і відповідно до МСФО.

До складу прямих матеріальних витрат у сумi 14 тис. грн., включається вартiсть сировини та основних матерiалiв, що забезпечують надання послуг.

До складу прямих витрат на оплату працi у сумi 54 тис.грн., включаються заробiтна плата та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат. Вiдрахування на соцiальнi заходи склали 20 тис.грн.

Нарахована амортизацiя складає 2 тис.грн.

До складу iнших операцiйних витрат в сумi 80 тис.грн., на пiдприємствi включаються всi iншi витрати, що пов’язані з діяльністю Товариства.

Нестачі і втрати від псування цінностей: за звітний період жодних змін по даному показнику не відбулось.

Використання амортизаційних відрахувань: за звітний період було нараховано відрахувань у розмірі – 2 тис. гри., що були спрямовані на - поліпшення основних засобів та нематеріальних активів.

Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів: за звітний період жодних змін по даному показнику не відбулось.

Примітки до форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Звіт про рух грошових коштів складено згідно з МСФО7 «Звіт про рух грошових коштів». Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначено за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку. Надходження за звітний період 2014 рік :

- від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склали 159 тис. грн., у цій сумі відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо);

- надходження авансів від покупців і замовників склали 19 тис. грн.;

- інші надходження 6890 тис. грн;

Витрачання за звітний період 2014 року:

- на оплату товарів (робіт, послуг) склали 39 тис. грн. – відображено грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги;

- на оплату працівникам 44 тис. грн. - відображено витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород;

- на оплату відрахувань на соціальні заходи 24 тис. грн. – відображена сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування;

- на оплату зобов'язань з податків і зборів – 17 тис. грн. – відображена сума сплачених податків і зборів, в тому числі з податку на прибуток – 8 тис. грн. та на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - 9 тис. грн.;

- на оплату авансів, що склали 34 тис. грн.

- на оплату повернення авансів в сумі 6874 тис. грн. – відображено суми попередньої оплати й авансових платежів постачальникам і підрядникам за ТМЦ (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані);

- інші витрачання склали 21 тис. грн. – наведена сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів.

У звітному періоді : чистий рух коштів від операційної діяльності у сумі – 15 тис. грн.; чистий рух коштів від інвестиційної та фінансової діяльності відсутній.

Чистий рух коштів за звітний період – 15 тис. грн.

Залишок коштів на початок року 11 тис. грн.

Залишок грошових коштів у національній валюті на поточному рахунку у банку на кінець звітного періоду становить 26 тис. грн.

Примітки до форми 4 «Звіт про власний капітал»

Об’явлений статутний капітал Товариства становить 7 000 000 грн.

На 31.12.2014 року статутний капітал сплачено повністю.

Величина статутного капіталу становить на 31.12.2014 р. – 7 000 000 грн.

Статутний капітал Товариства Формується за рахунок внесків Учасників, які володіють такими частками: Копійка Андрій Анатолійович – 6 300 000 грн. (90 % в статутному капіталі) , Заворотний Ігор Миколайович – 700 000 (10 % в статутному капіталі).

Станом на 31.12.2014 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає 7 071 тис. грн., в порівнянні на початок року 7 014 тис. грн.

Скоригований залишок власного капiталу на початок звiтного перiоду складає 7 014 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капiтал – 7000 тис. грн.;

- нерозподілений прибуток – 14 тис. грн.;

Підприємство за звітний період отримало 57 тис. грн. прибутку.

Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності та Цивільного кодексу України.


Найменування показника

на початок

року (тис.грн.)

на кінець

року (тис.грн.)

Вартість чистих активів товариства

7014

7071

Статутний капітал

7000

7000

Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу

-

-

Фактичні витрати АТ на викуп акцій, для їх наступного перепродажу чи анулювання

-

-


Розрахункова вартість чистих активів на кінець 2014 року перевищує статутний капітал на 71,0 тис.грн.

Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капіталу розрахованому на кінець року.

Події після звітної дати

Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і осіб уповноважених підписувати звітність.

При складанні фінансової звітності Товариство враховує події після звітної дати і відображує їх у фінансовій звітності відповідно до МСБУ 10.

Керівник __________________________ Т.С. Наконечна

Головний бухгалтер _________________Схожі:

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ»...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
31 Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Поняття торгівлі цінними паперами
Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає...
«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на...
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями

8. Облік операцій з цінними паперами
Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку
Декларація про прибуток підприємства
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язаннями (додаток Б, рядок 12)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка