А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково практичної конференції (Слов’янськ Євпаторія, 25-26 квітня 2013 року). Луганськ: Вид-во «Ноулідж»


Скачати 67.75 Kb.
НазваА. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково практичної конференції (Слов’янськ Євпаторія, 25-26 квітня 2013 року). Луганськ: Вид-во «Ноулідж»
Дата20.11.2013
Розмір67.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Проблеми макроекономічного регулювання економіки та її гармонізації до зовнішнього середовища / А.А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції (Слов’янськ – Євпаторія, 25-26 квітня 2013 року).- Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 261с. С.133- 135. 0.3п. л.
Радько А. А.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

м. Сімферополь

ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Реалії розвитку сучасної економіки значною мірою визначає процес участі будь – якої країни у світових економічних процесах. Залежність економіки від зовнішніх чинників містить у собі значні ризики, аналіз яких дозволить зменшити негативну складову впливу процесу світової глобалізації на економічний розвиток країни. Дана проблема актуальна для України з її високим рівнем відкритості економіки. Цей факт обумовлює потребу в дослідженнях, пов’язаних з пошуком шляхів гармонізації національної та інтернаціональної складової у макроекономічній політиці держави.

Глобалізація, за визначенням – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. Однією з найважливіших форм прояву глобалізаційних змін у економіці країн є формування міжнародного поділу праці, рух у масштабах усієї планети виробничих, людських, фінансових, інформаційних ресурсів. стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів. Поява та становлення глобалізованих ринків зумовлює зростаючу залежність розвитку економік країн світу від зовнішніх чинників. За даними експертів, зазначена залежність для розвинених країн становить у середньому 30%, а для ринків, що розвиваються до 60 %.

Слід зазначити, що згадані закономірності розвитку глобалізації ринкових процесів у світі відбуваються нерівномірно на різних видах ринків та в різних регіонах. До прикладу, глобалізація фінансової системи, або інформаційна глобалізація перебувають на значно вищій стадії розвитку та взаємопроникнення, ніж, наприклад, глобалізація ринку праці. З іншого боку, рівень інтеграційної співпраці європейського або північноамериканського регіонів значно вищий за рівень взаємозалежності економік азійського чи африканського регіонів. Відповідно завдання та проблеми макроекономічного регулювання економіки та її гармонізації до зовнішнього середовища є різними для різних держав та економік світу.

Для найбільш розвинутих та високо інтегрованих європейських країн сучасна ситуація характеризується недостатнім рівнем синхронізації макрополітики. Йдеться про те, що митна та монетарна політика в рамках угод ЄС винесена на наднаціональний рівень, тоді, як фіскальні та регулюючі механізми державного управління залишені у компетенції національних урядів. Цей факт значною мірою спровокував ті кризові явища, які останнім часом навіть поставили під сумнів існування зони спільної європейської валюти. Отже, вихід з кризової ситуації країни Євросоюзу шукають у стратегії, спрямованої на подальше зближення та узгодження функціонування національних економік. Так, у лютому поточного року глава Єврокомісії Ж. М. Баррозу представив поетапний план реформування єврозони, що передбачає спочатку створення загальноєвропейського Міністерства фінансів, яке з часом зможе встановлювати власні податки та випускати єврооблігації, а у перспективі (після 2018) планується створити повномасштабний бюджет єврозони, що підтримуватиме національні бюджети країн валютного союзу, які стикатимуться з економічними проблемами.

Для економік, що розвиваються, загалом і для України зокрема, процес глобалізації зумовлює високий рівень залучення у світові економічні процеси, що призводить до збільшення ризиковості функціонування національних економік. Особливо яскраво цей процес проявляється під час економічної кризи. Так, для України в ситуації, коли рівень експортної складової ВВП за перші два квартали 2012 року досяг значення у 53,4%, й 40% всього експорту становить продукція металургійної промисловості, зменшення світового попиту на метал за минулий рік зумовило втрати металургійних комбінатів на суму в 9 млрд. дол. США [1]. Це - сума, що практично дорівнює значенню виплат за зовнішнім боргом країни, які мають бути сплачені протягом 2013 року. Ураховуючи цей факт, а також прогнози уповільнення зростання світової економіки, в тому числі країн - основних торгових партнерів України, у Рахунковій палаті заявляють, що "запланований на наступний рік ріст економіки на 3,4% є досить оптимістичним і буде базуватися насамперед на статистичному ефекті низької бази порівняння". [2] Отже, традиційна для нашої країни структура експорту, що базується на вивезенні товарів низького рівня переробки, обумовлює певне покращення ситуації за високого рівня світового попиту на сировинних ринках, і обертається значним негативом за зміни ситуації. Зазначені процеси потребують зваженої макрополітики, яка могла би спираючись на довготермінові прогнози та експертні оцінки економічних явищ всередині країни та за кордоном формувати , а за потребою корегувати напрями та пріоритети економічного розвитку. Ілюстративним прикладом стратегічного мислення за умов значної рівня залежності від світової економічної інтеграції може бути політика, яку цілеспрямовано реалізує уряд Китаю. На першому етапі співучасті в глобалізаційних процесах уряд країни завдяки відповідній інвестиційній політиці та створенню спеціальних економічних районів, переорієнтував на власну користь значні інвестиційні потоки з – за кордону, що надало можливість забезпечити належний рівень зайнятості робочої сили в країні та двозначні цифри зростання економіки протягом майже 20 років. Але загальмування динаміки зміни світової економіки під час останньої світової кризи негативно відобразилося на китайському експорті та динаміці розвитку економіки країни загалом, що примусило уряд країни переглянути пріоритети розвитку, сконцентрувавши увагу на розвитку внутрішнього попиту та залучення внутрішніх резервів. Китай зробив кроки для розширення внутрішнього попиту на будівельні послуги та будівельні матеріали, в тому числі на китайський металопрокат, запустивши в другій половині 2012 року масштабну програму з модернізації інфраструктури вартістю 150 млрд дол. США. Основне фінансування цієї програми намічено якраз на 2013 рік. Така стратегія вже спричинила зменшення коефіцієнту залежності від зовнішньої торгівлі до рівня 47% [3]. Подальші кроки оптимізації участі китайської економіки в глобалізаційному економічному просторі досить прогнозовані. Стратегія змін полягає в гармонізації існуючої китайської економічної моделі зростання "експорт-інвестиції-споживання" через збільшення потенціалу індивідуального споживання, прискорення темпів інвестиційного розвитку, розширення внутрішнього ринку і стратегічної корекції структури національної економіки в бік масового створення високотехнологічних виробництв п'ятого та шостого технологічних укладів.

Щодо макрополітики нашої країни, спрямованої на зменшення негативної складової глобалізаційних ризиків, то, на жаль, доводиться констатувати відсутність будь – якої стратегії, яка передбачала би довготермінові структурні зміни національної економіки з врахуванням можливих, прогнозованих ризиків впливу процесу глобалізації на макропоказники. Ми так довго намагалися стати членом ВТО, а після отримання бажаного результату виявилося, що вступ до організації був підготовлений таким чином, що у жовтні минулого року Україна звернулася у ВТО з інформацією про намір підвищити мита на 371 товарну позицію. Це вочевидь викликало занепокоєність та нерозуміння з боку торговельних партнерів України в ЄС та США. В уряді часто згадують про необхідність впровадження програми імпортозаміщення. Минулого року навіть відповідну програму було розроблено, але вже майже рік, як ця програма залишається лише проголошенням про наміри через відсутність конкретних визначених механізмів її реалізації та недостатність політичної волі її здійснення. Те саме значною мірою стосується впровадження інфраструктурних змін, спрямованих на зменшення енергозалежності української економіки, адже дефіцит торговельного балансу в мінус 14,4 млрд. дол. США (8% ВВП країни) у 2012 році [4]. значною мірою сформований саме закупівлею дорогого російського газу. Певні позитивні зрушення у цьому напрямі з’явилися, але вони повинні набути форму цілеспрямованої стратегії. Непродумані інтеграційні заходи, відсутність довгострокової стратегії економічного розвитку зумовлюють щорічні втрати України від світової торгівлі у розмірі 14 – 15 млрд. дол. США. Подолання зазначеної ситуації можливо лише тоді, коли макроекономічна політика уряду буде спрямована не на реалізацію економічних інтересів конкретних лобістських угруповань у певній заданій ситуації, а керуватиметься довгостроковими інтересами загальнодержавного розвитку. Зазначена стратегія повинна забезпечити поступове зменшення надмірної залежності національної економіки від міжнародних чинників до прийнятного рівня, який дозволив би мінімізувати негативні ризики економічного розвитку країни, зумовлені закономірностями прояву процесу світової глобалізації.

Потрібні для цього заходи загальновідомі, але вони повинні стати реальними кроками, реалізація яких має враховувати позитивні та негативні наслідки прийняття зазначених рішень, визначати конкретні інструменти втілення їх у життя, та зумовлювати зменшення можливих ризиків.

Економічна глобалізація – це об’єктивний процес, наслідки якого можуть давати як позитивний, так і негативний результат. Вирішення проблем, які допоможуть зменшити глобалізаційні ризики залежить від якості макроекономічної політики. Важливою складовою такої політики має бути її стратегічне спрямування, визначення основних напрямів розвитку в довгостроковій перспективі, окреслення можливих ускладнень, своєчасна їх корекція, спрямування на ефективність розвитку держави. Саме пріоритет реалізації національних інтересів держави має визначати кроки, спрямовані на поглиблення міжнародної економічної співпраці в Україні.

Література

1. Пасховер А. Так загибалась сталь / А. Пасховер // Кореспондент. – 2012. - 28 декабря - С.32.

2. Експортна складова ВВП України перевищила безпечну межу [Электронний ресурс]. – Режим доступу: pravda.com.ua/news/2012/12/10/349992/

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravda.com.ua/news/2013/24/01/

4. Украина потеряла баланс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finance.eizvestia.com/full/ukraina-poteryala-balans
Радько Антоніна Андріївна, к.е.н., доц.,. 0508787994, Raaek@ mail. ru

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Викладач НЕСИНОВА С. В
«Сучасні проблеми права в Україні»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези доповідей
України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
Національна академія педагогічних наук України Відділення психології,...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми фразеології”
НІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кредитно-економічний факультет Матеріали...
Члени редакційної колегії Т. В. Майорова, канд екон наук, доц.; А. М. Мороз, д-р екон наук, проф.; Л. Л. Примостка, д-р екон наук,...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка