КРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи


НазваКРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи
Сторінка1/6
Дата05.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6

М
ІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Кафедра кримінально – правових дисциплін


КРИМІНАЛЬНе ПРАВоПлани семінарських занять

та самостійної роботи


для студентів 3 курсу факультету заочного навчання ННІ права та безпеки на базі повної загальної

середньої освіти

Дніпропетровськ – 2013
Плани семінарських занять

та самостійної роботи


для студентів 3 курсу факультету заочного навчання ННІ права та безпеки на базі повної загальної

середньої освіти


Дисципліна
Напрям підготовки
Спеціальність

Форма навчання

________Кримінальне право______

(повне найменування дисципліни)

_____________Право _____________

(шифр і найменування)
_____7.060101 Правознавство______

(шифр й найменування)
___________заочна ___________

(стаціонарна, заочна)Плани семінарських занять та самостійної роботи для студентів 3 курсу факультету заочного навчання ННІ права та безпеки (на базі повної загальної середньої освіти) / Укладачі: к.ю.н. Дячкін О.П., к.ю.н. Соболь О.І.- Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 39 с.Рецензенти:
Титаренко О.О. – кандидат юридичних наук, начальник відділу організації наукової та редакційно-видавничої діяльності ДДУВС, доцент.

Гриза О.В., заступник начальника ГУ УМВС України в Дніпропетровській області, полковник міліції.

Плани обговорені та схвалені на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін «___» _____________ 2013 року. Протокол № __.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Кримінальне право України - одна з провідних дисциплін, які викладаються в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Досконале знання кримінального законодавства є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців, що покладає на студентів обов’язок з перших занять зосередити зусилля на засвоєнні відповідних понять, категорій, кримінально-правових норм та інститутів цієї дисципліни.

Зрозуміти і засвоїти питання, що стосуються загальних положень, структури та змісту Загальної та Особливої частини кримінального права України покликані всі форми навчального процесу та самостійна робота з законодавчими актами, навчальною літературою, публікаціями вчених і практичних працівників правоохоронних органів, вивчення слідчої та судової практики, ознайомлення з розробками науковців української держави та інших країн. Вивчення кримінального права України передбачає засвоєння теоретичних концепцій, проблемних питань та дискусійних положень теорії і практики кримінального права.

При вивченні будь-якої теми, перш за все, необхідно звернутися до чинного кримінального законодавства України (в останній редакції), а також інших нормативно-правових актів, що мають кримінально-правове значення.

При цьому особливу увагу слід приділяти вивченню керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства в судовій практиці.

Наступним етапом роботи над темою є вивчення відповідних положень конспектів лекцій, підручників, коментарів, навчальних посібників та інших джерел, що створює певну теоретичну базу для засвоєння більш складного матеріалу і дає можливість для розв’язання проблемних питань кримінального права.

Якщо при вивченні теми виникають певні труднощі, студент може звернутись за консультацією до викладача, який веде заняття, що бажано зробити заздалегідь до семінарського чи практичного заняття.

Семінарські заняття проводяться з метою поглибленого вивчення курсу “Кримінального права”. Цей вид занять є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів, але й для культивування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Семінар - це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення зі студентами питань програмного матеріалу.

Основні завдання семінарів з кримінального права полягають у засвоєнні загально-теоретичних положень кримінально-правових інститутів та нормативного матеріалу, набуття навичок опановувати їх з позицій застосування норм кримінального права. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог діяльності органів внутрішніх справ.

Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, інтересу до наукових досліджень, формуванню навичок та вмінь публічного виступу і участі в дискусії, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, що є дуже важливим в діяльності юриста в тому числі співробітника органів внутрішніх справ.

Готуючись до семінару необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх.

При відповіді на семінарському занятті слід так будувати свій виступ, щоб в ньому, по можливості, містилось:

 • чітке формулювання теоретичного положення (наприклад, поняття злочину, кримінальної відповідальності, кваліфікації злочинів і т.д.);

 • обґрунтування цього положення і розкриття його найбільш характерних ознак і властивостей;

 • аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами злочинного посягання, положеннями законодавства і практики його застосування;

 • значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності правоохоронних органів.

Обговорення питань теми на семінарі може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування рефератів, доповідей, проведення письмових контрольних робіт, “бліц” опитування і т.п.

Вивчення курсу закінчується складанням іспиту.

По завершенню курсу студент повинен знати:

 • підстави кримінальної відповідальності;

 • види окремих злочинів та їх склади;

 • особливості кваліфікації окремих видів злочинів;

 • умови та порядок застосування кримінальних покарань;

 • керівні постанови Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства, стан правозастосовчої практики;

Уміти (виробити практичні навички):

 • тлумачити чинне кримінальне законодавство;

 • кваліфікувати злочини у точній відповідності до кримінального закону;

 • узагальнювати юридичну практику та оцінювати її з точки зору відповідного кримінального закону.

Практичне заняття має своєю метою допомогти студентам глибше з’ясувати теоретичні положення, закріпити отриманні знання, виробити необхідні вміння та практичні навички застосування теоретичних знань у майбутній практичній діяльності. Вони покликані навчити студентів правильно застосовувати кримінальний закон, вірно кваліфікувати злочини за відповідними кримінально–правовими нормами (частина і стаття Особливої частини КК).

Рішення задач, які визначені до конкретної теми у Збірнику задач з курсу “Кримінальне право України” полягає у кваліфікації діянь кожної із осіб, які вказані в умовах задачі, і обґрунтуванні вказаної кваліфікації. Кваліфікація повинна містити посилання на певну частину (пункт) та статтю Особливої частини КК, а в необхідних випадках і посилання на статті Загальної частини КК України. Кваліфікацію належить обґрунтувати в процесі юридичного аналізу елементів складу злочину (об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони):

СКЛАД ЗЛОЧИНУ – юридична конструкція злочину, підстава кримінальної відповідальності (ст.2 КК)

ОБ'ЄКТ

ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА

СУБ'ЄКТ

СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА

Предмет

Діяння (дія, бездіяльність)

Фізична особа

Вина (умисна, необережна, змішана)

Потерпілий

Причинний зв'язок

Осудність

Мотив

Загальний

Наслідки

Вік (14, 16, 18, 25)

Мета

Родовий

Спосіб

Загальний

Емоції

Видовий

Час

Спеціальний
Безпосередній

Місце

Обмежена осудність
Безпосередній основний

ОбстановкаБезпосередній додатковий

Засоби, знаряддя  1   2   3   4   5   6

Схожі:

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу і менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Семінарські заняття допомагають слухачам глибше оволодіти курсом господарське право у відведений програмою час. Плани семінарських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка