НІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кредитно-економічний факультет Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 квітня 2010 р


НазваНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кредитно-економічний факультет Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 квітня 2010 р
Сторінка1/103
Дата08.07.2013
Розмір7.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Кредитно-економічний факультетМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції22 квітня 2010 р.
УДК 336.532

ББК 65.263

Ф 59

Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : КНЕУ, 2010. — 519, 1 с.


ISBN 978-966-483-325-4
Головні напрями роботи конференції:
— грошово-кредитні чинники активізації інвестиційного процесу;

— ресурсний потенціал банків у забезпеченні інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання;

— шляхи активізації діяльності фінансово-кредитних установ на інвестиційному ринку;

— проблеми становлення та розвитку ринку капіталів в Україні;

— інноваційні форми та фінансові інструменти активізації інвестиційної діяльності;

— регулювання діяльності фінансово-кредитних установ в інвестиційній сфері;

— удосконалення інституційних основ банківської діяльності в інвестиційній сфері.

УДК 336.532

ББК 65.263
Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії М. І. Диба, д-р екон. наук, проф.

Члени редакційної колегії Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.; А. М. Мороз, д-р екон. наук, проф.; Л. Л. Примостка, д-р екон. наук, проф.

Рекомендовано Вченою радою кредитно-економічного факультету

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

(Протокол №5 від 04.03.2010 р.)

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, імен власних та інших відомостей.

ISBN 978-966-483-325-4 © КНЕУ, 2010

Наукове видання


ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції22 квітня 2010 року

Видано в авторській редакції

Коректор Є. Піщаль

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Верстка Т. Піхота

Підп. до друку 19.03.10. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 30,21

Обл.-вид. арк. 34,39. Наклад 265 пр. Зам. 10-3893
Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ЗМІСТ

Диба М. І. Вплив банківської кризи на інвестиційний клімат в Україні 13

Аванесова І. А. Інноваційний потенціал ринку фінансових послуг 17

Алексеєнко М. Д., Алексеєнко Л. М. Банківський нагляд в контексті посилення вимог до стабільності фінансових посередників 20

Амбрик Л. П. Фіскальні інструменти активізації інвестиційного процесу 22

Архипенко С. В. Активізація інвестиційної діяльності регіону збоку місцевої влади через інструменти кредитної системи 25

Афоніна Є. В. Боргові цінні папери у структурі державного боргу України 27

Базарний Д. В. Поєднання інтересів акціонерів та працівників банківських установ як необхідна передумова стабільного розвитку 30

Баріда Н. П. Роль оцінки вартості застави в системі менеджменту кредитного ризику банку 33

Башлай С. В. Особливості ризик-менеджменту в фінансово-банківських групах 35

Бєгун К. А. Банківська інновація у вигляді NFC: позитивні та негативні сторони 38

Бєлякова О. В. Співробітництво України зі світовим банком 40

Білань Н. С. Оцінювання та управління ринковими ризиками банку на основі VAR-методології 42

Білошапка В. С. Інноваційні технології залучення інвестицій 45

Бова Т. В. Інституційні перешкоди розвитку інноваційного бізнесу в Україні 47

Боднарчук В. Д. Державне регулювання інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні 50

Бондаренко Л. А. Мікрокредитування як одна з перспективних форм інвестування підприємств малого та середнього бізнесу 52

Боришкевич С. В. Необхідність модернізації ринку капіталів в Україні 55

Брегеда С. А. Стимулювання капіталізації банків як передумова інвестиційного кредитування економіки 57

Брітченко І. Г. Використання акредитиву для активізації інвестиційного процесу в будівництві 60

Буряченко А. Є. Інвестиційна складова місцевих бюджетів 62

Васильчук І. П. Посилення ролі інституціональних чинників розвитку економіки як тенденція останніх років 65

Верченко Г. В. Сутність та роль страхового маркетингу 67

Ветвицький Д. О. Інвестиційне забезпечення екологічної освіти в країні 70

Власова І. В. Фактори дестабілізації банківської системи України та їх вплив на інвестиційний процес у період кризових явищ 72

Вожжов А. П. Трансформация банковских ресурсов при регулировании экономического роста 75

Вольська С. П. Шляхи підвищення прибутковості діяльності банку 77

Воробйова О. І. Кредитний потенціал банків як умова зростання інвестицій у реальному секторі економіки 80

Воронченко О. В. Дослідження інвестиційного проекту як економічної категорії 82

Ганєва О. М. Інвестиційна привабливість міст у політиці розвитку житлово-комунального господарства 84

Гапонюк М. А. Механізми стимулювання розвитку ринку боргових інструментів в Україні 87

Геєнко М. М., Адаменко А. П. Іпотечний механізм довгострокового інвестування сільськогосподарських підприємств 89

Гладчук К. М. Правові передумови залучення ресурсів для України шляхом IPO 91

Гойванюк М. П. Тимчасова адміністрація в банках як запобіжний захід його ліквідації 94

Головко О. Г. Напрями впливу різних чинників на сталість отриманого фінансового результату системою вітчизняних банків 96

Грабчук О. М., Катан Н. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності комерційних банків 99

Гринько О. Л. Формирование инвестиционного ресурсного потенциала банковской системы: проблемы и пути активизации процесса 102

Гринько Т. В. Напрямки удосконалення організаційно-фінансової інфраструктури інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні 104

Грицай Т. Л. Економічна сутність інвестиційного проекту 107

Губаєв С. М. Структура банківських кредитів в Україні 109

Гузенко О. П. Окремі аспекти вирішення проблеми вкладення кредитного інвестиційного ресурсу в економічний розвиток країни 112

Даниліна С. О. Сучасні джерела нагромадження капіталу 115

Данилюк Є. Ю. Маркетинговий підхід до вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю 117

Дегтярьова Н. В. Розвиток похідних фінансових інструментів в Україні 120

Дедіков О. І. Про формування фінансового механізму активізації інвестиційного процесу 122

Демиденко О. А. Використання кредитних ліній ЄБРР для фінансування підтримки реалізації інвестиційних проектів і програм в Україні 125

Денисова А. В., Яровінська Н. Я. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 127

Диба В. М. Основні методи та особливості оцінювання інтелектуального капіталу й нематеріальних активів 129

Диба О. М. Соціально орієнтовані інвестиції та їх характеристика 132

Дибань О. Л. Роль банків в інвестиційній діяльності страхових компаній 134

Добровольська О. В. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України 137

Дробніцька О. Р. Філософія видів сек’юритизації 140

Жолнерчик Г. Ю. Оцінка ефективності лізингових інвестицій 142

Заболотна Н. Г. Банки розвитку як інструмент активізації інвестиційного процесу 145

Запаранюк Т. В. Грошово-кредитні важелі стимулювання економічного розвитку і активізації інвестиційного процесу 147

Захарін С. В. Проблеми активізації кредитування інвестиційних проектів 150

Землячова О. А. Спільні інвестиції банків і страхових компаній 153

Зубок М. І. Інформаційний ресурс банку і його використання в інвестиційній діяльності 155

Іванишина О. С. Удосконалення адміністрування прямих податків в контексті стимулювання інвестиційної активності 158

Іванова І. І. Фактори інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності ТНК в умовах нової економіки 160

Іванова Т. Г. До питання аналізу цільових ринків банківськими установами 163

Івасів Б. С. Інтернет у банківському обслуговуванні клієнтів 166

Івасів І. Б. Назустріч етичному банківському бізнесу 168

Ігнатова О. М. Статистичний аналіз впливу інфляції на основні макроекономічні показники в Україні 171

Іщенко О. В. Ліквідаційна процедура у вирішенні банківської неспроможності 174

Калугін Б. І. Організований ринок цінних паперів в системі факторів розвитку корпоративного управління 177

Кальченко О. М. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі 179

Катан Л. І. Інноваційні освітні технології інструментарій активізації інвестиційної діяльності аграрного бізнесу України в умовах глобалізації 182

Кахович О. О. Засади визначення інвестиційного потенціалу в державній політиці 184

Кашка І. С. Реорганізація проблемних банків в Україні 187

Кірєєва К. О. Активізація лізингової діяльності для покращення інвестиційного клімату в Україні 189

Коваленко Ю. М. Венчурний фонд як механізм реалізації бізнес-схем 191

Козак Ю. І. Фаріон Д. М. Проектне фінансування при реалізації інвестиційних проектів відтворення житлового фонду 194

Козар А. Д. Інституційна теорія у фінансах 196

Козар Д. С. Реалізація контрольної функції фінансів в умовах активізації інвестиційного процесу 198

Козачук М. О. Франчайзинг як інноваційна форма залучення інвестиційного капіталу 201

Колесник І. В. Кредитування сільськогосподарських підприємств у розвинених країнах європейського союзу 204

Комірна В. В. Інвестиційні інструменти просторового регулювання розвитку регіону 206

Комісарчик О. В. Заощадження населення як інвестиційний ресурс 209

Кондратюк С. Я. Інвестиції як суспільне благо 211

Конопатська Л. В. Кредитування банками України нефінансових корпорацій як чинник активізації інвестиційного процесу 214

Копил О. Г. Іноземний досвід функціонування житлових будівельно-ощадних інститутів 217

Кострач Л. М. Переваги та недоліки хеджування ризиків на фінансовому ринку України 220

Костюкевич О. І. Іпотечний ринок та його роль в розвитку економіки 223

Котковський В. С. Визначення типології банківських інновацій в процесі активізації ринку банківських послуг України 225

Краснова І. В. Необхідність диверсифікації фінансових інститутів — як запорука посилення інвестиційної активності 227

Красножон С. В. Активізації інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів 230

Крук В. В. Інвестиційна складова місцевих бюджетів 232

Кручок Н. С. Іпотечні інструменти активізації інвестиційної діяльності 235

Кузьменко Д. В. Інституційна структура страхового ринку 238

Кузяк Д. О. Державно-приватне партнерство як новий метод залучення фінансування в інфраструктурні проекти 240

Лаврук В. В. Інноваційні і інвестиційні стратегії як інструменти підвищення агропромислових кластерів 243

Лагутіна К. В. Проблема оцінки вартості компаній за умов фінансової кризи 246

Лазепко І. М. До ролі і місця банків державної форми власності у розвитку економіки України 248

Лазепко І. М., Єфімченко Т. О. Банк для екологічних інвестицій 251

Лацик Г. М. Напрями адаптації національних фінансових інструментів до міжнародних стандартів і норм 254

Левчук Н. І. Активізація інвестиційної діяльності у харчовій промисловості 257

Литвин М. В. Структурна перебудова банків України під впливом іноземного капіталу 259

Луців Б. Л., Луців П. Б. Банківсько-страховий капітал у фінансово-кредитному механізмі розвитку інноваційного бізнесу 262

Ляхова О. О. Особливості проектного фінансування енергозберігальних технологій в Україні 265

Мазун Н. Г. Корпоративна культура як невід’ємний аспект управління банківськими ризиками 267

Мазуренко А. В. Фізичні особи на ринку цінних паперів 269

Майорова Т. В. Іноземні інвестиції як джерело формування інвестиційних ресурсів 272

Максимова А. В. Сучасні підходи оцінки фінансових інструментів 275

Максимович В. І. Венчурні інвестиції в інноваційному процесі 277

Малкін О. О. Передумови відновлення кредитування 280

Мамонтова Н. А. Стратегія фінансування інвестиційної діяльності в системі вартісного управління 283

Масюк Ю. В., Бровко Л. І. Фактори та особливості концентрації та централізації банківського капіталу 285

Мирун М. І., Ярова А. В. Методи та джерела фінансування у механізмі активізації інвестиційної діяльності підприємництва 288

Михайленко С. В. Напрями удосконалення методології планування обсягів бюджетного фінансування державних інвестицій 290

Михальський В. В. Вибір складу субоптимального портфеля з золотом і без нього в умовах динаміки світових і нацональних інвестицій 293

Мороз А. М. Банківська криза та її подолання 295

Москаленко О. В., Сословський В. Г. Сучасні підходи до оптимізації управління інвестиційним портфелем банку 298

Мстоян К. В. Рейтингування банків в Україні та його роль в забезпеченні інвестиційного процесу 301

Мурашко О. В. Управління інвестиційною діяльністю страховика 303

Мякишевська О. М. Заставна вартість інвестиційної нерухомості 306

Нагорна О. В. Інвестиційна привабливість комунальних підприємств 308

Науменкова С. В. Консолідація регуляторних органів в умовах формування нових параметрів світової фінансової системи 311

Невмержицький Є. І. Етапи розвитку кредитних бюро 313

Неізвестна О. В. Стратегічне управління комерційним банком: необхідність та шляхи реалізації 316

Нестерова Н. С. Роль страхування соціальних інвестицій у сферу освіти в економічному розвитку України 318

Нікітін А. В. Банки в інфраструктурі інвестиційного процесу України 320

Новицька Т. А. Стратегія взаємодії держави з іноземними інвесторами 324

Онікієнко С. В. Оптимізація структури капіталу: визначення співвідношення між боргом і акціонерним капіталом 327

Опанасенко М. Ю. Вплив валютного рулювання на активізацію інвестиційного процесу 328

Осадча Т. І. Формування стратегії розвитку корпоративного управління в Україні 330

Осадчий Є. С. Перспективи впровадження в банківській системі України світового досвіду регулювання іноземного капіталу 333

Островська О. А. Активізація інвестиційної діяльності комунальних підприємств 336

Охрименко І. Б. Про можливість використання міжнародного лізингу як інструменту фінансування інвестиційних потреб підприємств в Україні 338

Павлик Х. Б. Центральні банки, політичні бізнес цикли та інвестиції в економічний розвиток країни: чи існує зв’язок? 342

Парандій О. В. Кредитно-дефолтні свопи як індикатор фінансового стану боржника 344

Пельтек Л. В. Мобілізація інвестиційного процесу в Україні: теоретико-методологічний аспект 347

Перконос П. П. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування в Україні в умовах пожвавлення фондового ринку 350

Петренко І. П. Проблеми процесу оцінки інвестиційних проектів фінансовими установами 353

Петровська І. О. Клиновий Д. В. Оцінка проблем і перспектив банківського кредиитування малого бізнесу в Україні 355

Петрук О. М., Новак О. С. Можливість сек’юритизації активів інститутів спільного інвестування 358

Побірченко В. В. Джерела залучення фінансових ресурсів щодо ефективного функціонування аграрних господарств в Україні 361

Позднякова Л. О. Проблеми капіталізації страхового ринку України на сучасному етапі 364

Поліщук Є. А. Новітні фінансові інструменти активізації девелоперських компаній на інвестиційному ринку 365

Поляков М. Й. Шляхи активізації інвестиційного процесу галузі зв’язку України 368

Понеділко О. В. Дослідження поведінки банків, які беруть участь в інвестуванні економіки 370

Порвін М. Ю. Елементи інвестиційної політики держави щодо розвитку промисловості 373

Потішук В. В. Прибуток на інвестований у маркетинг капітал 375

Примостка Л. О. Проблеми банківського кредитування 378

Пуховкіна М. Ф. Політика рефінансування в умовах фінансово-економічної кризи 380

Раковський Д. В. Інноваційні способи взаємодії банків та небанківських фінансових установ у сфері реалізації кредитних продуктів реального сектору економіки України 383

Рябокінь М. В. Сек’юритизація банківських активів як джерело залучення іноземних інвестицій в Україну 387

Рязанова Н. С. Роль міждержавних фінансових організацій у діяльності міжнародного ринку капіталів 389

Савлук М. І., Савлук С. М. Банк реконструкції та розвитку: ідея та її реалізація в Україні 392

Сагова О. В. Удосконалення обліку фінансових інструментів як фактор активізації інвестиційної діяльності 394

Сазонець І. Л., Соловйова О. А. Визначення привабливих умов щодо інвестування страховими компаніями в Україні 397

Салата Ю. С. Регулювання діяльності фінансово-кредитних установ в інвестиційній сфері 400

Сарапіна О. А. Питання організації аналізу інвестиційної діяльності підприємства 402

Славкова А. А. Приватні заощадження як інвестиційний ресурс фінансування національної економіки 405

Сличко Д. В. Клієнтські бази, як інструмент для забезпечення ресурсного потенціалу інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання 408

Смагін В. Л. Інституціональні основи формування фінансового ринку в сучасній Україні 410

Смірнова О. О. Перспективи фінансового лізингу в Україні 413

Смоленюк Р. П. Фінансові аспекти реструктуризації аграрного виробництва в Україні 416

Соколова О. Б. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств будівельної галузі 418

Сосновська О. О. Проблемы управления инвестиционным потенциалом страховых компаний в современных условиях хозяйствования 420

Степаненко А. І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектору 423

Стецюк Т. І. Медичне страхування як інвестиційна складова соціального захисту громадян 425

Стечишин Т. Б. Перспективи впровадження новітніх фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків 428

Стрижак А. П. Роль інвестицій у капіталізації банківської системи України 431

Стрільчук Л. В. Заощадження населення як джерело формування інвестиційних ресурсів 433

Суховій О. В. Банківська система України в розрізі інвестиційних переваг та недоліків 435

Сухонос С. О. Особливості інвестиційної діяльності страховика 438

Тарахтієнко О. К. Необхідність та значення страхового захисту туристичної галузі 440

Татаріна Т. В. Стратегічні напрями розвитку ринку страхування життя в Україні 443

Телятников В. М. Інвестиційна привабливість облігацій місцевих органів влади 446

Темиргалієв Р. І. Комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів 448

Ткачук В. Ю. Кредитні спілки України: актуальні проблеми сучасності 451

Труш Г. В. До питання впливу грошово-кредитної політики на інвестиційну діяльність підприємств 453

Унинець-Ходаківська В. П. Аспекти функціонування фінансового механізму у сфері інвестиційних послуг 456

Урванцева С. В. Емісія облігацій як метод фінансування інвестиційної діяльності 459

Фрасинюк А. М. Інноваційний лізинг у діяльності комерційного банку 461

Ходак О. В. Державне регулювання управління інноваційними процесами 463

Ходакевич С. І. Інституційні зміни банківського сектору як основа для ефективного перерозподілу та використання грошових ресурсів 465

Цадо Г. В. Регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні 467

Циганова Н. В. Міжнародні інвестиції у банківській сфері та їх вплив на стан банківської системи України 470

Чуб О. О. Вплив транспарентності центрального банку на діяльність ділових банків 472

Чуб П. П. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України та шляхи їх рішень 475

Шалига Т. С. Інноваційні процеси як чинник підвищення інвестиційної привабливості українських банків 476

Шамова І. В. Сек’юритизація на іпотечному ринку та механізм розгортання світової фінансової кризи 479

Шаперенков А. В. Роль державного регулювання в системі приватного фінансового забезпечення інноваційних процесів 481

Шварц О. В. Gap-менеджмент як стратегія управління активами і пасивами банку 484

Шевалдіна В. Г. Проблеми забезпечення потреб банків ресурсами 487

Шевченко Н. І. Активізація процесу інвестування в економіку України 490

Шевченко О. Г. Комплексний моніторинг у портфельному інвестуванні 492

Шморгун Ю. В. Банківське кредитування та ВВП: статистична модель взаємозв’язку 494

Шокало Т. П. Підвищення ролі комерційних банків в інвестиційному процесі 496

Штефан Н. М. Проблеми становлення фондового ринку України в сучасних умовах 498

Шуплат О. М. Муніципальні облігації як інструмент залучення інвестицій в підготовці до проведення «Євро — 2012» в Україні 500

Шутаєва О. О. Прямые иностранные инвестиции в развитии экономики АР Крым: анализ современных тенденций 502

Щегель С. М. Модель інтелектуально-інвестиційного забезпечення розвитку підприємства 505

Щербина А. Г. Вплив інтернет-трейдингу на рівень ліквідності організованого ринку цінних паперів в Україні 508

Юркевич О. М. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України 510

Яренко Г. М. Вплив державного управління оподаткуванням на інвестиційну діяльність 513

Ярова А. В. Окремі питання формування банками депозитних ресурсів 516

Яцюта А. В. Оцінка вартості банку як важливий елемент інвестиційного процесу 517
УДК 338.124.4:336.71.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103

Схожі:

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима...
Вкажіть, чому фірма з більш низьким рівнем змінних витрат може бути зацікавлена в зниженні ціни
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії...
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
Викладач НЕСИНОВА С. В
«Сучасні проблеми права в Україні»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези доповідей
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р.,...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка