МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Скачати 377.03 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір377.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З18.09.2009 N 873

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2009 р.
за N 930/16946
{ Текст взятo з сайта "Законодавство України" }

Про затвердження Умов прийому до вищих
навчальних закладів України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 1158 ( z1258-09 ) від 21.12.2009 }
( ДЖEРEЛО документа - http://zakon1.rada.gov.ua )На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів
України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 02.09.2008 N 802 ( z0892-08 ) "Про
затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 за
N 892/15583.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) у
встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Фінікова Т.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр І.О.Вакарчук
{ Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
18.09.2009 N 873

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2009 р.
за N 930/16946
{Отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua

УМОВИ
прийому до вищих навчальних закладів України
{Джерело тексту http://zakon1.rada.gov.ua

I. Загальні положення

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

вступник - особа, яка подала заяву щодо зарахування до вищого
навчального закладу на конкурсній основі;

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та
навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за
програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного
виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного
рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену або
творчого конкурсу, фахового випробування;

конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої
входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок,
здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових
екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами
прийому до вищого навчального закладу;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання
у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет - загальноосвітній предмет, передбачений
цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при
проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

рейтинговий список вступників - список вступників за
черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та
правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним
законодавством;

творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є
перевірка та оцінювання здібності особи до творчої діяльності за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа.

1.2. Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для
оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і
науки України на надання освітніх послуг, видана в установленому
законодавством України порядку.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за
державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин
здобуває вперше.

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров'я
втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за
отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками
медико-соціальної експертної комісії.

II. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального
закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується
наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує
дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил
прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої
діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму
(спеціальності). Інформація про правила прийому, ліцензовані
обсяги та обсяги прийому за державним замовленням, у тому числі
про кількість місць, що виділені для цільового прийому, повинна
своєчасно оприлюднюватися.

2.4. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального
закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома
вступників засобами наочної інформації.

2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її
компетенції, є підставою для видання відповідного наказу
керівником вищого навчального закладу.

2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі
освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно
від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної
середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою
освітою.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.

3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.

3.5. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
(зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007
N 1117 ( 1117-2007-п ) "Про затвердження Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах" та від 20.06.2007 N 839
( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
(зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста,
магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови
вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007
N 839 ( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу
розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі
цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не
пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на
навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки
України.

4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу повинні
містити, зокрема:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий
навчальний заклад оголошує прийом на навчання, та кількість
напрямів підготовки (спеціальностей), на які прийматимуться заяви
від вступника для участі у конкурсному відборі на зарахування, та
ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю)
для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня, кількість місць у
гуртожитку та умови проживання вступників;

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим
терміном за кожним напрямом підготовки (спеціальністю)
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими
Умовами випадках;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування
вступників;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних
екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом.

4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно
від статусу, типу та підпорядкування повинні містити:

порядок і строки прийому заяв і документів, поданих
іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на
території України на законних підставах;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких вступники подаватимуть сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти для вступу на основі повної загальної
середньої освіти;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі
базової загальної середньої освіти;

порядок формування та показники для конкурсного відбору на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
(магістра);

порядок проходження медичного огляду вступників до вищих
навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей,
які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або
проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня
фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською
(лікарсько-льотною) комісією вступників до вищих військових
навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади
осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для
проходження військової служби за контрактом, а також вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також органів внутрішніх справ, правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на
навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа;

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у
сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних
екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в
конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, за
співбесідою, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних
предметів.

V. Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до
вищого навчального закладу з урахуванням зазначеного.

5.2. Прийом заяв та документів від вступників на денну форму
навчання розпочинається 15 липня.

5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання
на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня,
крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти і мають складати вступні
екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1,
8.2 розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени
проводяться з 23 до 31 липня.

5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на
навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних
закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов,
закінчується 22 липня. Творчі конкурси проводяться з 23 до
31 липня.

5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на
навчання на основі базової загальної середньої освіти,
закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 до
31 липня.

5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі
базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням
рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 1 серпня.

5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та
оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста,
магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також за
скороченими термінами відповідно до пунктів 3.5, 3.6 розділу III
цих Умов, визначаються правилами прийому до вищого навчального
закладу до початку навчального року.

5.9. Зарахування вступників на основі базової та повної
загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним
замовленням здійснюються не пізніше 10 серпня, за кошти фізичних
та юридичних осіб - після зарахування на місця державного
замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності), але не
пізніше 25 серпня.

5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без
відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) визначаються
правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не
більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через
15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких
проводиться конкурсний відбір.

VI. Порядок прийому заяв та документів
для вступу до вищих навчальних закладів

6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого
навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (у разі
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму навчання.

6.2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або
завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о ( va302282-99 ) або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

6.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному
році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до
вищого навчального закладу для конкурсного відбору щодо вступу на
обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають
сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче
встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого
навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у
конкурсному відборі не допускаються.

6.4. Особи, зазначені у пунктах 8.1, 8.2 розділу VIII цих
Умов, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних
конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право
на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

6.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі
даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром
оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою
для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання
(анулювання наказу про зарахування).

6.6. Приймальна комісія розглядає документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для
вступу на навчання до вищого навчального закладу.

6.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму
підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на
оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза
конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його
особистим підписом.

6.8. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України
для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і
громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не
мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до
призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на
вступ, вступник пред'являє особисто.

6.9. Інші документи подаються вступником, якщо це викликано
обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними
напрямами підготовки (спеціальностями), установленими чинним
законодавством, у терміни, визначені для прийому документів.

6.10. При прийнятті на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі
базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться
Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.
Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року
навчання.

  1   2   3   4

Схожі:

ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Всеукраїнської студентської олімпіади по навчальній дисципліні "Інформатика" серед студентів усіх вищих навчальних закладів України....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка