МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Скачати 363.52 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Сторінка1/6
Дата21.02.2016
Розмір363.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Охтирський коледжМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до складу і змісту дипломних проектів

для студентів спеціальності 5.06010113

«Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання»
Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи

студентів

2014

ЗМІСТ

Вступ 6

1. Структура пояснювальної записки 7

1.1 Зміст дипломного проекту 8

1.2 Склад і зміст розділу 1 10

1.3 Склад і зміст розділу 2 12

1.4 Склад і зміст розділу 3 13

1.5 Склад і зміст розділу 4 15

1.6 Перелік рекомендованої літератури 16

1.7 Додатки (бланки): 18

Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г. Зміст розділів ДП 22 Додаток Д. Зміст розрахункової частини 23 Додаток Є. Зміст виробничо-організаційного розділу 24 Додаток Ж. Зміст експлуатаційного розділу 25

Додаток З. Зміст економічного розділу 26

Додаток І. Приклад оформлення креслень, лист 1 27

Додаток К. Приклад оформлення креслень, лист 2 28

Додаток Л. Приклад оформлення креслень, лист 3 29

Додаток М. Приклад оформлення креслень, лист 4 30

Додаток Н. Приклад оформлення креслень, лист 5 31

2 Правила оформлення пояснювальної записки

2.1 Загальні вимоги

2.2 Побудова пояснювальної записки

2.3 Викладення тексту пояснювальної записки

2.4 Опис формул

2.5 Оформлення ілюстрацій

2.6 Побудова таблиць

2.7 Примітка та посилання

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток И

Додаток К

Перелік рекомендованої літератури

Вступ

Дипломий проект є творчою роботою студента. За результатами даної розробки виявляються навички і якість самостійної роботи в галузі проектування, якими у сучасних умовах має володіти кожен спеціаліст.

При виконанні дипломного проекту студент повинен поєднувати використання отриманих теоретичних знань з практичними, прогресивну технологію з економікою та науковою організацією виробництва, використовувати досягнення науки і техніки в галузі газопостачання.

Перед початком роботи над дипломним проектом студент осмислює поставлену перед ним технічну задачу, ув’язує прийняття рішення з основними напрямками розвитку країни у цій галузі в частині найбільш повного задоволення потреб населення, більш раціонального й економічного використання газового палива.

З метою уніфікації вимог, які пред’являються до виконання дипломних проектів студентами – дипломниками, комплексного підходу до рішення питань проектування і підвищення їх якості на основі освітньо – професійної програми та освітньо – кваліфікаційної характеристики з урахуванням вимог Державних стандартів освіти щодо підготовки з експлуатації устаткування 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” передбачається забезпечити:

- якісне науково – методичне забезпечення та кваліфіковане керівництво дипломним проектуванням;

- вибір актуальної тематики дипломних проектів, яка передбачає рішення питань проектування, побудови, експлуатації і ремонту систем газопостачання на основі сучасних досягнень науки і техніки;

- поліпшення організації роботи студентів над дипломним проектом, консультацій студентів – дипломників керівниками і консультантами дипломних проектів;

- визначення об’ємів і обґрунтування трудомісткості виконання розділів дипломного проекту;

- підвищення контролю за відповідність оформлення дипломного проекту згідно з вимогами Державних стандартів до технічної документації;

- підготовка студентів до захисту дипломного проекту.
1. Загальні вказівки

Перед початком дипломного проектування студент отримує від керівника завдання де вказується тема дипломного проекту, його основні напрямки, тема і завдання спеціальної частини.

Тема кожного дипломного проекту пропонується керівником дипломних проектів з урахуванням наступних факторів:

- професійного призначення майбутнього спеціаліста та його наукових інтересів;

- пропозицій будівельних і комунальних підприємств регіону й області у вирішуванні конкретних виробничих, технологічних або проектних задач;

- використання усього комплексу знань і навичок студентів – дипломників при вивченні дисциплін передбачених навчальним планом і державними стандартами освітньо – кваліфікаційної характеристики за спеціальністю;

- застосування в проектах сучасних конструкторських і технологічних рішень, науково – технічних досягнень, а також самостійних технічних рішень і наукових досліджень при розробці окремих питань;

- використання при виконанні графічної та розрахункової частин дипломного проекту комп’ютерної техніки у вигляді реалізації як стандартного програмного забезпечення, так і спеціалізованих та самостійно розроблених програм.

Теми дипломних проектів розглядаються та затверджуються на засіданні циклової комісії, разом з завданням.

Керівник проекту доводить до відома студента календарний графік роботи над проектом на увесь період із вказівкою послідовності та термінів виконання окремих розділів, а також знайомить з консультантами цих розділів.

Студент повинен чітко дотримуватись термінів виконання дипломного проекту. При розробці усіх розділів проекту усі рішення, прийняті консультантами або дипломниками повинні бути обов’язково узгоджені з керівником проекту.

Студент не має права приступати до наступного розділу без завершення попереднього та узгодження завдання на наступний розділ з консультантом, про що свідчить підпис консультанта попереднього розділу.

Технічні рішення щодо систем газопостачання дипломник узгоджує з керівником проекту або консультантами по розділах, за правильність розрахунків відповідає дипломник – автор проекту.

Виконаний проект повинен мати перевірку і затвердження відповідальним за дотриманням вимог.

2. Зміст дипломного проекту

Дипломний проект складається із розрахунково - пояснювальної записки об’ємом 80-90 сторінок формату А4 і графічної частини до 5 листів формату А1.

Пояснювальна записка (ПЗ) будується за наступною схемою:

- титульний аркуш (додаток А );

- завдання на проектування (додаток Б);

- реферат (додаток В);

- зміст (додаток Г);

Розділ 1 – Загальна частина

Вступ;

Зміст розділу 1 (додаток )

Розділ 2 – Розрахункова частина

Розділ 3 – Автоматика і телемеханіка

Розділ 4 – Організаційно-будівельна частина

Розділ 5 – Експлуатація систем газопостачання

Розділ 6 – Економічна частина

Розділ 7 – Охорона праці

Розділ 8 Захист навколишнього середовища

Заповнення бланків титульного аркушу і завдання на дипломне проектування повинні бути надруковані, або заповнені креслярським шрифтом.

Титульний аркуш, завдання на дипломне проектування (2 сторінки), реферат рахуються відповідно 1, 2, 3, 4 аркушем, але нумерація на них не ставиться.

Пояснювальна записка повинна в короткій і чіткій формі розкрити творчий задум проекту і бути виконана у відповідності із вимогами нормативної документації до текстових матеріалів та „Методичними вказівками по оформленню пояснювальної записки курсових і дипломних проектів для спеціальності ”, розроблених Охтирським коледжем, 2010 р.

Креслення виконуються у відповідності до вимог нормативної документації до креслень та „Методичних вказівок по оформленню креслень курсових і дипломних проектів для спеціальності”, розроблених Охтирським коледжем, 2010 р.

ЗМІСТ ТА СКЛАД ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
Реферат

Реферат будується за наступною схемою:

- Дані щодо обсягу графічної частини, обсягу ПЗ, кількості ілюстрацій, таблиць, використаних джерел (у тому числі на іноземних мовах) і додатків;

- перелік ключових слів;

- текст реферату.

Перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів чи словосполучень з тексту ПЗ, що найбільшою мірою характеризують її зміст і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова пишуться в називному відмінку. Обсяг тексту реферату повинний бути не менш 200 знаків і не перевищувати одного аркушу. У рефераті мають бути відображені елементи досліджень, патентний пошук.

Вступ

У вступі необхідно відобразити такі питання:

- значення палива;

- його переваги над іншими видами палива;

  • сучасний стан, перспективи і шляхи розвитку газового господарства України;

  • актуальність теми дипломного проекту.

Об’єм до 2 сторінок.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

2. Методичні вказівки до розв’язування задачі
Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри радіотехнологій, протокол №5 від “ 27 ” січня 2005 р
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом “Розробка родовищ корисних копалин” (спеціалізація...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки до дипломного проектування спеціаліста за спеціальністю 05010301 – „Програмне забезпечення систем”, 05010302 –...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Метод вказівки до викон кваліфік бакал дипл роб для студ напр. 051401 “Біотехнологія” ден та заоч форм навч. / Уклад.: В. О. Красінько,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка