Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості


Скачати 192.16 Kb.
НазваНемирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Дата03.12.2013
Розмір192.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Творче проектування моніторингу якості освіти позашкільного закладу.
ЗМІСТ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОСОБИСТІСНОГО СПРЯМУВАННЯ

У Національній доктрині розвитку освіти України як головну освіт­ню парадигму визначено особистісно орієнтовану. Основний напрямок її реалізації — створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному процесі її інтелектуально-особистісного потенціалу, набуття життєвоважливих освітніх компетенцій, соціалізації.

Відтак категорія якості освіти за сучасних умов передовсім розгляда­ється у вимірах її особистісного орієнтиру. Тобто якість освіти напряму за­лежить від міри реалізації мети особистісно орієнтованої освіти.

Надійним інструментом, що дозволяє виміряти якість освіти, що має особистісне спрямування, є комплексний моніторинг як цілісна система досліджень, складовими якої є наступні взаємопов'язані та взаємодопов­нюючі компоненти:

 • педагогічне дослідження;

 • психологічне дослідження;

 • соціологічне дослідження;

 • дослідження управління освітньою системою.

Кожний із цих компонентів окремо та сукупно надають можли­вість одержати, проаналізувати інформацію про стан освітньої сис­теми, виявити основні тенденції щодо її функціонування як осо­бистісно орієнтованої, визначити проблеми та перспективи, склас­ти прогноз її подальшого розвитку, реальні плани щодо підвищення її ефективності.

Системне дослідження якості освіти охоплює всіх учасників освіт­нього процесу. Отже, програма моніторингової діяльності має складати­ся з таких підпрограм:

 1. «Учень».

 2. «Вчитель».

 3. «Батьки і громадськість».

 4. «Керівники» («Система управління»).

 5. «Зміст та технологія освітнього процесу».

У рамках кожної підпрограми визначаються основні напрямки дослі­дження, інструментарій, який дозволить одержати достатню інформацію відповідно до напрямків дослідження (анкети, тести, діагностичні карт­ки, кваліметричні програми тощо) та інструктивні матеріали для виконав­ців моніторингових процедур.

Підпрограма «Учень»

Головні напрямки дослідження

 1. Дидактичне дослідження.

 2. Психологічне дослідження.

 3. Соціологічне дослідження (Вивчення соціального розвитку учнів).

 4. Дослідження даних валеологічного характеру.

Дидактичне дослідження передбачає одержання інформації про:

 • якість засвоєння учнями базових теоретичних знань з основних пред­метів
  шкільного курсу;

 • якість оволодіння учнями основними інтелектуальними, загальнонав-
  чальними та практичними уміннями та навичками;

 • здатність учнів до творчого розв'язання поставлених перед ними навчальних завдань;

Психологічне дослідження передбачає:

 • діагностування інтелектуального розвитку учнів, визначення рівня за­
  гальних розумових здібностей, рівня психологічного розвитку учнів
  позашкільного закладу;

 • визначення рівня персональних досягнень;

 • скрінінг типів та рівнів обдарованості учнів;

 • вимірювання психосоціального клімату в колективі гуртка як
  умови для навчання та особистісного розвитку;

 • вимірювання рівня згуртованості дитячго колективу;

 • вивчення типу взаємодії між учнями та керівником гуртка.

Соціологічне дослідження передбачає:

 • вивчення здатності учнів до соціальної адаптації (комунікабель­
  ність, терпимість, емпатійність, уміння стійко переносити труд­нощі, невдачі, гнучкість та критичність мислення, уміння вчити­ся тощо);

 • вивчення ставлення до навчання, виявлення пізнавальних інтересів,
  визначення професійного зорієнтування учнів;

 • вивчення ставлення учнів до школи, оцінювання ними якості освітньої підготовки, що здійснює школа;

 • виявлення стилю стосунків учнів з учителями (демократичність, парт-
  нерськість, емпатія, толерантність, взаємодопомога тощо);

 • вивчення ціннісно-етичної орієнтації учнів.

Валеологічне дослідження передбачає:

• виявлення рівнів стану фізичного здоров'я учнів з урахуванням нор­мативних вікових вимог до здоров'я;

 • встановлення взаємозв'язку між показниками фізичного здоров'я та
  психічного стану, а також навчальним навантаженням школярів;

 • визначення оптимального режиму навчальної роботи та розробка ва-
  леологічних технологій навчання;

 • визначення рівня сформованості в учнів навичок здорового способу
  життя.

Підпрограма «Вчитель»

Головні напрямки дослідження

 1. Вивчення створених умов для реалізації особистісно орієнтованого
  підходу у навчанні.

 2. Вивчення ефективності реалізації особистісно орієнтованого підходу
  у навчанні.

 3. Аналіз результативності навчання з позицій особистісно- орієнтовано­
  го підходу.

 1. Загальний аналіз ефективності діяльності вчителя:

а) виявлення готовності вчителя до здійснення навчального процесу;

б) визначення змістовності педагогічної діяльності;

в) визначення загальної результативності педагогічної діяльності.

5. Самооцінка комфортності вчителя в позашкільному закладі.

 1. Аналіз педагогів причин, що впливають на якість роботи в позашкільному закладі (позитивні та негативні результати).

7.Вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному колек­тиві.

8.Визначення рівня психологічної компетентності педагогів.

9.Визначення моделі спілкування педагога.

10.значення рівня педагогічної діяльності з питання формування в учнів навичок здорового способу життя.

Підпрограма «Батьки і громадськість»

Головні напрямки дослідження

 1. Оцінка батьками якості освітньої та профорієнтаційної підготовки їх­
  ніх дітей у школі, позашкільному закладі.

 2. Оцінка батьками якості виховної роботи (якості виховного середови­
  ща), умов для розвитку різноманітних здібностей їх дітей.

 3. Оцінка батьками ступеня комфортності дітей у позашкільному закладі.Вивчення рівня сприяння в сім'ї формуванню в дітей навичок здорового способу життя.


Підпрограма «Керівник» («Система управління»)

Головні напрямки дослідження

 1. Оцінка структури управління освітньою системою відповідно завдань
  позашкільного закладу.

 2. Оцінка якості та перспективності створеної моделі позашкільного закладу як особистісно- орієнтованого освітнього закладу.

 3. Аналіз інформаційного забезпечення в позашкільному закладі.

 4. Визначення рівня аналітичної діяльності.

 5. Вивчення якості планування роботи позашкільного закладу.

 6. Вивчення ефективності організації роботи освітнього закладу.

 7. Аналіз ефективності внутрішнього контролю позашкільного закладу.

8.Виявлення ступеня скоординованості діяльності членів педагогічного колективу позашкільного закладу.

9.Визначення рівня психологічної компетентності керівників.

10.Визначення ділових характеристик керівника (мислення, вміння при­
ймати рішення, компетентність, функціональні особливості, стиму­
ли спонукання до роботи, ставлення до роботи, психічні властивості,
етичні характеристики).

11.Вивчення рівня управління процесом формування в учнів навичок
здорового способу життя.

12.Визначення стилю керівництва.
Підпрограма «Зміст та технології освітнього процесу»

Головні напрямки дослідження

 1. Аналіз дидактико-методичного забезпечення навчально-виховного
  процесу на предмет його відповідності завданням позашкільного закладу.

 2. Вивчення багатоманітності технологій навчання, наукової обгрун­
  тованості та ступеня адекватності особистісно орієнтованій моделі
  закладу.

 3. Оцінка ефективності реалізації змісту навчальних програм за умов ви­
  користання різноманітних дидактичних технологій.


ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ

Моніторинг якості освіти здійснюється у 3 етапи:

1 етап — підготовчий, який передбачає детальне ознайомлення з концептуальними засадами, змістом та технологічним інструментарієм моніторингу, усвідомлення його мети, визначення суб'єктів та об'єктів

дослідження, постановку завдань перед усіма його учасниками, встанов­лення термінів проведення;

 1. етап — практичний, під час якого цілеспрямовано проводяться моні­торингові процедури (спостереження, анкетування, співбесіди, тестуванння, опитування, відвідування навчальних занять, виховних заходів, здій­снення аналізу дидактико-методичного за­безпечення педагогічного процесу, документації тощо) з метою одержання
  потрібної інформації та її фіксації у відповідних протоколах;

 2. етап — аналітичний, змістом діяльності якого є аналіз, систематиза­ція та узагальнення одержаної інформації, розробка висновків, рекомен­дацій та пропозицій щодо удосконалення педагогічного процесу.

Моніторинг як комплексне (педагогічне, психологічне та соціологіч­не) дослідження здійснюється за умов використання системи науково-теоретичних та емпіричних методів. При цьому дослідницька діяльність за кожним компонентом моніторингу забезпечується відповідними методи­ками, що при неодноразо­вому використанні в процесі наукового пошуку виявилися як валідні та надійні. Зі свого боку, кожна методика супроводжується інструкцією щодо її застосування та специфіки обробки одержаних даних.

Локальні висновки за результатами дослідження є основою для за­гального висновку про ступінь реалізації мети особистісно орієнтовано­го освітнього процесу.

Особливої уваги дослідників потребує використання кваліметричного підходу, сутність якого полягає в оцінюванні якісних характеристик освіт­нього процесу та діяльності його учасників кількісними методами. В осно­ву побудування різноманітних кваліметричних моделей управлінської, пе­дагогічної, учнівської діяльності покладено загальну структуру діяльності людини, що вміщує орієнтаційний, виконавчий та контрольно-коригую­чий компоненти. Кожний із цих компонентів представляється через пара­
метри та їх питому вагу в системі діяльності, показники (критеріальні ха­рактеристики діяльності), що мають певний ступінь вияву.

ПРОГРАМОВЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ

І. Інструментальне забезпечення підпрограми «Учень»

 1. Методика поелементного аналізу рівня навчальних досягнень учнів.

 2. Анкета для виявлення пізнавального інтересу учнів.

 1. Анкета для виявлення ставлення учнів до навчання, домінуючого мотиву уміння.

 2. Методика дослідження мотивів вибору професії та мотивації навчаль­ної діяльності учнів.

 3. Анкета для учнів «Самовизначення особистості».

 4. Анкета для учнів «Стиль стосунків учасників дослідження».

 5. Анкета для учнів «Позашкільний заклад очима вихованців «. (Ставлення до роботи позашкільного закладу. Якість освітньої підготовки).

 6. Соціологічна анкета для учнів.

 1. Анкета для учнів з питання формування навичок здорового способу
  життя.

 2. Методика «Тип взаємодії».

 3. Методика «Визначення соціально-психологічного клімату».

 4. Методика «Визначення рівня згуртованості гуртківців».

 5. Методика «Визначення рівня інтелектуального розвитку».

 6. Методика Отіс-Леннона.

 7. Тест В. Федорова-Вандерлік.

 8. Протоколи медичного огляду учнів.

 9. Характеристика загального стану та здоров'я дітей в оцінках батьків.

 10. Відомість хронічних захворювань дітей і підлітків в оцінках батьків.

 11. Методика визначення кількості та якості виконаної учнями роботи
  (дослідження працездатності учнів).

 12. Методика оцінки функціонального стану серцево-судинної системи
  учнів.

 13. Показники самопочуття учнів.

 14. Методика активного соціального тестування аналізу та контролю
  (МАСТАК).

 15. Карта режиму дня гуртківця.

 16. Загальна карта діагностики фізичного стану здоров'я учнів.

II. Інструментальне забезпечення підпрограми «Вчитель»

 1. Методика вивчення діяльності вчителя у навчальному процесі (квалі-
  метрична модель).

 2. Методика вивчення ступеня реалізації вчителем особистісно орієнто­
  ваного підходу у навчанні (кваліметрична модель).

 3. Анкета «Самооцінка вчителем задоволення від роботи в позашкільному закладі».

 4. Анкета «Позашкільний заклад очима вчителя».

 1. Соціологічна анкета для вчителя.

 2. Анкета для педагога з питання формування в учнів навичок здорового способу життя.

 3. Методика І. М. Юсупова «Модель спілкування».

 4. Методика «Визначення соціально-психологічного клімату в колективі».

 5. Тест «Визначення рівня психологічної компетентності».


III. Інструментальне забезпечення підпрограми

«Батьки і громадськість»

 1. Комплексна анкета для батьків «Позашкільний заклад».

 2. Соціологічна анкета для батьків та громадськості.

3.Анкета для батьків з питання формування в дітей навичок здорового
способу життя.
Анкета для учнів 9-11 класів «Мотиви вибору професії і мотивація навчальної діяльності» (Методика Б. Ф. Федоришина) Опитувальник складається з двох частин: анкети відкритого і закритого типу .

1. Анкета відкритого типу

 1. Ваша прізвище, ім'я та по батькові.

 2. Де і ким працюють Ваші батьки?

 3. Що вони розповідають Вам про свою роботу?

 4. Ким Ви хочете стати, яку професію вибрати?

 5. Чому саме цю професію?
  Що Вас у ній приваблює?
  Що вплинуло на Ваш вибір?

 6. Якщо Ви не вибрали професію, то чому?

 7. Які професії Ви б ніколи не вибрали? Чому?

 8. Якими якостями повинна володіти людина обраної Вами професії?

9.Вивченню яких предметів Вам потрібно приділити посилену увагу
(в плані допрофесійної підготовки)?

10.Що б Ви хотіли дізнатись про обрану Вами професію, іншу про­фесію?

11.Якої мети Ви б хотіли досягнути у житті?

Анкета закритого типу

Оцініть причини вибору Вами професії за її значенням для Вас по всіх 15 пунктах за 5-бальною системою:

 1. Професія романтична.

 2. Хочу стати самостійним.

 3. Важко вдається навчання.

 4. Цю професію має авторитетна для мене людина.

 5. Професія творча.

 6. Мрію принести користь людям.

 7. Цією професією легко оволодіти.

 8. Професія дасть мені матеріальний достаток.

 9. Професія відповідає моїм інтересам.

 1. Це вплив книг, кінофільмів, теле -і радіопередач.

 2. Професія відповідає моїм здібностям, рівню підготовки.

 3. Ця професія дає можливість працевлаштуватись.

 1. Професія потрібна у місті, регіоні, країні.

 2. Просто хочу одержати вищу освіту.


Анкета для учнів 7-8 класів «Чому ти вчишся?»
Обведіть, будь ласка, номери тих відповідей, які Ви вибрали:

 1. Подобається пізнавати щось нове, цікаве.

 2. Кожний зобов'язаний вчитися.

 3. Хочу стати грамотним, освіченим.

 4. Примушують батьки.

 5. Хочу вступити до ВНЗ.

 6. Хочу бути розумним, ерудованим.

 7. Подобається спілкуватись з ровесниками на гідному рівні.

 8. Щоб похвалив учитель.

 9. Хочу досягти міцних та глибоких знань.

 1. Подобається одержувати гарні оцінки.

 2. Дуже подобається вчитися.

 3. Класний керівник примушує.

 4. Щоб товариші зі мною дружили.

 5. Для розширення розумового кругозору.

 6. Щоб уникнути осуду та покарання за погане навчання.

 7. Чому ще? Напиши.


Анкета допомагає виявити ставлення учнів до навчання, домінуючий мотив учіння:

 • внутрішній (оволодіння новим знанням);

 • зовнішній:

 • а) позитивний (успіху, досягнень),

 • б) негативний (уник­нення неприємностей).

Обробка результатів: Підрахуйте кількість відповідей, що демонструють:

 • внутрішній мотив (відповіді 1, 3, 6, 9, 11, 14);

 • зовнішній позитивний (відповіді 2, 5,-7, 8, 10, 13);

 • зовнішній негативний (відповіді 4, 12, 15).
  Оптимальний випадок співвідношення одержаних даних:
  внутрішній -» зовнішній позитивний —» зовнішній негативний
  Найгірший випадок:

зовнішній негативний -> зовнішній позитивний -» внутрішній.


Анкета для учнів 9-11 класів «Стиль стосунків вчителів та учнів»

Оцініть за 5—бальною системою ставлення до Вас учителів.

Поряд із кожним пунктом анкети поставте певний бал.


 1. Повага.

 2. Демократичність.

 3. Гуманність.

 4. Щирість.

 5. Співчуття.

 6. Доброзичливість.

 7. Ввічливість.

 8. Тактовність.

 9. Взаємодопомога.

 1. Допомога у навчанні.

11.Індивідуальний підхід.

 1. Підтримка успіхів.

 2. Уміння сприймати критику.

 3. Спільне продуктивне вирішення педагогічних проблем.

 4. Діалогічність навчання.

Обробка результатів: Визначите суму балів по всіх пунктах.

75—65 балів — вчителі позитивно ставляться до учнів; їх стосун­ки суб'єкт-суб'єктні. Стиль стосунків з учнями гуманно-демокра­тичний.

64—55 балів — вчителі близькі до повноцінних позитивних стосунків з учнями. У них є всі шанси досягнути гуманно-демократичного стилю стосунків з учнями.

54—35 балів — стосунки потребують певної корекції, стиль поведінки вчителя потребує удосконалення.

34—15 балів — вчителі не готові до здійснення суб'єкт-суб'єктних сто­сунків з учнями. Потрібно працювати над вилученням авторитаризму, мо-нологічності у стосунках з учнями.
Анкета для вчителів

«Самооцінка вчителем задоволення роботою в позашкільному закладі»

Оцініть, будь ласка, міру власного задоволення від роботи в позашкільному закладі.


Задоволення від роботи в позашкільному закладі


Бали

1 .Загальне задоволення від роботи в позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

2. Взаємостосунками з колегами.

1

2

3

4

5

3. Готовність колег надати допомогу в роботі.

1

2

3

4

5

4. Настрій у колективі.

1

2

3

4

5

5. Культурна та інтелектуальна атмосфера в колективі.

1

2

3

4

5

6. Увага адміністрації до пропозицій та зауважень педагогів.

1

2

3

4

5

7. Культурний спільний відпочинок.

1

2

3

4

5

8. Доброзичлива та об'єктивна оцінка Вашої роботи.

1

2

3

4

5

9. Позитивне сприйняття педагогічних інновацій.

1

2

3

4

5

10. Позитивне ставлення колег до Вашої інноваційної (дослідницко-експериментальної) діяльності.

1

2

3

4

5

1 1 .Організованість та порядок у позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

12. Творча атмосфера в позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

13. Ваші стосунки з адміністрацією.

1

2

3

4

5

14. Узгодженість діяльності вчителів та адміністрації

1

2

3

4

5

15. Ставлення батьків до навчання і виховання гуртківців.

1

2

3

4

5

16. Ставлення гуртківців до навчання в позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

17. Дисциплінованість гуртківців.

1

2

3

4

5

18. Раціональне використання Ваших сил та часу на роботі.

1

2

3

4

5

19. Відсутність формалізму та «показухи» в роботі.

1

2

3

4

5Анкета для вчителя «Позашкільний заклад очима вчителя»

Дайте, будь ласка, відверті відповіді на наступні питання:


 1. Чи створюєте Ви сприятливий для учнів психологічний клімат у педа­гогічному процесі? (Так, не повністю, не можу оцінити).

 2. Чи вважаєте Ви свої стосунки з учнями партнерськими, діалогічни­ми? (Так, ні, не можу оцінити).

 3. Чи здійснюєте Ви диференційований, індивідуальний підхід до учнів
  в освітньому процесі? (Так, ні, не завжди).

 4. В чому, на Вашу думку, сутність особистісного підходу до учнів? (По­ясніть).

 5. Чи вважаєте Ви учня суб'єктом освітнього процесу, власного розви­тку, поведінки? (Так, ні, учень тільки номінальна є суб'єктом освітньо­
  го процесу).

 6. Які якості сучасного вчителя особливо важливо формувати в собі для
  реалізації завдань особистісно орієнтованої освіти? (Вкажіть).

 7. Які якості передовсім потрібно формувати в учнів з огляду на особис­тісно орієнтовану парадигму ? (Вкажіть).

 8. Які форми виховної робота Ви вважаєте найбільш ефективними в плані
  розбудови особистісно орієнтованого простору школи? (Вкажіть).

9. Чи володієте Ви технологією планування та організації особистісно орієнтованого навчального процесу, особистісно орієнтованого заняття? (Так, ні, неповною мірою).

 1. Якими технологіями, методами розвиваючого навчання та виховання
  Ви вважаєте необхідно оволодіти для підвищення ефективності педа­гогічного процесу ? (Вкажіть).

 2. Яким досвідом використання Вами перспективних розвивальних технологій, методів навчання та виховання, Ви б могли поділитися з
  колегами ? (Вкажіть).

 3. Що, на Вашу думку, необхідно для створення матеріально-технічної
  бази Будинку дитячої творчості, що розвивається відповідно до її особистісно орієнтова­ної моделі? (Вкажіть).

 4. Чи вважаєте Ви управління позашкільним закладом особистісно орієнтованим? (Так,ні, не повною мірою).

Шкала оцінки:

1 бал — задоволення проявляється мінімально;

2 бали — прояв критичний;

3 бали — прояв задовільний;

4 бали — прояв достатній;

5 балів — прояв високий, яскраво виражений.

Схожі:

Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Серед таких цінностей розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Молодому поколінню українців необхідно знати свої права, вміти їх відстоювати, спираючись на норми права і положення закону, шукати...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
ПРОГРАМА «САМОВРЯДУВАННЯ» В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ М. ВІЛЬНЯНСЬКА
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
Конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення)
Положення про відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення) визначає порядок організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка