Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України


Скачати 74.62 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Дата17.04.2013
Розмір74.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

Міністерство
освіти і науки
України


     

Національна
академія наук
України


     

Вища
атестаційна комісія
України
 

НАКАЗ
від 30.09.2004   N 768/431/547
Про затвердження Положення
про електронні наукові фахові видання

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2004 р. за N 1329/9928


Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 N 773 (773/2000), постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 N 644 (644-97-п) "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Положення про електронні наукові фахові видання (додається).

 2. Департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України (В.О.Свіженко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України, першого віце-президента НАН України, першого заступника голови Вищої атестаційної комісії України.

Міністр освіти і науки України

 

В.Г.Кремень

Президент Національної академії наук України

     

Б.Є.Патон

Голова Вищої атестаційної комісії України

 

В.Ф.МачулінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України,
Національної академії наук України,
Вищої атестаційної комісії України
30.09.2004 N 768/431/547


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2004 р. за N 1329/9928

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні наукові фахові видання

1. Загальні положення


1.1. Електронне наукове фахове видання (далі — Видання) - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

1.2. Видання започатковуються з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності українських учених і фахівців.

1.3. Засновник існуючого друкованого наукового фахового видання може здійснювати його випуск в електронній формі.

2. Вимоги до електронного наукового фахового видання


Видання повинно містити:

 • титульний файл у форматі HTML, у якому наводяться: вихідні відомості (назва Видання, надзаголовкові та підзаголовкові дані, відомості про відповідального редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс УДК, номер ISSN, знак охорони авторського права, анотація), список членів редакційної колегії, тематика згідно з чинним переліком галузей наук, посилання на постанову ВАК України про включення Видання до переліку наукових фахових видань України;

 • індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст Видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей;

 • структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами для автоматизованого формування зведеного електронного каталогу статей Видань (структура файла з бібліографічними описами статей електронного наукового фахового видання та приклади подання даних з бібліографічними описами статей наведені у додатку);

 • файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) та реферат (анотація, резюме);

 • упаковку (коробку, конверт, папку) з етикеткою, на якій наведено вихідні дані.

3. Зберігання обов'язкових безоплатних примірників
електронних наукових фахових видань


3.1. Організація зберігання обов'язкових безоплатних примірників Видань покладається на Книжкову палату України, Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського, Національну парламентську бібліотеку України, що відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (595-14) є одержувачами обов'язкового безоплатного примірника малотиражних документів (до 100 примірників). Один примірник Видання повинен зберігатися в редакції.

3.2. Одержувачі обов'язкового безоплатного примірника Видання за запитами судів, правоохоронних органів надають підтвердження щодо опублікування статей та у разі необхідності їх засвідчені копії.

4. Забезпечення доступу
до електронних наукових фахових видань


4.1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського та Національна парламентська бібліотека України створюють зведений електронний каталог статей з усіх Видань, представляють його в Інтернет на своїх веб-сайтах і забезпечують безкоштовний доступ до каталогу та повних текстів статей.

4.2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського здійснює включення інформації про статті з Видань до загальнодержавної реферативної бази даних.

4.3. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського розміщує на своєму сайті вимоги до Видань, приклади їх оформлення та методичні рекомендації щодо правил бібліографічного опису публікацій у Виданнях і посилань на них.

Директор Департаменту науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки України


     

В.О.Свіженко

Перший заступник головного вченого секретаря
Національної академії наук України


 

В.Л.Богданов

Перший заступник голови
Вищої атестаційної комісії України


 

Р.В.БойкоДодаток до розділу 2
Положення про електронні наукові фахові видання

СТРУКТУРА
файла з бібліографічними описами статей
електронного наукового фахового видання


Структурований тестовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами використовується для створення зведеного електронного каталогу публікацій з усіх електронних наукових фахових видань.

Для забезпечення вводу файла до каталогу програмою-конвертором без додаткового опрацювання оператором його структура має відповідати викладеним нижче вимогам.

Для створення файла використовується кодова таблиця CP1251 (Windows). У тексті не допускаються пусті рядки, р о з р я д к а, вирівнювання правого краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються кодами з першої половини кодової таблиці, знак номера — латинською літерою N.

Елементи бібліографічного опису статті повинні мати порядкові номери згідно з переліком обов'язкових елементів:

Z службовий символ — роздільник даних про окремі статті

10 Мова тексту статті (укр., рос., англ.)

Елементи бібліографічного опису українською мовою

11 1-й автор (прізвище та ініціали)

12 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...

13 Назва статті

14 Кількість бібліографічних посилань

15 Реферат (анотація, резюме)

16 Ключові слова

17 Ім'я файла з повним текстом статті

Елементи бібліографічного опису російською мовою

21 1-й автор (прізвище та ініціали)

22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...

23 Назва статті

25 Реферат (анотація, резюме)

26 Ключові слова

Елементи бібліографічного опису англійською мовою

31 1-й автор (прізвище та ініціали)

32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...

33 Назва статті

35 Реферат (анотація, резюме)

36 Ключові слова

Z службовий символ — роздільник даних про окремі статті


ПРИКЛАДИ
подання даних з бібліографічними описами статей
(на прикладі публікацій з "Вісника астрономічної школи"
за 2000 р., Т. 1, N 1)


Z

10 рус

11 Антонов В.О.

12 Железняк О.О., Завізіон О.В.

13 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання

14 5

15 Проаналізовано можливість задання зовнішнього

гравітаційного потенціалу вісесиметричного тіла потенціалом

неоднорідного стрижня...

16 гравітаційний потенціал, вісесиметричне тіло

17 00avaptv.pdf

21 Антонов В.А.

22 Железняк О.А., Завизион О.В.

23 Описание гравитационного потенциала тел вращения

25 Проанализирована возможность представления внешнего

гравитационного потенциала осесимметричного тела потенциалом

неоднородного стержня...

26 Гравитационный потенциал, осесимметричное тело

31 Antonov V.A.

32 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V.

33 Description of the gravitational potential of bodies of

revolution

35 Possibility of description of external gravitational

potential of axially symmetric body with the potential of

inhomogeneous pivot is analyzed...

36 gravitational potential, axially symmetric body

Z

10 англ

11 Марченко О.М.

13 Розв'язки рівняння Клеро та кусково-неперервна модель Роша

радіального розподілу густини

14 6

15 Кусково-неперервну модель Роша розглянуто як один з

можливих розв'язків (точних або наближених) рівнянь Клеро,

Пуассона та Вільямсона-Адамса...

17 00manrdm.htm

21 Марченко А.Н.

23 Решение уравнений Клеро и кусочно-непрерывная модель Роша

радиального распределения плотности

25 Кусочно-непрерывная модель Роша рассмотрена как одно из

возможных решений (точных либо приближенных) уравнений Клеро,

Пуассона и Вильямсона-Адамса...

31 Marchenko A.N.

33 Solutions of Clairaut's equation and the piecewise Roche's

density model

35 The piecewise Roche's model is considered as one of the

possible solutions (exact or approximate) of Clairaut, Poisson and

Williams-Adams equations...

Z

Для визначення імені файла з повним текстом статті слід застосовувати алгоритмічний код, що включає 8 символів з першої половини кодової таблиці (цей код використано в наведених вище прикладах):

 • 2 перших символи — дві останні цифри року видання;

 • 3 наступних символи — перші літери прізвища, імені та по батькові автора статті;

 • 3 останніх символи — перші літери трьох останніх слів з назви статті.

Директор Департаменту науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки України


     

В.О.Свіженко

Перший заступник головного вченого секретаря
Національної академії наук України


 

В.Л.Богданов

Перший заступник голови
Вищої атестаційної комісії України


 

Р.В.Бойко
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
www.nbuv.gov.ua

Схожі:

Наукові напрями роботи конференції
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних...
ЗНО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ОЦІНЮВАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ...
Міністерство освіти і науки України Національна академія внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСТВА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО
Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
України КРИМІНІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка