1. Бухгалтерський та податковий облік в України спільна інформаційна база та розбіжності методик


Скачати 122.54 Kb.
Назва1. Бухгалтерський та податковий облік в України спільна інформаційна база та розбіжності методик
Дата22.02.2016
Розмір122.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Бухгалтерський облік
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Бухгалтерський та податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик.

2. Бухгалтерські рахунки і принцип їх побудови

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

4. Використання подвійного запису для накопичення інформації на рахунках бухгалтерського обліку.

5. Первинна документація бухгалтерського обліку.

6. Облікові регістри.

7. Організація документообігу, зберігання документів.

8. Порядок проведення інвентаризації активів та розрахунків підприємства.

9. Форми ведення бухгалтерського обліку.

10. Первісна оцінка основних засобів, що поступають на підприємство.

11. Методи оцінки вибуття запасів.

12. Порядок переоцінки оборотних та необоротних активів.

13. Визначення собівартості реалізованої продукції

14.Облік надходження, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів.

15. Облік інші необоротних матеріальних активів

16. Облік капітальних інвестицій.

17. Облік нематеріальних активів.

18. Визначення та облік зносу та амортизації необоротних активів.

19. Визначення та класифікація запасів відповідно до П(С)БО.

20. Аналітичний облік та документальне оформлення операцій з запасами

21.Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів.

22. Порядок ведення касових операцій в національній валюті

23.Порядок отримання грошових коштів в банці і здачі їх в банк.

24.Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунку в банку

25. Облік грошових коштів в іноземній валюті.

26.Облік розрахунків з підзвітними особами.

27.Особливості розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності

28. Облік розрахунків векселями

29. Облік розрахунків з покупцями та замовниками

30. Облік резерв сумнівних боргів.

31. Облік фінансових інвестицій.

32. Особливості обліку інвестицій, що надають право власності.

33. Методи відображення довгострокових фінансових інвестицій

34 .Формування та облік статутного капіталу.

34.Формування та облік резервного капіталу.

36. Облік нерозподіленого прибутку чи непокритих збитків.

37.Облік потенційних зобов’язань - забезпечень наступних витрат та платежів

38.Облік кредитів банку.

39.Облік розрахунків з учасниками

40 Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами.

41. Оподаткування діяльності підприємства та облік розрахунків з бюджетом

42.Принципи організації оплати праці на промисловому підприємстві.

43. Облік особового складу, відпрацьованого часу та виробленої продукції.

44. Методика нарахування заробітної плати.

45. Визначення суми відпускних та допомоги з тимчасової втрати працездатності.

46. Утримання податку з доходів працівників підприємства.

43. Утримання внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування.

44. Нарахування внесків на фонд оплати праці, що здійснюються за рахунок витрат підприємства.

45. Відображення на рахунках синтетичного обліку розрахунків за оплати праці та соціального страхування робітників.

46. Облік витрат за економічними елементами ( рахунки класу 8)

47. Облік витрат на виробництво продукції (рахунок 23)

48. Облік витрати різних видів діяльності підприємства (рахунки класу 9)

49. Облік доходів і фінансових результатів.

50. Складання фінансової звітності українських підприємств.
Рекомендована література
Базова

1. Бессонова Г.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Маріуполь: ПДТУ, 2003. – 88с. Тема 1 -2.

2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. – К. А.С.К., 2001. – 864 с.

3. Балашова О.В. Методическое пособие по изучению курса «Бухгалтерский учет». Часть 5. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. . – Мариуполь., ПГТУ. – 2003г. – 75с.

4. Бессонова С.И. Методическое пособие по изучению курса «Бухгалтерский учет». Часть 3. «Учет основных средств, нематериальных активов, запасов». – ПГТУ, 2003. – 48 с.

5. Балашова О.В. Бессонова С.И. Методические указания по выполнению курсовой работы по предмету «Бухгалтерский учет», электронный в-т сайт ПГТУ

6. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций. Утвержден Приказом Министерства Финансов Украины 30.11.1999 № 291. Зарегистрирован Министерством Юстиции Украины 21.12. 1999 № 893/4186.

7. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности». Утверждено Приказом Министерства Финансов Украины от 31 марта 1999 г. № 87. Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Украины 21.06.1999 № 391/3684

8. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 «Баланс» . Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31 марта 1999 года. №87. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21 июня 1999 г. № 396/3689.

9. П(С)БУ № 7 «Основные средства», утвержденный приказом Министерства Финансов Украины № 92.от 27.04. 2000

10 .П(С)БУ № 8 «Нематериальные активы» утвержденный Приказом Министерства финансов Украины № 242 от 18.10.1999

11. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятия» № 283/97 с изменениями и дополнениями.

12. П(С)БУ №9 «Запасы» утвержденное приказом Министерства Финансов Украины от 20.10.1999 № 246.

13. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов. Утверждены приказом Министерства Финансов Украины № 2 от 10.01.2007г.

14. Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утверждено Постановлением правления НБУ от 15.12.2004г. № 637.

15. Инструкция «О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах», утверждена Постановлением правления НБУ от 12.11.2003 г. № 492.

16. Инструкция «О безналичных расчетах в Украине», утверждена Постановлением правления НБУ от 21.01.2004 г. № 22

17. П(С)БУ №10 «Дебиторская задолженность» утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 08.10.1999г. № 237.

18. А.М.Стельмащук Бухгалтерський облік К.:ЦУЛ, 2007

19. Г.В.Мисака Бухгалтерський облік К.:ЦУЛ, 2007

20. А.Г.Загородній Бухгалтерський облік К.:Знання, 2007

21. М.Г.Михайлов Бухгалтерський облік (теорія) К.:ЦУЛ, 2007

22. В.Сопко Бухгалтерський облік капіталу підприємства К.:ЦУЛ, 2006

23. О.В.Лишиленко Бухгалтерський управлінський облік К.:ЦУЛ, 2006

24. В.С.Лень Бухгалтерський облік в Україні К.:ЦУЛ, 2006

25. Л.О.Гуцайлюк Бухгалтерський облік у бюджетних установах К.:ЦУЛ, 2006

26. Ф.Ф.Бутинець Теорія бухгалтерського обліку Житомир: Рута, 2006
Допоміжна


 1. Журнал «Налоги и бухгалтерский учет»

 2. Журнал «Все о бухгалтерском учете»

 3. Журнал «Бухгалтерия»Економічний аналіз
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Предмет та задачі економічного аналізу. Об’єкти економічного аналізу

 2. Види економічного аналізу. Принципи економічного аналізу

 3. Методика визначення та обґрунтування кількості резервів в економічному аналізі

 4. Інформаційна база економічного аналізу. Етапи економічного аналізу

 5. Методи економічного аналізу

 6. Способи порівняння в економічному аналізі

 7. Балансовий метод економічного аналізу

 8. Графічний метод економічного аналізу

 9. Використання відносних та середніх величин в економічному аналізі

 10. Факторний аналіз діяльності підприємства.

 11. Використання методів ланцюгових підстановок в економічному аналізі.

 12. Індексний метод економічного аналізу.

 13. Методи абсолютних та відносних різниць в економічному аналізі.

 14. Аналіз попиту на продукцію

 15. Аналіз обсягів виробництва продукції

 16. Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції

 17. Аналіз асортименту продукції. Аналіз якості продукції

 18. Аналіз ритмічності роботи підприємства

 19. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами

 20. Аналіз використання фонду робочого часу.

 21. Аналіз продуктивності праці.

 22. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

 23. Аналіз використання фонду оплати праці.

 24. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами.

 25. Аналіз складу та технічного стану основних засобів підприємства.

 26. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства.

 27. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

 28. Аналіз ефективності використання матеріалів

 29. Аналіз собівартості продукції.

 30. Поняття та методика визначення постійних та змінних витрат.

 31. Аналіз витрат на виробництво..

 32. Аналіз витрат за елементами.

 33. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства.

 34. Аналіз критичного обсягу виробництва.

 35. Поняття та методи аналізу фінансового стану підприємства.

 36. Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.

 37. Аналіз ефективності використання залучених коштів.

 38. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 39. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.

 40. Аналіз оборотності обігових коштів підприємства.

 41. Аналіз ділової активності підприємства.

 42. Аналіз рентабельності підприємства.

 43. Діагностика вірогідності банкрутства підприємства.

Рекомендована література
Базова


 1. Бабець Є.К., Горолов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П.Теорія економічного аналізу. Навч. посібник. – К. : Професіонал, 2007. – 384 с.

 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; за ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 3. Костенко Т.Д. Підгора Є.О., Рижиков В.С. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства.. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 400с.

 4. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навч. посібник. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

 5. Саіцвиька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 668с.

 6. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : Практикум. Навчальний посібник. – Львів: « Новий світ- 2007», 2006 – 280с.

 7. Шубіна С.В., Торжник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. – К. Знання, 2007. – 230 с.

 8. Волкова О.Н. Управленческий анализ : Учеб. пособие М.: Изд-во Проспект, 2007. – 304 с.

 9. .

Допоміжна


 1. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промислово­му підприємстві. —Львів.: Світ, 1998. — 208 с.

 2. Мних В. Є., Ференц 1. Д. Економічний аналіз. — Львів: Армія України, 2000. — 144 с.

 3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Филипов В.В., Стуационный анализ бизнеса и практика принятия решений. Учебное пособие ля ВУЗОВ. – М.: КНОРус, 2001. – 384 с.

 4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП «Экоперспектива». — Минск; Москва, 2000. — 688 с.

 5. Шкарабан С.І., Сапачов М.І. та ін. Економічний аналіз дія­льності промислових підприємств та об'єднань: Навч. посібник. — Тернопіль: ТАНГ, 1995. — 300 с.

 6. Экономический анализ: основы теории: Учебник под ред. Проф.. Войтоловского Е.В. – М. Высшее образование, 2006. – 513 с.

 7. Яиків Т.І. Теорія економічного аналізу. — Львів: Світ, 1993,—215с

 1. www.stokmarket.gov.ua – фінансова звітність підприємств України

 2. www.ukrstat.gov.ua (сайт Госкомстата України)

 3. www.rada.gov.ua (законодавство України)

 4. www.stokmarket.gov.ua (фінансова звітність підприємств УкраїниАудит
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Сутність і визначення аудиту

 2. Історичні етапи розвитку аудиту

 3. Становлення та розвиток аудиту в Україні

 4. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності

 5. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту

 6. Види аудиту

 7. Еволюція підходів до здійснення аудиторської перевірки

 8. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні

 9. Поняття аудиторської фірми. Вимоги до аудиторів (аудиторських фірм).

 10. Основні напрями діяльності та функції аудиторських фірм

 11. Принцип незалежності аудиторів

 12. Принцип об’єктивності

 13. Принцип компетентності

 14. Принцип конфіденційності.

 15. Принцип чесності аудиторів.

 16. Принцип професійної поведінки аудиторів.

 17. Принцип дотримання професійних норм і технічних стандартів.

 18. Принцип належної (розумної) ретельності.

 19. Права та обов’язки аудиторів та аудиторських фірм.

 20. Предмет та об’єкти аудиту.

 21. Методи аудиту.

 22. Поняття аудиторської вибірки. Класифікація видів аудиторської вибірки.

 23. Принципи планування аудиторської перевірки.

 24. Загальна модель процесу планування аудиторської перевірки.

 25. Планування діяльності аудиторської фірми.

 26. Мета складання робочих документів аудитора.

 27. Принципи складання робочих документів аудитора.

 28. Види робочих документів аудитора.

 29. Фактори, що впливають на властивий ризик.

 30. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства.

 31. Ризик не виявлення помилок аудитором.

 32. Поняття помилок, їх види та причини виникнення.

 33. Поняття аудиторських доказів, джерела їх отримання.

 34. Методика аудиту необоротних активів

 35. Особливості аудиту грошових коштів

 36. Методика аудиту запасів

 37. Фактографічна інформація для проведення аудиту підзвітних сум

 38. Фактографічна інформація для проведення аудиту витрат на виробництво та її застосування при плануванні та проведенні аудиту

 39. Аудит розрахунків з покупцями та замовниками

 40. Методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками

 41. Особливості аудиту розрахунків за претензіями

 42. Особливості аудиту розрахунків за відшкодуванням завданих збитків

 43. Фактографічна інформація для проведення аудиту довгострокових позик та векселів

 44. Фактографічна інформація для проведення аудиту короткострокових кредитів та прострочених позик

 45. Методика аудиту розрахунків з оплати праці

 46. Методика аудиту розрахунків за податками, фондами соціального страхування та Пенсійним

 47. Методика аудиту уставного капіталу


Рекомендована література
Базова


 1. Про аудиторську діяльність: Закон України. № 3125 – ХІІ від 23.04.93 зі змінами та доповненнями // www.rada.org.ua

 2. Податковий кодекс України 2010р зі змінами та доповненнями// www.rada.org.ua

 3. Об оплате труда: Закон Украины от 24.03.1995 № 108/95 (с изменениями и дополнениями) // www.rada.org.ua

 4. Об отпусках: Закон Украины от 15.11.1996 № 504/96 (с изменениями и дополнениями) // www.rada.org.ua

 5. Международные стандарты учета и аудита: Сборник с комментариями. Вып.4: Директивы Европейского Союза./ Составитель: М. М. Рапопорт. - М.: Фирма "Аудит-трейнинг",2002.- 396 с.

 6. Положение об организации учета и отчетности в Украине, утв. Постановле­нием Кабинета Министров Украины от 03.04.1993г.№ 250 ( с изменениями и дополнениями ) // Бизнес.-1998.-№ 5.

 7. Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утв. приказом Министерства финансов Украины от 24.05.95г. № 88 // www.rada.org.ua

 8. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров.  М.: МУРСБУ, 2000. 214 с.

 9. Бєлопольський М.Г., Бессонова Г.П., Куровська О.А. Методичні вказівки з виконання курсової роботи за курсом „Аудит”. – М.: ПДТУ. – 2011. – 78 с.

 10. Методичні вказівки для виконання самостійного домашнього завдання по курсу "Аудит" для студентів специальності "Облік і аудит" денної и заочної форм навчання / Куровська О.А., Васьковський А.О., Маріуполь:ПДТУ.-2010.-70 с.

 11. Методичні вказівки для проведення практичних занять за курсом „Аудит” для студентів денного і заочного відділення /Куровська О.А., Подмазко Є.І. – Маріуполь: ПДТУ – 2005. – 59с.

 12. Учебно-методический комплекс по изучению курса "Аудит" (для студентов экономических специальностей) / Бессонова Г.П., Куровская Е.А.- Мариуполь: ПГТУ, 2006. - 51с

 13. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. - К.: «Знания». КОО, 2000.-769с.

 14. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: «Знання», КОО, 2001. – 402 с.

 15. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.– 322с.

 16. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посібник. – К.: Знання- Прес. – 2002.–225с.


Допоміжна


 1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.

 2. Аудит. Методика документування. - К.: Інформ.-видав. центр Держкомстату України, 2003 . - 457с.

 3. Аудит Монтгомери . Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. Орейли и др. — М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. — 542 с.

 4. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.:Филинь. - 2000. - 656с.

 5. Бодюк А. В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності . - К.: Кондор, 2005 . - 356с.

 6. Бондаренко Н. О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності. - К.: ЦНЛ, 2004 . - 300с.

 7. Бутафіна І.В. Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств.: Дис… канд.екон.наук. - К., 2002.

 8. Бычкова С.М., Растамханова Л.М. Риски в аудиторской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416.

 9. Гончарук Я.А. Аудит . - Л.: Вид-во "Оріяна-Нова", 2004 . - 292с.

 10. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2004. -511с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 11. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту . - К.: Знання-Прес, 2003 . - 349с.

 12. Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності . - К.: Центр навч. лит, 2005. - 256с.

 13. Кармин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Уч-к. – М.: ИНФРА – М., - 2001 – 448с. – Серия «Высшее образование».

 14. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ – 2002. – 504 с.

 15. Левковская В.Г. Проверка учредительных документов, формирования уставного капитала и расчетов с учредителями. – Д., 2003. – 63с.

 16. Лозовицький С.П. Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній.: Дис… канд.екон.наук. - Львів., 2004.

 17. Петренко С.М. Риски аудиторской деятельности: научно-практическое пособие. К.: Ельга, Ника-Центр, 2003. – 84 с.

 18. Чернелевський Л.М. Аудит . - К.: Міленіум, 2002 . –

466с.

Схожі:

Тест Задание №1 На які два види поділяється бухгалтерський облік 1 Управлінський і податковий
Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ»
України. Наразі в технікумі на стаціонарному та заочному відділенні навчаються понад 600 студентів із спеціальностей: «Бухгалтерський...
Публікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р
Звіт про рух грошових коштів як інформаційна база прийняття стратегічних управлінських рішень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка