Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 289.57 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка3/3
Дата21.03.2013
Розмір289.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3

Інші доходи
Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 15 на окремих субрахунках бухгалтерського обліку рахунку 74 «Інші доходи».

Величина інших доходів Товариства за 2011 рік склала 115 883 тис. грн., яка складається з доходів, отриманих від реалізації фінансових інвестицій.

На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Надзвичайні доходи
Надзвичайні доходи Товариства за 2011 рік такі доходи відсутні.
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).

Відображення витрат Товариства за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2011 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2011 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблицях 4,5.

Структуру витрат Товариства за 2011 рік

Таблиця 4

Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-

Адміністративні витрати

628

Витрати на збут

-

Інші операційні витрати

2

Фінансові витрати
Інші витрати

114 614

Разом

115 244


Елементи операційних витрат за 2011 рік

Таблиця 5

Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Матеріальні витрати

-

Витрати на оплату праці

338

Відрахування на соціальні заходи

124

Амортизація

16

Інші операційні витрати

152

Разом

630Податок на прибуток від звичайної діяльності Товариства за 2011 рік складає суму 4 тис. грн..

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2011 рік, та податку на прибуток, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток у розмірі 722 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.
Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2011 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, була наведена у попередніх параграфах.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено.

Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства», які були укладені Товариством в 2011 році, наведені в попередніх параграфах.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Інвестиційна компанія «СТАТУС»

станом на 31 грудня 2011 року
м. Київ 20 квітня 2012 року

Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31.12.2010 року та станом на 31.12.2011 року, та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2010 рік та за 2011 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 6.
Таблиця 6

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2010

31.12.2011

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р220+р230+р240) / Ф1 р620

599,6061

74,4539

Коефіцієнт покриття

Ф1р260 / Ф1р620

606,8485

74,4965

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620)

606,8485

74,4965

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1р380/Ф1р280

0,9984

0,9866

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р430+р480+р620+р630) / Ф1р380

0,0016

0,0136

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р260 - р620

19 993

20 726

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225 (або р. 190 ф. № 2-м) )/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2

0,0013

0,0351

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 480 +

Ф 1 р. 620)


606,8788

73,578Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства є задовільним.

 

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2011 року фінансовий стан Товариства задовільний.

Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2011 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 7.
Таблиця 7

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

№ 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року

3

Місцезнаходження

місто Київ, проспект Бажана, 26 офіс 95

4

Телефон/ факс

565-77-22, 565-99-99

Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати

України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати

України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 року)
Дата аудиторського висновку: 20 квітня 2012 року
Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75
1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка