КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТА


Скачати 279.9 Kb.
НазваКУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТА
Сторінка1/2
Дата24.02.2016
Розмір279.9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ПОЛТАВСЬКИЙ НАФТОВИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

КУРСОВА РОБОТА

З ПРЕДМЕТА

"СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ"

ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів спеціальності 5.02010501

„діловодство”
Розроблено

викладачем спецдисциплін

Ароян Н.В.
Розглянуто і схвалено на засіданні

ЦК діловодства

Протокол № __ від ____________

Голова ЦК________________

_________________Г.В.Гуменюк
Полтава

2013

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Спеціальні системи документування" (для студентів третього курсу спеціальності 5.02010501 "Діловодство")

Укладач: Ароян Н.В., викладач спеціальних систем документування

Рецензент: д.е.н., професор, зав.кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", випускової з напряму підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" Макарова М.В.

Розглянуто і схвалено на засіданні ЦК діловодства

Протокол №___ від _______________

Голова ЦК Г.Ф.Гуменюк

З М І С Т

1 Мета і завдання курсової роботи ……………………………………. 4

2 Тематика курсових робіт……………………………………………. 4

3 Вимоги до курсової роботи …………………………………………. 5

4 Структура та зміст курсової роботи ……………………………….. 6

4.1 Структура курсової роботи ………………………………… 6

4.2 Етапи підготовки курсової роботи …………………………. 6

4.3 Зміст курсової роботи ………………………………………. 7

4.3.1 Титульний аркуш …………………………………… 7

4.3.2 Завдання на курсову роботу ……………………….. 7

4.3.3 Зміст…………………………………………………… 8

4.3.4 Вступ ………………………………………………… 8

4.3.5 Основна частина …………………………………… 9

4.3.6 Висновки ……………………………………………. 10

4.3.7 Список використаних джерел ……………………… 10

4.3.8 Додатки ……………………………………………… 10

4.4 Правила оформлення курсової роботи ……………………. 11

4.4.1 Вимоги до оформлення курсової роботи…………… 11

4.4.2 Вимоги до викладу тексту……………………………. 11

4.4.3 Нумерація аркушів……………………………………. 12

4.4.4 Таблиці та ілюстрації…………………………………. 12

5 Порядок захисту курсової роботи…………………………………. 13

6 Критерії оцінки курсової роботи……………………………………… 14

Список використаних джерел …………………………………………. 15

Додаток А

Тематика курсових робіт ……………………………………………….. 16

Додаток Б

Приклад оформлення календарного плану …………………………… 17

Додаток В

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи ………. 18

Додаток Г

Бланк завдання на курсову роботу ……………………………………... 19

Додаток Д

Приклад оформлення змісту курсової роботи ……………………… 20

Додаток Е

Список використаних джерел…………………………………………… 21

Додаток Ж

Приклад оформлення розділу курсової роботи ……………………… 22

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги до написання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Спеціальні системи документування" для студентів спеціальності 5.02010501 "Діловодство".

Курсова робота - це самостійна навчально-наукова робота студентів із загальнонаукових і спеціальних предметів навчального плану.

Метою виконання курсової роботи є розвиток мислення, творчих здатностей студента, первинних навичок самостійної роботи, що пов'язана з пошуком, систематизацією й узагальненням наявної наукової й навчальної літератури, поглиблене вивчання певного питання, теми, розділу навчальної дисципліни.

Основними задачами курсової роботи є:

 • перевірка здібностей студента до творчого мислення, виконання певних досліджень у сфері документної діяльності;

 • набуття навичок практичного застосування теоретичних знань, набутих за період навчання;

 • вироблення навичок логічного та змістовного викладу теоретичних положень;

 • вироблення професійних навичок роботи зі спеціалізованими документами;

 • розвиток аналітичного мислення у роботі з документами;

 • поглиблення та систематизація знань із діловодства, зокрема, спеціальних систем документування;

 • набуття студентами досвіду користування довідковою, науковою, навчальною літературою, нормативними та законодавчими документами.

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Вибір теми - це перший і відповідальний момент курсової роботи, від якого залежить якість усього дослідження. Слід враховувати наукову та практичну актуальність теми, наявність необхідних матеріалів для її виконання та відповідність теми можливостям автора.

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами фаху.

Тематика курсових робіт розробляється викладачами спецдисциплін спеціальності "Діловодство" та затверджується на засіданні предметної комісії.

Студентам надається право вибору теми курсової роботи в межах тематики. Поряд із цим, студент може обрати й іншу теми для написання курсової роботи, яка в такому випадку повинна бути погоджена із керівником та затверджена на засіданні ЦК діловодства.

Рекомендована тематика курсових робіт наведена у додатку А.

3 ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кожна тема містить у собі задачу або питання. Для того, щоб дати повну і обґрунтовану відповідь, студенту необхідно насамперед зрозуміти ширину й глибину проблеми, її межі. Більш широкі теми носять оглядовий характер, мають зв'язок із суміжними проблемними питаннями. Вузькі питання вимагають більш глибокої розробки, точної, конкретної відповіді.

Після обрання теми та видачі завдання на курсову роботу, студент складає попередній план роботи - перелік найбільш важливих питань, які слід висвітлити в роботі.

Попередній план обов'язково повинен бути погоджений з керівником, разом з яким визначаються приблизні календарні строки збору матеріалу і підготовки розділів роботи.

Після складання попереднього плану студент збирає та вивчає матеріал з обраної теми.

Студент подає керівникові чернетку виконаної роботи. Керівник перевіряє роботу і у разі необхідності робить виправлення, дає зауваження щодо обсягу, суті та змісту. До виконання наступного розділу студент переходить після завершення та узгодження з керівником попереднього розділу.

За вся факти, зміст інформації, посилання на нормативну і довідкову літературу, прийняті у роботі рішення, запропоновані ідеї та концепції відповідальність несе автор роботи - студент.

Завершену курсову роботу студент зобов'язаний подати керівникові не пізніше, ніж за десять днів до захисту. Керівник після перевірки та схвалення змісту роботи оформлює відгук (рецензію) на курсову роботу із висновком про допуск студента до захисту роботи.

4 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути обсягом до 35 сторінок, не включаючи додатки. Курсова роботи повинна містити матеріал, який викладається коротко та чітко, і являти собою результат творчого і якісного вирішення задачі, що поставлена у роботі.

4.1 Структура курсової роботи

Текстову частину курсової роботи умовно поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- завдання на курсову роботу;

- зміст.

Основна частина містить таку структурні елементи:

- вступ;

- суть роботи: 3-4 розділи;

- висновки;

- список використаних джерел.

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.

4.2 Етапи підготовки курсової роботи

Після обрання студентом теми курсової роботи слід опрацювати всі етапи її виконання та дослідження. Важливою передумовою для виконання роботи є дотримання поетапних строків, зазначених у календарному плані (додаток Б). Основними етапами виконання курсової роботи є:

 • добирання фахової літератури до теми та її вивчення (література: наукова, навчальна, довідкова, а також нормативні, законодавчі та підзаконні акти, ДСТУ; періодичні, рекламні витання і видання, які продовжуються, матеріали преси, статті, цитати з праць провідних науковців). За допомогою літератури студент засвоює норми, методи і форми складання плану та написання роботи;

 • опрацювання літератури (спочатку слід вивчати методологічні джерела, потім спеціальні, які слід читати критично і висвітлювати у роботі власні висновки й пропозиції, дослідження та ідеї, останнім етапом є вивчення літератури, яка не має прямого відношення до обраної теми);

 • реферування літератури (виписування цитат, ключових понять, тверджень, формування викладу тексту, підбивання важливих ідей);

 • організація нагромадженої інформації (групування матеріалу відповідно до розділів, складання рубрик, систематизація джерел, які використовуються у роботі);

 • виписування і групування прикладів (кожен конкретний приклад слід обґрунтувати, виявити переваги і недоліки застосування його на практиці; віднести до окремого розділу чи рубрики. Однотипні прикладі та зразки не повинні повторюватися);

 • складання остаточного плану роботи (план повинен містити удосконалений зміст і форму: зв'язок розділів, пунктів і підпунктів, детальна рубрикація. Чим ширший та конкретніший план, тим ясніше він відбиває загальний зміст курсової роботи та її цілеспрямованість);

 • написання тексту роботи.

4.3 Зміст курсової роботи

4.3.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш є основним джерелом інформації про навчальну дисципліну і тематику, у рамках яких виконується курсова робота. Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій послідовності [7,8]:

 • назва міністерства, навчального закладу та відділення;

 • тема роботи;

 • з якої навчальної дисципліни виконана курсова робота;

 • курс, група, прізвище, ініціали, підпис студента-виконавця;

 • прізвище, ініціали, підпис керівника курсової роботи;

 • місто та рік виконання курсової роботи.

Зразок титульного аркуша курсової роботи наведений у додатку В.

4.3.2 Завдання на курсову роботу

Вихідним документом для виконання курсової роботи є завдання, яке видається студенту на початку семестру, в якому виконується робота.

Завдання на курсову роботу видає керівник курсової роботи.

Завдання на курсову роботу оформляють на бланку, виконаному друкарським способом. Зразок завдання наведений у додатку Г.

Графік консультацій керівника курсової роботи затверджується навчальною частиною та доводиться до відома студентів через тиждень від початку семестру, в якому виконується курсова робота.4.3.3 Зміст

Зміст оформлюють на окремому аркуші та розміщують після завдання на курсову роботу.

До змісту включають всі структурні елементи основної частини курсової роботи та додатки, вказують сторінки, з яких вони розпочинаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті.

Заголовки однакових ступенів рубрикації слід розташовувати один під одним. Заголовки кожного наступного ступеню зміщують на три-п'ять знаків управо по відношенню до заголовків попереднього ступеню.

Усі заголовки розпочинають з великої літери без крапки на кінці.

Зміст входить до загальної кількості аркушів курсової роботи.

Зразок змісту курсової роботи наведений у додатку Д.

4.3.4 Вступ

У вступі, який становить до 10% роботи (2-3 сторінки) дається загальна характеристика предмету дослідження і коротка історія його розвитку (історіографічна довідка) в залежності від теми.

Автор дає оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи при цьому практично вирішені задачі, а також істотні прогалини знань у даній області; світові тенденції вирішення поставлених завдань; актуальність даної роботи і підстава для її проведення; мету вирішення конкретної задачі курсової роботи, область і можливості застосування результатів розв'язуваних задач.

У вступі слід обґрунтувати:

 • чому автор обрав саме цю тему;

 • яке вона має значення у професійній діяльності;

 • коротко слід охарактеризувати матеріал, обраний для висвітлення теми та визначити, наскільки тема є цікавою;

 • окреслити завдання, які ставить перед собою автор курсової роботи.

Вступ повинен бути чітким, виразним, стислим.

4.3.5 Основна частина

Основна частина курсової роботи повинна точно відповідати темі і повністю розкривати її.

Основна частина курсової роботи становить, як правило, 3-5 розділів, в яких повністю висвітлюється тема (питання, проблеми) дослідження. Подається розгорнутий виклад теми згідно з планом роботи студента, розвиваються відомі теоретичні положення, висуваються свої, підтверджені прикладами, твердження та ідеї. Основна частина курсової роботи студента повинна бути написана на основі вдумливого аналізу фактів, узятих з теорії і підтверджених на практиці.

Особливістю виконання курсової роботи є створення необхідної документації, схем, таблиць, графіків, розрахунків, які є підтвердженням теоретичних положень чи фрагментів аналізу питання (проблеми).

У першому розділі обраної теми автор повинен висвітлити загальні положення питання, охарактеризувати стан розвитку даного питання на конкретному підприємстві, навести певні аргументи та статистичні дані щодо проблеми, яка досліджується. Перший розділ, як правило, підводить до розкриття та дослідження окремих суттєвих питань, аналіз застосування нормативних документів у галузі діловодства та архівної справи на підприємстві, обраному для дослідження.

У другому і всіх наступних розділах курсової роботи автор подає чіткий, лаконічний, зв'язаний текст роботи із власними ідеями, концепціями та допоміжними матеріалами.

Необхідно також висвітлити роль сучасних інформаційних технологій у роботі з і спеціальними системами документування.

Окремим розділом курсової роботи є розділ "Охорона праці та техніка безпеки", в якому студент повинен подати чіткий аналіз основних небезпек об'єкта дослідження у процесі роботи з документами. Слід проаналізувати існуючі, а також запропонувати конкретні заходи щодо безпечних умов праці персоналу, оптимізації та раціоналізації документаційних процесів.

Неприпустимо дослівне запозичення тексту з підручників, спеціальної літератури, ресурсів мережі Інтернет, нормативних та інструктивних матеріалів без посилань. Дослівне цитування повинне поміщатися в лапки. Ідеї та результати інших авторів повинні супроводжуватися посиланнями.

Посилання слід робити у такому порядку: "Текст посилання", а через 4 пропуски у квадратних дужках посилання, наприклад, [5, с. 12] - де 5 - номер джерела у переліку літератури, 12 - номер сторінки, з якої взято цитату.

Не допускається довільне скорочення слів. Скорочення використовуються прийняті, а їхній список наводиться на початку роботи (після змісту).
4.3.6 Висновки

Висновки повинні містити оцінку отриманих у роботі результатів ( у тому числі й негативних), рекомендації щодо застосування отриманих результатів, передбачувану область використання результатів роботи, наукову, соціальну значимість роботи.

Студент обов'язково повинен викласти свої обґрунтовані висновки, що зроблені за результатами дослідження, вивчення літературних джерел, сучасних інформаційних технологій, складання певних документів за уніфікованими формами, а також показати, що він може використати у своїй майбутній практичній діяльності і з якими труднощами він зіткнувся у процесі дослідження питання.

4.3.7 Список використаних джерел

Список використаних джерел (бібліографічна довідка) подається після висновків на окремому аркуші та вміщує всю використану літературу у такій послідовності:

 • Закони України;

 • Укази Президента, Постанови Уряду;

 • Накази міністерств;

 • Державні стандарти;

 • Положення;

 • Інструкції;

 • Інші нормативно-правові та підзаконні акти;

 • Книги та брошури в алфавітному порядку;

 • Електронний ресурс;

 • Журнальні статті, матеріали науково-практичних конференцій, господарської та управлінської діяльності підприємств.

Список використаних джерел повинен налічувати не менш 12-15 найменувань (приклад наведений у додатку Е).

4.3.8 Додатки

Матеріали , які доповнюють курсову роботу, розміщують у додатках. У додатках, як правило, розміщують: графічний матеріал, схеми і таблиці великого формату, зразки та заповнені бланки документів, додаткові ілюстрації.

Додатки розміщують у порядку появи їх у тексті курсової роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, розміщений угорі аркуша посередині малими літерами з першої великої. Над заголовком повинно бути надруковано слово "ДОДАТОК ___" і велика літера, що його позначає. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, С, Ч, Ь, наприклад, "ДОДАТОК А" [5].

Якщо додатки містять документи з 2 і більше аркушів, то наступному аркуші додатка слід писати: "ДОДАТОК А", а строчкою нижче - "Продовження".

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформлювати додатки на аркушах формату А5, А3, А2, А1.

4.4 Правила оформлення курсової роботи

4.4.1 Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм) рукописним або машинним (за допомогою комп'ютерної) способом на одному боці аркуша білого паперу. За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297х420 мм).

При машинному способі оформлення текст друкують через 1,5 міжрядкові інтервали шрифтом Times New Roman (роміром 14 пт), інтервал шрифту - звичайний, масштаб шрифту - 100%, абзацний відступ з першого положення табулятора (5 друкованих знаків від межі лівого берега), вирівнювання - за шириною. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту.

Завершена курсова робота повинна бути прошита наскрізним способом (нитками, скобами) або переплетена. Не допускається підшивати роботу за допомогою швидкозшивача. Останнім аркушем є відгук керівника на курсову роботу (не включається до загальної нумерації сторінок).

4.4.2 Вимоги до викладу тексту

Текст курсової роботи слід писати (друкувати), дотримуючись таких розмірів полів: верхнє й нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, а праве - 10 мм.

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати всередині рядка. Структурні елементи та розділи розташовують на окремих сторінках.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" не нумерують, а їхні найменування є заголовками структурних елементів, друкуються напівжирним шрифтом, прописними літерами і вирівнюються по центру.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати прописними літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів і пунктів необхідно починати з абзацного відступу і друкувати маненькими літерами, крім першої великої, напівжирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Переноси слів у заголовках структурних елементів, розділів, підрозділів і пунктів не допускаються. Між заголовками і наступним або попереднім текстом має бути відстань в одну строку.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один абзац тексту.

Приклад оформлення розділу курсової роботи наведений у додатку Ж.

4.4.3 Нумерація аркушів

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють на верхньому березі, посередині, без крапки. Титульний аркуш і календарний план і завдання на курсову роботу включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на цих аркушах не проставляють. Аркуш змісту роботи є четвертою сторінкою.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти слід нумерувати арабськими цифрами без крапки наприкінці. Слово "Глава" або "Розділ" при цьому не пишеться. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу; пункти мають нумеруватися в рамках підрозділів.

4.4.4 Таблиці та ілюстрації

Таблицю слід розташовувати після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межіх розділу, за винятком таблиць, що наведені у додатках, наприклад, "Таблиця 2.1" - перша таблиця другого розділу. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої прописної) і поміщають над таблицею, наприклад: "Таблиця 2.3 Назва таблиці").

Ілюстрацію (креслення, рисунки, графіки, діаграми) слід розташовувати після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в курсовій роботі.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розташовують під ілюстрацією. Ілюстрація починається словом "Рис.", яке разом з назвою ілюстрації розташовують після ілюстрації, наприклад: "Рис. 2.1 Назва ілюстрації". Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які наводяться у додатках. Назва центрується відносно рисунка та друкується з великої літери без крапки наприкінці.

5 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Закінчену курсову роботу розглядає керівник з метою перевірки її виконання і готовності до захисту. Якщо робота виконана у визначений календарним планом термін, у повному обсязі і не має принципових помилок, керівник підписує її і допускає студента до захисту. У противному випадку робота повертається студенту на доопрацювання. Після одержання висновку про готовність курсової роботи студент повинен захищати її перед комісією, призначеною наказом директора технікуму..

Під час захисту роботи студент коротко доповідає про результати дослідження. Доповідь повинна складатися з трьох основних частин, а саме: вступу, основної частини й висновку.

У вступі відзначається актуальність теми роботи, дається загальний аналіз стану проблеми і формулюються основні задачі, з вирішенням яких було пов'язане виконання роботи.

В основній частині доповіді в стислій формі необхідно навести звіт про виконання досліджень (чітко розмежовуючи відомі результати та отримані автором), відзначити новизну і показати ефективність прийнятих рішень, навести короткий звіт з отриманих результатів. Основну частину доповіді варто супроводжувати посиланнями на графічні матеріали, аналіз додатків.

У заключній частині доповіді необхідно коротко повідомити про зміст розділів роботи, відзначити можливі області застосування об'єкта дослідження, зробити загальні висновки і дати рекомендації.

Відповіді на запитання членів комісії мають бути короткими і не виходити за межі розв'язаної у роботі проблеми. Комісія визначає підсумкову оцінку.

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Критеріями оцінки курсової роботи є:

 • ступінь розробки теми;

 • повнота охоплення наукової літератури та джерел;

 • творчий підхід до написання курсової роботи;

 • обсяг самостійно зібраного, вивченого й узагальненого фактичного матеріалу;

 • всебічність, повнота, об'єктивність, глибина, теоретична й практична обґрунтованість проведеного аналізу;

 • теоретична й практична значимість сформульованих у курсовій роботі положень, висновків, пропозицій, рекомендацій;

 • чіткість і ясність сформульованих положень, висновків, пропозицій, рекомендацій;

 • акуратність і правильне оформлення курсової роботи;

 • дотримання термінів виконання етапів курсової роботи відповідно до затвердженого календарного плану;

 • володіння матеріалом курсової роботи під час її захисту, уміння аргументовано відповідати на поставлені в ході дискусії питання.

Оцінювання роботи відбувається у два етапи: оцінка за виконання роботи та оцінка її захисту. На підставі цих складових виводиться загальна оцінка курсової роботи.

Якщо оцінка незадовільна, то студент повинен захищати роботу повторно після її виправлення і вивчення слабко засвоєного матеріалу навчальної дисципліни. [8]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Библиографическая запись. Библиографическое описание [Текст] : ГОСТ 7.1-2003 : общие требования и правила составления: введ. 01.07.2004. - Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М.: Изд-во стандартов, 2004. - 24 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

2 Библиографическая запись. Библиографическое описание єлектронных ресурсов [Текст] : ГОСТ 7.82-2001 : общие требования и правила составления. - Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М.: Изд-во стандартов, 2002. - 44 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

3 Библиографическая запись. Заголовок [Текст] : ГОСТ 7.80-2000: общие требования и правила составления. - Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М.: Изд-во стандартов, 2002. - 17 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

4 Гомозов В.И. Рекомендации по работе над диссертациями, оформлению и представлению их к защите [Текст] / В.И.Гомозов [и др.] - Харьков: ШТРИХ, 2003. - 183 с.

5 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-956 введ. 01.07.1995. - К.: Держстандарт України, 1995. - 38 с.

6 Положення "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" [Електронний ресурс] : затв. Нак. Мін. Освіти України від 02.06.1993 р. № 161 // Законодавство України.

7 Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. [Текст] : підручник / В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. - 5-е вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 307 с.

8 Курсові роботи: виконання та оформлення: методичні рекомендації / Харк. Держ. Акад.. культури; уклад. : Г.П.Терентьєва, С.В.Тітов, О.В.Тітова, І.М.Фоменко. - Х. : ХДАК, 2007. - 31 с.

ДОДАТОК А
  1   2

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
КУРСОВА РОБОТА
Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується самостійно студентами протягом ІІ навчального семестру. Завдання на РГР видає викладач...
КУРСОВА РОБОТА
Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується самостійно студентами протягом ІІ навчального семестру. Завдання на РГР видає викладач...
КУРСОВА РОБОТА
Форма та структура Конституції України
КУРСОВА РОБОТА
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 8
КУРСОВА РОБОТА
Оформлення документації по підготовчому етапу (Висновок по технічній пропозиції)
КУРСОВА РОБОТА
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5
КУРСОВА РОБОТА
Підстави та процесуальний порядок визнання особи потерпілою у кримінальному процесі України 6
КУРСОВА РОБОТА
«Теоретичні і практичні питання участі державного обвинуваченого в суді першої інстанції»
КУРСОВА РОБОТА
Новокаховське представництво Київського відкритого державного міжнародного університету розвитку людини “Україна”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка