Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 289.57 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка2/3
Дата21.03.2013
Розмір289.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3

Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 3 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2011 року складав 1 тис. грн., що відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудитора, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Капітальні інвестиції
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства незавершене будівництво не обліковується, що в цілому відповідає даним бухгалтерського обліку.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 41 тис. грн. Дані щодо основних засобів Товариства наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2

Групи основних засобів

Залишок на 31.12.2011 (первісна вартість), тис. грн.

Машини та обладнання

31

Малоцінні необоротні матеріальні активи

10

Всього:

41


Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2011 року склала 20 тис. грн.

Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом.

Згідно наданих на розгляд аудиторів документів нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів групи «Інші необоротні матеріальні активи» проводиться в розмірі 100% вартості такого об’єкту в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію, що відповідає вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 7).

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7.
Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року на балансі виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція та товари не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточна дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2011 року становить 9 тис. грн.., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів у 2011 році Товариство не створювало. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію та товари станом на 31 грудня 2011 р. склала 9 тис. грн..

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2011 року становить 3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом, з нарахованих доходів та внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2011 року відсутні, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2011 року відсутня, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2011 р. складають 20 916 тис. грн., обліковуються згідно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91, як інші фінансові інвестиції, які відображені в балансі по собівартості.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2011 року склав 80 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Інші активи
Інші необоротні активи та інші оборотні активи станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Витрати майбутніх періодів
Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства витрати майбутніх періодів не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування
При проведенні перевірки було встановлено, що забезпечення наступних витрат и платежів та цільове фінансування на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року не обліковуються.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами і доповненнями).

Довгострокові зобов’язання станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2011 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються:

  • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 2 тис. грн..;

  • інші поточні зобов’язання в сумі 280 тис. грн.,

що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, бюджетом, позабюджетних платежів, страхування, оплати праці, учасниками та внутрішніх розрахунків на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 р. не обліковуються, інші поточні зобов’язання в сумі 229 тис. грн., що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року складає суму 20 749 тис. грн.


Станом на 31 грудня 2011 року власний капітал має таку структуру:- статутний капітал - 20 000 тис. грн.;

- нерозподілений прибуток - 749 тис. грн.
Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2011 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2011 року заявлений в статутних документах Товариства статутний фонд в розмірі 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю грошовими коштами в сумі 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Відповідно висновку від 30 червня 2010 року незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.Д. Аудит”, код ЄДРПОУ 31518331, зареєстрована Солом′янскою РДА у м. Києві 25 вересня 2001 року за № 1 073 120 0000 000572 за адресою: Україна, 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 7 кв. 39; адреса для листування: Україна, 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 23 оф. 22; свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845, видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107), дійсне до 19 січня 2012 року.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний №136, серія та номер свідоцтва АБ 000121, видане відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 року № 386, дійсне до 19.01.2012 року, оголошений Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі.

Рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС» від 10 листопада 2011 року (протокол № 8) було:

  • погоджено передачу (відступлення), шляхом продажу, належної Товариству з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» частки в Статутному капіталі Товариства у розмірі 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу Товариства, на користь Тунарас Інвестментс Лімітед;

  • виведено Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» із складу учасників Товариства;

  • введено Тунарас Інвестментс Лімітед до складу учасників Товариства у зв’язку з набуттям у власність частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 100%;

  • затверджено нову редакцію Статуту Товариства.


Таким чином, станом на 31.12.2011 року статутний капітал Товариства складає суму 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп.
Станом на 31 грудня 2011 р. частки у Статутному капіталі розподілені наступним чином:


Таблиця 3

з/п

Назва учасника

Частка у Статутному капіталі, грн..

Відношення до загальної кількості, %

1.

Тунарас Інвестментс Лімітед

20 000 000,00

100,00Всього:

20 000 000,00

100,00


Державну реєстрацію було проведено 17 листопада 2011 р. Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 1 068 105 0004 026043.

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС» становить 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року відсутній.
На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 р. достовірно.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року сума нерозподіленого прибутку складає 749 тис. грн..
Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 становить 20 749 тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2011 рік в цілому відповідають первинним документам.
Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)
Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством на відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склала 85 тис. грн. (з урахуванням ПДВ в сумі 0 тис. грн.). Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склав 85 тис. грн..

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Інші фінансові доходи
Бухгалтерський облік інших фінансових доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 15 на окремих субрахунках бухгалтерського обліку рахунку 73 «Інші фінансові доходи».

Величина інших фінансових доходів Товариства за 2011 рік склала 2 тис. грн.

На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка