Я І УКРАЇНА (інтегрований курс)


Скачати 55.64 Kb.
НазваЯ І УКРАЇНА (інтегрований курс)
Дата28.03.2013
Розмір55.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи

Я І УКРАЇНА


(інтегрований курс)


(авт. Арцишевський Р., Балашова С., Дурманенко Є., Киричук І.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПропонована програма є продовженням програми курсу «Я і Україна» для 1—2 класів загальноосвітніх шкіл (див.: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1—2 класи. — К., Початкова школа. — С. 284—292). Вона розроблена відповідно до Державного стандарту освітньої галузі «Людина і світ» на основі науково-педагогічної концепції поетапного формування самосвідомості молодших школярів.

Головна мета курсу — сприяння самоусвідомленню учнів через пізнання самих себе як невід’ємної частинки світу — на цьому етапі досягається з допомогою здобутих раніше знань про людину (її організм, психічні властивості, соціальні та моральні якості тощо), а також про навколишнє природне і соціальне середовище. Але якщо в 1—2-му класах увага школярів зосереджувалася насамперед на пізнанні найближчого оточення (сім’ї, родини, квартири, подвір’я, школи, вулиці, міста або села та їх околиць), то в 3—4-му класах головним предметом пізнання стають рідний край, Україна і планета Земля. Саме у процесі їх вивчення відбувається інтегрування природничих і соціокультурних знань, в результаті якого учні мають отримати цілісне багатомірне уявлення про свій край, свою Батьківщину і Землю як планету людей і усвідомити свою належність до краян, громадян України і сучасного людства в цілому.

Реалізація такого підходу вимагає дотримання певних методичних вимог:

  • засвоєння учнями певної суми знань про означені об’єкти пізнання повинно бути не самоціллю, а лише засобом для досягнення більш важливої мети — цілісного бачення і усвідомлення якісної визначеності цих об’єктів, вироблення ціннісного ставлення до них, а також бажання і вміння посильної участі у діяльності з їх збереження й удосконалення;

  • у центрі уваги постійно має бути сама особистість учня, його потреби, інтереси, почуття та інші вияви його сутнісних (людських) характеристик з тим, щоб засвоюваний навчальний матеріал сприймався ним не відсторонено, як щось зовнішнє і байдуже, а зацікавлено, як те, що має для нього певний позитивний сенс і значення;

  • зміст курсу в процесі його засвоєння учнями повинен постійно співвідноситися зі змістом інших шкільних предметів, спиратися на них і пов’язуватися з власним життєвим досвідом дітей;

  • у процесі вивчення курсу мають використовуватися різні види учнівської діяльності, а не лише розумово-пізнавальна, він повинен мати діяльнісно-практичну спрямованість, що передбачає застосування різних методів, зокрема зважене поєднання традиційних та інтерактивних методів;

  • органічне поєднання в процесі вивчення курсу пізнавальної, розвиваючої та виховної функцій вимагає розробки і застосування таких критеріїв та методів оцінювання, які б дозволяли об’єктивно відобразити міру реалізації кожної з цих функцій і відігравали б заохочувальну роль у навчальній та позанавчальній діяльності учнів.

Важливими особливостями курсу «Я і Україна» у 3—4-му класах є те, що удвічі збільшується кількість годин на його вивчення (по 2 години на тиждень) і відповідно зростає обсяг навчального матеріалу, а це потребує додаткової роботи з його систематизації, повторення, узагальнення. У зв’язку з цим виникає потреба у застосуванні різних типів уроків, зокрема підсумкових, які доцільно проводити в кінці вивчення кожної великої теми.

Удосконалення навичок читання й письма, інших умінь, а також використання домашніх завдань уможливлюють диференційований підхід, індивідуалізацію навчання і підвищення ролі самостійної роботи молодших школярів. Тому завдання вчителя ускладнюється через необхідність організації і методичного забезпечення не тільки класної, а й позакласної роботи учнів. Допомогти йому у цьому покликані методичний апарат підручників, робочі зошити й інші навчальні посібники.

У кожному класі передбачається виділення по 6 резервних годин, які, на розсуд вчителя, можуть бути використані для проведення екскурсій, походів та інших видів позакласної роботи або для більш поглибленого вивчення окремих тем курсу.

ПРОГРАМА


4 клас
Вступ (1 год)

Як ми будемо вивчати курс «Я і Україна» у 4-му класі.

Природа (20 год)


Всесвіт.

Сонячна система. Будова Сонячної системи. Зірки, планети та їх супутники. Сонце — джерело енергії на Землі.

Планета Земля. Форма Землі. Земне тяжіння. Добове обертання і річний рух Землі навколо Сонця.

Горизонт. Сторони горизонту. Орієнтування на місцевості.

План місцевості. Карта, масштаб, умовні позначки. Глобус — модель Землі.

Фізична карта півкуль. Материки та океани.

Україна на фізичній карті. Різноманітність природи України: форми земної поверхні, багатства земних надр, найбільші водойми; розташування природних зон; типові представники рослинного і тваринного світу.

Заповідники, національні парки України. Природоохоронна діяльність в Україні.


Багатство і різноманітність рослинного і тваринного світу Землі.

Збереження природи Землі — завдання людства.
Людина (20 год)

Як народжуються діти. Розвиток людського організму. Чому немовлята і малюки потребують особливої уваги і допомоги.

Людина — розумна істота.

Сходинки пізнання: сприймання, пам’ять, мислення, уява.

Як тренувати пам’ять.

Творчі здібності людини і можливість їх розвитку.

Роль мистецтва в житті людини.

Внутрішній світ людини.

Емоційний стан людини (радість, страх, гнів, захоплення тощо). Чому злостивість, дратівливість, вередливість шкодять самій людині.

Почуття людини. Культура людських почуттів.

Людина серед людей. Культура людських відносин.

Зовнішня краса та краса почуттів і вчинків.

Суспільство і культура (20 год)


Земля — планета людей. Людські раси, їх основні місця проживання. Населення Земної кулі.

Окремі факти історії розвитку людства. Головні винаходи людства.

Українці серед інших народів світу. Національні риси українців.

Розташування України на карті. Держави — сусіди України.

Державний устрій України. Конституція України — основний закон нашої держави.

Україна — європейська країна. Її економічні, політичні, культурні зв’язки з іншими країнами.

Видатні українці минулого і сучасності.

Взаємовідносини повинні існувати між різними народами і країнами світу. Взаємозбагачення культур.

Єдність людства — запорука його виживання і розв’язання глобальних проблем.


Основні навчальні досягнення на кінець року


Учні повинні знати:

частини світу, місцезнаходження материків і океанів; сторони горизонту; основні групи живих організмів; основні правила спілкування між людьми;

залежність життя людей від стану навколишнього середовища;

мати загальні уявлення про Сонячну систему, добове обертання і річний рух Землі навколо Сонця, земне тяжіння; форму Землі, головні особливості розвитку живих організмів та їх залежність від природних умов існування, взаємозв’язки у природі; психічні процеси і властивості людини; особливості свого віку; місце України в Європі й українців серед інших народів світу; територію і кордони України, етнічний склад населення, особливості культури та національні риси українців;
Учні повинні вміти:

показувати на глобусі й карті материки і океани; орієнтуватися на місцевості, користуватися планом, масштабом, картою, компасом читати умовні позначення на плані та карті; розпізнавати свій та інших людей емоційний стан; оцінювати свої почуття та переживання;

набути такі якості, як повага до представників різних народів, рас і культур; прагнення до самовдосконалення; вміння керувати своїми емоціями.
Програма підготовлена авторським колективом у складі: Арцишевський Р., науковий керівник, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України;

Балашова С., кандидат педагогічних наук, старший викладач Київського міського педагогічного коледжу;

Дурманенко Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології, докторант Волинського державного університету ім. Л. Українки.

Киричук І., аспірантка ВДУ, співробітник лабораторії світоглядної освіти молоді.

Схожі:

Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та...
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6 клас
Інтегрований урок у 4-му класі Зінтегровано предмети: «Я і Україна» та
Закріпити і поглибити знання учнів про Україну як державу, як країну, як народ з глибоким історичним минулим, своїми традиціями та...
Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Проект курс «Я і Україна»
Учні будуть знайомитися зі сторінками життя відомої поетеси Л. Українки, її дитячими роками
Стасюк Наталія Миколаївна Ціль
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (кафедра «Маркетинг», 4 курс, заочно)
Как, должно быть, было тяжело
Зразок тексту: див. Підручник „ Практичний курс англійського язика”, 3 курс, М
1-4 КЛАСИ
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії
«Мати наша сивая горлиця…»
Тип уроку: усний журнал, урок інтегрований, проводять учителі літератури і музики
Інтегрований урок з української літератури та географії в 6-му класі
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті у процесі вивчення теми «Гідросфера»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка