МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Скачати 333.72 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Сторінка1/3
Дата06.12.2013
Розмір333.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наказ відділу освіти Немирівської

Методичної ради райдержадміністрації

КЗ «Немирівського РМК» 04 листопада 2013р. № 393

10 вересня 2013 р.№ 02
Навчальна програма

з позашкільної освіти
Юний історик ”

початковий рівень навчання

Укладач:

Керівник гуртка

Гук В. Л.


2013-2014 н.р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

початковий рівень навчання
В умовах становлення українського громадянського суспільства, перед історичною освітою постає завдання запропонувати підростаючому поколінню не лише сукупність знань, але сприяти формуванню його національної свідомості, почуття гордості за власний народ і державу, бажання сприймати ідеї гуманізму та загальнолюдських цінностей. Серед таких цінностей - розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі.

Постійною є цікавість учнів до видатних людей минувшини. Це пояснюється не лише прибливістю біографічного матеріалу конкретних осіб, але і тим, що крізь призму їхнього життя можна розкрити усю розмаїтість реальних історичних обставин, краще зрозуміти ті умови, контексті котрих вони діяли. Окрім того, знайомство школярів з життєписами видатних діячів не тільки розважає, а й змушує задуматись над сутністю влади, величчю, внутрішніми переживаннями, місцем можновладців і простих людей в оточуючому світі, над їхніми зв'язками, ступенем особистої свободи.

Мета гуртка:

1. Ознайомити учнів з життєписом та діяльністю видатних особистостей України; показати їх вплив на хід історичного процесу; сприяти осмисленню ролі людини в історії.

2. Формувати спеціально-історичні компетентності, розуміння цілісності суспільного життя, розвивати логічне мислення учнів. Вчити працювати з додатковою літературою, на її основі аналізувати різноманітні події і явища, робити висновки. Розвивати вміння висловлювати свої думки як усно, так і письмово, бачення різноманітних способів розв’язання однотипних проблем.

3. Виховувати особистісні бачення, почуття толерантності і поважного ставлення до інших точок зору, риси громадянської самосвідомості.

Формування предметних компетенцій учнів як основа становлення особистості" програма формує всі історичні компетенції, але більше наголошує на інформаційній та аксіологічній компетенціях. Для реалізації цілей та завдань гуртка пропонується використовувати літературу, яка вже відома школярам (підручники, хрестоматії, довідники, словники, посібники), а також додаткові джерела інформації, які на уроці за браком часу неможливо використати. Це науково-популярні видання, наукові статті у періодичних виданнях.

Дослідницко-практична діяльність (використання практично-лабораторної роботи, дослідження з елементами розповіді, захисти проектів, портфоліо) на заняттях гуртка сприяє формуванню у школярів емпатійних здібностей, які допомагають не тільки краще запам’ятовувати, а й глибше проникнути в сутність історичного процесу, зрозуміти вчинки учасників подій.

Тому, виходячи з цього основними цілями гуртка є розвиток вміння:

самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел;

виявляти різні точки зору, визнавати та сприймати таку різноманітність;

оцінювати різні версії й думки про минуле через діяльність видатних людей, визнаючи, що деякі джерела можуть бути необ’єктивними.

Завдання гуртка:

сприяти формуванню у дітей критичного підходу до різних джерел інформації;

продовжити розвивати набуті вміння, порівняння та оцінювання історичних джерел, виявлення тенденційної інформації й пояснювання її необ’єктивності;

розвивати вміння аналізувати діяльність окремих осіб та їх роль у історичному процесі;

допомогти школярам формувати власну позицію до інформації через розвиток історичної емпатії. 

Для додаткової мотивації та залучення дітей до пошукової роботи в запропонованому курсі передбачені заняття узагальнення. Їх можна проводити у формі захисту учнівських творчих робіт. Школярі можуть написати реферат, підібрати джерела та документи для вивчення життя і діяльності того чи іншого історичного діяча, зібрати картотеку книг і статей з даної проблематики, скласти кросворди, ребуси, підготувати малюнки, портрети тощо.

Очікуванні результати:

учні зможуть пояснювати, чому цю історичну особу шанують в Україні;

учні сформують власне ставлення до історичних подій періоду нової доби;

набудуть навичок дослідницької роботи з різними видами джерел;

набудуть навичок навчання і спілкування у малих групах.

Після завершення навчальної програми пропонується підсумкова робота, яка повинна закріпити:

набуті дослідницько-практичні навички діяльності з різними видами інформації;

вміння учнів не тільки аргументовано відстоювати свою власну точку зору, а й толерантно ставитись до переконань інших, та у вивченні історії намагатися кожного зрозуміти а не осуджувати.

Рекомендуються такі форми робіт:

захист проектів, складання кросвордів, присвячених визначним історичним постатям доби козацтва;

проведення опитування серед громадськості (мешканців свого будинку, жителів мікрорайону),

З огляду на ці рекомендації керівник гуртка, який буде працювати за даною програмою може залучати дітей до участі у різних заходах, а саме:

у шкільних конференціях;

конкурсах краєзнавчо-дослідницьких робіт;

історичних турнірах і брейн-рінгах.

План ознайомлення з історичними постатями побудовано за єдиним принципом, тобто йдеться про місце кожної особи в подіях певної історичної епохи, внесок у культурне й гро­мадське українське життя під політичним кутом зору.

Программа гуртка “Юний історик” - одна з форм реалізації державної програми пошуку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей.

Запропонована програма дає змогу учням, досліджуючи особисте життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти історичний процес, осмислити місце і роль особи в ньому.

Програма гуртка розрахована на 1 рік навчання для учнів 8-9 класів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год на рік.

Пропонована програма гуртка “Юний історик” складена відповідно до навчальних програм допрофільного курсу “Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть”, “Видатні постаті України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть”, «Визначні постаті України» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 12.03.10 № 1/11-1652) . Газета «Історія України» (Шкільний світ) №46, 2010 рік.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

початковий рівень навчання


№ з/пТема

Кількість

годин

усього

теоретичних

практичних


1.


Вступ2


2

2.


Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть35


20


15


3.


Видатні постаті України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть35


20


15


4.


Визначні постаті України.68


30


38


5.


Захист наукових проектів.2


1


1


6.


Підсумкове заняття.2


2
Разом144


75


69ЗМІСТ ПРОГРАМИ


  1. Вступне заняття (2 год)

Організаційні питання. Ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи, завданням гуртка.

Правила поведінки вихованців під час занять і перерви.
2. Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть (35 год)
1. Вступ. Основна мета та завдання курсу. Загальна характеристика українських земель упродовж середини XVI – XVIII століть. Роль особи в історії.

2. «Некоронований король України» Василь-Костянтин Острозький. Родина Острозьких. Політична діяльність князя В.-К. Острозького. Люблінська унія і українська опозиція. Князь і козацтво. Академія в Острозі. Князь В.-К. Острозький і Берестейська унія: трансформація поглядів. Останні роки життя.

3. Роксолана – найвідоміша українська бранка. Татарське лихоліття на галицькій землі. Настя Лісовська. Шлях до Стамбула. Дружина султана. Двірцеві інтриги і таємниці. Зв’язки з Україною. Роксолана в творах мистецтва.

4. «Український кондотьєр» Дмитро Байда-Вишневецький. Нащадок князів і королів. Фундатор Запорозької вольності. На службі у монархів. Дмитро Байда-Вишневецький у поезії та народній творчості.

5. Козацький володар Молдови Іван Підкова. Походження козацького ватажка. «Вода, що гнула підкови» – версії про прізвище та прізвиська Івана Підкови. Походи в Молдавію. Молдавський володар. Мужня смерть

6. «Цар Наливай» Северин Наливайко. Дитинство та юність Северина Наливайка. Сотник князя В.-К. Острозького. Молдовський похід. Козацький гетьман. Солоницька трагедія. Легенда про розпеченого мідного бика – страта Северина Наливайка.

7. Самійло Кішка. Перші згадки про Самійла Кішку. Самійло Кішка і козацькі морські проходи. Турецька неволя і славна втеча. Молдавська кампанія і Лівонська війна. Самійло Кішка в українській літературі

8. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Дитячі роки Петра Сагайдачного. Формування світогляду. Прихід на Січ. Створення регулярного козацького війська. Походи у Крим і Туреччину. Московський похід. Культурно-просвітницька діяльність. Автономістські настрої гетьмана. Хотинська кампанія 1621–1622 рр. Доля золотого меча Петра Сагайдачного

9. Український «Гуттенберг» Іван Федоров. Московський і Заблудівський періоди в житті Івана Федорова. Переїзд в Україну. Книгодрукування у Львові. Засновник друкарні в Острозі. Роль Івана Федорова у розвитку українського книгодрукування

10. Гальшка Гулевичівна. Перша українська меценатка. Становлення Києво-Могилянської академії. Покровителька Київського братства. Опіка Луцького братства

11. Узагальнююче заняття

12. Іов Борецький. Становище української церкви на початку ХVII століття. Початки життєпису Іова Борецького. Львівський період діяльності. Заснування Київської братської школи. Митрополит і полеміст. Спадщина Іова Борецького

13. Український церковний реформатор Петро Могила. Нащадок молдавських господарів. Від чернецтва до митрополичої кафедри. Реформи Петра Могили. Учений-богослов. Культурно-просвітницька діяльність. Внесок Петра Могили в розвиток української церкви та культури

14. Узагальнююче заняття

15-16. Творець козацької держави Богдан Хмельницький. Походження гетьмана. Версії щодо місця народження Богдана Хмельницького. Битва під Цецорою. Турецький полон. Тернистий шлях до булави. «Батько психологічних воєн». Володар України. Між двох вогнів. Таємниці дипломатії Богдана Хмельницького. Переяславська рада. Березневі статті. Сучасники та нащадки про великого гетьмана

17. Сини батька Хмеля. Сім’я Богдана Хмельницького. Молдавська корона чи гетьманська булава? Гетьманство Юрася Хмельницького

18. Сподвижники великого гетьмана. Іван Богун, Максим Кривоніс,

Данило Нечай, Станіслав Морозенко. Полковник Данило Нечай. Іван Богун: шлях від величі до Руїни. Максим Кривоніс: «Мандрівний шотландець». Полковник Станіслав Морозенко

19. «Хмельницький галицької землі» Семен Височан. Походження родини Височанів. Семен Височан. Ватажок повстання. Взяття Пнівського замку. Соратник Івана Богуна. Лисянський полковник. Завершення життєвого шляху

20. «Великий страх Московії» Іван Виговський. Шляхетський рід Виговських. Генеральний писар Богдана Хмельницького. Гадяцька угода. Битва під Конотопом. Сенатор і київський воєвода. Закінчення життєвого шляху Івана Виговського. Загадка місцепоховання гетьмана

21. «Між молотом і на ковальнею». Петро Дорошенко – штрихи до портрета. Онук козацького гетьмана. Участь у Національно-визвольній війні. Дорога до гетьманства. Спроба об’єднання Лівобережної та Правобережної України. Дипломатія Петра Дорошенка. Знамениті нащадки гетьмана

22. «Урус-шайтан» Іван Сірко. Славний син Слобожанщини. Як козаки мушкетерам помагали. Незмінний кошовий. Суперечливість дій та вчинків. Лист турецькому султану: міфи і реальність. Смерть Івана Сірка та доля його останків

23. Узагальнююче заняття

24-26. Гетьман України і князь Священної Римської імперії Іван Мазепа. Мазепи-Колединські і Україна. Королівський повірений, що став українським гетьманом. Кавалер ордена Св. апостола Андрія Первозванного. Семен Палій – колонізатор Правобережжя. Повстання Палія 1702–1704 рр. Відносини між С. Палієм та І. Мазепою. Постать полковника в народній творчості. Іван Мазепа – союзник Карла ХІІ. Полтавська катастрофа. Останні дні гетьмана. Культурно-освітня політика гетьмана. Іван Мазепа як поет і літературний герой. Іван Мазепа в оцінках сучасників

27. Гетьман-емігрант Пилип Орлик. Пилип Орлик – дитинство та юнацькі роки. Права рука гетьмана Івана Мазепи. «Пакти і Конституція прав і вольностей Запорізького війська». Невтомний борець за незалежність українських земель. Швецький період життя Пилипа Орлика. Вимушена мандрівка Європою. Відомий нащадок: Григір Орлик – генерал-поручик Людовіка XV

28. Павло Полуботок. Козацько-старшинський рід Полуботків. Друг російської корони чи «мазепинець»? Наказний гетьман. Відносини з Малоросійською колегією. Візит до Петербурга та арешт. Таємниця скарбів Павла Полуботка

29. Останній гетьман України. Пастух Розум, що став графом Розумовським. Президент Петербурзької академії наук. Відновлення гетьманства в Україні. Відбудова Батурина. Реформи гетьмана Кирила Розумовського. Наступ царизму. Ліквідація Гетьманщини. Останні роки життя Кирила Розумовського

30. Петро Калнишевський – останній кошовий отаман. Походження Петра Калнишевського. Шлях до влади. Поборник прав Запорозької Січі. Зруйнування Нової Січі. Соловецький в’язень
  1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Молодому поколінню українців необхідно знати свої права, вміти їх відстоювати, спираючись на норми права і положення закону, шукати...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Основний напрямок її реалізації — створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному...
ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Номінація: “Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різ них напрямків науково-технічної...
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка