МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Сторінка1/9
Дата11.02.2014
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙ НА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
С.І.Андрусенко, В.І. Домніч

АКРЕДИТАЦІЯ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДОВАНО

Як посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації

у вищих навчальних закладах України

Київ  КУЕТТ  2003

ВСТУП

У галузі освіти в Україні за останні роки відбулися значні зміни. Створена нова законодавча база, яка унеможливлює директивне втручання в діяльність освітніх організацій і формує легітимний простір їх функціонування через систему відповідних норм і правил.

Основу механізму регламентації діяльності вищих навчальних закладів становлять процедури ліцензування та акредитації.

Державна акредитація не відміняє і не підміняє собою громадську акредитацію, яка може проводитись професійною спільнотою, відповідними асоціаціями. Іншими організаціями, що працюють в галузі освіти, і направлена на встановлення певного рейтингу освітньої організації.

Особлива роль державної акредитації в нашій країні полягає в тому, що вона гарантує відповідність якості та рівня навчання державним вимогам, і випускники навчальних закладів, що навчались за акредитованими спеціальностями, мають право на отримання документа про освіту державного зразка.

На системному рівні процедура акредитації була започаткована в 1996 році Постановою Кабінету Міністрів № 200. Разом зі створенням Державної акредитаційної комісії (ДАК), основним завданням якої визначалось формування та забезпечення виконання директивних вимог до вищої та професійно-технічної освіти, цією Постановою затверджувались Положення про ліцензування та акредитацію навчальних закладів. Основними складовими інституції ліцензування та акредитації стали громадські організації - фахові ради, на які покладалися питання проведення первинної експертизи та надання пропозицій Експертним радам ДАК.

Відповідність якості навчання державним вимогам оцінювалась фаховими радами за результатами проведення експертизи діяльності закладу освіти, яка обов'язково включала виконання студентами комплексних контрольних кваліфікаційних завдань, складених самими навчальними закладами у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик певних напрямів (спеціальностей).

Але, як засвідчує світовий досвід, мають право на існування і інші методи оцінки якості навчання, а зазначене "Положення про акредитацію вищих навчальних закладів" теж потребує змін.

Тому в 2000-2001 роках Міністерством освіти і науки було ініційовано широке обговорення в освітніх колах питання удосконалення системи ліцензування І акредитації навчальних закладів та шляхів їх демократизації, спрощення процедури, посилення відповідальності Державного органу управління освітою, зменшення фінансових витрат навчальних закладів.

На сьогодні розроблені всі нормативні документи стосовно акредитації навчальних закладів, а також накопичений значний досвід її проведення. Тому з'явилась можливість подальшого упорядкування і уніфікації процедури акредитації. Рекомендації щодо цього пропонуються авторами до уваги вищих навчальних закладів.

Разом з тим автори добре розуміють, що рекомендовані в посібнику процедури проведення акредитації, а також форми і зміст документації ще не є досконалими і потребують подальшого упорядкування, і тому будуть вдячні за будь-які зауваження І конструктивні пропозиції, спрямовані на покращення організації і функціонування існуючої системи акредитації в Україні.
1. НОРМАТИВНА БАЗА АКРЕДИТАЦІЇ

Акредитація у вищих навчальних закладах в Україні проводиться на підставі та у відповідності до таких нормативних документів:

Конституція України.

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про вищу освіту".

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" (Додаток 1).

"Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 (Додаток 1).

Наказ Міністерства освіти і науки України №16 від 14 січня 2002 року "Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи" (Додаток 2).

Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України № 16 від 14.01.02 (Додаток 2).

Наказ Міністерства освіти і науки України № 321 від 04.06.2002 року «Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації» (Додаток 3).

Критерії та вимоги до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів. Затверджено рішенням ДАК від 23 листопада 1999 року, протокол № 23, додаток 2 зі змінами і доповненнями (Додаток 4).

Нормативи та вимоги для акредитації підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання). Додаток № 18 до протоколу ДАК № 44 від 08.04.03. Набувають чинності з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України. (Додаток 15).

• Інші нормативні документи, які є обов'язковими для виконання вищими навчальними закладами України.
2. СУТНІСТЬ АКРЕДИТАЦІЇ

У відповідності з Законом "Про вищу освіту" вищий навчальний заклад (далі ВНЗ) є такий освітній або освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певним освітнім та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

ВНЗ можуть бути державної, комунальної, приватної форми власності, або перебувати у власності Автономної Республіки Крим.

ВНЗ державної форми власності засновані державою, фінансуються з державного бюджету і підпорядковуються, як правило, Міністерству освіти і науки України або іншому центральному органу виконавчої влади.

ВНЗ, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим заснований органами влади Криму, фінансується з бюджету та підпорядкований органам влади автономії.

ВНЗ комунальної форми власності засновуються місцевими органами влади та підпорядковані їм, фінансуються з місцевого бюджету.

ВНЗ приватної форми власності засновуються на приватній власності і підпорядковуються власникам.

Освітньою є діяльність, яка пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти з видачею відповідного документа.

Акредитація - процедура надання ВНЗ певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Можуть акредитуватись спеціальність, напрям підготовки і весь навчальний заклад.

Акредитація ВНЗ - це державне визнання його статусу (рівня акредитації). Акредитація закладу здійснюється протягом навчального року.

Акредитація спеціальності з певного напряму - це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам. Акредитація спеціальності проводиться після (або в період) закінчення терміну навчання фахівців у ВНЗ за цією спеціальністю.

Акредитація здійснюється згідно з "Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" (додаток 1). При акредитації проводиться акредитаційна експертиза, для здійснення якої формується експертна комісія, яка діє у відповідності з "Положенням про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи" (додаток 2). Нормативи витрат, пов'язані з проведенням акредитації, встановлені Наказом МОНУ № 321 від 04.06.02 p. (додаток 3).

Акредитованою вважається спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якого ВНЗ певного типу отримав у результаті процедури акредитації право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

Напрям, за яким ВНЗ отримав в результаті процедури акредитації право провадити освітню діяльність, є акредитованим.

ВНЗ може бути акредитованим за певним рівнем акредитації, якщо не менше двох третин спеціальностей, за якими ВНЗ провадить освітню діяльність, є акредитованими за цим рівнем.

Рівень спроможності ВНЗ певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, визначається рівнем акредитації. Закон "Про вищу освіту" (ст.24) встановлює чотири рівня акредитації ВНЗ.

ВНЗ першого рівня акредитації здійснює підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Це технікуми, училища або структурні підрозділи ВНЗ третього або четвертого рівнів акредитації.

ВНЗ другого рівня акредитації готує фахівців як за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, так і за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Це коледжі або структурні підрозділи ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації.

ВНЗ третього рівня акредитації мають право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Це інститути, консерваторії.

ВНЗ четвертого рівня акредитації здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Це університети, академії, консерваторії (музичні академії) або інститути.

ВНЗ має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму або спеціальності.

Діючі Критерії та вимоги до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів, що затверджені рішенням ДАК від 23 листопада 1999 року, наведені в додатку 4.

З моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України набувають чинності нові Нормативи та вимоги для акредитації підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (денна форма навчання. Додаток № 18 до протоколу ДАК № 44 від 08.04.03), які наведені в додатку 15.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Порядок проведення акредитації регламентований "Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" (додаток 1).

Акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу. Акредитація ВНЗ в цілому або окремої спеціальності

складається з таких етапів:

1. Проведення самоаналізу. Самоаналіз діяльності ВНЗ або спеціальності проводиться у рік проведення акредитації. Структура і зміст звіту про самоаналіз наведені далі.

2. Подання заяви про проведення акредитаційної експертизи (додаток 5) та матеріалів акредитаційного самоаналізу до управління ліцензування та акредитації МОН України. На кожну спеціальність, що акредитується, формується окрема справа. У разі акредитації ВНЗ за певним рівнем до МОН подається заява і загальний звіт про самоаналіз діяльності ВНЗ за формою, що наводиться нижче (див. додатки).

3. Управління ліцензування та акредитації МОН у 10-денний термін проводить попередню експертизу і у разі відповідності поданих матеріалів вимогам формує склад експертної комісії МОН для перевірки стану справ на місці.

4. Навчальний заклад перераховує на рахунок ДАК кошти на організаційне забезпечення проведення акредитації відповідно до нормативу, встановленого МОН за погодженням з Мінфіном (24 неоподаткованих мінімуми).

5. Після переведення платежу на рахунок ДАК, МОН видає наказ про проведення експертизи та направлення експертів до ВНЗ. Відшкодування витрат на відрядження та оплату експертів у відповідності до пп. 1.12-1.14 "Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи" (додаток 2) здійснюється на місці безпосередньо навчальним закладом, що заявив про свого акредитацію на підставі наказу №321 МОН від 04.06.02 p. (додаток 3).

6. Проведення експертами МОН акредитаційної експертизи ВНЗ та підготовка експертних висновків. Якщо акредитаційна експертиза здійснюється у рік першого випуску фахівців, вона, як правило, проводиться в два етапи. Перший етап має місце після закінчення теоретичного навчання і включає заміри залишкових знань і всі інші перевірки діяльності ВНЗ. На другому етапі експертна комісія бере участь у роботі Державної екзаменаційної комісії, після чого робиться остаточний висновок щодо акредитації спеціальності- Якщо ВНЗ вже випускає фахівців даної спеціальності, то експертиза проводиться в один етап після закінчення терміну теоретичного навчання з обов'язковою перевіркою дипломних проектів (робіт) та аналізом роботи Державної екзаменаційної комісії за попередні роки.

7. За результатами експертизи експертна комісія готує мотивований висновок про можливість акредитації ВНЗ (спеціальності), ознайомлює його під підпис з керівництвом ВНЗ і залишає у ВНЗ копію висновку. Голова експертної комісії у тижневий термін після закінчення роботи передає експертний висновок до ДАК. Також ВНЗ передає до ДАК акредитаційну справу, доповнену матеріалами перевірки (м. Київ, вул. Металістів, 7-а, т.241-66-63).

8. Розгляд справи на експертній раді ДАК у присутності представників ВНЗ. Підготовка проекту рішення на засідання ДАК.

9. Розгляд справи на засіданні ДАК. Відсутність представників ВНЗ не може бути причиною неприйняття рішення.

10. Затвердження рішення ДАК Міністерством освіти і науки України.

11. Оформлення в ДАК сертифіката про акредитацію.
4. ПРОВЕДЕННЯ САМОАНАЛІЗУ ВНЗ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Самоаналіз потрібен ВНЗ для того, щоб впевнитись у відповідності показників своєї роботи Критеріям акредитації та вимогам нормативних документів, які регламентують роботу ВНЗ.

Матеріали самоаналізу спеціальності повинні включати інформацію, передбачену п.9 "Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", яке наведене у додатку 1.

У випадку акредитації ВНЗ за певним рівнем до цієї Інформації додаються відомості, пойменовані в пункті 10 "Положення про акредитацію ВНЗ...".

Показники діяльності ВНЗ з організації підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, мають повністю відповідати Критеріям та вимогам до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів, які затверджені ДАК України. Якщо показники діяльності ВНЗ не відповідають вимогам ДАК, або у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності, вищому навчальному закладу в акредитації відмовляється.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умов усунення недоліків, але не раніше, ніж через рік після прийняття такого рішення.

Самоаналіз - це системний та комплексний аналіз всіх складових діяльності ВНЗ, його структурних підрозділів, який проводить сам ВНЗ з метою визначення відповідності показників його діяльності вимогам чинних нормативних документів щодо акредитації. Самоаналіз як форма самоконтролю здійснюється у рік проведення акредитації. Аналізуються показники роботи ВНЗ за останні три роки.

Звіт про самоаналіз складає першу частину акредитаційної справи спеціальності, яку ВНЗ подає до ДАК разом з заявою про проведення акредитації.

Якщо у структурі ВНЗ є навчальні заклади нижчого рівня акредитації, вони готують окремий звіт, як складову частину загального звіту.

Для організації проведення самоаналізу у ВНЗ має бути виданий наказ, який встановлює задачі колективу ВНЗ або факультету для проведення самоаналізу, призначає відповідальних та встановлює терміни виконання запланованих заходів.

Звіт про самоаналіз складається з текстової частини та таблиць. Перелік та зміст розділів звіту про самоаналіз ВНЗ та самоаналіз спеціальності наведені в наступних розділах.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Циклова комісія хімічних дисциплін Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій
ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ
Міністерство надзвичайних ситуацій, Державна інспекція техногенної безпеки та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 N 802 ( z0892-08 ) Про
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка