Про організаційно-аналітичний відділ


Скачати 106.55 Kb.
НазваПро організаційно-аналітичний відділ
Дата20.05.2013
Розмір106.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > ДокументиЗатверджено

Наказ директора

державного архіву області

01.08.2011 № 65

Положення

про організаційно-аналітичний відділ
1. Організаційно-аналітичний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом державного архіву області. У складі відділу знаходиться кадрова служба.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, основними правилами роботи державних архівів, положенням про державний архів Херсонської області, наказами Укрдержархіву (Держкомархіву України), директора державного архіву Херсонської області, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями відділу є:

організаційно-методичне забезпечення, координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій в галузі архівної справи;

розробка спільно з іншими відділами основних напрямків розвитку архівної справи та організація планування діяльності державного архіву, міських архівів та архівних відділів райдержадміністрації, організація планування та нормування у підрозділах архіву, контроль за виконанням планів розвитку архівної справи за всіма напрямками; організація роботи колегії, виробничих нарад;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ області, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

визначення спільно з іншими відділами основних напрямків роботи щодо створення автоматизованої інформаційної системи, впровадження комп’ютерних програм і технологій, контроль за їх використанням; основних напрямків наукових досліджень і методичної роботи;

організація, координація і ведення науково-дослідної та методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства, археографії та суміжних з ними дисциплін;

організація впровадження результатів наукових досліджень, нормативів і передового досвіду в архівну практику;

забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт; організація роботи служби науково-технічної інформації, науково-методичної ради, інших дорадчих органів архіву;

контроль за виконанням доручень, актів, розпоряджень Президента України, Кабінету Міністрів, Укрдержархіву, обласної державної адміністрації, рішень колегії держархіву та наказів директора;

організація діяльності державного архіву як регіонального науково-методичного центру з питань архівної справи; здійснення методичного керівництва архівними відділами районних державних адміністрацій, міських рад;

розробка пропозицій щодо розвитку мережі архівних установ та вдосконалення їх структури;

запровадження системи управління якістю в державному архіві області.

2.1. Основним завданням кадрової служби є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби в кваліфікаційних кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє спільно з іншими відділами пропозиції щодо основних напрямків розвитку архівної справи на відповідній території на проекти річних планів її розвитку на основі пропозицій відділів архіву;

контролює хід реалізації планів розвитку архіву справи, проводить централізований облік і аналіз виконання планових завдань відділами архіву;

веде зведений статистичний облік роботи архіву, складає і аналізує статистичні звіти;

готує пропозиції щодо вдосконалення мережі державних архівних установ, надає місцевим органам влади необхідну допомогу у створенні та організації діяльності нових державних архівних установ; у т.ч. архівів ліквідованих установ з особового складу;

здійснює контроль за виконанням доручень вищих органів, рішень колегії, наказів директора архіву;

готує пропозиції щодо планів роботи колегії архіву, матеріали до її засідань, протоколює засідання і контролює виконання її рішень;

організовує і спільно з іншими відділами проводить економічний аналіз основних напрямків діяльності архіву, готує пропозиції щодо підвищення продуктивності праці, виявлення додаткових резервів;

на основі типових нормативів розробляє, готує до затвердження і впроваджує норми виробітку (часу), проводить аналіз рівня їх виконання;

розглядає проекти нормативних документів і методичних розробок з профільних питань, готує на них висновки;

вивчає і впроваджує передовий досвід з планування, нормування, організації праці;

визначає тематику наукових і методичних розробок, готує пропозиції щодо включення їх до відповідних планів робіт; забезпечує державну реєстрацію науково-дослідних робіт, що виконуються архівом;

розробляє плани науково-дослідної та методичної роботи, контролює їх виконання, складає звіти про виконання цих планів;

організовує і веде, відповідно до затверджених планів науково-дослідної роботи, самостійно або з іншими архівними чи науковими установами наукові дослідження з профільних питань;

здійснює планування, контроль та облік впровадження результатів науково-дослідної роботи, нормативно-методичних документів і передового досвіду в архіві, сприяє їх впровадженню в інших державних архівних установах і підрозділах установ-джерел комплектування архіву;

проводить реєстрацію нормативних актів в управлінні юстиції;

організовує роботу служби науково-технічної інформації та своєчасну передачу до Довідково-інформаційного фонду Галузевої служби науково-технічної інформації примірників підготовлених нормативно-методичних та інформаційно-аналітичних документів;

забезпечує роботу колегії, інших дорадчих органів архіву;

консультує працівників архівних відділів державних установ з профільних відділу питань;

здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад з питань організації архівної справи;

планує і організовує проведення занять з підвищення кваліфікації працівників архіву і здійснює контроль за їх проведенням; бере участь у різних формах підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників архіву чи інших архівних установ з профільних питань;

організовує реєстрацію заяв, звернень громадян, установ, забезпечує електронний документообіг, ведення діловодства архіву;

забезпечує копіювально-множувальну роботу в держархіві;

забезпечує наповнення і підтримку веб-сайту державного архіву області, веде кореспонденцію через мережу Інтернет.

3.1. Кадрова служба держархіву:

забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в архіві й у межах своєї компетенції в інших державних архівних установах області і разом з іншими структурними підрозділами архіву узагальнює практику роботи з кадрами, готує пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців держархіву області та керівників архівних відділів райдержадміністрації, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти та проходження в архіві виробничої практики студентів істориків та істориків-архівістів;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників архівних відділів райдержадміністрацій;

проводить роботу з резервом кадрів архіву, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику та формування кадрового резерву в держархіві та контролює формування кадрових резервів в архівних відділах райдержадміністрацій, вносить директору держархіву пропозиції щодо їх вдосконалення;

вносить рекомендації директору державного архіву Херсонської області про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

вивчає професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в держархіві, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в держархіві області, архівних відділах райдержадміністрацій;

приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

розглядає та вносить керівництву архіву пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників архіву;

планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у держархіві області, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників;

розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи пов'язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу;

своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсії працівникам;

здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників (особових карток) працівників;

оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

готує документи для відрядження працівників за кордон;

у межах своєї компетенції бере участь у розроблені структури архіву та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах архіву та в архівних відділах райдержадміністрацій;

здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи в архівних відділах райдержадміністрацій;

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також з іншими підрозділами архіву організовує регулярне навчання працівників;

разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в держархіві області та архівних відділах райдержадміністрацій за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в архіві;

забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи працівників;

здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

здійснює ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців четвертої-шостої категорії, використання його даних у межах держархіву області, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Управління Головдержслужби України в Херсонській області необхідної інформації у встановленому порядку.
4. Відділ має право:

одержувати від інших відділів матеріали необхідні для виконання своїх функцій, у тому числі:

пропозиції до напрямків розвитку архівної справи;

плани-звіти для складання річного плану роботи архіву і звіти про виконання плану;

пропозиції за тематикою наукових досліджень і методичних розробок для включення до відповідних планів та відомості про їх виконання;

програми досліджень, координаційні плани, проекти науково-дослідних і методичних розробок для обговорення на науково-методичній раді;

інформацію, необхідну для своєчасної державної реєстрації наукових робіт, звіти з науково-дослідної роботи; переліки, огляди, методичні посібники для включення до складу довідково-інформаційного фонду архіву;

координувати за дорученням керівника архіву діяльність відділів з окремих питань, контролювати терміни виконання ними планових завдань;

скликати в установленому порядку наради керівників і спеціалістів інших підрозділів архіву для обговорення профільних відділу питань;

залучати інші відділи архіву до виконання планової тематики науково-дослідної і методичної роботи.

4.1. Кадрова служба має право:

перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку,

вимог законодавства про працю та державну службу в архіві;

одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів архіву і архівних відділів райдержадміністрацій документи, необхідні для виконання покладених на службу функцій;

брати участь в нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в архіві;

вносити керівництву архіву пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.
5. Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами архіву, а також з іншими архівними установами незалежно від форм власності та громадянами-власниками документів Національного архівного фонду.
Працівники відділу мають право на відвідування за дорученням керівництва архіву архівних підрозділів і діловодних служб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
6. Відділ організовує свою діяльність на підставі річного плану, який затверджується директором архіву.
7. Відділ очолює начальник, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора архіву.

Начальник відділу здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функціональних обов’язків працівників.
8. Штат відділу визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань та обсягів робіт, що виконує відділ.
9. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора архіву.
10. Обов’язки працівників відділу визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються директором архіву.
Начальник організаційно-

аналітичного відділу Г.Б.Проценко


Схожі:

ЗВІТ про діяльність інформаційно-аналітичного відділу за 1997 2001 роки
За п’ять років існування інформаційно-аналітичний відділ виріс у своїй чисельності до 11 кваліфікованих спеціалістів, які забезпечують...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України...
Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ квартирного обліку та нерухомості
Відділ квартирного обліку та нерухомості (відділ), є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України...
ЗН АПН України пропонують у випуску цікаві та корисні джерела, які б допомогли не тільки ознайомитися з науковими дослідженнями,...
Інформація про механізм чи процедури за допомогою яких громадськість...
При Новомиргородській районній державній адміністрації успішно функціонують наступні консультативно-дорадчі органи, організаційно-технічне...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Відділ автоматизованих систем управління (надалі відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного...
ПОЛОЖЕННЯ про управління організаційно-виконавчої роботи Тернопільської міської ради
Управління організаційно-виконавчої роботи (надалі – управління) є виконавчим органом міської ради, нею утворюється, їй підзвітне...
Положення про відділ реформування житлово-комунального господарства
Відділ реформування житлово-комунального господарства (далі відділ) є структурним виконавчим органом міської ради, підзвітним та...
Річний план роботи методиста КЗ «Інноваційно-методичний центр» Косенчук...
Аналітичний звіт про стан розвитку і діяльності соціально-психологічної служби системи освіти
Проект Положення про регіональний інформаційно-аналітичний центр...
Одобрен Межведомственной комиссией по вопросам мониторинга окружающей природной среды АРК решение №2 от 07. 09. 2005 г
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка