АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса буд. 16 к. 4 Код 21382786 Св-во №001411 АПУ 23. 02. 2001 р. №99 терм


Скачати 199.37 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса буд. 16 к. 4 Код 21382786 Св-во №001411 АПУ 23. 02. 2001 р. №99 терм
Дата25.05.2013
Розмір199.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиАУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»

20300 м.Умань Черкаська обл. вул.Енгельса буд.16 к.4 Код 21382786 Св-во №001411 АПУ 23.02.2001 р. №99 терм.


дії до 23.12.2015 р. р/р 26007010185801 ПАТ"ВТБ Банк"в м.Києві МФО 321767 Т.04744 4-21-10 067 8980003


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

д
Засновникам: ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙ. МАЛЬКОВ І.В.,

МАРТИНЕНКО В.М.»

Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг
м.Умань 22 квітня 2013 року
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м.Умань Черкаської області на підставі договору від 22.03.2013 року №14 провела аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙ. МАЛЬКОВ І.В., МАРТИНЕНКО В.М." (далі – Ломбард) станом на 31 грудня 2012 року у складі:

Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Звітність складено за Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
1.Основні відомості про аудиторську фірму.


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю

аудиторська фірма «Аудит К»

Код ЄДРПОУ

21382786


Місцезнаходження

20300 Черкаська область м.Умань вул.Енгельса, буд.16, к.4 Тел. (04744) 4-21-10, (067) 898-00-03 Auditk@meta.ua

Номер запису про державну реєстрацію, дата проведення

державної реєстрації

№ 10251200000000327 від 06.06.1995 року


Орган що видав свідоцтво

Уманський міськвиконком


Серія, дата видачі сертифіката аудитора, та термін його дії

Серія А, №000557, рішенням Аудиторської Палати України №41 від 25.01.1996 року, термін дії сертифіката продовжено до 25.01.2015 року.


Номер та дата свідоцтва

про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№1411 від 23.02.2001 р., видано Аудиторською Палатою України, продовжено до 23.12.2015 року

2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Дата і номер договору на проведення аудиту: 22 березня 2013 року №14

Дата початку проведення аудиту: 17 квітня 2013 року.

Дата закінчення проведення аудиту 22 квітня 2013 року

3. Основні відомості про замовника.Повна назваПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙ. МАЛЬКОВ І.В., МАРТИНЕНКО В.М.»


Скорочена назва

ПТ Ломбард Уманський

Код ЄДРПОУ

35827036


Місцезнаходження за КОАТУУ

20300 Черкаська область м.Умань Вул. Леніна, 34, lombard_uman@mail.ru 7110800000

Дата та місце проведення державної реєстрації


20.03.2008, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Організаційно-правова форма

Повне товариствоСвідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія АОО № 745959 від

20.03.2008р.

Номер державної реєстрації

№ 10251020000000936

Дата внесення змін до

установчих документів

02.05.2008 року

Банківські реквізити

АТ "УКРСИББАНК",ХАРКІВ МФО 351005 р/р 26003176487100

Основні види діяльності за КВЕД

64.92- інші види кредитування;

46.48 – оптова торгівля годинниками та ювелірними рудами;

46.72 – оптова торгівля металами та металевими рудами;

47.77 – роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

47.79 – роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

64.99 – надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),н.в.і.у

Чисельність працівників

16

Наявність філій та відділень

18 відокремлених підрозділів

Серія, номер, дата видачі

та термін дії свідоцтва про реєстрацію фінустанови

відповідно до розпорядження №748 ЛД №370 від 12.06.2008

Серія, номер, дата видачі

та термін дії ліцензіїЛіцензія АВ №418682 від 16.10.2008 термін дії по 16.10.2013. Вид господарської діяльності «виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Директор

Мальков Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

Франчук Вадим Вікторович

Засновники


Мальков І.В., Мартиненко В.М.

Найменування та місцезнаходження аудитора, з яким укладено угоду

(№ свідоцтва, ким і коли видане) Реквізити договору


ТОВ АФ «Аудит К»; м. Умань, вул.Енгельса, буд.16, к.4 Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудитор­ської діяльності №1411, видане згідно рішення Аудиторської палати Украї­ни від 23.02.2001 р., продовжено до 23.12.2015 року Договір №14 від 22.03.2013Незалежна аудиторська перевірка ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙ. МАЛЬКОВ І.В., МАРТИНЕНКО В.М.» проведена відповідно до методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних та змін до них від 19.10.2006 за №6337, які розроблені відповідно до Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122 (далі МСА), із змінами, внесеними рішенням Аудиторської палати України від 03.11.2011 р. №240/7, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Об’єктом аудиту є річна фінансова звітність Ломбарду, яка підлягає офіційному

оприлюдненню та річні звітні дані, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Мета незалежної аудиторської перевірки - підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам до них.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї річної фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у Відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості , аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості національних стандартів аудиту в Україні.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах.

Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Протягом 2012 року Товариство не створювало забезпечення виплат персоналу, як цього вимагає П(С)БО 26 “Виплати персоналу”, не створювало резерв сумнівних боргів, як цього вимагає П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, та не проводило розрахунок суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань, який передбачений П(С)БО 17 “Податки на прибуток”.
Висловлення думки

На думку аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в наступних параграфах, надана у фінансовій звітності за 2012 рік інформація в усіх суттєвих аспектах дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів ПТ "Уманський Ломбард"

Фінансова звітність ПТ "Уманський Ломбард" у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до них підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПТ "Уманський Ломбард" станом на 31 грудня 2012 року згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Опис перевіреної фінансової інформації

- установчі документи, положення, рішення тощо;

- звіти за 2012 рік, а саме баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про склад активів та пасивів ломбарду, звіт про діяльність ломбарду.

- облікові регістри; первинні бухгалтерські та господарські документи.

На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних Положень

(стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання Ломбардом єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, Ломбардом виданий наказ №1 «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику» від 02.01.2012 року.

Опис обсягу незалежної аудиторської перевірки:

Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність”, Національних стандартів аудиту з урахуванням Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122 (далі - МСА), із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Аудиторської палати України від 03.11.2011 №240/7, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 за №292, та інших законодавчих актів.

Ці законодавчі акти вимагають, щоб планування та проведення незалежного аудиту було спрямоване на одержання підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок, а також достатню кількість доказів про наявність або, водночас, відсутність суттєвих помилок та відхилень у даних фінансової звітності.

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2012 по 31.12.2012.

Фінансова звітність складається в національній валюті України – гривні (дані у

фінансовій звітності приведені з округленням до тис.гривень).
Незалежна аудиторська думка про стан бухгалтерського обліку та звітності.

Незалежний аудитор відмічає повноту та відповідність фінансової звітності Ломбарду встановленим нормативам бухгалтерського обліку в Україні згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”.

Ломбард веде бухгалтерський облік та формує фінансову звітність згідно з законодавством України . Згідно ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 року Ломбардом проведено річну інвентаризацію.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Ломбарду, тому при висловлені думки стосовно фінансової звітності існує певне обмеження.

Протягом 2012 року Ломбард вів бухгалтерський облік згідно з «Положенням про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку». Обрана облікова політика Ломбарду будується на основних принципах бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономності, обачності, послідовності, безперервності, повного висвітлення подій, періодичності, єдиного грошового вимірника, нарахування та відповідності доходів та витрат.
Достовірність, повнота та відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності

На думку незалежного аудитора річна фінансова звітність Ломбарду, яка складається з балансу, звіту про фінансові результати звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності відображає фінансові результати діяльності Ломбарду, їх достовірність, повноту та відповідність чинному законодавству України.

Незалежний аудитор відмічає повноту та відповідність фінансової звітності Ломбарду встановленим нормативам бухгалтерського обліку в Україні згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”. Аудитор підтверджує наявність та незмінність облікової політики Ломбарду за період, що перевіряється.

Незалежний аудитор підтверджує правильність, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку Ломбарду. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

Незалежний аудитор підтверджує реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Ломбарду та підтверджує факт проведення інвентаризації зобов’язань за звітний період.

Незалежний аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу Ломбарду, його структури та призначення.

Незалежний аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності Ломбарду, відображених у фінансовій звітності.

Незалежний аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності Ломбарду даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.
Актив

Необоротні активи

Нематеріальні активи станом на 31.12.2012 р. за первісною вартістю становлять 2 тис. грн., накопичений знос 2 тис.грн., залишкова вартість 0 тис.грн. Нематеріальні активи повністю замортизовані в попередніх звітних періодах. При подальшій експлуатації доцільно встановити їх справедливу вартість для нарахування амортизації.

Основні засоби станом на 31.12.2012р. числяться за первісною вартістю в сумі 131 тис.грн., накопичена амортизація - 40 тис.грн., залишкова вартість основних засобів становить 91тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. відсутня.
Оборотні активи

Незалежний аудитор відмічає, що оборотні активи Ломбарду включають виробничі запаси, товари, дебіторську заборгованість, іншу поточну заборгованість , грошові кошти та інші оборотні активи.

Запаси

Запаси станом на 31.12.2012 р. в бухгалтерському обліку не враховуються .

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012

року становить 10 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховано. Незалежний аудитор відмічає, невідповідність критеріям визнання та визначенню дебіторської заборгованості.

Прострочена дебіторська заборгованість, яку можна оцінити як сумнівний борг

відсутня та в бухгалтерському обліку не відображено.

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на кінець звітного періоду відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Незалежний аудитор відмічає, що інша поточна дебіторська заборгованість Ломбарду на кінець звітного періоду становить 137,0 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Незалежний аудитор відмічає, що іноземної валюти в Ломбарду немає. Грошові кошти в національній валюті Ломбарду станом на 31.12.2012 року складають 102 тис. грн., у т.ч. в касі 101 тис. грн.

Пасив

Власний капітал

Статутний фонд ( капітал) Ломбарду станом на 31.12.2012 р. складає 220 тис.грн.

Формування статутного капіталу

На час проведення незалежної аудиторської перевірки статутний капітал сплачений в сумі 220000 грн., що становить 100% від зареєстрованого Статутного капіталу.

Неоплачений капітал станом на 31.12.2012 р. відсутній.

Незалежний аудитор підтверджує, що засновниками (учасниками) Ломбарду сплачені частки до статутного фонду (капіталу) грошовими коштами, що підтверджено первинними документами.

Додатковий капітал Ломбарду відсутній.

Нерозподілений прибуток на кінець 2012 року становить 16,0 тис. грн., що відображено в бухгалтерському обліку Ломбарду.

Вилучений капіталу на Товаристві станом на 31.12.2012 відсутній.

Незалежний аудитор відмічає, що власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 складає 236 тис. грн.

Поточні зобов’язання

Незалежний аудитор відмічає, що станом на 31.12.2012 року поточні зобов’язання Ломбарду становлять 58 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Станом на 31.12.2012 року становить 11 тис.грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками

Поточні зобов’язання за розрахунками Ломбарду на кінець звітного періоду становлять:

- з бюджетом – 3 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання на кінець звітного періоду становлять 44 тис. грн.


Вартість чистих активів

Незалежний аудитор відмічає, що розрахунок вартості чистих активів Ломбарду здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 144 Цивільного кодексу України.

Під вартістю чистих активів Ломбарду розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язання, прийнятих до розрахунку.

- активи всього 294 тис.грн.,

- зобов’язання всього 58 тис.грн.,

- розрахункова вартість чистих активів 236 тис.грн,.

- статутний капітал 220 тис.грн.

Розрахункова вартість чистих активів станом кінець звітного року дорівнює 236 тис. грн., тобто є більшими від розміру статутного капіталу, який дорівнює 220 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів товариства вимогам чинного законодавства.

Вартість чистих активів Ломбарду складає суму 236 тис. грн. та в порівнянні

з зареєстрованим статутним капіталом Ломбарду має позитивне більше значення, тому

вносити зміни до статуту у відповідності до ст.144 п.4 Цивільного кодексу України не потрібно.

Звіт про фінансові результати

Незалежний аудитор відмічає, що метою складання звіту є наданням користувачам повної та неупередженої інформації про доходи та витрати від діяльності Ломбарду за обліковий період.

Формування інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності Ломбарду здійснює відповідно до методологічних засад визначених в П(С)БО 15 “Дохід ”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року №290, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну, зокрема наказами Міністерства фінансів України від 31.05.2011 року за №664 та №1591 від 09.12.2011.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ломбарду за звітний період становить 10 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції Ломбарду за звітний період становить 10 тис. грн..

Інші операційні доходи за 2012р. становлять 366 тис. грн.

Адміністративні витрати Ломбарду становлять 315 тис . грн.

Інші операційні витрати за 2012 рік становлять 3 тис. грн.

Податок на прибуток Ломбарду за звітний період нарахований в сумі 12 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток (збиток)

За звітний період

За попередній період

Прибуток

36,0 тис.грн.
Збиток
15,0 тис.грн.


Звіт про рух грошових коштів

Незалежний аудитор відмічає, що метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни,

що відбулися у грошових коштах Ломбарду та їх еквівалентах за звітний період.

Незалежний аудитор відмічає, що чистий рух від операційної діяльності Ломбарду становить видаток - 319 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – надходження 351 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності – надходження 10 тис. грн.

Чистий рух коштів Ломбарду за звітний період становить надходження 42 тис. грн.

На кінець звітного періоду залишок грошових коштів Ломбарду склав 102 тис.грн.

Звіт про власний капітал

Незалежний аудитор відмічає, що зміни в складі власного капіталу Ломбарду протягом звітного періоду відбуваються в сторону збільшення на суму 36 тис.грн.

Звіт про власний капітал має певний взаємозв’язок із даними інших форм річної звітності зокрема, з балансом та звітом про фінансові результати та відповідає даним бухгалтерського обліку Ломбарду.

Нерозподілений прибуток Ломбарду на кінець звітного періоду становить 16 тис.грн.

Незалежний аудитор підтверджує, що сума власного капіталу Ломбарду на кінець звітного періоду становить 236 тис. грн.

Примітки до річної звітності

Примітки до річної фінансової звітності, на думку незалежного аудитора, достовірно, повно та відповідно до чинного законодавства відображають фінансовий результат діяльності Ломбарду.

Фактичний стан справ у Ломбарду та думка аудитора щодо відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам та коректності визначення

На думку незалежного аудитора:

- обрана облікова політика Ломбарду та методи її застосування відповідають чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам;

- специфіка бухгалтерського обліку Ломбарду відповідає встановленим вимогам;

- ведення бухгалтерського обліку коштів та майна, переданого в управління Ломбарду відповідає вимогам чинного законодавства.

Оцінка ризиків та систем управління ними

При оцінці ризиків Ломбард дотримується вимог законодавства.

Керівництво Ломбарду володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і вирішує напрямки проведення активних операцій.

Відсотковий ризик

Відсотковий ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових відсоткових ставок впливають на процентну маржу і на дохід Ломбарду.

Ломбард не має значного відсоткового ризику у зв’язку з тим, що застава є досить ліквідною.

Консолідація й інвестування

Ломбард у своєму складі станом на 31.12.2012 року має вісімнадцять відокремлених підрозділів

Аналіз фінансового стану

Метою аналізу фінансового стану являється оцінка результатів господарської діяльності товариства.

Джерелом інформації для проведення аналізу є: баланс станом на 31.12.2012 року.

Аналіз показників фінансового стану ПТ "Ломбард Уманський"Показники

31.12.2012 р.

Орієнтовне значення

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1.76

0,25-0,50

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності

3.5

1,00-2,00

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,80

0,25-0,50

4.

Коефіцієнт структури капіталу

0,20

0,50–1,00

Аналіз та оцінка показників фінансової стабільності проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фінансового аналізу з використанням економічних методів, що не суперечать діючому законодавству.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність товариства погасити кредиторську заборгованість грошовими коштами. показує достатність ресурсів Ломбарду сплачувати свої поточні зобов’язання, а також показує достатність ресурсів Ломбарду сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.

Згідно розрахунку на 1 грн. поточних зобов'язань припадає 1.76 грн. коштів ломбарду.

.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує можливість погасити кредиторську заборгованість за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів.

Розрахований коефіцієнт загальної ліквідності по ПТ "Ломбард Уманський"

станом на 31 грудня 2012 роком має значення, більше меж орієнтовного і показує достатність ресурсів Ломбарду сплачувати свої поточні зобов’язання.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку власності власників підприємства у загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкіше, стабільніше та незалежніше від зовнішніх кредиторів підприємство. В нашому випадку частка власності власників товариства у загальній сумі коштів, авансованих у діяльність підприємства, за порівнювані періоди знаходиться вище меж орієнтовного значення.Така структура джерел формування майна підприємства являється ознакою фінансової стійкості підприємства.

4. Коефіцієнт структури капіталу характеризує незалежність Ломбарду від залучених

засобів та знаходиться нижче меж орієнтовного значення такого коефіцієнта, що свідчить про невисоку долю залучених коштів до господарської діяльності товариства.

Аналіз фінансового стану товариства за 2012 рік та розраховані показники вказують на те, що дане товариство має високу вірогідність безперервного функціонування, як суб’єкту господарювання:

- підприємство не має заборгованості по кредитах та по позиках;

- показники ліквідності та незалежності підприємства знаходяться в допустимих межах;

  • фінансування підприємства здійснюється за рахунок власних коштів.

Фінансовий стан товариства за 2012 рік щодо ліквідності і платоспроможності задовільний, здатний виконувати зобов’язання перед постачальниками, бюджетом, своїми працівниками.

На пiдставi проведеного аналiзу за даними балансу аудитором висловлюється думка про стабiльний фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2012 року та вiдсутнiсть ймовiрностi банкрутства пiдприємства.

Оцінка кваліфікаційних вимог керівництва Ломбарду

Відповідно до Розпорядження Держфінпослуг №1590 від 13.07.2004 року керівники Ломбарду, а саме директор та головний бухгалтер повинні скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

Про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів видається свідоцтво.

Посадові особи товариства, а саме: директор Мальков Ігор Вікторович та головний бухгалтер Франчук Вадим Вікторович проходили навчання з підвищення своєї кваліфікації у вересні 2011 р на базі ДП «Український інститут розвитку ринків фінансвих послуг» (акт виконаних робіт від 15 вересня 2011р.) Аудитору не були надані свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам.

Незалежний аудитор не може відмітити, що Ломбард не дотримуєся кваліфікаційних вимог до керівників та відповідальних осіб відповідно встановленим вимогам.

Припинення діяльності

Ломбард на протязі звітного року не припиняв свою основну діяльність.

Події після дати балансу

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01.01.2013 р. до незалежної аудиторської перевірки, не відбувалися.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено у трьох примірниках: один із них залишається у виконавця, а два передаються замовнику.
Директор аудиторської фірми “Аудит К”

Незалежний аудитор

(сертифікат аудитора серії А №000557) Підгорна Н.М.

Схожі:

Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮРАУДИТСЕРВІС» 91055, м. Луганськ, вул. Дзєржинського, буд. 33
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ТРЕЙД КОМПАНІ»»
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1452 від 23 лютого 2001 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка