Дипломна робота


НазваДипломна робота
Сторінка1/9
Дата26.10.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Історія > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Форма № Н-9.02Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Факультет психології, історії та соціології


Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
Дипломна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр
З ТЕМИ:

РОЛЬ ЦЕРКОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ В уКРАЇНІ
Виконав: студент 5 курсу 520 групи

спеціальності

8,01010601. Соціальна педагогіка

Гнатів Василь Петрович

Керівник доц. Коршун Т.В.

Рецензент доц. Чермошенцева Н.М

Херсон – 2013 року

ЗМІСТ
стор

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………

4
ВСТУП…………………………………...……………………………

5
РОЗДІЛ 1. ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………….

11


1.1. Історія соціального служіння в державах Стародавнього

Сходу, Греції та Риму …………….……………………….

11


1.2. Елементи соціальної творчості у творах античних

мислителі.................................................................................

19


1.3. Виховання моральних якостей у процесі соціального

служіння в релігійних віруваннях …………………………

24


1.4. Соціальне служіння в Західній Європі….……………..…...

27
РОЗДІЛ 2. ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ .……..…...........................................................

38


2.1. Поширення соціального служіння в Київській Русі та в

Період Українського Відродження ……………...…………

38


2.2. Соціальна допомога в Запорізькій Січі ……………………

54

2.3. Створення перших вищих навчальних закладів України

як результат філантропічної діяльності видатних

українських меценатів ……………….……….……………57


РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ ЕТАП СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ В

УКРАЇНСЬКИХ КОНФЕСІЯХ …………………………………….

663.1. Специфіка соціального служіння в православній церкві ...

663.2. Забезпечення соціальної допомоги в католицькій церкві...

713.3. Особливості благодійної діяльності протестантських

церков………………………………………………………...

75
ВИСНОВКИ...........................................................................................

86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …….…………..…….......

91
ДОДАТКИ …………………….………………………………………

98
Додаток А. Меморандум про співпрацю у справах

душпастирської опіки військовослужбовців

Збройних Сил України …………......................

98Додаток Б. Положення та прес-реліз про організацію

та проведення акції «До світлого дня –

світлі вчинки» …………………………….………

102

Додаток В. Аналіз роботи Карітас України в допомозі

дітям з кризових сімей і вуличній молоді……..

102


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВРЦРОВсеукраїнська рада церков і релігійних організацій;

ВСОЄХБВсеукраїнський союз об'єднань євангельських християн – баптистів;

ДУМУДуховне управління мусульман України;

ЄСЄвропейський союз;

ЄХБЄвангельські християни – баптисти;

ЗСУЗбройні сили України;

МОЗМіністерство охорони здоров’я;

РКЦРимо Католицька Церква;

УАПЦУкраїнська Автокефальна Православна Церква;

УГКЦУкраїнська Греко-Католицька Церква;

УЛЦУкраїнська Лютеранська Церква;

УПЦ КПУкраїнська Православна Церква Київського Патріархату;

УПЦ МПУкраїнська Православна Церква Московського Патріархату;

ХВЄХристияни віри Євангельської п’ятидесятники;

ЮНЕЙДСОб'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ / СНІД (англ. Joint United Nations Programme on HIV / AIDS скорочено UNAIDS).ВСТУП

Актуальність теми. З початку поширення цивілізацій милосердя вважалося чи не головною чеснотою людей. Усвідомленням необхідності чинити добро не з примусу, а з релігійно-етичного обов’язку тому, що по іншому не повинно бути, було просякнуто увесь світовий соціум упродовж багатьох століть. Соціальне служіння як цілеспрямована діяльність людей і організацій орієнтоване на надання допомоги різним категоріям тих, котрі її потребують. Цей феномен відомий з Ш тис. до н. е., часу заснування перших рабовласницьких держав, однак ще в первісному суспільстві соціальна природа, закладена нашим предкам, виявлялась у співчутті, допомозі нужденним. Завдяки здатності до взаємної підтримки людина ідентифікувалась не тільки як розумна істота, але і як моральна, здатна на індивідуальний вчинок. Перші підходи до теоретичних аспектів соціальної роботи і служіння було розроблено Мері Річмондом (США) у книгах “Дружній візит до бідняків: керівництво для працюючих в благодійницьких організаціях» (1899), де вперше були викладені науково обґрунтовані методи соціальної роботи, а також «Соціальний діагноз» (1917), де парадигма «вивчення, діагноз, лікування» обґрунтовується як основна в соціальній роботі та служінні.

Сам термін "соціальне служіння" використовується порівняно недавно. "Соціальне служіння" вживається у вітчизняній історичній науці в переважній більшості під час визначення соціальної діяльності конфесійних громад. Термін «служіння» традиційно широко використовується в релігійному житті та релігієзнавчій літературі. Згідно з документами різних релігійних конфесій, соціальне служіння розуміється насамперед як здійснення благодійності та милосердя у вигляді як безпосередньої допомоги малозабезпеченим, так і у вигляді створення певних умов для соціальної реабілітації нужденних членів суспільства. З позицій релігієзнавства соціальне служіння розуміється як історично сформована сукупність організованих форм соціальної діяльності релігійних організацій, що є невід'ємною частиною практичної реалізації віровчення, і полягає в актах милосердя та благодійності у відношенні конкретних осіб як носіїв образу і подоби Божої. Соціальне служіння - це будь-яка діяльність, яку здійснюють церкви поза богослужбовим приміщенням, зорієнтована на розв’язання суспільно значущих проблем. Це і є однією з основних характеристик соціального служіння. Практичним підґрунтям для реалізації завдань соціального служіння звичайно слугує наявність матеріальних і людських ресурсів. У цій ситуації матеріальні ресурси з’являються за допомогою різноманітних благодійних організацій, власними силами чи іншими способами. Щодо людських ресурсів, то це, зазвичай, віряни тієї чи іншої конфесії.

Важливою ознакою соціального служіння є відсутність обрядової діяльності або її уніфікація, на відміну від богослужіння, де обрядовість є обов’язковим атрибутом. Хоча можна зауважити, що цей атрибут є майже незмінним у православних і католиків, протестанти цьому приділяють значно менше уваги.

Соціальне служіння постає як суспільно значуща діяльність, яка здійснюється церквами з метою поширення духовності, формування цінностей громадянського суспільства внаслідок налагодження міжконфесійної та міжрелігійної співпраці, взаємодії з іншими соціальними інститутами.

Соціальне служіння для християнських церков постає не лише додатковим способом оздоровлення суспільства, а й неодмінним інструментом для реалізації взаємодії із суспільними, громадськими інституціями з метою формування громадянських цінностей.

Даній проблемі чимало уваги приділялося дослідниками та істориками ХІХ, ХХ століть, а також деякими сучасними науковцями. Зокрема було використано в даній роботі праці Поліщука В.А., Янковича О.І., Антонова А.І., Решетнікова О.В. та інших, у яких докладно висвітлюється різні аспекти соціального служіння. Однак аналіз використаних публікацій дозволяє зробити висновок про недостатність уваги щодо ролі церковних організацій у забезпеченні соціального служіння в Україні.

Аналіз науково-теоретичної літератури, нормативних документів та стан розробленості проблеми дослідження дали змогу виявити суттєві суперечності, що мають місце між:

  • сучасними потребами суспільства в наданні компетентної допомоги людям, які потрапили в складні життєві обставини і недостатню готовність релігійних організацій в здійсненні цього процесу;

  • усталеністю радянських стереотипів до ролі релігійних організацій і нових викликів суспільства в наданні соціальної допомоги населенню;

  • необхідністю в здійснені соціального служіння в державі і відсутністю нормативно-законодавчої та чітко регламентувальної бази з цього питання.

Результати теоретичних досліджень і соціальна практика засвідчують недостатнє вивчення питання ролі релігійних організацій у забезпеченні соціального служіння в Україні і зумовлюють необхідність реалізації соціального служіння релігійними організаціями в суспільстві.

Отже, актуальність зазначеної проблеми, її недостатня теоретична та методична розробленість зумовила вибір теми випускної роботи: «Роль церковних організацій у забезпеченні соціального служіння в Україні».

Магістерське дослідження виконано відповідно до наукової теми кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки «Теоретичні і методичні засади професійного становлення фахівця в галузі соціальної роботи (державний реєстраційний № 0111U008735). Тему роботи обговорено та затверджено на засіданні кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (протокол №2 від 2.10.2012 р. та наказом по Херсонському державному університету Наказ № 970-Д від 03.12.2012 р. – Про затвердження тематики випускних робіт студентів заочної форми навчання на здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 2012-2013 н. р.)

Мета дослідження: визначити місце і роль соціального служіння в системі надання допомоги тим, хто цього потребує: сім'ям, що знаходяться в складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, сиротам, дітям-сиротам, дітям-вулиці, інвалідам, хворим, ув’язненим, біженцям.

Для досягнення вказаної мети в роботі передбачені такі завдання:

  • дослідити історію становлення соціального служіння в державах Стародавнього Сходу, Греції, Риму та соціальне служіння у Західній Європі;

  • виявити елементи соціального служіння у творах античних мислителів;

  • проаналізувати виховання моральних якостей та соціального служіння в релігійних віруваннях;

  • описати досвід соціального служіння на теренах України: в Київській русі, в період Українського Відродження та соціальну допомогу в Запорізькій Січі;

  • довести, що створення перших вищих навчальних закладів України – це результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів;

  • з’ясувати сучасний етап соціального служіння в українських конфесіях.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

ДИПЛОМНА РОБОТА
Дана робота має на меті вивчення зазначених проблем, а також аналіз деяких лінгвістичних програмних продуктів, спрямованих на автоматизацію...
ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕМА: ХУЛІГАНСТВО
Вступ
ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: «День вчителя,вечеря на 40 осіб»
Характеристика бенкету
ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ...

ДО ЗАХИСТУ
Дипломна робота містить сторінки, 27 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел із найменувань, додатків
ДИПЛОМНА РОБОТА
Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1
ДИПЛОМНА РОБОТА
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні
Дипломна робота з психології
Поняття адаптації, дезадаптації. Проблема соціальної адаптації молодших школярів
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”
Техніко – криміналістичне дослідження підроблених документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом”
ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: “ АНАЛІЗ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Фактори, що визначали стан, структуру та динаміку злочинності в 2001 р виглядають наступним чином
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка