Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 304.87 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка1/3
Дата26.08.2013
Розмір304.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3
аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності та про фінансовий стан

товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КАПІТАЛ ТАЙМС»

СТАНОМ НА 31 грудня 2012 РОКУ

Користувачам фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«КАПІТАЛ ТАЙМС»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Київ 26 березня 2013 року
Згідно з Договором № 85 від 12 березня 2013 року на надання аудиторських послуг ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року, проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі:

 • Балансу станом на 31 грудня 2012 року,

 • Звіту про фінансові результати за 2012 рік,

 • Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік,

 • Звіту про власний капітал за 2012 рік,

 • Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік

(далі по тексту – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1


п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ТАЙМС»

2

Скорочене найменування

ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС»

3

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код за ЄДРПОУ

34431730

5

Номер та дата виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Номер та дата запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Серія ААВ № 602527

15 травня 2012 року
1 074 102 0000 017866

20 червня 2006 року

6

Місце проведення державної реєстрації

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

7

Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул.. Михайлівська, буд. 12, літ. «Б»

8

Основні види діяльності за КВЕД-2010

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.30 Управління фондами

9

Керівник

Гончаревич Сергій Матвійович. Протокол Загальних зборів


Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами здійснюється на підставі:

 • Свідоцтво ДКЦПФР України про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, дата включення 06 жовтня 2006 р., реєстраційний номер 919,

 • Ліцензія ДКЦПФР України серія АВ № 581473 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк дії 25 липня 2011 р. – 25 липня 2016 р., рішення про видачу ліцензії від 29 червня 2011 року № 621,

 • Ліцензія ДКЦПФР України серія АВ № 581472 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії 25 липня 2011 р. – 25 липня 2016 р., рішення про видачу ліцензії від 29 червня 2011 року № 621,

 • Ліцензія ДКЦПФР України серія АВ № 533933 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг, строк дії 08 травня 2008 р. – 08 травня 2013 р., рішення про видачу ліцензії від 08 травня 2008 року № 398,

 • Ліцензія ДКЦПФР України серія АВ № 581422 на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами, строк дії 29 червня 2011 р. – 29 червня 2016 р., рішення про видачу ліцензії від 29 червня 2011 р. № 620.

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Період проведення перевірки: з 12 березня 2013 по 26 березня 2013 року.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31 грудня 2012 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2012 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.
Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог:

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями)


та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС», справедливо та достовірно відображає результати діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів Товариства за 2012 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року більша за розмір Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Додаткова інформація

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«КАПІТАЛ ТАЙМС»

станом на 31 грудня 2012 року
Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим

нормативам бухгалтерського обліку
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок 2012 року підтверджені висновком Аудиторськой фірми “Сервіс-Аудит”, код ЄДРПОУ 32205930. Адреса аудиторськой фірми: 04209, Україна, м. Київ, Героїв Дніпра, буд. 41. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3090, видане Аудиторською палатою України 26 грудня 2002 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний № 743, серія та номер свідоцтва АБ 000680, видане відповідно до рішення Комісії від 13 лютого 2008 року № 90.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог:

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).

  1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка