МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


Скачати 183.06 Kb.
НазваМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Дата28.07.2013
Розмір183.06 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДПЧ-21

ВОНПР на закритих об’єктах

підполковник вн. служби

О.В.Мартинов

“_____” _____________ 200__ р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення занять з пожежно-стройової підготовки

з особовим складом чергових караулів ДПЧ-21.

ТЕМА : 5.2.19. Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщені. Розрахунок повітря. Відпрацювання нормативів з ГДЗС № 1,2,3.5.
ВІДПРАЦЬОВАНІ ВПРАВИ: 1. Робота в АСП-2 на чистому повітрі та у задимленому середовищі. Розрахунок повітря.

2. бойове розгортання ланки ГДЗС на АЦ з подачею одного ствола “Б” на 2-3 рукава.

3. закріплення рятувальної мотузки за конструкцію пожежним включеним в АСП-2.

4. в’язка подвійної рятувальної петлі на потерпілого пожежного, включеного в АСП-2.

5. одягання АСП-2 пожежним або ланкою ГДЗС.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 2 години.
НАВЧАЛЬНА МЕТА: відпрацювати з особовим складом чергових караулів основні правила та прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та у задимленому середовищ, порядок проведення розрахунку повітря.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Спортивний майданчик ДПЧ-21
МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: практично
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АЦ-40(130)63Б, бойовий одяг та спорядження, АСП-2, ПТО.
ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, наказ МВС України № 657 від 02.12.1994р.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:


Питання, що

відпрацьовуються
Короткий зміст

Методичні вказівки

1. Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці.

Час: 5 хв.

2. Перевірка знань.

Питання повторення:

 1. Для чого призначений редуктор?

 2. Звідки береться резерв повітря?

 3. Озброєння ланки ГДЗС?

Час: 10 хв

3. Розминка

Розмін очна ходьба звичайним шагом, на ципочках, на п’ятках, на внутрішній стороні стопи, на зовнішній стороні стопи, обпершись руками об коліна, напівприсід, випади. пересування приставними шагами – правим боком, лівим боком. перекісний біг з високим підійманням бедра, на прямих ногах, із за хльостом голені.

Підіймання та опускання рук в перед, в сторони, кругові обертання головою, туловищем, нахили в перед та назад, вистрибування у верх, стрибки на одній нозі (лівій, правій) віджимання від полу в упорі лежачі.

Час: 10 хв

 1. Вправа № 1

Робота в АСП-2 на чистому повітрі та у задимленому середовищі. Розрахунок повітря.

При заступленні на чергування ізолюючи протигази газодимозахисникiв (в тому числi i резервнi) чергового караулу, повиннi мати балони з киснем пiд тиском не меньше 160 атмосфер для КIП-8, а протигази на зжатому повiтрi - не менше 180 атмосфер. Час роботи ланки в непридатному для дихання середовищі визначаться по протигазу з найменшим показником тиску кисню (повітря) в балонах, або по найменшому часу захисної дiї.

При проведенні розвідки пожежi, в непридатному для дихання середовищi, ланка ГДЗС повинна складатися iз трьох чоловiк, включаючи командира ланки. В метрополiтенах, або подiбних йому пiдземних спорудах, розвiдку необхiдно проводити ланкою iз п’яти чоловiк.

При роботi в iзолюючих протигазах виконувати вимоги викладенi в Настановi по ГДЗС:

- рухатись, як правило, вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами, до виявлення осередку пожежi;

- по ходу руху слiдкувати за поведінкою несучих конструкцiй, можливiстю швид кого розповсюдження вогню i своi спостереження доповiдати старшому ланки;

- вiдкривати дверi з обережнiстю, захищаючись вiд можливого викиду вогню i гарячих газiв;

- входити в примiщення де розмiщенi установки пiд високою напругою апарати судини пiд високим тиском, або находяться вибуховi, отруйнi речовини, тiльки по узгодженню адмiнiстрацiею об"екту;

- забороняеться входити з вiдкритим вогнем в примiщення де зберiгаються ЛЗР, ГР;

- при роботi в iзолюючих протигазах особовий склад забов"язаний перiодично, але не меньше як через 30 хв,промивати дихальний мiшок киснем (при роботi в КIП-8)

Для забезпечення контролю за роботою ланки ГДЗС в мiсцi входу в непридатне для дихання середовище виставляеться пост безпеки. На посту безпеки необхiдно вести звiт роботи ланки: тиск кисню або повiтря в балонах, час включення, передача ланкою (ланцi) iнформацii i розпорядження.

При входi в задимлене приміщення ланка ГДЗС повинна мати:

- iзолюючи апарати (одного типу);

- засоби зв"язку (переговорний засiб, переноснi радiостанцii);

- засоби освiтлення (лiхтарi);

- засоби рятування i саморятування;

- iнструмент для вiдкриття дверей i вскриття конструкцiй;

При пересуваннi в задимленiй зонi необхiдно знати мiсце розташування посту безпеки, слiдкувати один за одним, вивчати i слiдкувати за навколишньою обстановкою (поведiкою несучих конструкцiй, можливiсть розповсюдження вогню), запам"ятовувати пройдений шлях, бути уважним до рiзних сигналiв. Ланка ГДЗС в задимленiй зонi повинна пересуватися найкоротшим шляхом. Якщо план приміщення не знайомий, то потрiбно рухатися вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами по правiй (лiвiй) сторонi. При пересуванні по маршам сходинкових клiтин необхiдно притримуватись капiтальних стiн, при цьому газодимозахисники дотримуються один одного, або утримуються за рукавну лiнiю.

Рухатися i працювати необхiдно всім разом,постiйно пiдтримувати один з одним зв"язок, довiдуватися про самопочуття самопочуття i про стан апаратiв,звертати особливу увагу на кiлькiсть кисню (повiтря).

До мiсця пожежi газодимозахисники пересуваються в колону по одному, ведучим командир ланки, а замикаючим найбiльш досвiдчений пожежний. При поверненнi цим же шляхом, ведучим стае пожежний (якому командир ланки передае груповий лiхтар i полегшений лом), а командир ланки рухаеться замикаючим.

Для зручностi запам"ятовування пройденого шляху необхiдно фiксувати, якщо рухалися до мiсця роботи, доторкувалися стiн правою рукою, то при поверненні повиннi дотримуватись лiвою рукою.

При роботi з стволом з задимленому примiщеннi потрiбно дотримуватись обережностi при виборi направлення струменi i ii компактностi. В примiщеннi де проходить довготривале горіння сильно нагрiваються стiни, стеля i негорючi предмети. Вода при попаданнi на розiгрiтi предмети швидко випаровуеться, пар миттево заповнюе примiщення, може визвати опiки частин тiла газодимозахисника i рiзко затруднюе видимiсть. Крім того, при необережностi керування струменем в диму, водою можна попасти на електромережi, або пристроi, якi знаходяться пiд струмом, збити струменем розмiщенi на полицях, лабораторнi пляшки з кiслотами та iншими iдкими речовинами, що може призвести до небезпечних випадкiв.

1. При органiзацiї гасiння пожеж, лiквiдацiї аварiй в умовах високих температур керiвнику гасiння пожежi або начальнику КПП необхiдно:

-особисто проiнструктувати командирiв ланок направлених в примiщення з високою температурою,розповiсти про особливостi будiвель та споруд,режим роботи i можливi ускладнення

- при виконаннi завдання, а також про мiроприємства по забезпеченню безпечного проведення робiт;

-направляти командирами ланок досвiдчених людей;

-прийняти мiри по зниженню температури шляхом змiни напрямку газових потокiв на пожежi за допомогою вентиляції i кондицiювання повiтря;

-видалення диму або нагнiтання повiтря за допомогою вентиляцiї i кондицiювання повiтря;

-видалення диму або нагнiтання повiтря за допомогою димососа;

-провiтрювання примiщень,вскриття будiвельних конструкцiй, димових люкiв, дверей, вiкон;

-подачi багатократної пiни i розпилених струменiв;

-видалення з мiсця пожежi речовин,якi видiляють багато диму i токсичних газiв.

Не рекомендується мiняти режим роботи димососiв (зупиняти, переставляти), якщо в примiщення з високою температурою пiшла ланка ГДЗС.В результатi змiни потокiв повiтря, ланка може потрапити пiд дiю високих температур.

В примiщеннi з високою температурою або рiзким її пiдвищенням газодимозахисники можуть отримати опiки частин тiла, або дихальних шляхiв, можлива деформацiя частин протигаза, тому необхiдно вибирати низьку позицiю, пригинаючись до пiдлоги або лягати на її,захищаючись розпиленим струменем намочуючи рукавицi i прикладати до оголених частин тiла. При неможливостi роботи ,скоротити роботу ланок на пожежi, але не покидати вести наступ у вогонь. При крайнiй неможливостi роботи можна покинути приміщення повзком пригинаючи голову до пiдлоги. Шлях назад необхiдно тримати по рукаву.

Pвих = Рпути + резерв

Приклад: Pвих = 20+40=60

Ризн - Рпути – (Рпути + резерв)

tраб = -------------------------------------

5

200 – 20 – (20 + 40)

Приклад: tраб = ------------------------- = 24м

5

Ризн - резерв

tвих. ожидю = -----------------

5

200 - 40

Приклад: tвих.ожид. = ------------ = 32 хв.

5

Рнач. – Р двж. – Рвих

τраб в зад. зоне = -----------------------

5

200 – 20 - 60

Приклад: τраб в зад. зоне = ------------------ = 24

5

Час: 50 хв


Проведення бойової перевірки:

Бойова перевірка виконується після приведення апарату в бойове положення (тобто, він знаходиться на спині газодимозахисника). Надівання апарату і проведення його в бойове положення проводиться по команді «Апарати надіти!».

Бойова перевірка виконується перед кожним включенням в аппарат по команді командира ланки «Апарати перевір!» по цій команді необхідно виконати:п/п

Послідовність

проведення

Методика

виконання

1.

Перевірка тиску повітря в балоні та справності вмикача резерву повітря.

Для цього необхідно: відкрити вентиль балону, подивитись на виносний манометр, запам’ятати тиск повітря, натиснути на кнопку аварійної подачі повітря. При цьому стрілка манометра повинна зупинитись на поділці 30-40 Атм.

(3-4 МПа) після чого важіль резерву перевести з положення «Р» в положення «О» і назад в положення «Р». Стрілка манометра повинна впасти на позначку 0 Атм.

2.

Перевірка герметичності апарату на розрідження.

Для цього на голову одягається маска і при закритому вентилі робиться вдих. Якщо при цьому виникає великий опір, що не дає зробити подальший вдих і не знижується на протязі 2-3 секунд, апарат вважається герметичним.

3.

Перевірка роботи легеневого автомату і клапану видиху.

Не знімаючи з голови маску, відкривається вентиль балону і робиться 2-3 глибоких вдихи і видихи. При цьому не повинно відчуватись опору на вдиху і видиху.

Перевірка № 1:

Перевірка №1 АСП-2 виконується перед заступленням на чергування в черговий караул, або оперативну групу штабу пожежегасіння на базі

( контрольному посту) ГДЗС, під контролем начальника караулу, або особи яка його заміняє.п/п

Послідовність

проведення

Методика

виконання

1.

Перевірка справності маски.

Проводиться зовнішнім оглядом, після чого маска приєднується до легеневого автомату.

2.

Зовнішній огляд апарату, підгонка пасків.

Перевіряється наявність, цілісність і правильність з’єднання усіх частин апарату. Підганяються паски.

3.

Перевірка герметичності апарату на розрідження.

Для цього на голову одягається маска і при закритому вентилі робиться вдих. Якщо при цьому виникає великий опір, що не дає зробити подальший вдих і не знижується на протязі 2-3 секунд, апарат вважається герметичним.

4.

Перевірка роботи легеневого автомату і клапану видиху.

Не знімаючи з голови маску, відкривається вентиль балону і робиться 2-3 глибоких вдихи і видихи. При цьому не повинно відчуватись опору на вдиху і видиху.

5.

Перевірка тиску повітря в балоні та справності вмикача резерву повітря.

Для цього необхідно: відкрити вентиль балону, подивитись на виносний манометр, запам’ятати тиск повітря, натиснути на кнопку аварійної подачі повітря. При цьому стрілка манометра повинна зупинитись на поділці 30-40 Атм.

(3-4 МПа) після чого важіль резерву перевести з положення «Р» в положення «О» і назад в положення «Р». Стрілка манометра повинна впасти на позначку 0 Атм.

6.

Перевірка герметичності системи високого тиску.

Для цього необхідно відкрити вентиль балону, закрити вентиль балону і на протязі 1 хв. спостерігати за показом виносного манометру. Тиск повинен бути не змінним


Проведення перевірки № 2:

Перевірка №2 апаратів на стисненому повітрі АСП-2, проводиться один раз на місяць, після роботи в ньому, чистки, дезинфекції, перевірки №3, після ремонту або заміни основних вузлів апарату, після заправки повітрям балонів, перед постановкою нового апарату в бойовий розрахунок. Особою, яка працювала в апараті, під контролем начальника караулу або старшого інструктора бази ГДЗС.

Перевірка №2 виконується, як правило на базах або контрольних постах ГДЗС, а також може виконуватись на автомобілях ГДЗС або КПП, які обладнані для цього необхідними приладами при гасінні складних, затяжних пожеж.п/п

Послідовність

проведення

Методика

виконання

1.

Чистка апарату.

Виконується після бойової роботи.

2.

Зовнішній огляд апарату.

Аналогічно перевірці №1.

3.

Перевірка справності і регулювання редуктора.

Між редуктором і шлангом легеневого автомату, встановлюється трійник з манометром зі шкалою 0-16 Атм ( 0-1.6 МПа), або зі шкалою 0-25Атм (0-2.5 МПа). Відкривається вентиль балону. При тиску повітря в балонах 18-20 МПа (180-200 Атм), тиск на виході із редуктора повинен бути в межах 0.45-0.5МПа (4.5-5 Атм). Якщо тиск відхиляється від норми, його необхідно відрегулювати шляхом зміни стиснення головної пружини редуктора, що викладена в заводській інструкції для даного апарата (відкручують контргайку і крутячи головку встановлюють необхідний тиск). При неможливості встановлення необхідного тиску редуктор з апаратом здається в ремонт на базу ГДЗС.

4.

Перевірка справності і регулювання запобіжного клапана редуктора.

Після перевірки регулювання редуктора, не знімаючи з нього трійника з манометром і не закручуючи вентиль балона необхідно невеликим зусиллям натиснути на рухомий поршень (опору редуктора), при цьому в камері редуктора зросте тиск, що призведе до спрацювання запобіжного клапану редуктора. Справний запобіжний клапан повинен спрацювати при тиску 0.8-1.1МПа (8-11Атм). При відхиленні контрольного тиску від норми він встановлюється шляхом зміни ступеню стиснення пружини запобіжного клапану, за методикою, що вказана в заводській інструкції (відкручують контргайку та крутячи регулюючу гайку встановлюють необхідний тиск спрацювання запобіжного клапану).

5.

Перевірка справності легеневого автомату в зборі з маскою.

Здійснюється за допомогою реометру-манометру при закритому вентилі балонів в двох положеннях: при надлишковому тиску і розрідженні.

При надлишковому тиску:

Отвір вдихаючого клапана в масці з середини затуляють пробкою. За допомогою спеціального пристрою (перевіряючий пристрій з відводами) маска приєднується до реометра-манометра. Для цього головна частина маски розтягується руками, вставляється диск, який герметизується металевою натяжною стрічкою з замком

Після герметизації маски з перевіряючим диском, який одним відводом з’єднується з реометром, а через другий створюється тиск 1000 Па

(100 мм.вод.ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 30 Па (3мм.вод.ст.) за хвилину.

При розрідженні:

Пробка з отвору клапана вдиху маски виймається, і під маскою утворюється розрідження 1000 Па (100 мм.вод.ст.).

Падіння розрідження не повинно перевищувати 30 Па (3 мм.вод.ст.) за хвилину.

Примітка: Негерметичність, як правило

Викликається не щільним з’єднанням редуктора і маски з легеневим автоматом.

6.

Перевірка справності легеневого автомату і клапана видиху.

Не від’єднуючи маски від реометру-манометру, відкрити перекривний вентиль балонів. Утворюючи розрідження в корпусі легеневого автомату, помітити показання реометра-манометра, при якому спрацьовує легеневий автомат, що визначається за характерним шумом повітря, яке виходить (справний легеневий автомат повинен спрацьовувати при розрідженні не більше 300 Па (30 мм.вод.ст.). Потім під маскою створюється надлишковий тиск і визначається, при якому тиску спрацьовує клапан видиху. Відкриття клапану видиху повинно здійснюватись при тиску не більше 200 Па (20 мм.вод.ст.).

7.

Перевірка герметичності системи високого тиску.

Для цього необхідно відкрити вентиль балону, закрити вентиль балону і на протязі 1 хв. спостерігати за показом виносного манометру. Тиск повинен бути не змінним8.

Перевірка тиску повітря в балоні та справності вмикача резерву повітря.

Для цього необхідно: відкрити вентиль балону, подивитись на виносний манометр, запам’ятати тиск повітря, натиснути на кнопку аварійної подачі повітря. При цьому стрілка манометра повинна зупинитись на поділці 30-40 Атм.

(3-4 Мпа) після чого важіль резерву перевести з положення «Р» в положення «О» і назад в положення «Р». Стрілка манометра повинна впасти на позначку 0 Атм.Вправа № 2

Бойове розгортання на АЦ з подачею одного ствола “Б” на 3 рукава. Норматив № 5 :

Двигун автомобіля працює. Рукава знаходяться в ящиках й закріплені. Вправа виконується бойовим розрахунком з 2 номерів (водій та пожежний в протигазі), які знаходяться біля заднього колеса автомобіля.

Початок – подана команда “Ствол “Б” від АЦ на 3 рукава діаметром 51 – ПОДАТИ”.

Закінчення - двигун переключений насос, рукавна лінія прокладена. Пожежний знаходиться біля ствола, водій у насоса.

(При виконанні вправи з подачею води до норми часу додається 5 сек. на кожний рукав. Час фіксується в момент виходу води зі ствола).

Відмінно” – 26 (41) сек;

Добре” – 29 (44) сек;

Задовільно” 32 (47) сек

Час: 20 хв

Вправа № 3

Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію.

Норматив № 2

Спосіб № 1:Обмотати конструкцiю одним, двома обертами вiд короткого кiнця вiрьовки, взяти довгий кiнець в лiву руку, а короткий - в праву, правою рукою зробити петлю на довгому кiнцi вiрьовки, коротким кiнцем вiрьовки обвести петлю один раз знизу доверху, просунути праву руку в петлю знизу, перенести праву руку з петлею через вiрьовку, яка тримається лiвою рукою, i взятися правою рукою за короткий кiнець вірьовки, винути праву руку з петлi, протягнув короткий кінець вiрьовки, винути праву руку з петлi, протягнув короткий кiнець вірьовки петлею через першу петлю i затягнути вузол.

Спосіб № 2: Обмотати конструкцiю одним-двома обертами вiд короткого кiнця вiрьовки, взяти довгий кiнець в праву руку, а короткий - в лiву. Накласти довгий кiнець вiрьовки на тильну частину лівої долонi, не змiнюючи положення пальцiв нащо) довгому кiнцi, опустити його до низу, вперед i вверх i накласти на тильну частину долонi. Потiм потрiбно випрямити пальцi лiвоi руки i одночасно вказівним пальцем правоi руки подати короткий кiнець пальцям лiвоi руки, пiсля чого потрiбно захватити вказiвним i середнiм пальцями лiвоi руки короткий кінець вiрьовки, пропустити його через петлю, яка створилася на кiнцi кистi лiвоi руки i затягнути вузол правою рукою.

Відмінно” – 6 сек;

Добре” – 8 сек;

Задовільно” 9 сек.

Час: 20 хв

Вправа № 4

В’язання подвійної рятувальної петлі з одяганням її на потерпілого. Норматив № 3

Пожежний включений в протигаз стоїть в одному метрі від постраждалого (який лежить на спині).

Рятувальна мотузка, змотана в клубок, знаходиться в чохлі з лямкою, які надіта на плече пожежного.

Початок – подана команда “Подвійну рятувальну петлю на постраждалого – В’ЯЗАТИ”

Закінчення – рятувальна петля одягнена на потерпілого. Короткий кінець мотузки зав’язаний навколо талії потерпілого й закріплений на вузол рятувальної петлі, довгий кінець мотузки намотаний на карабін.

Відмінно” – 32 сек;

Добре” – 38 сек;

Задовільно” – 45 сек.

Час: 20 хв

Команда:

Подвійну рятувальну петлю на постраждалого – в’язати”

5/ Відпрацюван-ня нормативу ГДЗС № 1.


Включення в протигаз ланкою ГДЗС:

Пожежні у бойовому одязі та спорядженні знаходяться в одному метрі від протигазів (обличчям до них).

Протигази складені на лавках, або спеціальних полках.

Початок – подана команда. “Апарати перевірити!”

Закінчення – пожежні включені в протигази (всі етапи включення виконано відповідно до вимог Настанови з ГДЗС).

Відмінно” – 50 сек;

Добре” – 55 сек;

Задовільно” 60 сек.

Час: 5 хв.
Команда:

Апарати перевірити!”

5. Підведення

підсумків

Даю оцінку рівню підготовленості начальницького складу підрозділу. Відзначаю приклади правильного виконання вправи. Вказую на характерні помилки. Оголошую оцінки. Відповідаю на запитання.

Час: 05 хв


ТЕХНIКА БЕЗПЕКИ:

 1. При заступаннi на чергування киснево-iзолюючi протигази повиннi мати балони з киснем пiд тиском не менше 16МПа(160атм), апарати на стиснутому повiтрi-не менше 18 МПа(180 атм).

 2. При роботi в непридатному для дихання середовищi ланка ГДЗС повинна складатись не менше нiж 3-х чоловiк, включаючи командира ланки. В надзвичайних випадках при проведеннi рятувальних робiт, керiвництво гасiння пожежi КГП, або начальник бойової дiльницi,можуть прийняти рiшення про зменшення складу ланки до 2-х чоловiк.

 3. Ланка повинна складатись як правило iз газодимозахисникiв, якi несуть службу в одному вiддiленнi або караулi. У вийняткових випадках можуть бути органiзованi збiрнi ланки.

 4. Для забезпечення безпеки роботи ланки газодимозахисної служби в непридатному для дихання середовищi необхiдно мати: -засоби зв’язку(переговорний пристрiй, переносна радiостанцiя, шляховий шпагат або рятувальна вiрьовка);

-засоби освiтлення (груповий лiхтар на ланку i індивідуальний лiхтар для кожного газодимозахисника);

-засоби страхування (зв’язку);

-рукавну лiнiю з пожежним стволом;

-шанцевий iнструмент для відкривання дверей i розкриття конструкцій.

 1. Час роботи ланки в непридатному для дихання середовищі визначається по апарату з меншим показанням тиску кисню (повітря) в балоні, або найменшому часу захисної дiє.

 2. Для забезпечення контролю за роботою ла нок ГДЗС у мiсцях їх входу в непридатне для дихання середовище, виставляється пост безпеки. На посту безпеки необхiдно вести облiк роботи ланки в журналi. Ланка повинна повертатись в повному складi, роздiлення на групи, або залишати газодимозахисникiв в непридатному для дихання середовищi-забороняється.

 3. При слiдуваннi в розвiдку в примiщення заповнені вибухонебезпечними парами або газами, особовий склад ГДЗС повинен виконувати всi мiри застереження при висiканнi iскр


Методичну розробку склав:
Заступник начальника ДПЧ-21

ст. лейтенант внутрішньої служби Ю.В.Черниш

“19” жовтня 2004 року.

Схожі:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. для проведення практичних занять по фізичній підготовці
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладачі: Лазаренко Л. М., Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладач: Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,2004- с. )
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА №18 Надягання, зняття і укладення ізолюючого протигазу. Проведення бойової та інщих перевірок
Заходу
Методична розробка підготовлена Поваляєвою Аллою Анатоліївною, вчителем методистом Тульчинської ЗШ І – ІІІ ступенів№1
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема №3: Пристрій зборочних одиниць та принцип їх дії, розрахунок повітря при роботі в АСП-2
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Мета: навчальна закріпити знання, отримані на попередньому уроці; сформувати комунікативні навички, уміння працювати в команді
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА 21 Організація роботи ГДЗС в ізолюючих протигазах при високих i низьких температурах. Заняття в АСП-2 в ТДК
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА : 18. Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщені. Розрахунок повітря. Відпрацювання...
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ
Методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку історії з використанням місцевого матеріалу та ІКТ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка