Урок №34 Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь


Скачати 99.38 Kb.
НазваУрок №34 Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Дата18.12.2013
Розмір99.38 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 2. Квадратні корені

Урок № 34

Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь

Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять «квадратний корінь з числа», «означення арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа» та розуміння співвідношення між цими поняттями; сформувати в учнів уявлення про зміст запису та спосіб знаходження ОДЗ цього виразу; сформувати уявлення про спосіб розв'язання найпростіших ірраціональних рівнянь видуна основі означення арифметичного квадратного кореня з невід'ємно­го числа; формувати первинні вміння здобувати арифметичний квад­ратний корінь із числа, знаходити ОДЗ найпростішого виразу, що містить арифметичний квадратний корінь, а також розв'язувати най­простіші ірраціональні рівняння.

Тин уроку: засвоєння знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Квадратний корінь та його властивості».

Хід уроку

I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання

Перевірити виконання графічної частини домашнього завдання можна шляхом проведення невеликої тестової роботи № 5 із виконан­ням учнями (або готовими) графіків функції у = х2 (завдання на чи­тання графіка та знаходження положення певних точок відносно побу­дованого графіка).
Тестова робота № 5

 1. Графіком якої з наведених функцій є парабола з вершиною в точці (0;0)?

А

Б

В

Г

у = х + 3у = х2

у = х2 + 3
 1. Функцію задано формулою у = х2. Знайдіть значення у, якщо х = -2.

А

Б

В

Г

4

- 46
 1. Яке твердження с неправильним?

А

Б

В

Г

Областю визна­чення функції

у = х2 є всі числа

Графіком функції у = х2 с парабола

Точка (-1; 1) на­лежить графіку функції у = х2

Функція у = х2

може набувати

від'ємних значень 1. Визначте рівняння, розв'язання якого зображено на рисунку?А

Б

В

Г

х2 = х – 2

х2 = х + 2

х2 = 2х + 1

х2 = - х + 2


III. Формулювання мети і завдань уроку

З метою створення проблемної ситуації та відповідної мотивації діяльності учнів можна запропонувати завдання:

Розв'язати рівняння виду x + a = b, ax = b (відносно змінної х) та відповісти на запитання про спосіб обчислення коренів них рівнянь. х2 = а (якщо такі існують) для різних значень змінної (параметра) а.

Далі вчитель пропонує (посилаючись на знання учнів щодо кіль­кості та існування коренів рівняння х2 = а, набуті на попередньому уроці) розв'язати рівняння виду х2 = а та відповісти на запитання про дію, яку слід виконати для відшукання коренів названого рівняння.

Усвідомлення проблеми, що при цьому виникає (учням поки що неві­дома дія, за допомогою якої можна знайти число, квадрат якого відомий), дозволяє вчителю за участі учнів сформулювати мету уроку: ознайомлення учнів з новою дією, що допоможе знайти число за значенням його квадра­та (вивчення означення цієї дії та особливостей її виконання).
IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 З метою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу уроку перед вивченням нового матеріалу слід активізувати такі знання і вміння учнів: піднесення раціональних чисел до квад­рата; застосування властивості степеня з парним показником; застосування властивостей функції у = х2 та властивостей її графіка; зміст поняття ОДЗ виразу та способи знаходження ОДЗ раціональних виразів.
Виконання усних вправ

 1. Піднесіть до другого степеня числа:

0; 2; -2; 0,3; ; ; 1.

 1. Квадрати яких чисел дорівнюють:

0; 1; -0,2; ; 0,004?

 1. Точка А(k; 6) належить графіку функції у = х2. Чи належить цьому графіку точки: В(k; -6); С(k; 6); М(-k; -6)? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Знайдіть ОДЗ виразу: 3х + 2; ; ; ; .

V. Засвоєння знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Уявлення про квадратний корінь з невід'ємного числа як корінь рівняння х2 = а.

 2. Означення арифметичного квадратного кореня з невід'ємного чис­ла. ОДЗ виразу .

 3. Як обчислити значення арифметичного квадратного кореня з не­від'ємного числа.

 4. Як розв'язати рівняння = a.
Конспект 9

Арифметичний квадратний корінь і його властивості

1. Означення:

а) якщо число х с коренем рівняння х2 = а, то х — квадратний корінь з числа а:

б) якщо число х ≥ 0 є коренем рівняння х2 = а, то х — арифметичний квад­ратний корінь х числа а.

Записують: .

Запам'ятай! Запис означає, що а0, х ≥ 0 і х2 = а.

2. Властивості. Якщо а ≥ 0, b0, то справджується рівність:

а) , і навпаки, ;

б) якщо а 0 і b > 0, то і навпаки, ;

в) для будь-яких а: ;

г) (для a ≥ 0)..

3. Застосування

а) Розв'язування рівняння :б) Розв'язування рівняння х2 = а:
 Традиційно формування уявлення учнів про зміст дії добуван­ня квадратного кореня проводиться на прикладі розв'язання задачі на знаходження коренів рівняння х2 = а, де а — певне число (бажано для можливості порівняння розглянути кілька прикладів, різних за знаком значень а, використовуючи при цьому уявлення учнів про властивості графіка функції у = х2). Тоді квадратними коренями називають саме корені рівняння х2 = а (а > 0). Після чого слід зауважити, що у випадку коли рівняння мас два корені, задача про знаходження квадратного кореня з додатного числа розв'язується неоднозначно, а це означає, то існує необхідність певною способу уточнення, про який саме квадратний корінь з додатного числа йде мова в за­дачі. Таким чином пояснюється необхідність уведення поняття арифметичного квадратного кореня з числа.

Означення арифметичного квадратною кореня з невід'ємного чис­ла формулюється як у словесному вигляді (див. опорний конспект), так і у формі традиційної тотожності. Обговорюючи сформульоване означення, слід ще раз підкреслити, що операція добування квадрат­ного кореня з числа виконується тільки для невід'ємних чисел (ОДЗ виразу є множина невід'ємних чисел).

З означенням арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа тісно пов'язана схема розв'язання рівняння = а. При цьому слід показати учням, що так само, як і під час розв'язування рівняння х2 = а, наявність коренів залежить від знака числа а. Але, на відміну від рівняння х2 = а, корені рівняння = а знаходяться за означенням арифметичного квадратного кореня як квадрат значення цього кореня. Для кращого засвоєння учнями змісту цього фрагменту, схему розв'я­зання рівняння виду = а записуємо у вигляді алгоритму (див. опор­ний конспект).

Важливо, щоб учні усвідомили різницю в поняттях квадратного ко­реня і арифметичного квадратного кореня (як у формі запису, так і у означеннях). Цьому сприятиме велика кількість розв'язаних на уро­ці і вдома різнопланових задач.
VI. Формування вмінь

Виконання усних вправ

 1. Знайдіть усі квадратні корені з чисел; арифметичний квадратний корінь із чисел: а) 49; б) 1; в) 0; г) - 25.

 2. Доведіть, що: а) = 9; б) = 0,3; в) .

 3. Чи має зміст вираз: а) ; б) ; в) ?

 4. Знайдіть квадрати чисел: 10; -8; ; 0,9.

 5. Знайдіть значення виразів при х = -5:

х2; (х – 2)2; (х + 1)2; (х + 4)2; |х|; |х – 5|; 2|х| – 3; ; |х| – 5; |х + 5|.

Виконання письмових вправ

Традиційно для письмового розв'язання на першому уроці вивчен­ня означення квадратного кореня і арифметичного квадратного коре­ня пропонуються вправи такого змісту:

 1. Доведення, що дане число є (або не є) значенням арифметичного
  квадратного кореня з даного числа.

1) Доведіть, що:

а) число 5 є арифметичним квадратним коренем із 25;

б) число 0,3 є арифметичним квадратним коренем із 0,09;

в) число - 7 не є арифметичним квадратним коренем із 49;

г) число 0,6 не є арифметичним квадратним коренем із 3,6.

2) Доведіть, що: а) ; б) ; в) ; г) .

3) Доведіть, що: а) ; б) .

4) Чи правильна рівність: а) ; б) ; в) ?

5) Доведіть, що: а) ; б) .

 1. Знаходження значення арифметичного квадратного кореня (виразу), що містить арифметичний квадратний корінь.

1) Обчисліть:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; є) ; ж) ; з) .

2) Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) .

3) Знайдіть значення виразу: а) + ; б) ·;

в) ; г) ; д) ;

є) ; ж) ; з) .

 1. Визначення, чи мас зміст вираз, що містить арифметичний квад­ратний корінь із числа.

1) Чи має зміст вираз: а) ; б) ; в) ?

2) При яких значеннях х має зміст вираз: а) ; б) ; в) ?

3) Чи має зміст вираз:

а) ; б) ; в) ?

 1. Розв'язування рівнянь виду (або зводиться до виду) = а.

1) Чи існує значення змінної х, при якому:

а) = 0,1; б) = – 10; в) + 1 = 0; г) – 3 = 0?

2) Знайдіть значення змінної х, при якому правильна рівність:

а) ; б) ; в) .

 1. Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів,
  які мають достатній та високий рівні знань.

1) Розв'яжіть рівняння:

а) 5 = 3; б) ; в) ; г) ; д) 1 + = 10.

2) Вставте пропущене число:


10

?

 Вправи, запропоновані для розв'язування на уроці, сприяють засвоєнню учнями означень квадратного кореня та арифметич­ного квадратного кореня (див. перший і другий вид завдань), засвоєнню знань про ОДЗ виразу та формуванню вмінь зна­ходити підкореневий вираз за означенням арифметичного квадратного кореня. У розв'язуванні вправ кожного виду не­абияку роль відіграють знання учнями таблиці квадратів нату­ральних чисел та вміння застосовувати значення квадратів з цієї таблиці для піднесення до квадрата цілих та дробових чи­сел, а також подання раціональних чисел у вигляді квадрата де­якого натурального або дробового чисел та вміння «впізнавати» такі числа. Тому впродовж вивчення цієї та інших тем курсу ал­гебри 8 класу корисно буде в систему усних вправ включити за­вдання на відпрацювання цих умінь (корисними для успішного подальшого вивчення алгебри для учнів є знання напам'ять значень квадратів натуральних чисел від 1 до принаймні 20).
VII. Підсумки уроку

В якому з випадків правильно виконано дію?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .
VIII. Домашнє завдання

 1. Вивчити означення квадратного кореня та арифметичного квадрат­ного кореня, зміст властивостей та алгоритмів, вивчених на уроці.

 2. Розв'язати вправи на застосування вивчених понять (за змістом аналогічні до завдань класної роботи).

 3. Повторити: означення рівняння з однією змінною та зміст супутніх понять; графіки функцій у = а та у = х2; розв'язати завдання на по­будову таких графіків.С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 34

Схожі:

УРОК 33 Тема уроку
Тема уроку: Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості
РОЗДІЛ IV ТЕОРЕМА ПІФАГОРА
Вивчення теореми Піфагора дозволяє розширити коло геометричних задач, які розв'язують учні та надає їм разом з ознаками рівності...
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Городищенської міської ради
«Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб...
Урок №65 Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0
Раціональні числа і дії над ними Тема Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел
СЦЕНАРІЙ Х РАЙОННОГО РОДИННОГО ФЕСТИВАЛЮ
Народились ми і живемо на такій чудовій, мальовничій землі – в нашій Україні. Тут живуть наші батьки – корінь роду українського,...
УРОК 2 Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
З використанням тестових технологій. Алгебра 7-10 Розділ: Рівняння
Розв’яжіть рівняння. Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповіді, якщо два корені – запишіть їх суму
Родинне свято «Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди» Ведуча І
Ведуча І: Доброго дня, дорога українська наша родино! Називаю усіх Вас цим святим словом, бо саме рід, рідний є корінь роду нашого...
«Міс Весна». Сценарій свята. Класний керівник
Мати – корінь життя, та квітка, пломінь якої ніколи не в’яне. А розцвітає з плином літ все ясніше. Міцно тримає жінка свічку життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка