Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Скачати 106.49 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Дата20.04.2013
Розмір106.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

_______________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки ____СПЕЦІАЛІСТ_______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 030510 «Товарознавство і торговельне підприємство»


спеціальності 7.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність”

(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП СГЕ 1)

Львів – 2012

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Ротова Т.А., канд.екон.наук, доц., КНТЕУ

Остапович Г.М., канд. юрид.наук, ст.викл., КНТЕУ

Сімячко О.І., канд.техн.наук,ст.викл., КНТЕУ

Тарасенко І.І., канд. техн. наук, доц., КНТЕУ

Уманців Г.В., канд. екон. наук, ст. викл., КНТЕУ

Стороженко О.М., ст. викл., КНТЕУ


Обговорено та затверджено на засіданні Президії НМК зі сфери обслуговування 12 листопада 2010 р., протокол № 35.

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 7.14010301 “Туризмознавство (за видами)”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” є авторське право і суміжні права, право промислової власності (ліцензійне право), особливості охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності у туристичній діяльності, готельно-ресторанній та курортній справі.
Міждисциплінарні зв’язки: 6; П.П.: 1.5; 1.6; 1.7; 1.10; 1.11; 1.12; ФПНЗЕ(2), ФПНЗЕ(3), ФПНЗЕ(5), ФПНЗЕ(8).

Програма навчальної дисципліни складається з такого змістовного модуля:

 1. Врегулювання прав інтелектуальної власності у сфері торгівлі та комерційної діяльності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ” є формування комплексу теоретичних знань з питань інтелектуальної власності як визначальної економіко-правничої категорії інформаційного суспільства.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ” є

- дослідження сутності та специфіки інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності;

- аналіз систем охорони та захисту інтелектуальної власності;

- виявлення напрямів розвитку інтелектуальної власності у процесі формування національної інноваційної системи;

- забезпечення інтелектуального та соціального розвитку особистості шляхом вивчення правових та економічних засад інтелектуальної власності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності;

 • загальне законодавство України з питань інтелектуальної власності;

 • об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності;

 • випадки порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності;


вміти визначати:

 • складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;

 • алгоритм правової охорони об’єктів патентного та авторського права, промислової власності;

 • процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

 • вартість об’єктів інтелектуальної власності.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /1,5 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Врегулювання прав інтелектуальної власності у сфері торгівлі та послуг.

РОЗДІЛ І. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 1.1. Поняття інтелектуальної власності.

Результат інтелектуальної праці як об’єкт власності. Відмінність між матеріальними і нематеріальними об’єктами власності.

Поняття права інтелектуальної власності.

Сутність та структура інтелектуальної власності.

Майнове, авторське право інтелектуальної власності.

Визначення та поняття об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до Стокгольмської (1967 р.) та Паризької (1883 р.) Конвенції. Поняття об’єктів авторського права та суміжних прав.

Еволюція інтелектуальної власності у світі.

Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Стан охорони об’єктів інтелектуальної власності за радянських часів і у пострадянський період.

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному та соціальному розвитку суспільства. Промислова власність і розвиток. Роль патентів на винаходи та товарних знаків у розвитку промисловості й торгівлі. Патентна інформація та її значення.

Тема 1.2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

Об’єкти та суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти охорони авторського права. Об’єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським правом. Об’єкти охорони суміжних прав.

Суб’єкти авторського права та суміжних прав.

Поняття та ознаки винаходу. Об’єкти винаходу. Об’єкти, що не визнаються винаходом. Поняття та ознаки корисної моделі. Поняття та ознаки промислового зразка.

Поняття та види знаків для товарів і послуг. Поняття та види зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові найменування.

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Захист від недобросовісної конкуренції. Суб’єкти права промислової власності.
Тема 1.3. Система охорони інтелектуальної власності в Україні.

Державний департамент інтелектуальної власності, його завдання та функції.

Поняття інститутів права інтелектуальної власності.

Джерела права промислової власності. Джерела авторського права та суміжних прав.

Співробітництво України у сфері інтелектуальної власності з міжнародними організаціями з питань інтелектуальної власності, зокрема Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).
РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 2.1. Правова охорона об’єктів патентного права

Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Правова основа та процедура охорони. Терміни дії охоронних документів.

Умови надання охорони на: корисну модель, промисловий зразок (новизна, промислова придатність).

Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним.
Тема 2.2. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обіг, товарів і послуг

Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони. Вид охоронного документа. Термін дії охоронних документів. Порядок одержання свідоцтва, припинення його та визнання недійсним.

Правова охорона зазначення походження товарів. Правова охорона фірмових найменувань.

Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію. Механізм охорони прав. Охоронний документ. Право на винагороду. Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау). Особливість ноу-хау як об’єкта інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау. Захист від недобросовісної конкуренції.
Тема 2.3. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав

Правова охорона об’єктів авторського права, мета та її форми. Способи виникнення авторського права. Державна реєстрація об’єктів авторського права. Форма охоронного документа. Термін охорони прав авторів.

Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення. Критерії для надання охорони суміжних прав. Знак охорони суміжних прав. Взаємозв’язок між охороною суміжних і авторських прав. Термін охорони суміжних прав.

Тема 2.4. Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності.

Міжнародна охорона промислової власності. Паризька конвенція (1883 р.) «Про охорону промислової власності» та Міжнародний Союз з охорони промислової власності. Інші міжнародні угоди та договори з питань охорони промислової власності.

Порядок патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Принципи визначення доцільності та процедур правової охорони в іноземних державах.

Правова охорона відповідно до: національних законодавств, договору про патентну кооперацію, регіональних угод. Міжнародна охорона об’єктів авторського права і суміжних прав. Принципи національного режиму. Пріоритет міжнародного права перед національним.
Тема 2.5. Захист прав інтелектуальної власності.

Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення.

Основні моменти порушення прав інтелектуальної власності. Дії, що визнаються порушеннями: прав власників чинних охоронних документів та заявників; авторських прав і суміжних прав. Принципи послідовності при виборі засобів захисту: попередження конкурента, звернення до третейського суду, захист прав у судовому порядку*. Категорія спорів.

Адміністративний порядок захисту прав. Правова основа для оспорювання прав інтелектуальної власності. Об’єкти інтелектуальної власності відносно яких здійснюється адміністративний порядок захисту прав та органи, в яких здійснюється цей захист, засоби захисту*.

Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Цивільно-правові засоби та порядок захисту прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав.

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. Напрями гармонізації законодавства України з питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності до міжнародних норм та правил*.
Розділ 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ТА ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 3.1. Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Зміст виключного права власник охоронного документа на об’єкт промислової власності. Права та обов’язки, що випливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Права та обов’язки, що випливають із реєстрації знака для товарів і послуг, кваліфікованого зазначення походження товару та/або прав на його використання. Обмеження прав власника охоронного документа на об’єкт права інтелектуальної власності*.

Права, що охороняються авторським правом. Обмеження авторського права. Вільне використання творів. Суміжні права, що охороняються авторським правом. Права та обов’язки учасників правовідносин, пов’язаних із суміжними правами*. Обмеження суміжних прав.
Тема 3.2. Правова форма реалізації права на об’єкти інтелектуальної власності.

Ліцензія як правова форма реалізації виключного права на об’єкт інтелектуальної власності. Види ліцензій. Невиключна (проста), виключна, повна, чиста, супутня, повернена, перехресна, відкрита, примусова, субліцензія.

Ціна ліцензії. Фактори, що визначають ціну ліцензії. Види ліцензійних платежів.

Ліцензійні договори, їх класифікація та строк дії. Особливості ліцензійних договорів, сукупність договорів купівлі-продажу та оренди. Класифікація ліцензійних договорів. Ознаки, за якими виконується класифікація. Укладання ліцензійних договорів*.

Перехід (відступлення) авторського права.

Тема 3.3. Інтелектуальна власність як товар.

Об’єкти інтелектуальної власності як товару. Життєвий цикл об’єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив*. Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини стосовно нематеріальних активів.

Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Обставини, за яких необхідна оцінка вартості права на об’єкти інтелектуальної власності*.

Методичні підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності (затратний, дохідний, ринковий). Види платежів за використання прав та механізм їх розрахунку.


* - питання для самостійного вивчення

3. Рекомендована література


 1. Інтелектуальна власність. Закони України / За заг. ред. В.О.Жарова, А.М.Горнісевича, М.О.Василенко. – К.: Державне підприємство «Український інститут помислової власності», 2007.

 2. Інтелектуальна власність. Міжнародні договори України /За заг. ред. В.О.Жарова, А.М.Горнісевича, М.О.Василенко. – К.: Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2007.

 3. Базилевич В.Д.Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006.

 4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч.посіб. – 2-ге вид. – К.: Центр навч.-ри, 2006.

 5. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: Політехніка: Ліра. – К., 2005.

 6. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання / За ред. Каміл Ідріс. – К.: Прок-бізнес, 2006.

 7. Вачевсьий В.М. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2004.

 8. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В.С.Москаленко. – К.: Праксіс, 2007.

 9. Довгий С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О., Кремень В.Г. Охорона інтелектуальної власності в Україні. – К.: Форум, 2002.

 10. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник для студентів вузів. – К.: Клндор, 2005.

 11. Право інтелектуальної власності : Академічний курс: Підручник / За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид.- К.: Ін Юре, 2004.

 12. Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. М.В.Паладія, Н.М.Мироненко, В.О.Жарова. – К.: Паламентське вид-во, 2006.

 13. Цибульов П М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / П.М.Цибульов. – К. : Ін-т інтел. власності і права, 2005. – 108 с.

 14. Шишка Р.Б., Кройтор В.А., Селіванов М.В., Красицька Л.В. Права інтелектуальної власності /За заг. ред. Р.Б.Шишки. – Х: Еспада, 2002.

 15. Журнал «Інтелектуальна власність».

 16. www.patent.km.ua

 17. www.sdip.qov.ua 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання


диференційований залік

 1. Засоби діагностики успішності навчання

поточний контроль у формі усного та письмового опитування, індивідуальне творче завдання, підсумковий модульний контроль

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка