Журавель Тетяна Іванівна


Скачати 120.81 Kb.
НазваЖуравель Тетяна Іванівна
Дата05.11.2013
Розмір120.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Проект

«Формування гендерної толерантності у дітей шкільного віку

через впровадження концепції «Школа – родина»

Журавель Тетяна Іванівна

Практичний психолог Донецької загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів № 80, 83036, м.Донецьк, вул.Дм.Донського, б.59, телефон:

Анотація: Проект відкритого університету сімейного виховання (на основі професійної діяльності практичного психолога) з теми «Формування гендерної толерантності у дітей шкільного віку через впровадження концепції «Школа – родина» визрів в результаті реалізації Концепції розвитку школи, упровадження авторської моделі школи – сім'ї. Реформування школи торкнулося всіх систем, у тому числі і діяльності практичного психолога. Даний проект є відповіддю на наступні питання:

 1. Основні параметри гендерної толерантності дітей

 2. Підбір, модифікація і розробка діагностичного інструментарію для визначення основних параметрів гендерної толерантності дітей

 3. Рівень сформованості гендерної толерантності дітей на констатуючому етапі дослідницько-пошукової роботи.

 4. Експериментальна апробація проекту в процесі формування гендерної толерантності у дітей.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Виховання в сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Стаття 59 Закону України “Про освіту” покладає на батьків відповідальність за створення умов для розвитку природних здібностей дітей. Сім’я повинна забезпечувати їм умови для інтелектуального та духовного розвитку. Головна задача сім’ї – підготовка дітей до життя, отримання ними знань, умінь і навичок, необхідних для нормального формування особистості в умовах сім’ї. Таким чином, сім’я відноситься до перших із найбільш важливих вихователів дитини.

Одним із гарантів суспільної стабільності в сучасному суспільстві є толерантність. Формування цією важливої якості відбувається ще в дитинстві в умовах сім’ї і в освітніх закладах, і продовжується протягом всього життя с розвитком освіченості і досвіду соціальної взаємодії людини.

Історія питання про вплив сім’ї на виховання дитини відходить своїм корінням в глибоку давнину. Сімейному вихованню приділяли увагу в своїх працях Вергілій, Конфуцій, Катерина Велика, Жан Жак Руссо, а також Макаренко та Сухомлинський. Жоден відомий мислитель, політик, державний діяч не минув цієї теми своєю увагою.

Сімейне виховання нерозривно пов’язане з життям суспільства, держави. Тому для нас є важливим упіймати ті моменти, ті особливості виховання які сприяють формуванню гендерної толерантності.

Велику роль в формуванні гендерної толерантності грає сім’я і школа.

Актуальність проблеми заключається в необхідності теоретичного обґрунтування і пошуку ефективних засобів формування гендерної толерантності дітей шкільного віку. Актуальність і недостатня розробка цієї проблеми визначили вибір теми “Формування гендерної толерантності у дітей шкільного віку через упровадження концепції “Школа-родина”.

Для обґрунтування актуальності проблеми ми провели анкетування вчителів школи, яке показало, що практики мають обмежене представлення і недостатній рівень професійної соціокультурної компетенції в питанні статевого виховання. Причинами цього є в сучасному стані проблеми статевого виховання, зумовлених рядом причин: протистоянням статевому вихованню в зв’язку з несформованістю категоріального апарату; інертністю педагогів до інноваційних програм і технологій, в зв’язку з чим передовий досвід недостатньо реалізується на практиці; відсутність ефективних засобів статевого виховання, предметно-возвивального середовища.

Шкільний вік є сензетивним періодом формування гендерної толерантності, разом з тим, теорія і практика шкільної освіти свідчить про недостатнє використання в даному напрямку різних засобів виховання.

Як всякий організований процес сімейне виховання передумовлює конкретну цілеспрямованість, в наявності конкретних задач. Оскільки в нашому суспільстві інтереси держави і батьків у відношенні виховання підростаючого покоління найчастіше співпадають, цілі і задачі суспільного і сімейного виховання в основному також є ідентичними.

Взаємодія сім’ї і школи, тісна співпраця батьків та вчителів грають важливу роль в процесі навчання, розвитку учнів, сприяють гендерному вихованню дітей. Динаміка статевого виховання заключається в тому, що розвиток людини відбувається протягом всього життя людини. Вплив різних факторів на цей процес (засобів масової інформації, поведінка дорослих та підлітків, целенаправленого виховання) сприяє адекватному засвоєнню статевих ролей, становленню статевого самоусвідомлення.

Концептуальні основи проекту прогнозований результат.

Мета: теоретичне обґрунтування і експериментальне вивчення взаємодії школи і сім’ї як засобів формування гендерної толерантності у дітей. Шкільно-сімейне виховання є ефективним засобом формування гендерної толерантності при дотриманні наступних умов:

 • концептуальної визначеноcті, відповідних сферам особистісного розвитку параметрів гендерної толерантності як інтегральної особистісної освіти;

 • розробленості та відповідності всіх структурних компонентів формування гендерної толерантності як єдиної цілісної педагогічної системи: (програмно-цільової, технологічної, моніторингової);

 • ціленаправленого підбору елементів сімейного виховання, які включають образні прояви гендерної толераності в різних ситуаціях взаємодії.

Задачі:

 1. Вивчити теоретичні і прикладні аспекти проблеми.

 2. Визначити основні параметри гендерної толерантності дітей.

 3. Здійснити підбір, модифікацію і розробку діагностичного інструментарію для визначення основних параметрів гендерної толерантності дітей.

 4. Визначити рівень сформованості гендерної толерантності дітей на констатуючому етапі дослідницько-пошукової роботи, здійснити аналіз, узагальнити отримані результати.

 5. Розробити і здійснити експериментальну апробацію проекту в процесі формування гендерної толерантності у дітей.

Показники сформованості гендерної толерантності.

Когнітивний компонент:

Має диференційне представлення про:

 • зовнішній вигляд, поведінку, функціональні особливості представників своєї та протилежної статі;

 • спосіб поведінки і особливостях взаємодії між представниками різної статі;

 • змісту ідентичності представників своєї та протилежної статі, власній статевій ідентичності;

 • способах реагування на неблагополуччя, приділення уваги, допомоги і прояву симпатії до однолітків своєї та протилежної статі;

 • перспективах свого розвитку як представника конкретної статі.

Критерії оцінки:

об’єм, глибина, відсутність стереотипів сприйняття, відсутність відбірковості в оцінюванні ситуації морального вибору.

Емоційний компонент:

 • проявляє емпатію, прагнення допомоги одноліткам своєї та протилежної статі;

 • проявляє інтерес до ситуації взаємодії людей різної статі;

 • проявляє інтерес і потребу до взаємодії із однолітками протилежної статі;

Критерії оцінки: стійкість, відсутність вибірковості; відповідальність проявлених емоцій стану людини; диференційність критерій вибору; відношення позитивного і негативного вибору.

Компонент поведінки:

 • володіє засобами надання допомоги, підтримки в реальній ситуації взаємодії з однолітками протилежної статі;

 • проявляє емоційні, мовні реакції в процесі взаємодії з однолітками протилежної статі;

 • реагує на емоційний стан однолітків своєї та протилежної статі.Критерії оцінки:

самостійність; ініціативність; адекватність ситуації; направленість поведінки; характер взаємодії.

Прогнозований результат:

В результаті реалізації проекту буде розроблена програма формування у дітей шкільного віку гендерної толерантності. Будуть вивчені теоретичні і прикладні аспекти проблеми, визначені основні параметри (компоненти, показники, критерії оцінки, рівні) гендерної толерантності дітей шкільного віку. Учасниками проекту буде здійснений підбір, модифікація і розробка діагностичного інструментарію для визначення основних параметрів гендерної толерантності. Підвищиться рівень професійної і соціокультурної компетентності педагогів, рівень усвідомленості батьків в питаннях статевого виховання, підвищиться рівень сформованості гендерної толерантності у дітей шкільного віку.

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Повна назва проекту

Відкритий університет сімейного виховання. “Формування гендерної толерантності дітей шкільного віку через впровадження Концепції “Школа-родина”

Проектна група

Журавель Т.І., практичний психолог, керівник проекту

Позднякова Л.Ю., бібліотекар, член проектної групи

Погребенко Л.М, соціальний педагог, член проектної групи

Лапко І.В., заступник директора з НВР, член проектної групи

Сім’ї:

 • Сухових (Аліна – учениця 8 кл., Світлана Володимирівна - мама, Роман Вікторович – батько, Валентина Григорівна – бабуся) - члени проектної групи

 • Хобт (Тетяна – учениця 7 кл., Анна – учениця 8 кл., Олена Володимирівна – мама, Дмитро Анатолійович – батько) - члени проектної групи

 • Андрєєвих (Анна – учениця 10 кл., Тетяна Валеріївна – мама) - члени проектної групи

Автор проекту

Журавель Тетяна Іванівна, практичний психолог

Підстави для розробки проекту

Авторська розробка в рамках реалізації Концепції розвитку Школи-родини

Основна мета і задачі проекту

Теоретичне обґрунтування і експериментальне вивчення взаємодії школи і сім’ї як засобів формування гендерної толерантності у дітей. Шкільно-сімейне виховання є ефективним засобом формування гендерної толерантності при дотриманні наступних умов:

 • концептуальної визначеноcті, відповідних сферам особистісного розвитку параметрів гендерної толерантності як інтегральної особистісної освіти;

 • розробленості та відповідності всіх структурних компонентів формування гендерної толерантності як єдиної цілісної педагогічної системи: (програмно-цільової, технологічної, моніторингової);

 • ціленаправленого підбору елементів сімейного виховання, які включають образні прояви гендерної толераності в різних ситуаціях взаємодії;

 • організація співпраці “учень – батьки – психолог”
Основні ресурси і джерела їх фінансування

Основою для реалізації Проекту є інформаційні, кадрові і матеріальні ресурси шкільної бібліотеки, кабінету психолога, домашніх бібліотек, добровільні внески всіх учасників проектної групи, фінансова підтримка батьків, інші фінансові джерела, які не заборонені законодавством

Очікувані результати

В результаті реалізації проекту буде розроблена програма формування у дітей шкільного віку гендерної толерантності. Будуть вивчені теоретичні і прикладні аспекти проблеми, визначені основні параметри (компоненти, показники, критерії оцінки, рівні) гендерної толерантності дітей шкільного віку. Учасниками проекту буде здійснений підбір, модифікація і розробка діагностичного інструментарію для визначення основних параметрів гендерної толерантності. Підвищиться рівень професійної і соціокультурної компетентності педагогів, рівень усвідомленості батьків в питаннях статевого виховання, підвищиться рівень сформованості гендерної толерантності у дітей шкільного віку. Створення системи традиційних сімейних свят, виховання компетентного сім’янина, творчо розвинутої, соціально орієнтованої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації.

Періоди і етапи проекту

2011-2016 роки

І етап – 2011-2012 рр.

ІІ етап – 2012-2014 рр.

ІІІ етап – 2014-2015 рр.

ІV етап – 2015-2016 рр.

Місія проекту

Організація простору взаємодії сім’ї та школи (практичного психолога) з підготовки компетентного сім’янина через гендерне виховання


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Назви етапів роботи

Заходи

Результат

1 етап. Підготовчий

Лекції:

1. Теоретичні і прикладні аспекти проблеми

Підвищення рівня теоретичної готовності педагогів до дослідницької роботи

2. Основні параметри (компоненти, показники, критерії оцінки, рівні проявлення) гендерної толерантності дітей шкільного віку

Підвищення рівня теоретичної готовності педагогів до дослідницької роботи

3. Засоби і методи діагностики гендерної толерантності

Підвищення рівня теоретичної готовності педагогів до дослідницької роботи

4. Педагогічна система становлення гендерної толерантності дітей шкільного віку

Підвищення рівня теоретичної готовності педагогів до дослідницької роботи

Семінар-практикум

Модель взаємодії з сім’єю з проблеми становлення статевої ідентифікації і гендерної толерантності учнів

Підвищення рівня психолого-практичної компетеності, актуалізація знань і умінь педагога

Традиції виховання хлопчиків і дівчат в українській культурі

Підвищення рівня психолого-практичної компетеності, актуалізація знань і умінь педагога

Проектна діяльність


Захист проектів з теми “Модель предметної розвиваючого середовища з становлення гендерної толерантності у дітей”

Підвищення рівня психолого-практичної компетеності, актуалізація знань і умінь педагога

ІІ етап. Діагностичний

Формування пакету діагностичних методик, тиражування матеріалів

Пакет діагностичних методик

Проведення початкової діагностики рівня сформованості гендерної толерантності дітей шкільного віку

Констатація рівня який формує гендерну толерантність дітейКруглий стіл


Обговорення результатів діагностики рівня гендерної толерантності дітей

Планування подальшої діяльності

ІІІ етап. Основний

Реалізація проекту “Формування гендерної толерантності дітей шкільного віку через впровадження Концепції “Школа-родина”

Засвоєння дітьми програми з формування гендерної толерантності

Курс за вибором «Основи психології сімейного життя»

Вміння правильно влаштовувати внутрисімейні стосунки, виховувати майбутніх дітей

Тимчасовий творчий колектив. Розробка конспектів занять і інших форм роботи з виховання громадянства у дітей.

Доповнення матеріалу з апробації матеріалу

Оформлення інформації для батьків з теми проекту “Організація інноваційної роботи по вихованню гендерної толерантності дітей шкільного віку”

Забезпеченість наступності в інноваційній роботі школи і сім’ї
Батьківські збори «Помилки сімейного виховання»

Бачити світ очима дітей, познайомити з помилками батьків

Робота «Клуба сімейного виховання»

Ефективні методи та прийоми з організації сімейного виховання

Підбір тем для сімейного обговорення та просвіти батьків з теми “Формування гендерної толерантності дітей шкільного віку»

Формування інтересу батьків до формування гендерної толерантності

Створення постійно діючої виставки з психології сімейного виховання

Постійно діюча виставка
Проведення внекласних заходів
Публікації матеріалів роботи з реалізації проекта

Статті у періодич. видан.(у т.ч. шкілн.газ. «12 балів»)

ІV етап. Підсумковий

Конференція

Підведення підсумків діяльності

Підведення підсумків діяльності проекту. Підтвердження його ефективності.

Підготовка до друку матеріалів проекту. Перспективні тематичні плани, конспекти різних форм роботи з дітьми, рекомендації для дорослих.

Випуск методичних розробок, досвіду роботи з проблеми.


Джерела інформації


 • Всеполтавський просвіт школи – родини. За ред.П.І.Матвієвська, Н.І.Білик. Полтава. «Дозвілля»-К.,2006р.

 • Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

 • Макаренко А.С. Виступ з теми «Сімейне виховання»

 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

 • Сім,я і діти. А.К.Бешенков та інш.-М.,1998р.

 • Трикутник партнерства: педагоги-батьки-діти. Автор – упор.Г.Л.Вороніна.-Х.:Веста:Видавництво «Ранок»,2008р.

Схожі:

Донецької загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів №80 Автор: Журавель...
З позиції сучасних вимог метою освіти є формування життєво компетентної особистості, самостійної в різних сферах життєдіяльності,...
Тема. Українська народна казка «Лисичка і Журавель»
Лисичка та Журавель”. Активізувати словниковий запас дітей. Удосконалювати і розвивати орфоепічні вміння; пам’ять, увагу, спостережливість,...
СПРАВА
Я, Івахіна Тетяна Іванівна, закінчила Олександрійське медичне училище у 1989 році. Після закінчення училища з серпня 1989 року працюю...
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Руднік Тетяна Іванівна – начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації
Автор: Шульга Тетяна Іванівна,вчитель трудового навчання СШ №313 м. Києва
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...
Касперович Тетяна Володимирівна
Касперович Тетяна Володимирівна,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель,учитель початкових класів Дебальцівської...
Кредитно модульний курс з освітнього менеджменту Навчальний посібник Переяслав Хмельницький 2008
Білобровко Т. І. Кредитно – модульний курс з освітнього менеджменту: навч посібник / Тетяна Іванівна Білобровко. Переяслав – Хмельницький,...
Завідувач сектору реєстрації нормативно – правових актів, правоосвітньої...
Ярема Тетяна Володимирівна, освіта вища юридична, у 2002 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, в управлінні...
У дружному колі. Дитячі народні ігри «Журавель», «Перстенець»
Методи, прийоми та форми роботи: групова форма роботи, «Асоціативний кущ», «Запитання – відповідь», «Реакція читача»
Українська народна казка «Лисичка та журавель»
Вдосконалювати навички правильного, виразного, свідомого, швидкого читання. Розвивати мовлення, увагу, пам'ять, уміння міркувати....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка