МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


Скачати 51.75 Kb.
НазваМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Дата27.03.2013
Розмір51.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
«Заòâåðäæóþ»

Íà÷àëüíèê ДÏ×-13

ï³äïîëêîâíèê âí.ñë.

Ñ.Â.Орëîâ

«___» ______ 2003 ð.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü водійського ñêëàäу 3-ãî караулу ДÏ×-13

на право роботи постовими на посту безпеки ГДЗС.


Тема № 3: Пристрій зборочних одиниць та принцип їх дії, розрахунок повітря при роботі в АСП-2.

Навчальна мета: вдосконалити знання особовим складом матерiальної частини АСП-2, правил їх використання.
×àñ: 1 ãîäèíа.
Місце проведення: база ГДЗС.
Матеріальне забезпечення: плакати, АСП-2.
Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена

Наказом МВС України №657 вiд 02.12.94р.

-технiчний опис АСП-2

-плакати

-методичнi рекомендацiї

Порядок проведення заняття

Питання, що

відпрацьовую­ться

Короткий зміст

Методичні вказівки

1. Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього ви­гляду.

Оголошення теми і мети заняття.

Нагадування правил безпеки праці.

Шикування в одну

ширенгу

Час: 5 хв.

2. Перевірка знань

Питання повторення:

- ПБП при роботі в АСП-2;

- ТТХ АСП-2;

- Перевірка раніше засвоєного матеріалу.

Питання якi вивчатимуться

1. Улаштування АСП-2

2. Розрахунок часу роботи в апаратi

Час: 5 хв.

  1. Викладення

матеріалу

Улаштування АСП-2

Апарат АСП-2 складається:

-двох балонiв з стисненим повiтрям

-з'єднувального колектора

-зарядного штуцера з заглушкою

-запiрного вентиля з вмикачем резерва

-фiксатора вмикача резерва

-манометра з запобiжним клапаном

-легеневого автомата з повiтряподаючим шлангом

-шлем-маски

-верхнього та нижнього хомутiв

-захищаючих дуг

-плечеві та пояснi ременi

-амортизатори

БАЛОНИ- призначенi для зберiгання запасу повiтря.

Об'єм - 4л.

Робочий тиск - 200 атм. Довжина - 560 мм. Пробний тиск - 300 атм.

Дiаметр- 108 атм.

Маса - 4.4 кг

Запiрний вентиль з вмикачем резерву - при обертаннi маховичка по часовiй стрiльцi припиняється подача повiтря з балонiв.

ПРИСТРIЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ ПОВIТРЯ - призначений для оповiщення працюючого в апаратi про використання робочого запасу повiтря i про необхiднiсть виходу з непридатного для дихання середовища .

Принцип його роботи при вiдкритому запiрному вентилi стиснене повiтря поступає на манометр i пiд золотник, долаючи зусилля пружини вiдсуває його вiд сiдла, пiсля чого повiтря по каналам в корпусi.

Поступає в редуктор i далi в легеневий автомат. Коли тиск в балонi впаде до 30 атм., воно вже буде не в змозi долати зусилля пружини золотника, внаслiдок чого подача повiтря зменшиться i працюючий в апаратi буде вiдчувати швидконаростаючий опiр на вдиху. Вiдчувши збiльшення опору на вдиху необхiдно повернути рукоятку включення резерву повiтря з положення "Р" в положення "О" /вiдкрито/. При цьому золотник вiдсувається вiд сiдла i вiдкриває вiльний доступ повiтря до редуктора. Опiр вдиху стає нормальним, але сам факт включення резервного запасу повiтря є сигналом про вихiд з непридатного для дихання середовища.

ЗАРЯДНИЙ ШТУЦЕР- призначений для заповнення балонiв стисненим повiтрям

КОЛЕКТОР- з'єднує два балони в загальний об'єм.

РЕДУКТОР- для зниження змiнного високого /первинного/ тиску в балонах в дiапазонi вiд 200 до 10 атм.до постiйного низького /вторинного / тиску 4,5-5 атм. В апаратi використовується мембранний редуктор зворотньої дiї /з тиском повiтря на клапан/.

ЗАПОБIЖНИЙ КЛАПАН- спрацьовує при тиску в камерi редуктора вiд 9 до 11 атм. /технiчний опис/, по Настановi ГДЗС: 8-11 атм.

ЛЕГЕНЕВИЙ АВТОМАТ - призначений для подачi повiтря для дихання i приводиться в дiю легенями чоловiка. При проведенні вдиху в корпусi легеневого автомата створюється розрiдження, пiд дiєю якого мембрана прогинається в середину корпуса, надавлює на рушій, в наслiдок чого клапан перекошується i в зазор мiж клапаном i сiдлом поступає повiтря. При проведенні вдиху мембрана вертається в попереднє положення, перестає тиснути на важiль i подача повiтря припиняється. Повiтря, що видихається виходить через клапан видоху в атмосферу.

МАНОМЕТР -для контролю за витратами повiтря.

АМОРТИЗАТОРИ -захищають людину вiд безпосереднього контакту з балонами , якi охолоджуються пiд час роботи.
Розрахунок часу роботи в АСП-2
tраб. = Pраб. / 5;
tожид. = ( Рбал. - 30 ) / 5;
tраб. = Pраб. / 5;
Розрахунок тиску повiтря на зворотнiй шлях:

Рраб. = Рбал. - Рпути - ( Робр. + 30 );
Рвих. = Рпути + Ррез.
Р вих - контрольний тиск, при якому необхiдно виходити на чисте повiтря /атм./

Р бал - тиск в балонах при входi в задимлену зону з урахуванням резерву повiтря /атм./

Р пути - тиск повiтря в час прибуття до мiсця роботи /атм./

Р рез. - резервний тиск повiтря в балонах на непередбаченi обставини /атм/.


Час: 45 хв.

Окремi положення дати пiд запис, вікристовува-ти зразки, плакати


  1. Підбиття

підсумків

Дати оцінку рівня підготовленості особового складу караулу.

Відзначити приклади правильного виконання вправи.

Вказати на характерні помилки.

Оголосити оцінки.

Відповісти на запитання.

Час: 5 хв.


Методичну розробку ñêëàâ:

Íà÷àëüíèê 3-ãî êàðàóëó

ñò. ëåéòåíàíò âí.ñë. С.О. Шмалько

«___» ______ 2003 ð.

Схожі:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. для проведення практичних занять по фізичній підготовці
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладачі: Лазаренко Л. М., Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладач: Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,2004- с. )
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА №18 Надягання, зняття і укладення ізолюючого протигазу. Проведення бойової та інщих перевірок
Заходу
Методична розробка підготовлена Поваляєвою Аллою Анатоліївною, вчителем методистом Тульчинської ЗШ І – ІІІ ступенів№1
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Мета: навчальна закріпити знання, отримані на попередньому уроці; сформувати комунікативні навички, уміння працювати в команді
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА 21 Організація роботи ГДЗС в ізолюючих протигазах при високих i низьких температурах. Заняття в АСП-2 в ТДК
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА : 19. Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщені. Розрахунок повітря. Відпрацювання...
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА : 18. Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщені. Розрахунок повітря. Відпрацювання...
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ
Методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку історії з використанням місцевого матеріалу та ІКТ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка