РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Сторінка1/6
Дата27.03.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


Затверджую”

Рекомендовано”

Проректор з навчальної роботи

на методичній нараді


Професор __________________


17.06.2009 протокол №-8

Кафедри психіатрії з курсом сексології

Завідувач кафедри

О.П.Яворовський

Професор ______________________

“___” ________ 2008р.

О.К. Напрєєнко

“___” ________ 2009р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАЗ ПСИХІАТРІЇ(розроблена на підставі типової навчальної програми 2007 року)

Київ 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з психіатрії, наркології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” , бо вивчення психіатрії та наркології здійснюється впродовж VII-VIII семестрів 4-го року навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з психіатрії для зазначених спеціальностей.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- Наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Булонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми.
Психіатрія та наркологія як навчальна дисципліна:

 • ґрунтується на вивченні студентами психології, медичної психології, анатомії людини, фізіології, патоморфології, патофізіології, біологічної та біоорганічної хімії, пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології і медичної рецептури, радіаційної медицини, неврології й інтегрується з цими дисциплінами;

 • спирається на інтеграцію викладання з основними клінічними дисциплінами та на формування умінь застосовувати знання з психіатрії та наркології в процесі подальшого навчання й у професійній лікарський діяльності;

 • закладає основи здорового способу життя та профілактики психічних порушень у процесі життєдіяльності.


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Програма дисципліни структурована на 1 модуль, до складу якого входять блоки змістових модулів:

Загальні питання психіатрії та наркології та загальна психопатологія
Змістові модулі:


 1. Загальні питання психіатрії.

 2. Загальна психопатологія.


Спеціальна (нозологічна) психіатрія:
Змістові модулі:


 1. Ендогенні та поліетіологічні психічні розлади.

 2. Органічні та симптоматичні психічні розлади та екологічна психіатрія.

 3. Психічні розлади, пов'язані з зловживанням психоактивними речовинами.

 4. Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади, психіатрія катастроф

 5. Порушення психічного розвитку


Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль відіграють консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів психіатрії та наркології.

Практичні заняття за методикою їх організації передбачають:

1) дослідження студентами порушень психічних функцій в клінічних бесідах з хворими або на підставі клінічних прикладів, записаних у відеофільмах, кінофільмах, аудіограмах, поданих у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів психічних порушень, визначення етіологічних факторів, патогенетичних механізмів, типу перебігу захворювання);

2) обґрунтування попереднього діагнозу психічних розладів, проведення диф.діагностики, визначення тактики ведення хворих, призначення невідкладної медичної допомоги;

3) вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів психічних порушень, визначення тактики ведення хворих), що мають клінічне спрямування.

Психіатрія, наркологія як клінічна дисципліна вивчається за кредитно-модульною системою шляхом ротації модулів, студент перебуває на кафедрі щодня: практичні заняття по 4 академічних години в день (х15=60 годин), лекції – 2 академічні години в день (х10=20 годин).

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Для цього застосовують такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування ситуаційних задач; проведення клініко-психопатологічного дослідження і трактування та оцінка його результатів; аналіз і оцінка результатів експериментально-психологічних та патопсихологічних досліджень; тестові завдання (комп’ютерні та/або паперові); контроль практичних навичок, інші.
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення психіатрії та наркології - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо - наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.
Кінцеві цілі дисципліни • Призначати невідкладну медичну допомогу при гострих психічних розладах

 • Визначати тактику ведення хворих з основними психічними розладами

 • Визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми, типи перебігу, та клінічні прояви основних психічних захворювань

 • Використовувати методи профілактики психічних розладів

 • Формулювати попередній діагноз основних психічних розладів


Опис навчального плану з дисципліни “Психіатрія та наркологія”

для студентів медичних факультетівСтруктура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

4

Вид контролю

Всього

годин/кредитів ЕСТS

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Загальна психопатологія

Змістових модулів 2

135 год. /4,5 кредитів ЕСТS

20

60

55

Поточний та підсумковий модульний

Спеціальна (нозологічна) психіатрія

Змістових модулів 5

В тому числі, підсумковий модульний контроль

4 год./0,13

кредитів ЕСТS

-

-

-

Тижневе навантаження

26-28 год. /0,66

кредитів ЕСТS

6-8

20

15-20  1   2   3   4   5   6

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З предмету „ Телекомунікаційні системи...
Робоча навчальна програма складена відповідно до програми, затвердженої директором коледжу
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма туристично-краєзнавчого гуртка
Бут А. А Робоча навчальна програма туристично-краєзнавчого гуртка «Сіверяни». Мена, 2012
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Проблемні питання застосування трудового законодавства» / Укладачі: доцент кафедри трудового...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка