Методичні рекомендації покликані допомогти студентам при виконанні курсової роботи


Скачати 252.52 Kb.
НазваМетодичні рекомендації покликані допомогти студентам при виконанні курсової роботи
Дата09.04.2013
Розмір252.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Банк > Методичні рекомендації
ВСТУП

Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки.

Банківська операція — це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.

Навчальним планом із спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції».

Курсова робота - це самостійна кваліфікаційна робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках певної дисципліни, є формою контролю набутих студентом у процесі навчання інтегрованих умінь, знань та навичок.

Основною метою написання курсової роботи є поглиблення теоретичних та прикладних знань студентів, які їм будуть необхідні в умовах практичної фахової діяльності.

У процесі написання та захисту курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” студент повинен продемонструвати:

- глибоке знання основних методичних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності банківських установ;

- знання основних теоретичних положень навчальної дисципліни та вміння поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літератури;

- уміння пов'язувати конкретні проблеми діяльності банківських установ із сучасним етапом економічного розвитку суспільства;

- уміння робити самостійні висновки та широкі узагальнення, аналізувати економічні явища і процеси у банківській сфері;

- логічність побудови плану і змісту курсової роботи, культуру мислення і мови;

- уміння правильно оформити роботу відповідно до чинних вимог;

- уміння аргументовано вести захист курсової роботи, чітко викладати власну точку зору.

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам при виконанні курсової роботи.

1.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета і зміст процесу підготовки курсової роботи

Метою курсової роботи є вдосконалення та поповнення теоретичних знань і практичних навичок студентів, отриманих у процесі вивчення дисципліни «Банківські операції», при вирішенні актуальної практичної задачі.

Курсова робота дозволяє оцінити знання, вміння та навички студента, що характеризують його здатність виконувати, розуміти та відображати те, що передбачає робоча програма курсу.

Курсова робота повинна відображати сукупність теоретичних і практичних знань й умінь, отриманих студентом у ході вивчення дисципліни «Банківські операції». Для обґрунтування, висновків і конкретних пропозицій за предметом дослідження в курсовій роботі необхідно використовувати сучасні підходи та методи.

Курсову роботу студент виконує самостійно. Згідно з вимогами до курсової роботи студент складає план, який затверджується керівником. Після затвердження плану студент працює над розкриттям теми відповідно до основних етапів підготовки курсової роботи. Керівник надає необхідну допомогу у формі консультацій.
1.2. Основні етапи підготовки курсової роботи

У курсовій роботі студент має показати:

 • знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчими та інструктивними матеріалами, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення банківської системи;

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, вміння застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації банківської діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. Це сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір та вивчення літератури;

 • складання попереднього плану;

 • консультація з викладачем-керівником і затвердження плану курсової роботи;

 • написання та оформлення тексту курсової роботи;

 • передання завершеної курсової роботи викладачу для рецензування;

 • доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

 • захист курсової роботи.


2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Структура курсової роботи

Курсова робота повинна містити:

 • титульний аркуш (додаток А);

 • зміст (додаток Б);

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновок;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за наявності).

2.2. Вимоги до змісту курсової роботи

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи.

У процесі написання основної частини необхідно відповідно до плану розкрити суть вибраної теми. Обов’язково окремим питанням виділити проблемні й дискусійні аспекти дослідження. При цьому навести цифрові матеріали, дати їх аналіз.

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

Вимоги до змісту роботи такі:

 • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;

 • виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі фрагменти тексту не сприяють його розумінню;

 • завершеність викладення кожної думки;

 • виключення повторень.

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Текст курсової роботи має бути набраний на комп’ютері.

Курсова робота повинна бути написана самостійно. Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу. Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, спеціальні видання Міністерства фінансів чи Кабінету Міністрів України, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи чи проходження виробничої практики.

Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити їх правильному оформленню. Таблиці, схеми, діаграми тощо повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень.

До кожної таблиці та інших ілюстративних матеріалів треба давати посилання на джерело, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах — масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.


3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися береги: з лівого боку — 20 мм, з правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.

Кожне питання, зазначене в плані курсової роботи, слід виносити у заголовок і починати з нової сторінки. Перед назвою питання проставляють його номер.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульного аркуша курсової роботи наведений у додатку 2.

Зміст роботи викладають на другій сторінці. У ньому послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається. Вступ, висновки, список використаної літератури, додатки нумерації не мають.

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 25—30 сторінок стандартного формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт — 14, інтервал між рядками — 1,5.

3.2. Ілюстрації, таблиці, формули

Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст - ілюстрації. При оформленні ілюстрацій рекомендується використовувати кегель (шрифт) Times New Roman розміром 12 пт через один міжрядковий інтервал. Назви ілюстрацій розміщають після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними.

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

• найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

• порядковий номер ілюстрації, що вказується без знака номера арабськими цифрами;

• тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст, і по можливості коротку характеристику зображеного.

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є: схема, діаграма й графік.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею й друкують симетрично до тексту. Назву й слово «Таблиця» починають із великої літери. Назву наводять жирним шрифтом. При оформленні таблиць рекомендується використовувати кегель (шрифт) Times New Roman розміром 12 пт через один міжрядковий інтервал.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш над подальшими частинами пишуть: «Продовження табл. 3.1» або «Закінчення табл. 3.1».

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.
3.3. Оформлення списку використаних джерел

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 • закони України;

 • укази Президента України;

 • постанови і декрети Уряду України;

 • статистичні та інші збірники;

 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

 • спеціальна економічна література і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора;

 • матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно. Назви використаних джерел інформації8 слід записувати у такій формі:

Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання.

Міста Москва, Санкт-Петербург, Київ позначаються першими літерами (М., СПб., К.), а назви інших міст подаються повністю. Наприклад: Капран В.І. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2006.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому — сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с. 10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 10. При цитуванні текстів із газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове. Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с. 25].

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. Наприкінці роботи (після додатків, якщо вони є), або на початку роботи залишаються дві чисті сторінки для рецензії.

Робота подається у встановлений згідно з графіком термін.
3.4. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщаючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований нагорі малими літерами з першої прописною заголовною симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами, починаючи з першої прописної друкується слово «Додаток» і велика буква, що позначає додаток.

Якщо курсова робота підготовлена українською мовою, то додаток слід позначати послідовно великими буквами української абетки, за винятком букв Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б.

Текст кожного додатка за необхідності може бути розділений нарозділи й підрозділи, які нумерують у рамках кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (букву) і крапку. Наприклад: А. 2 - другий розділ додатка А; В. 3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у рамках кожного додатка. Наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) - перша формула додатка А.
3.5. Рецензування та захист курсової роботи

Курсову роботу рецензує викладач — керівник курсової роботи. У рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає доопрацюванню. Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання членів комісії. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.
3.6. Критерії оцінювання курсової роботи

Оцінка знань студентів проводиться за 100-бальною шкалою, що складається з трьох основних оціночних блоків:

І- бали за зміст курсової роботи;

ІІ- бали за оформлення та організацію виконання курсової роботи;

ІІІ- бали за захист курсової роботи.

Курсова робота може бути допущена до захисту, якщо набирає мінімально 60 балів.

№ з/п

Критерії оцінювання

Кількість балів
Зміст (до 50 балів)
1

Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)
2

Повнота розкриття теми (до 10 балів)
3

Використання достовірних статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз у динаміці ( до 5 балів)
4

Використання математичних і статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 5 балів)
5

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних і законодавчих документів (до 2 балів)
6

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження ( до 10 балів)
7

Наявність у курсовій роботі наглядних матеріалів (таблиць, схем, графіків) та їх аналіз ( до 5 балів)
8

Обґрунтованість висновків і рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)Оформлення та організація виконання

(до 20 балів)
9

Відповідність чинним вимогам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)
10

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул і графічних ілюстрацій (до 5 балів)
11

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел ( до 5 балів)
12

Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 5 балів)Захист (до 30 балів)
13

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи ( до 10 балів)
14

Презентація курсової роботи (до 10 балів)
15

Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання ( до 10 балів)Всього балівПідсумкова кількість балів та оцінка за національною шкалоюПідсумкова кількість балів та оцінка за шкалою ECTS


Кількість балів, набраних студентом за результатами виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Банківські операції», переводиться у традиційну національну оцінку.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг студента, бали

Відмінно

А

10

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

C

30

ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-34


Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота; вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» отримує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції недостатньо аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до екзамену з даної дисципліни.
4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Проблеми вдосконалення української банківської системи.

 2. Доходи, витрати та прибуток банку.

 3. Стратегія формування власного капіталу банку.

 4. Ресурси комерційного банку та джерела їх формування.

 5. Активні операції комерційних банків.

 6. Міжбанківське кредитування та перспективи його розвитку.

 7. Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів.

 8. Механізм депозитного обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення.

 9. Касові операції банку та перспективи їх розвитку в Україні.

 10. Механізм розрахункового обслуговування суб’єктів господарювання та шляхи його вдосконалення.

 11. Дистанційне банківське обслуговування клієнтів та напрямки його розвитку.

 12. Безготівкові розрахунки фізичних осіб.

 13. Операції банку з обслуговування платіжного обороту.

 14. Операції банку з платіжними картками та напрямки підвищення їх ефективності.

 15. Організація міжбанківських розрахунків: проблеми і перспективи розвитку.

 16. Форми забезпечення кредиту та їх розвиток в Україні.

 17. Лізингові операції банку.

 18. Банківські операції з кредитування юридичних осіб та шляхи його вдосконалення.

 19. Сучасні види кредитних операцій і тенденції їх розвитку.

 20. Банківські ризики і методи їх зниження.

 21. Банківські послуги та їх роль у розвитку банку.

 22. Факторинг і його особливості в українській банківській практиці.

 23. Іпотечне кредитування: проблеми і перспективи розвитку.

 24. Споживче кредитування в українських комерційних банках та шляхи підвищення його ефективності.

 25. Інвестиційне кредитування та проблеми його розвитку в українській економіці.

 26. Оцінка кредитоспроможності позичальника та шляхи її вдосконалення.

 27. Кредитний ризик в системі управління комерційним банком.

 28. Кредитна політика комерційного банку.

 29. Організація роботи з проблемними позичками та напрямки її вдосконалення.

 30. Операції комерційного банку з цінними паперами: проблеми і перспективи розвитку.

 31. Формування портфеля цінних паперів комерційного банку: проблеми і перспективи розвитку в Україні.

 32. Операції банків в галузі інвестиційної діяльності.

 33. Операції комерційного банку з векселями: проблеми і перспективи розвитку.

 34. Активні вексельні операції банку та перспективи їх розвитку в Україні.

 35. Операції банків з дорогоцінними металами та перспективи їх розвитку в Україні.

 36. Акредитив як інструмент міжнародних розрахунків.

 37. Операції з торгівлі іноземною валютою: проблеми і перспективи розвитку.

 38. Прибутковість банківських операцій і методи забезпечення їх росту.

 39. Ліквідність і платоспроможність банку: проблеми їх управління на сучасному етапі.

 40. Роль високоліквідних активів у забезпеченні фінансової стійкості банку.

 41. Оцінка фінансового стану комерційного банку.

 42. Формування та використання прибутку комерційного банку.

 43. Фінансові інновації в сфері банківського бізнесу.

 44. Державний контроль за здійсненням банківських операцій.

 45. Шляхи здійснення банківського нагляду: робота з проблемними банками.5. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ ОКРЕМИХ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема: Механізм депозитного обслуговування банками приватних осіб та напрями його вдосконалення.

План

1. Основи організації та механізм банківського обслуговування фізичних осіб .

1.1. Розвиток ринку банківських послуг на сучасному етапі.
1.1. Сутність та напрямки банківського обслуговування фізичних осіб .
2. Аналіз банківського обслуговування фізичних осіб .
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика банку.
2.2. Характеристика послуг, які надаються банком фізичним особам.
Розділ 3. Напрямки вдосконалення банківського обслуговування населення та впровадження нових банківських продуктів.

Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Тема: Безготівкові розрахунки фізичних осіб.
План

Вступ
1. Поняття безготівкових розрахунків в системі платіжного обороту.
2. Види безготівкових розрахунків фізичних осіб.
2.1. Перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади та перерахування коштів з рахунків вкладників за їх дорученням.
2.2. Розрахунки на підставі розрахункових чеків.
2.3. Порядок переказу вкладів та коштів.
2.4. Впровадження системи електронних розрахунків (пластикові картки).
3. Оформлення та облік безготівкових розрахунків за рахунками фізичних осіб.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Тема:Операції банку з платіжними картками та напрямки підвищення їх ефективності.
План

Вступ
1. Платіжна картка як інструмент безготівкових розрахунків.

1.1. Етапи становлення та сучасний стан ринку платіжних карток в Україні.

1.2. Поняття, види та класифікація банківських платіжних карток.

1.3. Механізм безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток.

2. Методика аналізу операцій комерційних банків з платіжними картками.

2.1. Інформаційна база для проведення аналізу операцій з платіжними картками.

2.2. Аналіз операцій з платіжними картками.

2.3. Оцінка операцій з платіжними картками комерційного банку на ринку платіжних карток України.

3. Шляхи підвищення ефективності операцій з платіжними картками банків в Україні..

Висновки
Список використаних джерел

Додатки

Тема: Активні операції комерційних банків.

План

Вступ
1. Теоретичні аспекти дослідження активних операцій комерційних банків.

1.1. Поняття активних операцій комерційних банків.

1.2. Характеристика окремих видів активних операцій комерційних банків.

2. Організація та аналіз активних операцій комерційного банку.

2.1. Характеристика активних операцій банку та методика їх організації.

2.2. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку активних операцій комерційних банків.

3.1. Проблеми здійснення активних операцій.

3.2. Перспективні напрямки розвитку активних операцій.

Висновки
Список використаних джерел

Додатки
Тема: Доходи, витрати та прибуток банку.

План

Вступ
1. Сутність доходів і витрат комерційних банків.

1.1. Сутність та види доходів комерційних банків.

1.2. Сутність та види витрат комерційних банків.

1.3. Прибуток комерційних банків.

2. Аналіз доходів і витрат комерційних банків України.

2.1. Загальна характеристика та основні показники діяльності комерційного банку.

2.2. Аналіз доходів, витрат та прибутковості комерційного банку.

3. Проблеми та перспективи управління доходами і витратами комерційних банків.
Висновки
Список використаної джерел

Додатки


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-10.

 2. Закон України „Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654.

 3. Декрет Кабінету Міністрів України „ Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93.

 4. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. № 185/94 – ВР.

 5. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. №168/97 – ВР.

 6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 283/97 – ВР.

 7. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 р. № 723/97 – ВР.

 8. Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. №.697.

 9. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.1999 р. № 784.

 10. Закон України „Про державну таємницю” від 10.09.1999 р. № 079.

 11. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. №2121.

 12. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. № 2356.

 13. Закон України „Про обіг векселів в Україні” від 04.05.2001 р. № 2374.

 14. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. № 2658.

 15. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 15.12.2005 р. № 3201-IV.

 16. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003 р. № 1225.

 17. Закон України „Про іпотеку” від 05.06.2003 р. № 898.

 18. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. № 979.

 19. Положення про валютний контроль. Затв. Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

 20. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затв. Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

 21. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування. Затв. Постановою Правління НБУ від 19.04.2005 р. №137.

 22. Правила торгівлі іноземною валютою. Затв. Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

 23. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. К.: КНЕУ, 2002 р.-276с.

 24. Банківські операції: Підручник// За ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002 р. – 476с.

 25. Банківська справа. Підручник / За ред. В.І.Колесніков _М.; Фінанси і статистика, 1998 р. – 464с

 26. Банківські операції. Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 р.

 27. Гроші і кредит: Підручник// за ред. М.І.Савлука. К.: КНЕУ, 2006 р. - 744с.

 28. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник, - К.; Алтера, 2005 р.

 29. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник/ за ред.Ф.Ф.Бутинця. – К.: Кондор, 2004 р.

 30. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник.– К.: Ценр навчальної літератури, 2005 р.- 416с.

 31. Тиркало Р.І., Кравчук І.С. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2004 р. – 211с.

 32. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч.посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; За ред.Є.І.Ткача. - К.: Либідь, 2002 р.

 33. Череп А.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008 р.

 34. Шевченко Р І. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Банківські операції”. – К.: КНЕУ, 2003 р.

 35. Ющенко В.А. Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1998 р.– 444 с.

 36. Снігурська Л.П. Навчально-методичний посібник „Банківські операції і послуги” – К.: МАУП, 2006 р. – 265с.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Банківські операції»

на тему: «Операції банку з платіжними картками та напрямки підвищення їх ефективності»
Виконав(ла):

Студент(ка)_____________

Курсу____, групи________

Керівник_______________

Дата захисту____________

Оцінка_________________

Ірпінь 20__

Додаток Б

ЗМІСТСтор.
ВСТУП
1.

Платіжна картка як інструмент безготівкових розрахунків.
1.1.

Етапи становлення та сучасний стан ринку платіжних карток в Україні.
1.2.

Поняття, види та класифікація банківських платіжних карток.
1.3.

Механізм безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток.
2.

Методика аналізу операцій комерційних банків з платіжними картками на прикладі ВАТ "Фінанси та кредит".
2.1.

Інформаційна база для проведення аналізу операцій з платіжними картками на прикладі ВАТ "Фінанси та кредит".
2.2.

Аналіз операцій з платіжними картками прикладі ВАТ "Фінанси та кредит".
2.3.

Оцінка операцій з платіжними картками ВАТ "Фінанси та кредит"на ринку платіжних карток України.
3.

Шляхи підвищення ефективності операцій з платіжними картками банків в Україні.ВисновокСписок використаних джерелДодаткиСхожі:

ХАРКІВСЬКий ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам у виконанні курсової роботи згідно з чинними стандартами України
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ
Уявлення про суспільне життя в „Слово про Закон і Благодать” Іларіона Київського
КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
Орієнтовний план роботи методиста по бібліотечних фондах З досвіду роботи методиста
Допомогти успішно вирішити ці завдання покликані освітянські бібліотеки, зокрема шкільні бібліотеки
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів
Автори: Верига Ю. А., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”,...
КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Спеціальні системи документування" (для студентів третього курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка