МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Скачати 112.28 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Дата27.12.2013
Розмір112.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наказ відділу освіти Немирівської

Методичної ради райдержадміністрації

КЗ «Немирівського РМК» 04 листопада 2013р. № 393

10 вересня 2013 р.№ 02
Навчальна програма з позашкільної освіти

Науково-технічного напрямку


«Юні фотоаматори»

початковий рівень навчання

Укладач:

Керівник гуртка

Пузаєнко О.В.

2013-2014 н.р

ПРОГРАМА

гуртка юних фотоаматорів

початковий рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді.

Метою програми є формування компетентностей особистості засоба­ми фотоаматорства.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;

 • практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різ­них жанрах фотографії, з різним обладнанням фотолабораторій;

 • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здіб­ностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

 • соціальної: формування інтересу до техніки і мистецтва, позитив­них якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, добро­зичливість, охайність і старанність у роботі).

Завданням програми першого року навчання початкового рівня є оз­найомлення гуртківців з основами фотографії; найпоширенішою, доступ­ною для учнів фотоапаратурою й обладнанням; основними етапами фо­топроцесу, жанрами фотографії та композиції. Особлива увага приділяєть­ся практичному фотографуванню.

Програму гуртка юних фотоаматорів складено з урахуванням знань, передбачених навчальними програмами з фізики, хімії й природознавства загальноосвітньої школи.

Керівник гуртка, враховуючи вікові особливості гуртківців, їхні ін­тереси й здібності, використовує різні форми навчання: бесіди, лекції, доповіді тощо. Програмою передбачена участь гуртківців в оформленні виставок, виготовленні альбомів, слайдів, буклетів, а також екскурсії на фотовиставки, в музеї.

За даною програмою можуть проводитися заняття в групах індивіду­ального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про по­рядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних нав­чальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок гуртківців здійснюєть­ся під час виконання ними практичних робіт; теоретична частина — у фор­мі тестування за основними розділами програми. Тести складає керівник гуртка за погодженням із дирекцією закладу.

При виконанні практичних робіт відповідно до вимог техніки безпеки можливий поділ гуртківців на підгрупи.

Програма побудована на основі навчальної програми з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Юні фотоаматори» (початковий рівень навчання) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від «18» липня 2007 р. №1/11-5303)

Дана програма змінена в зв’язку з недостатньою матеріально-технічною базою Немирівського БДЮТ та відсутністю фотолабораторії. Тому з вищевказаних причин внесено зміни до кількості годин (замість 216 год. на рік – 144 год.) необхідних для засвоєння відповідних тем, враховуючи рівень підготовки, інтереси та вік вихованців. Теми розділів 2 (Обладнання фотолабораторії. Будова фотоапарата), 4 (Фотографічні матеріали та фотографічні розчини), 5 (Чорно-біла фотографія. Негативний і позитивний процес.) 6 (Глянсування, сушіння фотокарток), 10 (Кольорова фотографія) будуть вивчатися без виконання практичних робіт.

Початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2


Обладнання фотолабораторії. Будова фо­тоапарата


12


12


-

3


Одержання фотозображень


42


12


30

4


Фотографічні матеріали та фотографічні розчини

6

6

-

5


Чорно-біла фотографія. Негативний і по­зитивний процес

6

6

-

6

Глянсування, сушіння фотокарток

4

4

-

7

Основи композиції

15

6

9

8

Поняття про жанри фотографії

15

6

9

9

Художня обробка фотокарток

15

6

9

10

Кольорова фотографія

3

3

-

11

Практичне фотографування

22

6

16

12

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

144

68

76


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила безпечної роботи в фотолабораторії, при роботі з хімічними розчинами й електрообладнан­ням. Перша медична допомога. Проведення вступного й первинного інс­труктажу.

Історія фотографії. Українська фотографія. Значення фотографії та її застосування в науці, техніці й суспільстві.

Практична робота. Робота з вогнегасником та електроприладами, надання першої медичної допомоги.

2. Обладнання фотолабораторії. Будова фотоапарата (12 год)

Обладнання і його призначення. Призначення розчинів. Експозиція при фотодруці. Фотоапарат: оптика, допоміжні пристрої (експонометри, далекоміри, автоматика, видошукач).

Будова фотоапаратів «Смена», «ФЕД» , «Зеніт», «Київ», «Любитель».

3. Одержання фотозображень ( 42 год)

Навики контактного друку. Правила поводження з фотопапером і роз­чинами. Фотограми.

Одержання фотозображень за допомогою фотоапарата. Принцип дії фотоапарата. Правила користування фотоапаратами. Визначення експо­зиції, наведення на різкість. Вибір кадру (вибір об'єкта, точки фотографу­вання, освітлення). Застосування штатива. Засоби визначення величини витримки. Різновиди фотографування (пейзаж, натюрморт, портрет, гру­па, репродукування, рухомі об'єкти).

Практична робота.

Робота з різними фотоапаратами. Аналіз одержаних фоторобіт.

4. Фотографічні матеріали та фотографічні розчини (6 год)

Основні дані про чорно-білі й кольорові фотоплівки. їхнє призначен­ня та застосування. Фотопапір: характеристики, призначення, застосу­вання.

Хімічний склад проявників і фіксажів. Найпоширеніші рецепти прояв­ників і фіксажів. Допоміжні розчини для тонування, підсилення, послаб­лення тощо.

5. Чорно-біла фотографія. Негативний і позитивний процес (6 год)

Негативні фотоматеріали, їхнє призначення. Фотобачки й правила їхнього використання. Технологія обробки плівок. Визначення оптималь­ного часу проявлення плівок.

Контактний і проекційний фотодрук. Збільшувачі різних типів. Розчи­ни для позитивного процесу. Кадрування, вибір експозиції.
6. Глянсування, сушіння фотокарток (4 год)

Холодне й гаряче глянсування. Сушіння фотокарток. Зберігання плі­вок і фотокарток.

7. Основи композиції (15 год)

Найпростіші композиційні форми. Вибір розміру карток. Побудова зображення при фотографуванні. Розміщення предметів. Відповідність змісту і назви фотографії.

Практична робота. Вибір точки зйомки, кадрування. Розміщення предметів зйомки. Використання освітлювачів, спалахів.

8. Поняття про жанри фотографії (15 год)

Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам'яток архітектури; репортаж.

Практична робота. Практичне фотографування в окремих жанрах.

9. Художня обробка фотокарток (15 год)

Основні види обробки.

Практична робота. Художня обробка чорно-білої фотографії. Ху­дожня обробка кольорової фотографії . Ретушування фотокарток.

10. Кольорова фотографія (3год)

Особливості фотографування цифровими фотоапаратами. Виготовлення кольорової фотографії в лабораторії.

11. Практичне фотографування (22 год)

Оптика при фотографуванні в різних умовах. Проведення фотоконкурсу.

Практична робота. Фотографування на природі, в школі, на вис­тавці. Підведення підсумків конкурсу, відбір фотографій. Зустрічі з фото-майстрами, фотохудожниками.

12. Підсумкове заняття (2 год)

10. Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • основи безпеки життєдіяльності й охорони праці в фотолаборато­рії;

 • правила поведінки в музеї, виставковому залі;

 • будову фотоапаратів, допоміжного обладнання;

 • основні дані про хімічні та фізичні процеси при фотографуванні;

 • жанри фотографії;

 • основи композиції;

 • теорію композиції фотографії;

 • призначення фотонасадок;

 • техніку гримування;

 • сучасні фотоматеріали і фототехніку.

 • будову фотоапарата та іншого фотографічного обладнання;

 • основи композиції;

 • основи роботи в програмі Аdobe Photoshop: створення нового документа, відкриття та збереження зображення; панель інструментів; режими й моде­лі кольору, установлення кольору; фільтри різних видів.

Учні мають уміти:

 • користуватися фотоапаратурою;

 • друкувати чорно-білі фотокартки;

 • ретушувати й оформляти фотокартки;

 • виконувати різножанрову фотозйомку;

 • проводити фотозйомку різними фотоапаратами;

 • аналізувати та попереджувати типові помилки юних фотографів;

 • проводити навчання з інструкторами-фотоаматора;

 • користуватися панелями інструментів;

 • виконувати перетворення: зміна розмірів, обертання, зміни виділе­ної області;

 • кадрувати зображення;

 • працювати із шарами;

 • створювати та використовувати контури;

 • додавати текст до фотографій;

 • сканувати зображення;

 • підготовити до друку й друкувати фотографії.
БІБЛІОГРАФІЯ

І.Агафонов А. В., Пожареная С. Т. Фотобукварь. — М.: Мир, 1993.

 1. Еунимович Д.З. Краткий курс фотографи. — М., 1975.

 2. Гринберг С. Цифровая фотография. Самоучитель. 3-є издание. — СПб.:
  Питер, 2004. — 352 с. 3.

 3. Йосиф Е. А. Фото-, кинотехника. — М., 1981.

 4. Краткий справочник фотолюбителя. — М.:Искусство,1985.

 5. Куртп-Фриче. Как избежать ошибок фотографии. — К.: Вища школа,
  1980.

 6. Ланський Є. М., Сичов В. Г. Вчись фотографувати. — К.: Техніка, 1975.

 7. Михалькович В. Й. Поетика фотографии. — М.: Искусство, 1990.

 8. Мухин К. А Фотополювання. — М.: Физкультура й спорт.

 1. Стпародуб Д. Азбука фотографии. — К.: Техника, 1985.

 2. Тим Дайли. Цифровая фотография для начинающих. АРТ-Родник,
  2003.

 3. Томицкий, Горбатпов. Цветная фотография. — М.: Легкая индустрия.

 4. Иофис А. Фотография для школьников. — М.: Планета, 1973.

 5. Фото-, кинотехника. Енциклопедия. — М.: Советская енциклопедия,
  1981

 6. Шахрова М. Обший курс фотографии. — К.: Вища школа.

 7. Шахрова М. М., Грезина Н. Г. Фотографія. — К.: Вища школа, 1993.

 8. Яштольд-Говорков В. О. Довідник фотолюбителя. — К.: Техніка.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Серед таких цінностей розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Молодому поколінню українців необхідно знати свої права, вміти їх відстоювати, спираючись на норми права і положення закону, шукати...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Основний напрямок її реалізації — створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному...
ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Номінація: “Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різ них напрямків науково-технічної...
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка