МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Скачати 299.51 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Дата24.11.2013
Розмір299.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наказ відділу освіти Немирівської

Методичної ради райдержадміністрації

КЗ «Немирівського РМК» 04 листопада 2013р. № 393

10 вересня 2013 р.№ 02
Навчальна програма

з позашкільної освіти
Правознавець ”

початковий рівень навчання

Укладач:

Керівник гуртка

Гук В. Л.


2013-2014 н.р

Пояснювальна записка.

Початковий рівень навчання

Наш час - це епоха фундаментальних змін у розвитку українською суспільства, інтенсифі­кації процесів демократизації, утвердження толерантного ставлення і спілкування між людь­ми. Ці зміни не залишили осторонь і систему освіти та виховання, визначивши одним із про­відних напрямів подальше впровадження в освітній галузі принципів демократії, гуманності, толерантності, духовності. Молодому поколінню українців необхідно знати свої права, вміти їх відстоювати, спираючись на норми права і положення закону, шукати істину за допомогою цих знань і життєвого досвіду в складному світі суспільних перебудов, політичної боротьби, природних катаклізмів і збройних конфліктів.

Мета і основний зміст роботи гуртка “Правознавець” полягає :

 • у формуванні соціально-компетентного, законослухняного, відповідального громадянина України;

 • мотивації учнів до вибору юридичної професії шляхом ознайом­лення з професією юриста; забезпечення реалізації індивідуально-освітньої траєкторії школя­ра з метою подальшої успішної професійної самореалізації;

 • у поглибленні знань про Україну як незалежну, суверенну, демократичну, соціаль­ну, правову державу; виховувати в учнів глибоку повагу до людини, її гідності, рівноправ'я, ро­зуміння взаємозв'язку між правами, свободами й обов'язками людини і громадянина, зв'язаності правом особи і держави, особливостей та наслідків відносин особи і суспільства;

 • мотивувати дотримання учнями норм моралі і права;

 • сформувати вміння використовувати правові знання для реалізації та захисту своїх прав;

 • розвинути базові навички, включаючи уміння розмірковувати, спілкуватись, спостерігати, співпрацювати, розв'язувати проблеми.

Завдання гуртка:

-сприяння самовизначенню особистості школяра у виборі юридичної професії;

- ознайомлення учнів з основними формами, методами, способами діяльності, специфіч­ними особливостями юридичної професії;

 • засвоїти знання по предмет конституційного права, його місце в право­вій системі України.

 • ознайомити з основами діяльності трьох гілок державної влади в Україні, правоохорон­них органів, місцевого самоврядування.

 • усвідомити розуміння питань національно-державного устрою України.

 • озброїти гуртківців знаннями про правила, що іс­нують у суспільстві, та вміннями діяти у життєвих ситуаціях відповідно до вимог соціальних норм (зокрема, норм права) і положень законів.

 • надати учням необхідні знання з основних питань Міжнародного гуманітарного права, пояснити зміст основних понять, категорій МГП;

 • допомогти школярам зрозуміти взаємозв'язок та різницю застосування права прав люди­ни та Міжнародного гуманітарного права.

Необхідною умовою реалізації мети та завдань програми є застосування адекватної мето­дики, яка передбачає використання активних та інтерактивних форм і методів навчання під час проведення занять, форми яких визначено структурою та змістом програми: лекція з елемен­тами бесіди, соціологічне дослідження, зустрічі, екскурсії, імітаційне моделювання, заняття - рольова гра, проектна робота.

Програма передбачає ознайомлення учнів з поняттями «громадянське суспільство»,, «права людини і громадянина в Україні», «соціальні норми», «правові норми», : «Соціогенеза особистості», «Права, свободи і відпові­дальність», «Соціум - суспільство людей», «Держава» і «Демократія» тощо.

Програма передбачає застосування як традиційних дидактичних методів так і інтерактивних методів навчання.

Обов'язковим є також планування практичних заходів, що спиратимуться на місцеву громаду та існуючі в ній інституції, а також конкретних осіб, з якими керівник гуртка та вихованці можуть контактувати.

Запорукою успіху роботи гуртка є доброзичливі відносини, творча атмосфера в дитячому колективі, заохочення ініціативності та самостійності школярів у процесі занять.

Програма гуртка розрахована на 1 рік навчання для та підлітків 10-11 класів , які виявили бажання опановувати правові знання.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год на рік.

Пропонована програма гуртка “Правознавець” складена відповідно до навчальних програм допрофільного курсу “Світ юридичної професії” 17 год. (Лист МОНУ від 06.08.10 № 1/ 11 – 7504), “Конституційне право України.” 35 год. (Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 – 1652),“Основи демократії.” 34 год. (Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 – 1652),“Живи за правилами.” 35 год. (Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 – 1652), “Досліджуючи гуманітарне право“ 17 год. (Лист МОНУ від 12.03.10 № 1/ 11 – 1652).

Програма дає широкі можливості для діяльності керівника гуртка, який може відповідно до кілько­сті навчальних годин творчо підходити до викладання матеріалу.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень навчання


№ з/пТема

Кількість

годин

усього

теоретичних

практичних


1.

Вступ


2


2

2.


Світ юридичної професії


17


10


7


3.


Конституційне право України


35


20


15


4.


Основи демократії342014


5.


Живи за правилами


35


18


17


6.


Досліджуючи гуманітарне право


17


10


7

7.

Захист наукових проектів

2
2

8.

Підсумкове заняття

2

2
Разом144


82


62ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ. (2 год.)

Організаційні питання. Ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи, завданням гуртка. Правила поведінки вихованців під час занять і перерви.
2. Світ юридичної професії. (17 год.)
Знайомство з професією юриста.

Що означає бути юристом: огляд юридичних спеціальностей.

Прокурор і адвокат на варті закону.

Прокуратура України. Функції прокуратури України, правовий статус працівника прокуратури за Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру «. Місце адвокатури України у системі правоохоронних органів України. Форми адвокатської діяльності, види правової допомоги за Законом України «Про адвокатуру».

Міліція в Україні.

Суспільне призначення міліції, повноваження, правовий статус працівника міліції за Законом України « Про міліцію».

Досудове слідство.

Органи досудового слідства. Підслідність, слідчі дії, поря­док проведення досудового слідства (за Кримінально-процесуальним кодексом України).

Судова влада в Україні.

Роль і завдання судової влади, судова система України. Правовий статус суддів в Україні, народних засідателів, присяжних за Конституцією України та Законами України «Про судоустрій», «Про статус суддів України».

Нотаріат в Україні.

Порядок діяльності нотаріату в Україні, особливості правового статусу державних та приватних нотаріусів за Законом України «Про нотаріат».

Узагальнення вивченого. Захист проектів.

3. Конституційне право України. (35 год)
Конституційне право як наука, на­вчальна дисципліна і галузь права.

Загальні положення про предмет, методи і завдання конституційного права. Значення прийняття Конституції для утвердження української державності. Історія українського конституціоналізму.

Основні етапи конституційного про­цесу в незалежній Україні (1991-1996).

Декларація про державній суверенітет Укра­їни від 16.07.1990 р., її основні принципи. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 р., підтверджений Всеукраїн­ським референдумом 1.12.1991 р. Закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р., проект Конституції 1996 Основи сучасної теорії Конституції - Основного Закону держави.

Загальна характеристика Конститу­ції як джерела права. Класифікація Конституції за юридичними ознаками (писані та неписані; жорсткі та гнучкі; федеративні та унітарні; демократичні та недемократичні)Конституція України за юридичними ознаками. Особливості Кон­ституції як правового акту. Мета Консти­туції - забезпечення реалізації як публіч­них, так і приватних інтересів.

Заняття узагальнення

Загальна характеристика Конституції України та її юридичні властивості.

Структура Конституції України. При­значення і зміст преамбули Конституції України. Основні принципи, положення розділу Конституції України «Загальні засади».

Державний лад України.

Громадянство України. Закон Украї­ни «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. з наступними змінами і до­повненнями. Принципи, на яких грунту­ється законодавство України про грома­дянство. Порядок набуття і припинення громадянства України. Органи, які упов­новажені вирішувати питання громадян­ства.

Політика України у сфері викорис­тання мов. Державна мова - українська. Закон України «Про мови в Україні» від 28.10.1989 р. Європейські стандарти.

Національна політика України.

Декларація прав національностей від 1991 р. Закон України «Про націона­льні меншини в Україні» від 25.06.1992 р.

Правовий статус закордонних україн­ців. Поняття «закордонний українець», умови надання особі статусу закордон­ного українця. Закон України «Про пра­вовий статус закордонних українців» від 04.03.2004 р.

Заняття узагальнення

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Основи конституційного статусу громадян України: невідчужува­ність і непорушність прав і свобод людини, рівність прав громадян, гарантованість кон­ституційних прав і свобод, непримирен­ність до порушення прав і свобод.

Особисті (громадянські) права і сво­боди людини. Право на життя; право на повагу гідності; право на свободу та особи­сту недоторканість; право на свободу дум­ки, світогляду та віросповідання та інші.

Політичні права і свободи громадян України. Право на свободу об'єднання в політичні партії і громадянські організації. Закон України «Про політичні партії в Україні», «Про молодіжні та дитячі гро­мадські організації в Україні».

Економічні, соціальні та культурні права і свободи громадян України.

Право на власність. Право на підприєм­ницьку діяльність. Право на працю

Право на соціальний захист, доста­тній життєвий рівень. Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про не­державне пенсійне страхування».

Гарантії та механізми захисту прав.

Конституційні обов'язки громадян України. Дотримуватися Конституції та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Обов'язок сплачувати податки і збори у встановлені строки. Не завдавати шкоди природі та культурній спадщині та від­шкодовувати завдані збитки. Захист Віт­чизни, її незалежності і територіальної ці­лісності, шанування державних символів. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»

Заняття узагальнення

Безпосередня демократія в Україні.

Конституційні форми безпосередньої демократії. Право голосу на виборах і референдумах. Основи виборчого права. Порядок призначення або проголошення референдумів. Повноваження Верховної Ради України і Президента України щодо призначення референдумів.

Виборче законодавство України.

Конституція України про вибори.

Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депута­тів України», «Про вибори депутатів Вер­ховної Ради України Автономної Респуб­ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади. Правовий статус народних депутатів. Організація роботи і структура Верховної Ради Украї­ни. Повноваження Верховної Ради Украї­ни. Конституційні основи бюджетної си­стеми і грошово - кредитної політики. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Органи виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України -вищий орган в системі органів виконавчої влади. Склад, порядок призначення і повно­важення Кабінету Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади - обласні, районні, міст Києва і Севастополя державні адміністрації.

Місцеве самоврядування в Україні.

Поняття територіальної громади. Складові системи органів місцевого самоврядування. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування.

Прокуратура України. Повноваження прокуратури України за Конституцією України. Порядок призначення на посаду, звільнення або відставки Генерального прокурора України.

Судова влада в Україні. Органи, які здійснюють судочинство в Україні. Суди загальної юрисдикції.

Основні засади судочинства.

Конституційний суд України - єди­ний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад, порядок призначення та повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України.

Засади територіального устрою України. Системи адміністративно - територіально­го устрою. Спеціальний статус міст Києва та Севастополя. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Автономна Республіка Крим - невід'ємна складова частина України. Конституція Автономної Республіки Крим.

Порядок внесення змін до Конститу­ції України та набуття чинності нею.

Порядок внесення змін до Конституції України. Призначення прикінцевих і пере­хідних положень конституції України. Пропозиції щодо внесення змін до Консти­туції України на сучасному етапі.

Заняття узагальнення

Підсумкове заняття
4. Основи демократії (34 год.)
Вступ.

Поняття «громадянська освіта».

Принципи та завдання громадянської освіти.

Зміст громадянської освіти.

Тема 1. Соціогенеза особистості.

1) Людина, особистість, громадянин.

Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Громадянин та громадянство.

2) Соціалізація особистості

Поняття «соціалізація». Родинна соціалізація.

Шкільне самоврядування та його вплив на фор­мування громадянської активності. Соціальний капітал та соціалізація в громаді.

3) Гендерні стосунки в сучасному світі. Біосоціальні аспекти тендерної соціалізації особистості.

Вплив освіти на тендерну соціалізацію.

Роль держави у забезпеченні тендерного балансу.

4) Комунікація і полікультурність. Полікультурність як добросусідство культур. Поняття комунікації та комунікативності. Конкурентність та солідарність як необхідні умови соціального прогресу.

5) Стереотипи. Дискримінація та упередження.

Стереотипи. Роль стереотипів в житі людини і суспільства.

Ґендерні стереотипи. Поняття дискримінації. Упередження. Толерантність.

6) Конфлікти та їх місце в людському спілку­ванні.

Поняття «конфлікт». Джерела виникнення конфліктів.

Типи і структура конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.

7) Молодіжна субкультура (культура поколінь). Поняття субкультури. Молодіжні організації. Основні молодіжні субкультури.

Тема II. Права, свободи та відповідальність.

1) Права людини в історії людства Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Покоління прав людини.

2) Права та свободи. Класифікація прав людини

Свобода і форми її прояву. Класифікація прав людини. Основні (фундаментальні) права та свободи людини. Громадянські і політичні права.

3) Соціально-економічні та культурні права. Соціальний захист.

Соціально-економічні та культурні права. Соціальний захист у соціальній державі.

4) Права та відповідальність людини і держави

Сутність стосунків між людиною та державою. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною. Дотримання прав і відповідальність. Обов'язки громадянина і обов'язки держави.

5) Міжнародні організації в системі прав людини.

Міжнародні організації в сучасному світі. Міжнародно-правові стандарти прав людини. Порядок звернення за захистом прав людини до міжнародних судових органів.

Тема III. Соціум (суспільство людей)

1) Соціум.

Поняття соціуму та його динаміки. Соціальна структура і соціальний статус. Соціальна стратифікація в минулому і зараз. Стратифікація сучасного українського суспільства.

2) Суспільна стабільність та безпека

Суспільна цінність стабільності та безпеки. Соціальні загрози суспільній безпеці. Природні і техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці.

3) Громадянське суспільство.

Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Громадянське суспільство в Україні.

4) Нація як соціально-політична спільнота.

Нація етнічна та нація політична. Світовий досвід націєтворення.

Проблеми формування політичної нації в Україні.

5) Моє місце в соціуми Соціальна мобільність.

Спілкування та співпраця як перспектива розвит­ку соціуму.

Участь у житті суспільства.

Тема IV. Держава.

1) Державна влада.

Поняття та види влади. Особливості державної влади. Держава.

Конституція як основний закон держави

2) Політичні режими

Поняття політичного (державного) режиму. Демократичний політичний режим. Антидемократичні режими.

3) Механізм сучасної держави Державний апарат і механізм держави. Поділ державної влади

4) Держава та громадянин. Держава для громадянина. Звернення громадян. Порядок звернення громадян до суду.

5) Міжнародне співтовариство і держава.

Міжнародні відносини та міжнародна політика. Міжнародні організації та участь у них України.

Тема V. Демократія.

1) Демократія як політичний режим.

Поняття демократії. Принципи демократії. Ідеали та цінності демократії.

2) Від первісної демократії до демократії в су­часному світі

Демократія в стародавньому світі.

Демократія в епоху середньовіччя та нового часу.

Демократія в сучасному світі.

3) Демократія - це народовладдя.

Політична діяльність та участь громадян в управ­ління суспільством.

Переваги і недоліки демократичного устрою. Яка держава потрібна громадянину?

4) Конституціоналізм як обмеження всевладдя уряду.

Конституціоналізм.

Влада уряду як інструмент його діяльності. Механізм обмеження діяльності уряду.

5) Вибори.

Вибори як один з інструментів демократії. Типи виборів.

Боротьба з порушеннями виборчого процесу.

6) Політичні партії.

Політичні партії. Різноманіття політичних партій. Політична еліта та політичний лідер.

7) Засоби масової інформації та демократія

ЗМІ як думка більшості і меншості.

ЗМІ як засіб формування громадської думки.

Роль ЗМІ в демократичному суспільстві.
5. Живи за правилами (35 год.)
Вступ Що таке правила. Навіщо потрібні правила. Де діють правила.

Розділ 1. Влада і закон

Влада закону

Що таке закон. Як приймаються закони. Конституція - Основний закон нашої дер­жави. Підзаконні акти та їх призначення. Законодавство для молоді.

Державна влада

Що таке влада. Державна влада в Україні. Принцип поділу влади на законодавчу, ви­конавчу, судову. Президент України. Вплив молоді на життя в державі.

Розділ 2. Суди в Україні

Які суди є в нашій державі. Повноваження місцевих судів. Апеляційні суди. Верхов­ний Суд України - найвищий орган у судо­вій системі. Роль Конституційного Суду України.

Хто приймає участь у суді

Статус суддів, їх незалежність. Прийняття рішень суддями. Народні засідателі і при­сяжні. Обвинувачений, підсудний: їхні пра­ва. Роль прокурора у суді. Хто такий захис­ник (адвокат).

Розділ 3. Правопорушення

Злочини та проступки

Що називається злочином. Що таке про­ступок. Види проступків. Види злочинів за ступенем тяжкості. Відповідальність за злочини і проступки. Види кримінальних покарань, що застосовуються до повноліт­ніх і неповнолітніх осіб. Свідок злочину. Співучасть у вчиненні злочину.

Яких правил слід дотримуватися при інформуванні працівників правоохоронних органів про вчинене правопорушення.

Злочини проти людини. Що таке вбивство. Що називають тілесни­ми ушкодженнями. Що таке побої та кату­вання. Які злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності розрізняють.

Злочини проти власності

Що таке крадіжка, розбій, грабіж. Якою є відповідальність за крадіжку, розбій, гра­біж. Що таке вимагання.

Злочини та про­ступки проти громадського порядку та мо­ральності

Що таке хуліганство. Що називають дріб­ним хуліганством. Що таке порушення гро­мадського порядку. Що таке наруга над мо­гилою.

Розділ 4. Відповідальність неповнолітніх

Відповідаль­ність за право­порушення

Хто відповідатиме у разі вчинення малоліт­ньою чи неповнолітньою особою правопо­рушення. Чи розрізняються покарання за вчинення злочинів неповнолітніми та пов­нолітніми особами. Які кримінальні пока­рання застосовуються до неповнолітніх осіб. Що таке примусові заходи виховного характеру.

Неповнолітні і міліція Коли неповнолітнього може зупинити мі­ліціонер. Права і обов'язки неповнолітньої особи при затриманні. Якими можуть бути наслідки при опорі затриманню. Які органи та установи опікуються малолітніми та не­повнолітніми особами.

Неповнолітні у суді Які суди розглядають справи неповноліт­ніх. Як суд розглядає справу. Яке рішення може ухвалити суд у кримінальній справі. Коли застосовуються примусові заходи ви­ховного характеру. Де відбувають покаран­ня засуджені неповнолітні.

Розділ 5. Зброя, пістолети і феєрверки

Зброя Що таке зброя. Чи може неповнолітній ма­ти зброю. З якого віку можна володіти зброєю та користуватися нею. Що таке бо­йові припаси. Чи може неповнолітній во­лодіти боєприпасами. Які предмети є не­безпечними.

Феєрверки (піротехнічні вироби)

Що таке феєрверки (піротехнічні вироби). Які бувають піротехнічні вироби. Чи можна купувати феєрверки та інші піротехнічні вироби. Як законодавство регулює використання феєрверків і петард. Яких правил слід дотримуватися при викорис­танні піротехнічних виробів.

Розділ 6. Алкоголь, тютюн, наркотики

Алкоголь

Що таке алкоголь та алкогольний напій. Правила продажу алкогольних напоїв. За­борони щодо вживання алкогольних напоїв. Стан алкогольного сп'яніння - обставина, що обтяжує юридичну відповідальність.

Тютюн

Що таке тютюн. Що таке нікотин. Як впли­ває нікотин на живий організм. Вплив ку­ріння на людину. Що таке тютюнові виро­би. Обмеження щодо продажу тютюнових виробів і куріння.

Наркотики

Що таке наркотики і якими вони бувають. Як наркотики впливають на організм лю­дини. Які дії з наркотичними засобами є злочинними. Стан токсичного чи наркотич­ного сп'яніння - обставина, що обтяжує юри­дичну відповідальність.

Розділ 7. Батьки та діти

Взаємність прав і обов'язків батьків і дітей.

Хто така дитина. 3 якого віку можна уклас­ти шлюб. Основні обов'язки батьків щодо дитини. Які обов'язки дітей щодо батьків. Неповнолітні батьки. Місце проживання дитини.

Батьки

Права батьків щодо дитини. Заборона застосування фізичних покарань. Права батьків при розлученні. Майнові права і обв'язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав. Відібрання дитини у батьків.

Розділ 8. Школа

Права і обов'яз­ки учнів

Обов'язок здобуття загальної середньої освіти. Загальноосвітні навчальні заклади: середні школи різних типів, приватні шко­ли, спеціальні навчальні заклади для дітей з особливими потребами. Права та обов'язки учнів. Шкільна форма. Пропуски учнем уроків без поважних причин та юридичні наслідки. Відрахування учня зі школи.

Права і обов'яз­ки батьків і вчи­телів як учасни­ків навчально-виховного про­цесу

Права і обов'язки батьків щодо освіти ди­тини. Які обов'язки мають вчителі школи. Як забезпечується безпека учнів у школі.

Розділ 9. Праця підлітків

Працевлашту­вання неповно­літніх

Права неповнолітніх у трудових відноси­нах. Вік та порядок працевлаштування не­повнолітньої особи. Шляхи пошуку роботи. Дозвіл на працю неповнолітнього. Медич­ний огляд неповнолітнього працівника. Підприємницька діяльність.

Пільги непов­нолітніх у праці

Де можуть працювати неповнолітні. Робо­чий час та час відпочинку неповнолітніх працівників. Оплата праці неповнолітніх пра­цівників.

Розділ 10. Цивільні права та відповідальність

Особисті права неповнолітніх. Право власності

Які особисті немайнові права мають непов­нолітні.

Власність неповнолітніх. Як стати власни­ком. Право неповнолітньої особи розпоря­дження майном, що їй належить. Банківсь­кий вклад.

Договори

Що таке договір. Хто може укладати дого­вори.

Цивільні пра­вопорушення й відповідаль­ність

Що таке цивільне правопорушення. Види цивільних правопорушень. Відповідальність за цивільне правопорушення. Порядок від­шкодування майнової та моральної шкоди.

Розділ 11. Транспорт

Неповнолітні велосипедисти та водії

Що таке транспортний засіб. Правила кори­стування велосипедом. Спеціальне облад­нання для поїздок на велосипеді. Переве­зення на велосипеді вантажів. Заборони для велосипедистів. Що таке мопед. Правила користування мопедом. Що таке мотоцикл. Яких правил на дорозі потрібно дотримува­тись, керуючи мотоциклом. 3 якого віку можна керувати автомобілем. Як діяти, як­що водія зупинив працівник міліції.

Правопорушен­ня, пов'язані з транспортними засобами

Керування транспортним засобом без спе­ціального посвідчення. Як діяти свідкові чи винуватцеві дорожньо-транспортної пригоди. Що таке незаконне заволодіння транспорт­ним засобом. Найпоширеніші правопору­шення на транспорті.

Гужовий транс­порт. Пішоходи

Що таке гужовий транспорт. Правила щодо керування гужовим транспортом.

Заборони для водіїв гужовим транспортом та погони­чів тварин.

Хто такі пішоходи. Правила для пішоходів. Які заборони встановлені для пішоходів.

Розділ 12. Розваги та відпочинок

Полювання та рибальство

Кому, коли і де можна займатись полюван­ням. Кому і де можна рибалити. Чи потрі­бен дозвіл на рибальство.

Відпочинок у лісі, парку та біля води

Де можна відпочивати та розбивати намети. Правила поведінки під час відпочинку на природі. Яких правил пожежної безпеки слід дотримуватись в лісі. Правила поведінки під час відпочинку біля води. Хто може управля­ти човном. Правила поведінки в парку.

Вечірки. Непо­внолітні і тва­рини

Яких правил потрібно дотримуватися при орга­нізації вечірки. Як поводитися під час вечірки. Положення законів щодо утримання дома­шніх тварин. Правила вигулу собак. Прави­ла перевезення домашніх тварин громадсь­ким транспортом. Утримання диких тварин в домашніх умовах. Знущання над твари­нами - протиправне діяння.

Заняття узагальнення:

Правовий брейн-ринг Правовий міні-турнір Гра «Судові справи»

6. Досліджуючи гуманітарне право (17 год.)
Вступне дослідження. Образи та сприйняття війни

Модуль 1. Гуманітарна перспектива

Що можуть зробити очевидці

Гуманітарний вчинок

Дилема очевидця

Модуль 2. Обмеження під час збройного конфлікту

Міжнародне гуманітарне право та право прав людини

Кодекси поза часом

Діти-солдати

Світова спільнота та її ставлення до зброї невибіркового характеру

Модуль 3. Закон у дії

Визначення порушення МПГ

Дилема комбатанта

Відповідальність за дотримання норм МГП

Історія Мі Лай

Модуль 4. Забезпечення правосуддя

Логічне обгрунтування правосуддя

Міжнародні трибунали: причини виникнення та еволюція розвитку

Модуль 5. Відгук на наслідки збройного конфлікту

Гуманітарні потреби, викликані наслідками збройного конфлікту

Захист полонених та возз'єднання сімей, що були розлучені внаслідок воєнних дій

Етика гуманітарних операцій. Наш майбутній крок.
7. Захист наукових проектів (2год.)
8. Підсумкове заняття (2 год.)

Огляд вивченого та зробленого за рік. Творчий звіт гуртка.

Відзначення кращих вихованців.

Прогнозований результат

Гуртківці повинні знати:

 • специфіку роботи працівника проку­ратури, адвоката, працівника міліції, судді, нотаріуса.

 • основні юридичні поняття і терміни;

 • специфіку роботи працівника проку­ратури, адвоката, працівника міліції, судді, нотаріуса.

 • характеризувати предмет галузі конституційного права й предмет науки конституційного права, методи конституційно-правового регулювання, джерела конституційного права, принципи конституційного права, правильно застосовувати поняття та терміни: конституційне право, сус­пільні відносини, Конституція, джерела права, формувати громадянські почуття, прагнути захистити конституційні засади, що стали втіленням боротьби попередніх по­колінь за незалежність;

 • характеризувати структуру Конституції України, розтлумачувати зміст преамбули, окремих конституційних статей,

висловлювати судження щодо значення Конституції України і потреби вносити до неї зміни

 • знати порядок внесення змін до Конституції України та набрання нею чинності,називати коло суб'єктів конституційної ініціативи з питань внесення змін до Конституції України,

 • знати підстави заборони вносити зміни до Конституції України, виховувати в собі глибоку повагу до Основного Закону держави.


Гуртківці повинні вміти:

 • застосовувати знання і вміння в прак­тичній діяльності і в повсякденному житті

 • здобувати з різних джерел, опрацьо­вувати, використовувати необхідну ін­формацію;

 • проводити соціологічне дослідження;

 • розвивати комунікативні здібності.

 • формулювати та пояснювати зміст поняття «громадянство»,

 • розрізняти статус людини та громадянина

 • активно використовувати теоретичні знання та набуті вміння для узагальнення й оцінки суспільних явищ, пошуку обґрунтованих рішень, відстоювання власної точки зору та пере­конань;

 • творчо застосовувати отримані знання у нестандартних життєвих ситуаціях для розв'язання різноманітних соціальних проблем;

 • самостійно знаходити інформацію з різних джерел інформації, володіти прости­ми методами збору такої інформації (анкетування, інтерв'ювання, тестування, конспекту­вання, обробка статистичних даних тощо), працювати з різними джерелами цієї інфор­мації;

 • навички різних форм інтерактивної роботи в колективі ( в парах, групах, індивідуальна, кооперативна тощо), співпраці у процесі виконання тих чи інших проектів і розв'язання пев­них соціальних проблем, участі у громадському житті своєї школи, місцевості;

- захищати свої права і свободи, враховуючи при цьому права і свободи інших людей, аргументовано відстоювати власну думку, вести дискусію з представниками інших поглядів чи переконань, йти на розумні компроміси у випадках виникнення конфліктних ситуацій тощо.


Література:

 1. Конституція України зі змінами та доповненнями. - Харків, 2008.

 2. Закони України «Про прокуратуру», «Про адвокатуру», «Про міліцію», «Про судоустрій», «Про статус суддів України», «Про нотаріат».

 3. Журавсъкий В., Мельник І., Хавронюк М. Основи правознавства: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх на­вчальних закладів. - К, 2008.

 4. Історія держави і права України: Хрестоматія. - К, 1997.

 5. Квасов В. Практикум з основ правознавства. 9 клас. - Харків: Основа, 2004.

 6. Котюк 1. Основи правознавства: Підручник для 9 класу. - К, 2002.

 7. Машіка В. Кримінальне право: тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі. - К: Шкільний світ, 2005.

 8. Наровлянський О. Основи правознавства: Підручник для 9 класу - 2-ге вид. - К, 2002.

 9. Олуйко В., Шпак В. Ми допоможемо захистити ваші права. - Хмельницький, 2006.

 10. Популярна юридична енциклопедія. - К., 2002.М.Ратушняк С. Правознавство 10-11 клас, ч. І: навч. посіб. - Тернопіль, 2007.

 11. Тиждень історії та правознавства в школі // Бібліотека журналу «Історія та правознавство». - Харків, 2004:

 12. Пометун О. Ми - громадяни України, - Львів: НВФ «Українські технології», 2003. - 256 с.

 13. Бакна Т.В., Ладиченко Т.В. Громадянська освіта: основи демократії. - X.: Вид.група «Основа», 2009. - 207 с.

 14. Філіпчук Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультура, етнополітика. - Чернівці: Зелена Буковина, 2002. - 288 с.

 15. Лактіонова Г. (керівник) та інші. Права дитини:сучасний досвід та інновації. Збірник інформаційних і методичних матеріалів. - К.: Либідь, 2005. - 25 с.

 16. Медведчук В. Дух и принципи социал-демократии: украинская перспектива. К.: Основні цінності, 2000. - 215 с.

 17. Лук'яненко Л. Національна ідея і національна воля. - К., 2008. - 192 с.

 18. Варналей З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності. - К.: Знання України, 2004. - 404 с.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Серед таких цінностей розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Основний напрямок її реалізації — створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному...
ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Номінація: “Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різ них напрямків науково-технічної...
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка