План Вступ 3 Розділ Основи виникнення і становлення інституту президентства 7 Розділ Становлення правового інституту президентства в Україні 17 Еволюція інститут президентства в Україні 17


НазваПлан Вступ 3 Розділ Основи виникнення і становлення інституту президентства 7 Розділ Становлення правового інституту президентства в Україні 17 Еволюція інститут президентства в Україні 17
Сторінка6/7
Дата12.03.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Висновки


У процесі дослідження інституту президентства в Україні ми дійшли таких висновків.

Теоретично встановити Конституцією оптимальний політичний устрій - відносно легке завдання. Однак, втілити його в соціально-політичній реальності - далеко складніше.

У державних механізмах України, в політичній системі нашої країни інститут президентства займає особливе місце, що зумовлено участю у розв’язанні проблем державотворення і правотворення, можливістю впливу на соціально-економічні та політичні процеси. Це насамперед визначається юридичною природою цього інституту.

Кожна держава, як суверенний суб’єкт політико-правового процесу, сама визначає роль і місце президента в державному механізмі, співвідношення його компетенції з парламентами та урядами своїх країн. Розпад СРСР став чинником появи на пострадянському просторі інституту президентства.

Становлення інституту президентства в Україні пов’язане з історією Української державності. В політико-правовій думці ідея президентства в Україні мала декілька етапів свого розвитку. Перший етап – до 1917 р., другий – 1917–1920 рр., третій – радянський, четвертий – період становлення України як суверенної незалежної держави, п’ятий – сучасний період – спроби перейти від президентсько-парламентської форми правління до парламентсько-президентської. Але ж реально ідея президентства в Україні була втілена тільки на етапі становлення України як суверенної незалежної держави, при введенні в 1991 р. в Конституцію УРСР інституту Президента, в результаті чого в Основний Закон була включена глава 12-1 “Президент України ”. При цьому Президент України наділявся досить значними повноваженнями. Введення в державну систему України в 1991 р. посади Президента було з одного боку відображенням історичних традицій державотворення в Україні, а з іншого – врахування міжнародного досвіду функціонування президента як одноособового глави держави з республіканською формою правління. При цьому, безсумнівно, брався за зразок саме історичний досвід становлення інституту президентства у Франції. А форма державного правління визначалася під впливом французької моделі.

Для суспільно-політичної думки досить складним був період щодо визначення оптимальної моделі президентства в період розробки і прийняття нової Конституції України, що зумовлювалося особливістю співвідношення повноважень Президента з іншими структурами державного механізму і в цілому, роллю президента в даному механізмі. Особливу роль у становленні президентсько-парламентської республіки відіграв Конституційний Договір між Верховною Радою України і Президентом України, який суттєво посилив повноваження Президента України. Після висловленої Президентом України 24 вересня 2002 р. ідеї, що Україна повинна йти від президентсько-парламентської республіки до парламентсько-президентської, настав новий етап обговорення в наукові літературі, в політичній еліті й у суспільстві в цілому ролі і місця Президента України в державному механізмі та в політичній системі. Ця ідея неоднозначно сприймається політичними силами України, науковцями. Проте вже прийняти Закон України “Про внесення змін до Конституції України ”, який заклав підвалини переходу України до парламентсько-президентської республіки.

Аналізуючи норми української Конституції можна стверджувати, що за своєю політичною сутністю, інститут Президента становить єдину та в певному сенсі “нейтральну ” владу, а у відношенні до інших інститутів виділяється як релятивно приматний, і, за певних умов, домінантний. Проте це не означає, що Президент “всевладний ”. Стрижень політичної системи України складають Парламент, Президент і Кабінет Міністрів на чолі з Прем'єр-міністром, який посідає своє власне інституційне місце між Президентом і Верховною Радою. Конституція встановлює між ними надійно виважений баланс. Незважаючи на інституційну приматність та, можливо, похідну від неї домінантність Президента, реалізація президентських міжвладних повноважень у вирішальній мірі залежить як від самого Президента, так і від добровільної або вимушеної готовності до кооперативного співробітництва (і компромісів) усіх владних інститутів.

Компетенція, яка характеризує конституційно-правовий статус президента України, змінюється під впливом чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру.

Впровадження в демократично-правову практику України принципу поділу влад, його закріплення на конституційному рівні суттєво впливає на взаємодію глав держав з парламентами та урядами. Причому, взаємовідносини глави держави з виконавчою владою у досліджуваних державах найбільш тісні. Навіть враховуючи те, що практично він не входить до жодної з трьох гілок влади, юридична наука і практика визначають президента главою виконавчої влади, тому що ніхто з посадових осіб не може мати функції та владні повноваження без влади. При цьому, особливістю організації і функціонування державного механізму в умовах змішаної республіканської форми правління являється дуалізм виконавчої влади. Такий дуалізм встановлений і у Конституції України.

Проте не слід залишати поза увагою і взаємовідносини президента із органами законодавчої влади. Так, інститут президентства в Україні, повноваження як глави держави в першу чергу тісно взаємопов'язані із законотворенням. Слід виділити повноваження президента у цій сфері, які є елементами механізму взаємодії президента та законодавчої влади: 1) право законодавчої ініціативи; 2) право видавати укази; 3) право підписувати закони; 4) право вето чи право повернення законопроекту на повторний розгляд. Президент України має право законодавчої ініціативи, яке прямо закріплено у конституційних нормах. Наведені аргументи дають право стверджувати, що Конституція України надає можливість президенту “творити право ”, а з огляду на прогалини в законодавстві, що існують у правовій дійсності держави, - це дуже суттєве право.

Список використаних джерел


 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1990. - № 31. - Ст. 429.

 3. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Свод законов СССР, 1990. - Т. 3. - С. 14.

 4. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 33. - Ст. 445.

 5. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 року № 1295-XII «Про Президента Україн­ської РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 33. - Ст. 446.

 6. Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік № 1360-I від 14 травня 1990 року (vd900314 vn1360-I) «Про засну­вання поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» [Електронний ресурс] // Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1360400-90

 7. Бєлов Д. М. Конституційно-правове регулювання інституту президента в Україні та Франції [Текст] / Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага. - Ужгород : Ліра, 2007. - 216 с.

 8. Бисага Ю. М. Вибори президента: український та зарубіжний досвід [Текст] : Навч. посіб. / Ю. М. Бисага [и др.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. - Ужгород : Ліра, 2003. - 60 с.

 9. Бурчак Ф.Г. Президент України. - К.: Ін. Юре, 1997. - 24 с. - (Б-ка «Нова Конституція України»)

 10. Бурчак Ф. Конституционный статус Президента Украины // Правова держава. – 1997. – Вип. 8. – С. 25.

 11. Висновок щодо дотримання вимог конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-TV та щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам, ухвалений на тре­тьому пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 27 грудня 2005 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/6933#_ftn48. - Заголовок з екрана.

 12. Гарчева Л.П. Конституционное право Украины. Часть II. – Симферополь, 1999. – С. 73.

 13. Довбня А. Законодавче утвердження інституту президентства в Україні // Бюлетень законодавства и юридичної практики України. – 1999. № 8. – С.25-32.

 14. Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси / М. Дьяконов. - СПб: Право, 1912. - С. 138-139

 15. Історія держави і права України // За ред. професора В.Г. Гончаренко. – К., 1996. – С. 190.

 16. Колодій А. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор / А. Колодій // [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id-=54&op_id=915#915. - Заголовок з екрана.

 17. Конституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный Закон от 10 ноября 1920 год / / Конституции государств европейского Союза. - М.: Издадельская группаИНФРА -М-Норма. 1997. - С. 11-92.

 18. Кононенко Н.В. Інститут президентства в Україні: політологічний аналіз.: Автореф. дис... канд.. політ. наук: 23.00.02/ Інститут політ. і етнонац. досл. - К., 1998. - 17 с.

 19. Конституція України і реформа 2004 р.: ретроспектива проблеми // Юридична газета. - 2007 - № 1 (85) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com/article/913/. - Заголовок з екрана.

 20. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) [Електронний ре­сурс] // Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0002300-18

 21. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917 – 1920: Навч. посібник. – К., 1997. – 208 с.

 22. Кривенко Л.Т. Проблеми виборів президента в контексті джерел парламентської і президентської влади. С. 124-132.

 23. Кудряченко А. Институт Президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 102.

 24. Кузьменко Б. Політологічний і кримінологічний аналіз корупції, тіньової економіки і організованої злочинності у пострадянській Україні // Право України. – 1998. – № 6. – С. 103-105.Плахотнюк Н. Г. Інститут президентства в Україні: становлення та розвиток : монографія / H. Г. Плахотнюк, В. I. Мель­ниченко ; НАДУ при Президентові України. - К. : Видавн. дім «Максімус», 2004. - С. 26.

 25. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. – К.,1999. – 662 с.

 26. Нижник Н.Р. Проблеми президентської влади в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 8. – С. 3 –24.

 27. Процик І. Суспільно-політичні передумови запровадження інституту президентства в Україні на початку 90 рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Ігор Процик // Заголовок з екрана. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZT-NPU/Ist/2009_2/materialy/2009_2/Protsyk.pdf

 28. Рубан В.В., Серегина Н.С. Политические партии и движения в Украине: Проблемы становления и тенденции развития. – Харьков, 1996. – 59 с.

 29. Серьогина С.Г. Компетенція Президента України: теоретико-правові засади. Автореф. дис. канд.. юр. наук: 12.00.02/ Національна юридична академія України. - Харків, 1998. - 17 с.

 30. Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Харьков, 1999. – С. 444.

 31. Серегина С. Что может Президент // Бизнес-информ. – 1997. – № 1. – С. 15-19.

 32. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К. : Т-во «Знання» України, 1993. - С. 1-10.

 33. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. - М.: Сов. Энцикл., 1984. - 415 с.

 34. Тодоров И.Я., Субботин В.Н. История государства и права Украины. – Донецк, 1998. – С. 43.

 35. Юридический словарь. - М.: Юриздат, 1953. - 430с.

 36. Юридична енциклопедія: в 6-ти томах [Текст] / Гол. редкол. Ю.С. Шемшученко. - К.: «Укр. енцикл.», 2003.-Т. 5.- 736 с.

 37. Хрестоматія з історії держави і права України. – Т.2. Лютий 1917-1996. – К., 1997. – 800 с.

 38. Шатіло В. А. Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / В. А. Шатіло. - К., 2005.

 39. Шевченко В.Ф. Українська Центральна Рада та відновлення державності нашого народу // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 2. – С. 30.

 40. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К., 1999. – 480 с.
1 Енциклопедичний довідник „Лауреати Нобелівської Премії. 1901 – 2001”. – К.: „Український видавничий центр”, 2001. – С. 46, 106.

2 Златопольський Д. Л. Институт президента в Восточной Европе: парадокс выборов и ответственность // Вестник Московского университета. – Серия 11. Право. – 1999. – №5. – С. 13.

3 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея: Пер. с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, коммент. О. Л. Степановой. – М.: Изд-во „Весь мир”, 2000. – С. 459.

4 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея: Пер. с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, коммент. О. Л. Степановой. – М.: Изд-во „Весь мир”, 2000. – С. 459.

5 Фам Ван Донг. Предисловие // Президент Хо Ши Мин. (Политическая биография). / Пер. с франц. – М.: Госполитиздат, 1963. – С. 16

6 Кива А. В. Российская олигархия: общее и особенное // Общественные науки и современность. – 2000. – №2. – С. 27.

7 Duverges M. A New Political System Model: Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research. – 1980. – №2. – Р. 167.

8 Duverges M. A New Politica.lSystem Model: Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research. – 1980. – №2. – Р. 186

9 Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: Пер. з 2-го англ. вид. – К.: АртЕк, 2001. – С. 125.

10 Шаповал В. М. Державний лад країн світу. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999. – С. 288.

11 Погорілко В. Ф. Інститут президентства в Україні // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи /За заг. ред. Ю. С. Шемчушенка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – С. 114.

12 Погорілко В. Ф. Інститут президентства в Україні // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи /За заг. ред. Ю. С. Шемчушенка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – С. 114.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПЛАН ВСТУП Розділ I. ПОНЯТТЯ НОТАРІАТУ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ...
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОРЯДОК УСТАНОВИ ПОСАДИ НОТАРІУСА
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 32
Бойчук Андрій Юрійович Інститут адвокатури в Галичині другої половини...
У монографії досліджено організаційно-правові основи становлення інституту адвокатури в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини....
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. Сутність і основні поняття валютного законодавства...
Валютне законодавство України базується на принципах, які є вихідними нормативно-керівними положеннями основи механізму державного...
Розділ Правова суть інституту по визнанню громадян безвісно відсутніми і оголошення їх померлими
Розділ Правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
Дипломна робота
РОЗДІЛ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ...
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СВІТ
План Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”....
Для того щоб обґрунтувати ті чи інші позиції; як в сфері адвокатури чи адвокатської діяльності й, зокрема, щодо Інституту адвокатської...
1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка