КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора


НазваКУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора
Сторінка16/41
Дата17.05.2013
Розмір6.51 Mb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Право > Курс лекцій
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41
Глава Адміністрації Президента України

Прем’єр-міністр

Керівники органів виконавчої влади державного та регіонального рівнів
Шоста-сьома категорії

11 – 15 ранги

Керівники органів

виконавчої влади регіонального рівня


Рисунок. Порядок присвоєння рангу державному службовцю

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р. 410-р посада директора Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики віднесена до третьої категорії посад державних службовців, а посади його заступників – до четвертої категорії. Посади інших працівників державної служби зайнятості віднесені до відповідних категорій посад державних службовців міністерств і місцевих органів державної виконавчої влади ( табл. 1).

Таблиця 1. Категорії і ранги державних службовців

у державній службі зайнятості

Посада

Категорія

Ранг

Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості

Директор

Четверта

7,8,9

Заступник директора, головний бухгалтер, начальник інспекцій, начальники та заступники начальників відділів

П’ята

9,10,11

Спеціалісти

Шоста

11,12,13

Міські центри зайнятості (міст обласного підпорядкування)

Директор

П’ята

9,10,11

Заступник директора, начальники та заступники начальників відділів

П’ята

9,10,11

Спеціалісти

Шоста

11,12,13

Районні центри зайнятості

Директор

Шоста

11,12,13

Заступник директора, начальники та заступники начальників відділів

Шоста

11,12,13

Спеціалісти

Сьома

13,14,15


Встановлення класифікації посад для державних службовців сприятиме реалізації прав на просування по службі, причому з'являється можливість отримувати додаткову винагороду, залишаючись на тій же посаді.

Такий підхід забезпечує більший ступінь об'єктивності в оцінці здібностей кожного службовця.

У Законі зазначається, що переважним правом на просування по службі користуються державні службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

Засобами просування по службі є:

 • проходження державним службовцем атестації;

 • навчання і підвищення кваліфікації;

 • стажування у вищестоящих структурах чи за кордоном.

Посади заміщуються шляхом: призначення, за конкурсом, поза конкурсом, шляхом обрання в органах місцевого самоврядування.

Призначення на державну посаду – це юридичний акт компетентного державного органу або посадової особи, який визначає момент офіційного дозволу на здійснення службовцем певних функцій, обов'язків і прав, закріплених за посадою. Призначення проводиться органами державної влади і посадовими особами в межах їхньої компетенції з додержанням встановленого порядку заміщення посад тієї чи іншої категорії.

Конкурс при прийманні на посади в державні органи – принципово новий інститут державної служби. У ст. 15 Закону України «Про державну службу» зокрема зазначається, що «приймання на державну службу на посади третьої – сьомої категорій, передбачених ст. 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України».

Інститут приймання на державну службу на конкурсній основі базується на таких основних принципах:

 • рівноправності, який виключає дискримінацію за походженням, статтю, віросповіданням або політичними поглядами;

 • відповідності здібностей та професійного рівня вимогам конкретного виду діяльності в системі державної служби;

 • гласності під час проведення конкурсів.

Правові основи приймання на державну службу на основі конкурсу викладені в Положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

Приймання за конкурсом на роботу – це той чинник, який має гарантувати об'єктивність оцінки ділових якостей працівника, і, як наслідок, – ефективність його роботи.

Заміщення державної посади за конкурсом передбачає:

 • оголошення даних про вакансії на державній службі через засоби масової інформації з повідомленням основних вимог до кандидатів не пізніше ніж за місяць до дня проведення конкурсу;

 • утворення конкурсної комісії у складі голови, секретаря і членів комісії;

 • прийняття документів (заяви про участь у конкурсі, заповненої особової картки (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; двох фотокарток розміром 4x6 см; копій документів про освіту, засвідчених нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку; відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені кадровою службою) протягом 30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 • можливість участі у конкурсі декількох претендентів;

 • проведення іспиту та відбір кандидатів (під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу);

 • рекомендацію кандидата на посаду конкурсною комісією (засідання конкурсної комісії вважається правоздатним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу);

 • ознайомлення претендентів з результатами конкурсного відбору протягом трьох днів; при цьому рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням;

 • видання наказу повноважною посадовою особою про:

 • призначення на посаду;

 • зарахування до кадрового резерву;

 • прийняття на стажування;

 • повторне проведення конкурсу.

Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

 • визнані в установленому порядку недієздатними;

 • мають судимість, що є несумісним із зайняттям посади державного службовця;

 • у разі приймання на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін та в інших випадках, встановлених законами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. № 423 «Про деякі питання застосування ст.ст. 4, 15 і 27 Закону України «Про державну службу» визначено, що просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також приймання на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1995 р. № 694 «Про внесення доповнень до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України» від 17 червня 1994 р. № 423 встановлено, що без конкурсного відбору або стажування на державну службу можуть також прийматися:

а) державні службовці на посади:

 • керівників, які згідно з законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;

 • керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів виконавчої влади;

 • спеціалістів при переміщенні їх у межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю;

б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах рад, у тому числі тих, що ліквідуються, до новостворених органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) випускники Української Академії державного управління при Президентові України та її філіалів у державні органи, які направляли їх на навчання;

г) службовці патронатної служби.

Особливості призначення на посади поза конкурсом подані в таблиці 2.

Заміщення посад в системі патронатної служби має певну особливість. Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу» Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України, голови місцевих державних адміністрацій, голови обласних рад мають право самостійно добирати та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників прес-служб, радників і секретарів згідно зі штатним розкладом і категорією, що відповідає посаді, тобто створювати патронатну службу. Порядок перебування на державній службі таких осіб встановлено Постановою Кабінету Міністрів України під 31 травня 1995 р. № 377 «Про Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Уряду України».

Приймання на патронатну службу здійснюється без проведення конкурсу. У разі потреби може встановлюватися випробування, а також проводитися стажування державних службовців для набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей (працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не залучаються). Законом України «Про державну службу» не передбачено приймання на патронатну службу осіб, які досягли пенсійного віку, однак в окремих випадах на посаду радників та консультантів таке приймання проводиться.

Таблиця 2. Перелік посад третьої – сьомої категорій державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, призначення на посади яких може здійснюватися без проведення конкурсу

Назва посади

Порядок призначення

Акт законодавства

Органи виконавчої влади

Заступники голів обласних державних адміністрацій

Призначаються на посади головами обласних державних адміністрацій за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром

Ст. 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; порядок призначення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1369

Заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади

Призначаються на посади Київським міським головою за погодженням з Кабінетом Міністрів України

Ст. 16 Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ»; порядок призначення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1369

Заступники голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень

Призначаються на посади Київським міським головою за погодженням з Київською міською радою

Ст. 16 Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ»

Голови районних державних адміністрацій

Призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України головами відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а голів районних державних адміністрацій Автономної Республіки Крим — Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Ст. 106 Конституції України; ст. 37 Конституції Автономної Республіки Крим; ст.ст. 8,46 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Прикінцеві положення Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ»; порядок розгляду питань щодо призначення на посади затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №732

Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій

Призначаються на посади головами районних державних адміністрацій за погодженням з відповідними заступниками голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим — за погодженням 3 ВІДПОВІДНИМИ посадовими особами Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Ст.ст. 10,46 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1369 порядок призначення розробляється головами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Керівники апаратів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Призначаються на посаду головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з Кабінетом Міністрів України

Ст. 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; порядок призначення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1369

Керівники апаратів районних державних адміністрацій

Призначаються на посади головами відповідних державних адміністрацій

Ст. 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1369 порядок призначення розробляється головами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Призначаються на посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

Ст. 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; порядок призначення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1374

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

Призначаються на посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями

Ст.11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; порядок призначення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. №1374

Керівники структурних підрозділів районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим

Призначаються на посади головами відповідних районних державних адміністрацій за погодженням з відповідними посадовими особами Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Ст. 46 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Керівники кадрових служб центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Призначення здійснюється керівником органу за наявності висновку Головдержслужби

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. №912 з доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 р. №2095
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

Схожі:

За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка