Проект Положення про регіональний інформаційно-аналітичний центр системи моніторингу довкілля Автономної Республіки Крим


Скачати 115.94 Kb.
НазваПроект Положення про регіональний інформаційно-аналітичний центр системи моніторингу довкілля Автономної Республіки Крим
Дата04.06.2013
Розмір115.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи

Проект

Положення про регіональний інформаційно-аналітичний центр системи моніторингу довкілля Автономної Республіки Крим


(Одобрен Межведомственной комиссией по вопросам мониторинга окружающей природной среды АРК решение №2 от 07.09.2005 г.)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регіональний інформаційно-аналітичний центр моніторингу довкілля Автономної Республіки Крим (далі по тексту - РІАЦ) організовано на основі Генеральної угоди між Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим по екології та природним ресурсам (нині Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по охороні довкілля) і Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського про заснування РІАЦ від _ ____________ 200_ р. в рамках виконання рішення Міжвідомчої комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим з питань моніторингу навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим (протокол №1 від 07.09.2005 р).

Регіональний інформаційно-аналітичний центр моніторингу довкілля Автономної Республіки Крим є структурним підрозділом Таврійського національного університету, створений спільним наказом голови Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по екології та природним ресурсам та ректора Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського від ___ ______________ 200__ року, № _____.

РІАЦ моніторингу є центральною структурно-функціональною ланкою системи моніторингу довкілля в Автономній Республіці Крим, яка входить до загальнонаціональної системи моніторингу довкілля України.

Під республіканською системою моніторингу довкілля розуміється інформаційна система спостереження, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля республіки, прогнозування його змін і розроблення науково- обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Система моніторингу довкілля створюється для виявлення критичних чинників антропогенного впливу, збільшення рівня знань про екологічний стан навколишнього природного середовища, поліпшення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях, більш якісного обґрунтування виконання природоохоронних заходів.

РІАЦ моніторингу у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом ТНУ, розпорядженнями керівництва ТНУ, наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони довкілля, рішеннями Міжвідомчої комісії та цим “Положенням”.

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по охороні довкілля (далі по тексту – Рескомприроди Криму) відповідно до постанови КМУ від 30.03.1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” забезпечує організаційну інтеграцію суб’єктів республіканської системи моніторингу довкілля, методологічне і метрологічне забезпечення складових частин і компонентів системи, координацію дій щодо побудови системи моніторингу, оперативне управління інформацією системи.
1.2. Основна мета діяльності РІАЦ моніторингу.
РІАЦ моніторингу створюється з метою забезпечення в АРК реалізації державної політики у сфері створення та функціонування державної системи моніторингу довкілля регіонального та локального рівнів в тісній взаємодії з Рескомприроди Криму, органами виконавчої влади АРК, суб’єктами науково-технічного, інформаційного, організаційно-методичного забезпечення республіканської системи моніторингу довкілля на всіх етапах її життєвого циклу.

РІАЦ моніторингу створюється з метою забезпечити підвищення ефективності управління екологічним станом АРК за рахунок:

- інтеграції екологічної та екологічно значущої інформації, що надходить від суб’єктів системи моніторингу довкілля;

- комплексного аналізу та оцінки екологічного стану довкілля;

- прогнозування змін екологічного стану довкілля;

- забезпечення органів державного та місцевого самоврядування необхідною інформацією про стан і прогноз розвитку екологічної ситуації в АРК;

- інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

- інформаційного зв’язку з національним центром моніторингу довкілля України.
1.3. Основні принципи побудови та роботи РІАЦ моніторингу.
Під час створення і подальшого функціонування РІАЦ моніторингу довкілля враховуються принципи, які мають забезпечити:

- застосування єдиної науково-методичної бази щодо комп’ютеризації процесів діяльності та інформаційної комунікації, створення регіональних баз даних і знань, географічних інформаційних систем, аналізу і прогнозування властивостей довкілля;

- комплексний системний підхід, етапність і послідовність у розробці і впровадженні в експлуатацію розділів баз даних та підключення користувачів до системи;

- побудову РІАЦ моніторингу з урахуванням окремих інформаційних елементів системи, систем інших рівнів, тенденцій розвитку загальнодержавної системи моніторингу довкілля України;

- надійність функціонування, збереження та захист інформації баз даних;

- безпеку при експлуатації системи відповідно до діючих стандартів;

- багаторівневу поетапну систему опрацювання інформації, заснованої на використанні розподілених баз даних, централізованих банків даних і банків знань із засобами колективного й індивідуального доступу до обчислювальних та програмних ресурсів в інтерактивному(діалоговому) режимі;

- можливість гнучкого, поступового, економічного обґрунтованого розвитку системи обробки даних;

- максимальну інтеграцію існуючих систем обробки даних регіону в єдину систему без їх корінної переробки;

- типізацію проектних вирішень і стандартизацію взаємодії функціональних ланок;

- безкоштовний доступ до поточних даних стану навколишнього природного середовища користувачів системи та безкоштовне накопичення та збереження поточної інформації в базах даних РІАЦ від суб’єктів системи.
1.4. Юридичний статус, форма власності. Місце знаходження.
Організаційно РІАЦ моніторингу здійснює свою діяльність у складі Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського на правах його структурного підрозділу, без прав юридичної особи.

РІАЦ моніторингу використовує майно, що перебуває на балансі Національного Університету ім. В.І.Вернадського, за яке несе повну матеріальну відповідальність.

Управління поточною діяльністю РІАЦ моніторингу здійснюється виконавчим директором Центру, який підзвітний ректору ТНУ, Міжвідомчій комісії та Рескомприроди Криму.

Структура, штатний розклад РІАЦ моніторингу затверджується ректором ТНУ за погодженням голови Рескомприроди Криму. Співробітники РІАЦ моніторингу є членами трудового колективу ТНУ.

Укладення і припинення трудових договорів з виконавчим директором РІАЦ та іншими працівниками РІАЦ моніторингу оформлюється наказами ректора ТНУ .

Для виконання робіт, пов’язаних з задачами Центру виконавчий директор РІАЦ моніторингу може пропонувати залучати на договірних умовах інші організації, установи, науково-дослідні та навчальні заклади, окремих спеціалістів.

РІАЦ моніторингу довкілля функціонує на засаді цього Положення, положень про структурні підрозділи РІАЦ, посадових інструкцій РІАЦ, договорів з суб’єктами системи моніторингу довкілля та іншими користувачами екологічних даних, інших нормативно-правових документів.

Робота РІАЦ з службовими та закритими даними і його функціонування в екстремальних ситуаціях обумовлюються спеціальними інструкціями.

Форма власності – державна. РІАЦ моніторингу є не прибуткова установа.

Місце знаходження – м. Сімферополь, проспект ім. В.І.Вернадського, 4.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ РІАЦ МОНІТОРИНГУ
2.1. Основні завдання РІАЦ моніторингу:

- збір, накопичення, збереження, оновлення, обробка та відображення інформації про стан довкілля та природних ресурсів в АРК, що отримуються від суб’єктів республіканської системи моніторингу, автоматизованих систем контролю стану складових довкілля, тощо;

  • створення і ведення регіонального банку даних по предметних областях, банку знань;

  • аналіз, оцінка і прогнозування стану компонентів навколишнього середовища і довкілля в цілому, а також прогнозування розвитку екологічних обставин в регіоні;

  • інформаційна підтримка управлінських рішень і підготування варіантів заходів (управлінських рішень) щодо природокористування та природоохоронної діяльності.


2.2. Предмет діяльності РІАЦ моніторингу:

- координація, методичне та організаційне забезпечення виконання Державних , регіональних та місцевих програм, заходів та інших дій щодо створення та функціонування регіональної системи моніторингу довкілля;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури та схем управління у сфері моніторингу довкілля;

- сприяння впровадженню у практичну діяльність суб’єктів системи моніторингу, підприємств, установ, та організацій республіки інформаційно технологічних комплексів обробки екологічних даних;

- участь при створенні регіональних та місцевих програм в сфері моніторингу довкілля;

- участь на попередніх стадіях експертизи науково-технічних розробок в сфері моніторингу довкілля;

- науково-методичне, технічне та технологічне забезпечення інформаційних складових системи моніторингу довкілля;

- організація підготовки та підвищення кваліфікації виконавців у сфері автоматичної обробки екологічної інформації;

- науково-дослідні роботи в області забезпечення екологічної безпеки за рахунок впровадження автоматичних систем контролю стану довкілля еколого-інформаційних систем обробки даних;

- розробки програмного забезпечення системи моніторингу довкілля та інших інформаційних систем з використанням геоінформаційних технологій;

- надання консультацій:

  • в питаннях побудови та функціонування складових систем моніторингу довкілля;

  • в питаннях організації природоохоронних еколого-інформаційних систем на підприємствах і організаціях;

  • при розробці природоохоронних програм;

- організація та участь у конференціях, семінарах, ділових зустрічах, зв'язок із закордонними фахівцями, підготовка та видання методичної літератури.

У випадках, передбачених чинним законодавством, для реалізації окремих видів робіт виконавчий директор РІАЦ моніторингу ставить питання перед адміністрацією ТНУ про необхідність одержання відповідних ліцензій.
3. Структура та керівні органи. Повноваження.
Керування поточною діяльністю РІАЦ моніторингу здійснюється виконавчим директором РІАЦ моніторингу, що призначається на посаду ректором ТНУ і цілком відповідає за діяльність центра перед адміністрацією ТНУ та Рескомприроди Криму, виконує свої обов'язки на засаді посадової інструкції, затвердженої ректором ТНУ та узгодженої з Рескомприроди Криму.

Структура РІАЦ моніторингу затверджується ректором ТНУ та узгоджується з Рескомприроди Криму.
4. Господарська діяльність
РІАЦ моніторингу по узгодженню з ректором ТНУ та головою Рескомприроди Криму планує діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку, відповідно з напрямками затвердженими Міжвідомчою комісією.

Матеріально-технічне забезпечення РІАЦ моніторингу здійснюється ТНУ а також через систему угод.

РІАЦ моніторингу виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, встановленими за цінниками окремих видів робіт, самостійно або на договірних засадах. Виконавчий директор РІАЦ моніторингу забезпечує контроль та несе повну особисту відповідальність за якістю виконаних робіт, наданих послуг.

Адміністрація ТНУ встановлює форму і систему оплати роботи, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.
5. Економічний механізм забезпечення діяльності РІАЦ моніторингу. Можливі джерела фінансування.
Виходячи із завдань, що покладені на РІАЦ моніторингу, він повинен забезпечити циркуляцію екологічної інформації в державній системі моніторингу довкілля регіонального та локального рівнів, її обробку та збереження, обмін з національним центром моніторингу довкілля.

Основними користувачами даних та результатів обробки екологічної інформації виступають державні органи виконавчої влади місцевого та національного рівнів, державні природоохоронні організації та заклади. Це обумовлює бюджетне фінансування РІАЦ моніторингу. Виконавчий директор РІАЦ моніторингу щорічно надає проект кошторису витрат щодо підтримки регламенту функціонування та розвитку Центру з фінансуванням з Республіканського та державного бюджетів (фондів охорони навколишнього природного середовища). Ректор ТНУ надає обґрунтування та кошторис на розгляд голови Рескомприроди Криму та затвердження Верховною Радою Криму.

Спеціалісти РІАЦ моніторингу можуть надавати різні послуги по обробці та моделюванню даних стану довкілля по окремих запитах підприємств та організацій на договірній основі. За договорами можуть виконувати роботи по розробці програмного забезпечення еколого-інформаційного напрямку на кошти замовників та інші види робіт (послуг) за предметом своєї діяльності.

За допомогою грантів залучаються інноваційні кошти на розвиток центру та системи моніторингу.

РІАЦ моніторингу може використовувати кошти інвестиційних, інноваційних та благодійних фондів.

Джерелами формування фінансових ресурсів РІАЦ моніторингу є амортизаційні відрахування, благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян, та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення, бюджетне фінансування.
6. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
Інтереси трудового колективу РІАЦ моніторингу представляють уповноважені трудовим колективом делегати до ради трудового колективу ТНУ.

Трудовий колектив (рада трудового колективу):

  • вирішує питання соціального розвитку РІАЦ моніторингу;

  • розглядає і затверджує перелік і порядок надання працівникам РІАЦ моніторингу соціальних пільг;

  • вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

Соціальні та трудові права працівників РІАЦ моніторингу гарантуються чинним законодавством.

Працівники РІАЦ моніторингу підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

Колективним договором ТНУ можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників РІАЦ моніторингу.
7. Кошти та майно РІАЦ моніторингу.
Активи РІАЦ моніторингу утворюються за рахунок виділення частки активів ТНУ та шляхом:

- передачі матеріально-технічних засобів, програмного забезпечення Рескомприроди АРК на безоплатне довгострокове відповідальне зберігання з правом користування;

- находження на відповідні планові заявки від державного та місцевих бюджетів;

- находження від виконання робіт та послуг;

- добровільних внесків від фондів, підприємств та організацій, фізичних осіб;

- кредитів банків та інших кредиторів.

8. Внесення змін та доповнень до положення про РІАЦ моніторингу
Зміни та доповнення до Положення про РІАЦ моніторингу можуть бути внесені за умови суттєвих змін в обставинах існування та діяльності РІАЦ моніторингу за ініціативи адміністрації РІАЦ моніторингу, трудового колективу РІАЦ та згодою адміністрації ТНУ та Рескомприроди Криму, за ініціативи адміністрацій ТНУ та Рескомприроди Криму.
9. Механізм залучення громадськості
Для ознайомлення громадськості з екологічним станом регіону в РІАЦ моніторингу організується окремий інформаційний сайт із зворотним зв’язком, куди можливо зацікавленим громадським організаціям та громадянам надавати свої пропозиції та запити до відповідної екологічної інформації.

На основі інформації, що обробляється, видається спеціальна екологічна література, яка висвічує поточний стан навколишнього природного середовища та природоохоронну діяльність в республіці.
10. Припинення діяльності РІАЦ моніторингу. Порядок дії у форс-мажорних обставинах
Діяльність РІАЦ моніторингу може бути припинена або реорганізована за ініціативою адміністрації ТНУ або Рескомприроди АРК у тому випадку, якщо вона суперечить чинному законодавству України, цьому положенню, статуту ТНУ та положення Рескомприроди Криму

Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією за рішенням адміністрації ТНУ, Рескомприроди Криму, суду та інших підстав, передбачених чинним законодавством. Майно, використовується за вказівкою адміністрації ТНУ та Рескомприроди Криму.

Припинення діяльності РІАЦ моніторингу здійснюється за рішенням ректора ТНУ за згодою голови Рескомприроди Криму, або за рішенням голови Рескомприроди Криму за згодою ректора ТНУ.

При припиненні або реорганізації діяльності РІАЦ моніторингу працівникам, що звільняються, гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

У випадку настання обставин нездоланної сили адміністрація РІАЦ моніторингу звільняється від повного чи часткового виконання зобов’язань за цим Положенням, іншими угодами та договорами. Обставинами нездоланної сили вважаються обставини, які не можна передбачати чи перебороти розумними заходами, у тому числі – стихійні лиха, пожежі, страйки, уведення надзвичайного стану, заборонні акти уряду або місцевих органів влади тощо.

При настанні обставин нездоланної сили начальник РІАЦ моніторингу повинен негайно сповістити про це ректора ТНУ у письмовому виді, указавши характер обставин і оцінку можливості виконання своїх зобов’язань у даних обставинах. Повернення до повного виконання своїх зобов’язань виникає по закінченні дії обставин нездоланної сили.

Схожі:

УГОДА
Верховна Рада Автономної Республіки Крим (Україна) і Рада міністрів Автономної Республіки Крим (Україна), з одного боку, та Уряд...
Стаття Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова...
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів...
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «А Т»
Положення, надалі Координатор, Державна бюджетна установа «Північно-Східний регіональний центр інноваційного розвитку» в особі в...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
НАКАЗ
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,...
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ...
Контактна інформація центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, залучення захисника за...
Для встановлення діагнозу і зв'язку захворювання з впливом шкідливих...
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя направляє хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу...
Перелік відповідних органів ліцензування господарської діяльності,...
Нспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим приймає документи від суб’єктів господарювання,...
Про проведення державної підсумкової
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка