ПРАВОЗНАВСТВО


Скачати 447.33 Kb.
НазваПРАВОЗНАВСТВО
Сторінка3/3
Дата23.04.2013
Розмір447.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _1____

1. Дайте визначення поняттю „держава”.
2. Зазначте поняття держави, розтлумачте її ознаки та теорії походження.
3. Сутність патріархальної теорії походження держави полягає в тому, що держава:

1) походить від Бога;

2) виникає у процесі історичного розвитку родини;

3) елементи насильства супроводжують виникнення держави.
4. Визначте, які структурні елементи правової норми наведені у статті закону (гіпотеза, диспозиція, санкція): „Давання хабара карається штрафом від двохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п‘яти років (ст. 369 Кримінального кодексу України)”ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК


 1. Поняття, ознаки, теорії походження держави.

 2. Поняття, ознаки та теорії походження права.

 3. Визначення, перелік та зміст функції держави.

 4. Визначення механізму держави та характеристика його складових органів.

 5. Поняття форми держави, характеристика її елементів.

 6. Поняття, види джерел права.

 7. Поняття та види нормативно-правових актів.

 8. Сутність поняття „норма права” та її склад.

 9. Сутність поняття „системи права” та її основні галузі.

 10. Визначення поняття „правопорушення” та характеристика їх видів.

 11. Поняття, види юридичної відповідальності.

 12. Характеристика конституційного права України.

 13. Поняття та складові конституційно-правового статусу особи.

 14. Поняття, види та зміст основних форм здійснення народовладдя в Україні.

 15. Характеристика органів законодавчої влади в Україні.

 16. Характеристика судової влади.

 17. Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим.

 18. Характеристика кримінального права України.

 19. Поняття, ознаки, види злочинів за кримінальним правом України.

 20. Поняття та види покарань за кримінальним правом України.

 21. Характеристика сімейного права України.

 22. Визначення сім’ї та порядок її утворення, особисті та майнові права та обов’язки подружжя.

 23. Права та обов’язки батьків щодо дітей.

 24. Засоби влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

 25. Поняття, предмет та джерела цивільного права України.

 26. Поняття та суб’єкти цивільно-правових відносин.

 27. Захист цивільних права. Позовна давність. Поняття та право власності. Форми власності в Україні.

 28. Право інтелектуальної власності.

 29. Правочини та їх сутність.

 30. Зобов’язальне право та види зобов’язань.

 31. Цивільно-правова відповідальність.

 32. Основи спадкового права.

 33. Загальна характеристика трудового права України.

 34. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення.

 35. Розв‘язання трудових спорів.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН


 1. Поняття та ознаки держави.

 2. Види та тлумачення теорій визначення держави.

 3. Поняття права та основні положення теорій щодо його виникнення.

 4. Визначення, перелік та зміст функції держави.

 5. Визначення механізму держави та характеристика його складових органів.

 6. Поняття форми держави та перелік її елементів.

 7. Сутність поняття „форми держави” та характеристика його основних форм.

 8. Ознаки та види монархії.

 9. Ознаки та види республік.

 10. Сутність поняття „форми державного устрою” та характеристика його основних форм.

 11. Основні ознаки та приклади унітарних держав.

 12. Основні ознаки та приклади федеративних держав.

 13. Основні ознаки та приклади конфедерацій.

 14. Сутність поняття „політичний режим” та характеристика його видів.

 15. Основні відмінності між демократичним та антидемократичним політичними режимами.

 16. Поняття та види джерел права.

 17. Поняття та види нормативно-правових актів.

 18. Сутність поняття „норми права” та її склад.

 19. Сутність поняття „системи права” та її основні галузі.

 20. Визначення поняття „правопорушення” та характеристика їх видів.

 21. Поняття та умова настання юридичної відповідальності.

 22. Визначення конституційного права України, та сутність його предмету.

 23. Перелік та сутність джерел конституційного права України.

 24. Основи конституційного ладу України.

 25. Поняття та складові конституційно-правового статусу особи.

 26. Визначення громадянства України, підстави його набуття.

 27. Визначення громадянства України, підстави його припинення.

 28. Сутність поняття „права і свободи людини”, основні групи прав та свобод, які забезпечені Конституцією України.

 29. Характеристика основних форм здійснення народовладдя в Україні.

 30. Поняття та види виборів.

 31. Види виборчої системи та їх сутність.

 32. Визначення та види референдумів.

 33. Система органів державної влади в Україні.

 34. Характеристика органів законодавчої влади в Україні.

 35. Характеристика Верховної Ради України: склад, термін дії, порядок виборів, структура.

 36. Вимоги, які висуваються до народних депутатів, та їх повноваження.

 37. Характеристика найвищої посадової особи держави – Президента України.

 38. Характеристика найвищого органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України.

 39. Структура Кабінету Міністрів України.

 40. Характеристика судової влади: поняття, система, вимоги до суддів.

 41. Характеристика місцевих загальних судів.

 42. Характеристика та повноваження спеціалізованих судів.

 43. Характеристика та повноваження Верховного Суду України.

 44. Характеристика Конституційного Суду України.

 45. Вимоги, які висуваються до суддів та їх соціальний статус.

 46. Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим.

 47. Поняття та система кримінального права України.

 48. Поняття та ознаки злочинів за кримінальним правом України.

 49. Класифікація злочинів.

 50. Склад злочину за кримінальним правом: поняття та елементи.

 51. Поняття та класифікація покарань за кримінальним правом України.

 52. Види основних покарань за кримінальним правом України.

 53. Види додаткових покарань за кримінальним правом України.

 54. Поняття, предмет та джерела цивільного права України.

 55. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.

 56. Поняття та ознаки юридичної особи.

 57. Поняття та ознаки особистих немайнових прав громадян за цивільним правом України.

 58. Поняття представництва та довіреності за цивільним правом України.

 59. Поняття та суб’єкти цивільно-правових відносин.

 60. Поняття та право власності. Форми власності в Україні.

 61. Сутність права інтелектуальної власності за цивільним правом України.

 62. Правочини та їх ознаки.

 63. Основи спадкового права за цивільним правом України.

 64. Поняття та джерела сімейного права України.

 65. Визначення сім’ї та порядок її утворення.

 66. Поняття шлюбу та порядок його укладання або припинення.

 67. Особисті та майнові права та обов’язки подружжя.

 68. Поняття та сутність шлюбного договору за сімейним правом України.

 69. Права та обов’язки батьків щодо дітей.

 70. Засоби влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування: патронат, опіка, піклування, усиновлення (удочеріння).

 71. Загальна характеристика трудового права України.

 72. Поняття та порядок укладання колективного договору.

 73. Поняття та порядок укладання трудового договору.

 74. Правове регулювання робочого часу за трудовим правом України.

 75. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству.

 76. Порядок розв‘язання трудових спорів за трудовим правом України.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

 2. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. проф. Цвіка М.В., доц. Ткаченка В.Д., проф. Петришина О.В. – Х.: Право, 2002.

 3. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.

 4. Закон України «Про оплату праці» від 25 березня 1995 року.

 5. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року.

 6. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року.

 7.  Кодекс законів про працю України. – К.: Атіка, 2000. – 96 с.

 8.  Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 9. Котюк В.О. Основи держави і права. – К.: Вентурі, 1997.

 10. Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

 11.  Кримінальний кодекс України. – Х.: ТОВ “Одісей”, 2008. – 224 с.

 12. Молдован В.В. Основи держави і права. Опорні конспекти. – К.: Юмана, 1997.

 13. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю: У 2 т. Сімферополь: Тавріда, 1998 – Т.2. – 608 с.

 14. Правознавство: Підручник/В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, С.І.Шимон та ін.; За заг. Ред.. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.

 15. Рабинович П.М. Основи загальної теорії держави і права. – К.: Атіка, 201.

 16.  Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 21–22. – С. 135.

 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консул, 2002.

 18. Теорія держави і права / За заг. ред.. С.Л.Лисенкова, В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 19. Цивільний кодекс України (чинне законодавство станом на 2 лютого 2004 р.). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 336 с.

 20. Юридичні терміни. Тлумачний словник / За ред. В.Г.Гончаренка. – К.: Либідь, 2003.1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
РОБОЧА ПРОГРАМА практичної підготовки студентів СТАЖУВАННЯ напряму...
Робоча програма стажування за фахом для студентів спеціальності 060101 „Правознавство” / Укладачі: Б.Є. Саєнко, В. С. Макаренко Донецьк:...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
Теми рефератів з дисципліни «Правознавство»

Конкурсу “Учитель року 2010” в номінації «Правознавство»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Правознавство....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Правознавство. Практичний курс" (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І.)
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС IІІ Спеціальність «Правознавство» РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка