МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


Скачати 94.59 Kb.
НазваМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Дата30.03.2013
Розмір94.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Начальник ПДПЧ-16

Центрального району

майор сл. ЦЗ

О.П. Македонський

“____“ _________ 2008року


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКАдля проведення занять з спеціальної фізичної підготовки

з особовим складом 4-го караулу ПДПЧ-16
ТЕМА 5.2.16: Робота з діючими стволами стоячи, з коліна, лежачи; перекривання ствола, маневрування з рукавними лініями (вперед, назад, праворуч, ліворуч). Робота з підвіконника, на даху. Відпрацювання нормативів СФП № 4.6; 6.1.3

ВIДПРАЦЬОВАНI ВПРАВИ:

1.Робота з стволами з пiдвiконника,даху.

2.Робота з дiючими стволами.
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вiдпрацювати з о/с прийоми роботи з стволом з рiзних позицiй.Тренування о/с караулу абезпечення постiйної бойової готовностi чергових караулiв до бойових дiй з гасiння пожеж.
ЧАС: 2 години.
МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: СОК «Динамо» вул. Привільна ,136.
МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АЦ 40 (130) 63 Б.
ЛIТЕРАТУРА:

1.Наказ МНС України № 455 від 27.11.03р. “Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України”

2.Настанова з ПСП.

3.В.А.Бушмін і др. „Пожежно-стройова підготовка”.

4. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС»

5.Нормативи з ПСП.

В С Т У П.

Значимiсть цiеї теми полягає в тому, що на заняттях вiдпрацьовуеться практичнi,злагодженi, колективнi дiї з практичним застосуванням пожежних рукавiв,стволiв, вимагають особливої дисциплiни, вiдповiдальностi не тiльки вiд керiвника занять, а й вiд особового складу, зважаючи на те, що роботи проходять на висотах.

Виходячи з вищезгаданого необхiдно, щоб у особового складу були вiдмiннi знання, навик по гасiнню пожеж,вмiлому використанню пожежно- технiчного обладнання i технiки, у вирiшеннi поставлених задач.

Призначення i влаштування напiрних пожежних рукавiв.

Напiрнi пожежнi рукава служать для подачi до мiсця пожежi води, розчину пiноутворювача i пiни. Вони бувають двох типiв:непрогумованi (льнянi) i прогумованi. Напiрнi рукава повиннi вiдповiдати основнiй вимозi- не пропускати воду, яка подається пiд тиском. При роботi нитки льняних рукавiв набухають, ущiльнюються за рахунок нектинових речовин, якi не дають змогу водi проникнути через стiнки рукава. В прогумованих рукавах,водонепроникнiсть забезпечуеться гумовою камерою, яка розташована всерединi рукава.

Напiрнi рукава повиннi бути мiцними, еластичними, довговiчними в експлуатацiї i не мати деформацiй. Тканина чохла повинна бути стiйкою до дiї механiчних навантажень i агресивних середовищ.

Рукавнi лiнiї дiляться на магiстральнi i робочi. Магiстральнi-вiд пожежного автомобiля до розгалуження i робочi вiд розгалуження до мiсця пожежi.

В процесi експлуатацiї напiрнi рукава випробовують гiдравлiчним способом для перевiрки їх мiцностi. Випробування рукавiв якi знаходяться в експлуатацiї проводяться 1 раз в рiк, а також пiсля кожного ремонту, або при використаннi на пожежi в умовах хiмiчних i теплових дiй, якi знижують мiцнiсть рукавiв.

Ручнi пожежнi стволи РС-50; РС-70.

Ручнi пожежнi стволи РС-50 (Б); РС-70 (А) призначенi для створення i

направлення суцiльного струменя води. Ствол РС-70-застосовуеться для

комплектацiї ПА, пожежних мотопомп i внутрiшнїх пожежних кранiв.Ствол складається iз корпуса, в якому розташовано заспокоювач муфтовий, з"єднувальної головки, змiнних насадок,оплiтки i ременя для переноски ствола.

Вага стволiв РС-70,50- 1,85/ 1 кг.

Дiаметр насадки- 19/ 13 мм.

Витрати води при тиску на стволи (4 КП/см )-7,4/3,7.

ПИТАННЯ ЩО КОРОТКИЙ ЗМIСТ МЕТОДИЧНI

ВIДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ. ВКАЗIВКИ.
Органiзацiйний Шикування,прийняття рапорту,перевiрка Час-10хв.

момент. зовнiшнього вигляду.Оголошення темиi мети занять.

Нагадування технiки безпеки:

-при роботi на висотi слiд примiняти

страхуючi засоби, а саме:

а)при роботi з дiючими стволами пiд час

маневрування необхiдно перекривати ствол;

б)при роботi з пiдвiконника необхiдно

пожежному сiсти на пiдвiконник i закрiпити

рукавну лiнiю затримкою за пiдвiконник,

чи сходинку драбини;

в)при спусканнi вниз рукавної лiнiї -

попереджувати окликом;

г)робота на драбинi їх стволом(ножицями)

допускається тiльки пiсля закрiплення

пожежного карабiном;

д)для роботи зi стволом на висотi видiляється

не менше 2-х чоловiк.
Перевiрка знань. Питання повторення. Час-5хв.
Розминка. Пробiгти в середньому темпi по спортивному Час-10хв.

майданчику два кола,виконати гiмнастинi вправи.
Вiдпрацювання Першi вправи для навчання ствольщикiв Час-60хв.

вправи №3.7. потрiбно виконувати з стволами"Б" з послiдуючим

переходом на стволи "А" при подачi води через

колонку,а потiм через автонасос доводячи тиск

до 7-8 АТм

В процесi занять необхiдно звернути увагу

на взаємодiю ствольщикiв та пiдствольщикiв по

веденню боротьби з надмiрно пролитою водою.

Ствольщикам потрiбно знати особливостi роботи

при сильних морозах, наявнiстю легкозаймистих

речовин,кислот, вугiлля, в пiдвалах, на горищах

i т.д. Навчання ствольщикiв необхiдно проводити

не тiльки на заняттях, але й в бойових обстави-

нах,на пожежi.Для тренування потрiбно пiдбирати

вправи,якi розвивають у ствольщикiв смiливiсть,

iнiцiативу,винахiдливiсть та iншi якостi, вiд

яких залежить успїх гасiння пожежi.

Робота зi стволом Пожежний №1 з рукавною лiнiею, закрiпленою

з пiдвiконника. затримкою за пiдвiконник i стволом"Б" сидить

"верхом" на пiдвiконнику другого поверху.

Пожежний №2 зi стволом "А" стоїть на землi в

10-12 м вiд автомобiля.Пожежний №3 з рукавною

лiнiею закрiпленою затримкою за пiдвiконник i

стволом "Б" знаходиться (закрiплений карабiном)

на висувнiй драбинi або автодрабинi бiля вiкна

третього поверху.

Пiдствольщики-знизу бiля рукавних лiнiй.

Пожежний №4 стоїть бiля розгалудження.

Пожежний №5 бiля колонки,водiй бiля насоса.
Робота зi стволом Для виконання вправи роботи зi стволом "Ствол на дах

з даху. пожежний №1 i №2 вишикуванi в одну шеренгу лiнiю

бiля нiг лежать два рукава, ствол, мотузкою

рятувальна мотузка, рукавна затримка. -марш!"

Після поданої команди пожежний №1 з

рятувальною вiрьовкою i рукавною затримкою

бiгом пiднiмається на дах, попереджуе

пожежного №2 словом:"Бережись!",i отримавши

вiдповiдь:"Так бережись!", кидає рятувальну

вiрьовку вниз, залишивши кiнець у себе.

Пожежний №2 розмотуе рукава,з’єднуе їх

мiж собою,приеднуе їх мiж собою, i в’яже

вузлом для пiдтримки рукава i ствола.Пiсля

чого оповiщуе пожежного №1 "готовий!".

Пожежний №1 пiд’єднуе рукавну лiнiю

вiрьовкою,залишає необхiдний запас рукава,

закрiпляє його за конструкцiю будiвлi

(вертикальна лiнiя довжиною бiльше одного

рукава закрiплюеться затримками пiд

з’єднувальнi головки кожного рукава).

Пожежний №2 допомагає пiднiмати рукавну

лiнiю.
Робота з дiючими При роботi зi стволом в положеннi Сприск-вiдкрити!

стволами стоячи, стоячи ствольщик встановлюе лiву ногу Сприск-бiльше!

з колiна,лежачи, вперед i вага тiла розпридiляється на Сприск-менше!

перекривання обидвi ноги.Ствол тримає правою рукою Компактну-(

ствола. i притискуе до правого боку лiвою рукою розпилену,

пожежний тримає ствол бiля сприска. веероподiбну)

При роботi зi стволом в положеннi струю подати.

"лежачи"ствольщик лягає на живiт, Ствол-вправо!

спирається на лiктi,ствол тримає так (влiво,вниз,

само,як при роботi стоячи. Для того,щоб вверх).

направити струмень вверх потрiбно пiдняти Працювати-

ствол бiля сприска кистю лiвої руки i стоячи!

вправо та влiво вiдвести кисть лiвох руки (з колiна ,

вправо i влiво з одночасним поворотом лежачи).

тулуба.

Пiдствольщики пiддержують рукавну лiнiю Сприск-закрити!

полегшуючи роботу ствольщика.

Для вiдкривання та закривання сприска

ствольщик рукою кистi лiвої руки, тримаючи

ствол бiля сприска вiдкриває або закриває

сприск.

Пiдведення Дати оцiнку загальному рiвню Час-5хв.

пiдсумкiв. пiдготовленостi вiддiлення (караулу).

Вiдiзначити приклади правильного виконання

вправ.

Вказати на характернi помилки.

Оголосити оцiнки.

Вiдповiсти на запитання.

РОЗДІЛ 5. Підготовка до бойового розгортання

відділень на пожежних автомобілях


№ п/п

Кількість рукавів (n) / їх діаметр (d)

Бойовий розраху-нок (чол.)

Норматив (сек.)


Схема бойового розгортання

і умови виконання вправи


відмінно


добре


задовільно
магіст.

робоч.

1

2

3

4

5

6

7

5.1.Встановлення автомобіля на пожежний гідрант:


Автоцистерна (насосно-рукавний автомобіль) знаходиться на відстані 3 м від пожежного гідранта до всмоктуючого патрубка насоса. Пожежник і водій стоять в метрі від автомобіля спиною до відсіку, в якому розміщена пожежна клонка. Пожежно-технічне обладнання закріплено на своїх місцях, дверки відсіків зачинені, кришка колодязя гідранта знята, кришка стояка гідранта відкрита.

Початок: Подана команда

Закінчення: Колонка накручена на стояк пожежного із

гідранту до відказу, всмоктуючі рукава приєднанні забором.

Примітка: 1. В дужках вказаний норматив води, час фіксується в момент появи води із викидного патрубка насоса.

2. При виконанні вправи на автомобілі з переднім розміщенням всмоктуючого патрубка до норми часу додається 10 сек.

а) в літній час


2

26(40)

29(43)

32(46)

б) в зимовий час

2

29(43)

32(46)

35(49)
РОЗДІЛ 6. Бойове розгортання відділеньп/п

Кількість рукавів (n) / їх діаметр (d)

Бойовий розраху-нок (чол.)

Норматив (сек.)


Схема бойового розгортання

і умови виконання вправи


відм.


добре


задов.

магіст.

роб.

6.1.

Без встановлення на вододжерело:

6.1.1.


На АЦ з подачею ствола “Б”
n1 d1

50

Двигун автомобіля працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у відсіках, які закриті. Пожежник і водій знаходяться проти осі задніх коліс.

Початок: Подана команда

Закінчення: Двигун переключений на насос, рукавна лінія прокладена. Пожежник зі стволом знаходиться на позиції, водій біля насоса.

а) в літній час

- 3/51


2


18(23)


20(25)


23(28)

б) в зимовий час

- 3/51


2


20(25)


22(27)


25(30)командир відділення ПДПЧ-16

старшина сл. ЦЗ О.В.Соколов

Схожі:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. для проведення практичних занять по фізичній підготовці
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладачі: Лазаренко Л. М., Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладач: Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,2004- с. )
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА №18 Надягання, зняття і укладення ізолюючого протигазу. Проведення бойової та інщих перевірок
Заходу
Методична розробка підготовлена Поваляєвою Аллою Анатоліївною, вчителем методистом Тульчинської ЗШ І – ІІІ ступенів№1
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема №3: Пристрій зборочних одиниць та принцип їх дії, розрахунок повітря при роботі в АСП-2
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Мета: навчальна закріпити знання, отримані на попередньому уроці; сформувати комунікативні навички, уміння працювати в команді
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА 21 Організація роботи ГДЗС в ізолюючих протигазах при високих i низьких температурах. Заняття в АСП-2 в ТДК
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА : 19. Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщені. Розрахунок повітря. Відпрацювання...
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА : 18. Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщені. Розрахунок повітря. Відпрацювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка