УРОК 2 Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль


НазваУРОК 2 Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль
Дата09.05.2013
Розмір66.6 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

УРОК 2

Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль.

Мета: Узагальнення і поглиблення знань учнів про натуральні числа. Розгляд властивостей натурального ряду чи­сел. Розвиток навичок логічного мислення учнів.

План уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Вивчення нового матеріалу

ІІІ. Закріплення матеріалу

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель ще раз вітає учнів з початком нового навчального року, знайомить з підручником, іншими посібниками, якими вони мають користуватися: збірниками задач, дидактичними матеріалами то­що, розповідає про структуру підручника, знайомить з розділами, рубриками, параграфами тощо.
II. Вивчення нового матеріалу

Історичні відомості про натуральні числа

Слова учителя:

Натуральні числа виникли дуже давно. Число — одне з основних по­нять математики, яке дозволяє виразити результати лічби або вимірю­вання. Спочатку з'явились числа 1 і 2, трохи пізніше — 3. Комбінуючи ці числа, отримували числа до шести. А про все, що більше за шість, казали «багато». Це виражено в прислів'ях та приказках, де число 7 виступає синонімом слова «багато»: «Семеро одного не ждуть», «Сім раз відмір, один —відріж», «Один —із сошкою, а семеро —з ложкою». Згадайте й ви прислів'я та приказки, де йдеться про число 7.

Учні згадують прислів'я та приказки. Якщо учитель вважає за потрібне, таке завдання можна задати додому.

Слова учителя:

З плином часу люди навчались облічувати все більші і більші кількості. Довго вважалося, що існує якесь найбільше число. Наші пращури називали найбільше число «колода» і вважали його рівним 1096. При цьому додавався коментар: «Этого же числа несть более разумети человеку». І лише згодом люди зрозуміли, що найбільшого числа немає,
Робота з підручником

Учитель пропонує дітям знайти в п. 1 [1] ([2]) відповідь на пи­тання: «Які числа називаються натуральними?».

Слова учителя:

Отже, натуральні числа пов'язані з оточуючими нас предмета­ми. Натуральні числа показують кількість (число) предметів або порядок, в якому вони розташовані один за одним. Якщо сьогодні в класі присутні ____________ (учитель рахує) дівчаток та ___________ (учитель рахує) хлопчиків, то разом присутні ____________ (учитель рахує) учнів. А першим(ою) у журналі за списком є учень(иця) _________________ (учитель називає прізвище). Дванадцятим(тою) у списку є _________________(учитель називає прізвищі). Якщо число відповідає на питання «скільки?», то це кількісне число, а якщо на питання «який (яка) по порядку?», то це порядкове число.
Первинне закріплення знань

Учитель наводить приклади кількісних чисел, демонструючи картки з рисунками і питаючи: «Скільки предметів на рисунку?». Діти відповідають, наприклад: 3 листочки, 5 яблук, 4 квадрати, 7 трикутників, 10 вишень, 1 груша, 2 ведмедики.

Слова учителя:

А тепер згадаємо казку, яка допоможе зрозуміти порядкові на­туральні числа (демонструються ілюстрації до казки «Ріпка»).

Учитель питає: Учні відповідають:

Хто перший

(тримається за ріпку)? Дід Андрушка

Хто другий? Баба Марушка

Третя? Онучка Гвінка

Четверта? Собачка Фінка

П'ята? Кішка Варварка

Шоста? Мишка Сіроманка

Далі (якщо учитель вважає це доцільним) за такою ж схемою проводиться фронтальне опитування учнів з використанням рисунків-ілюстрацій до казки «Козенятко, яке вміло рахувати до 10».

Учитель обов'язково підводить підсумок обговореного, що має за мету закріпити поняття кількісних та порядкових чисел.
Вивчення властивостей натурального ряду чисел

Слова учителя:

Запишемо перші десять натуральних чисел — одне за одним, у по­рядку зростання (один із учнів записує на дошці, інші — в зошитах).

Ви всі розумієте, що числа на цьому не закінчуються: за числом 10 йде 11, 12 і так далі, тому домовилися наприкінці ряду чисел ставити три крапки, що означає нескінченність записаного.

Знайдемо в п. 1 [1] ([2]) відповідний запис про такий числовий зростаючий ряд: 1, 2, 3... Як називається такий числовий ряд? Які його властивості?

Після того як учні прочитають необхідний розділ підручника, учитель має добитися від них таких відповідей-висновків, які учні мають запам'ятати як властивості натурального ряду чисел.

 1. Найменше число натурального ряду — 1, найбільшого немає.

 2. Для кожного числа знайдеться таке, що більше за нього на 1.

 3. Для кожного числа, крім 1, знайдеться таке, що менше за ньо­го на 1.

 4. Число «нуль» не є натуральним, бо не вказує на кількість пред­метів.


Слова учителя:

Ці чотири правила треба запам'ятати, бо вони будуть необхідни­ми під час розв'язування багатьох задач. Повторимо властивості на­турального ряду, розглянувши число 11. Йому передує 10, наступне за ним — 12. Числа 10, 11,12 стоять одне за одним у натуральному ряді чисел.

Натуральний ряд чисел нескінченний. Це легко довести таким прикладом. Назвіть будь-яке велике число. (Хтось з учнів має назвати вголос.) А яке число більше його на 1? (Учні називають.) Висновок: найбільшого числа немає, натуральний ряд чисел не­скінченний.
III. Закріплення матеріалу

Усне розв'язування вправ

Учні усно розв'язують вправи з підручника та дають відповіді з місць.

[1]: № 1°, 2°, 3°, 4°.

[2]: №1,7, 8.
Дидактична гра «Математичне лото»

Спосіб гри

 1. Для гри необхідно підготувати два варіанти карток для лото загальною кількістю за числом учнів у класі.

 2. Робота проводиться за варіантами.

 3. Два учні (по одному від кожного варіанта) викликаються до дошки, інші працюють у зошитах.

 4. Учитель зачитує питання, а учні закреслюють в картках ті клі­тинки, числа в яких, на їх думку, є відповідями на питання учителя. На кожне питання відводиться 20—25 секунд.

 5. Взаємоперевірка відповідей, яка надалі буде називатися «вза­ємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою», здійснюється таким чином. Учні, які працювали в зошитах, обмінюються своїми записами для взаємоперевірки, яка проходить одно­часно з перевіркою відповідей тих, хто працював за дошкою.

 6. Максимальний бал за всі правильні відповіді — 10 (правильна відповідь на питання № 6 і 7 оцінюється у 2 бали).

Вигляд карток для гри

І варіант

1

0

999
100
20
10

14

101

7

16
13

(Підказка для учителя: якщо учень правильно відповість на всі питання, незакресленими мають залишитися клітинки з числами 0; 14; 101.)

II варіант

98

100
7

22
13

16
20

999

0

1

10
(Підказка для учителя: якщо учень правильно відповість на всі питання, незакресленими мають залишитися клітинки з числами 0; 98; 22.)

Питання для лото

 1. Яке з чисел натурального ряду є найменшим?

 2. Згадайте казку про вовка та козенят. Скільки було козенят?

 3. Яке з двоцифрових чисел натурального ряду є найменшим?

 4. Яке число є наступним за найбільшим двоцифровим числом?

 5. Яке число передує 1000?

 6. Якщо а = 15, то чому дорівнює а + 1?

 7. Якщо а = 21, то чому дорівнює а – 1?

 8. Яка річниця незалежності України святкується у цьому році?

(Підказка для учителя: у наведених картках для лото відпо­віддю на це запитання є число 13, яке треба замінити відповід­но до поточного року.)
Письмове розв'язування вправ

Для письмового розв'язування вправ до дошки викликаються один або декілька учнів.

[1]: №5, 6,8, 10, 12.

[2]: № 19, 25, 26, 28(6).
IV. Підсумок уроку

Фронтальне опитування

Опитування проводиться усно, учні відповідають з місць.

 1. Якими числами користуються при лічбі предметів?

 2. Чи існує найменше натуральне число? Найбільше?

 3. Назвіть найбільше трицифрове число; найменше трицифрове число.

 4. Якщо k означає деяке натуральне число, що не дорівнює 1, то як можна записати:

а) число, яке йому передує?

б) наступне за ним число?

 1. Якщо п означає 200, то які числа означають:

а) п + 1? б) n – 1? в) n – 10? г) п + 20?

 1. Скільки всього існує одноцифрових, двоцифрових та трицифрових натуральних чисел?


V. Домашнє завдання

 1. Підібрати прислів'я та приказки, в яких згадується число 7 (на розсуд учителя).

 2. [1]: п. 1; № 7, 9, 11, 18° (усно), 15.
  [2]:п. 1; №20, 27, 35, 36.


Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

Натуральні числа Яке число пропущено?
«Четвертий зайвий». У кожному ряді три числа мають спільну властивість, а одне число цієї властивості не має. Вкажіть, що це за властивість...
1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ Натуральні числа....
Вивчення математики в основній школі має забезпечити базову математичну підготовку учнів, що спрямована на їх загальний розвиток,...
1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ Натуральні числа....
Вивчення математики в основній школі має забезпечити базову математичну підготовку учнів, що спрямована на їх загальний розвиток,...
УРОК 10 Тема: Додавання. Властивості суми. Самостійна робота № Мета:...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
УРОК 3 Тема: Нумерація натуральних чисел. Десяткова система числення
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Урок №65 Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0
Раціональні числа і дії над ними Тема Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел
УРОК 5 Тема: Округлення натуральних чисел. Правило округлення
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Математика ”
Натуральні числа і нуль. Читання та запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами
УРОК 12 Тема: Віднімання. Додавання та віднімання різниці. Віднімання...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка