Особливості функціонування односкладних речень з формою на -но, -то в публіцистичному стилі


НазваОсобливості функціонування односкладних речень з формою на -но, -то в публіцистичному стилі
Дата14.11.2013
Розмір48.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Особливості функціонування односкладних речень з формою на -но, -то в публіцистичному стиліТривалий час партиципні речення, а саме односкладні речення з формою на -но, -то, не виділялися в окремий клас, а вважалися безособовими реченнями. На сьогодні проблема предикативної форми на -но, -то повністю не розв’язана.

О.Шахматов [11,144] та О.Потебня [6, 246] вперше викладають теорію односкладних речень.

На початку XX ст. О.Курило [5,34] та С.Смеречинський [9, 65] аналізували конструкцію партиципного класу за такими параметрами:

- своєрідність граматичного значення синтаксичної одиниці;

- граматичні форми;

- особливості функціонування;

- синтаксична синоніміка.

Враховуючи ці параметри, вони визначали, що незмінні форми на-

но,-то походять від пасивних іменних (не членних) дієприкметників,

утворених від перехідних дієслів, що це є давня форма предикатива однини ніякого роду. Професор М. Сулима доводив, що ці форми утворилися від дієприкметників пере ємного на -ний, -тий, які були колись дієприкметниками ніякого роду пере ємного стану і вживалися з відповідними іменниками [9, 136].

Так, враховуючи ці дослідження, ми можемо навести таке визначення: односкладними реченнями з формами на -но, -то називається речення, у яких головний член, виражений дієслівною формою на -но, -то називається речення , у яких головний член,виражений дієслівною формою на -но, -то, вказує на стан не як процесу , а як результату дії в минулому або наявності результату в момент мовлення.

Вивчаючи специфіку граматичної структури цих речень, науковці розв’язують такі питання:

 1. Чи може в цих конструкціях вживатися допоміжне дієслово бути?

 2. Чи може вживатися в них орудний відмінок дійової особи як поширювач предиката?

 3. Чи міститься в них тільки граматичне значення наслідку людської діяльності, тобто чи можуть вони позначити явище природи?

Навколо цих питань тривалий час відбувалася наукова полеміка. І як результат – з лінгвістичних ідей сформувалася думка: необхідно розпізнати морфологічні й синтаксичні часи цих форм. З морфологічної точки зору -но, -то означають минулий перфект ний час з допоміжним дієсловом було – минулий – афористичний. Із синтаксичної – минулий, теперішній, майбутній.

Що стосується другого питання, то на сьогодні співіснують два наукових підходи:

 1. орудний відмінок дійової особи при предикативах на -но,-то

в російській мові є нормативом ( В. Бєлошапкова [1, 143], Н. Шведова [10,549]);

 1. орудний відмінок дійової особи для цих форм в українській граматиці не тільки нехарактерний, але і є ненормативним, оскільки увага у конструкції зосереджується на самій дії. У наукових лінгвістичних працях це граматичне значення має назву «орудний інструменталь» (Ф.І. Буслаєв [2, 579], О.О. Потебня [6, 245])

О.О. Потебня підкреслив, що характерною особливостю форм на -но, -то є обов’язкова наявність знахідного відмінка об’єкта [6, 314]

Серед усіх типів односкладних конструкцій найбільш стилістично навантажені безособові речення, а саме предикативні форми на -но, -то, Вони активно функціонують в усіх стилях української мови. Але найбільше вони характерні для публіцистичного стилю, оскільки він близький за своїми мовними якостями до усіх книжно-писемних стилів і активно взаємодіє з розмовним стилем. Основне призначення публіцистичного стилю – формування громадської думки. Ефективність соціально-політичного впливу на слухача пов’язана з посиленням логічної сторони висловлювання і, водночас, з емоційною напруженістю викладу. На відміну від інших функціональних стилів, у ньому вплив , переконання виступає як головна функція мови, більше того – цей вплив має концентрований , відкритий, підкреслено агітаційний характер, тому він відзначається особливо широкою сферою застосування: газети, суспільно-політичні журнали, різноманітні форми і жанри агітацій та пропаганди. Добір і впорядкування предикативних форм на -но,-то визначається насамперед їхніми оцінними якостями і можливостями – їхньою здатністю ефективно і цілеспрямовано впливати на масового читача. Ми виділяємо такі значеннєві групи односкладних партиципних речень публіцистичного стилю:

 • значення приховано представленого суб’єкта (обставина у міськвиконкомі): Уральським гостям було влаштовано теплий прийом в міськвиконкомі [10,3];

 • значення з невизначеним для повідомлення суб’єктом: Побудовано магістральне транспортне кільце з оптичною системою передачі інформації [10,3];

 • значення дії, яка зумовлена відсутністю будь-чого у заперечних конструкціях: Отже, керівників банку «Слов’янський» не було звинувачено у порушенні податкового законодавства [10.3];

 • значення дії, яка пов’язана зі сприйняттям будь-чого органами чуття: Заслухано звіти голів райвиконкомів міськради про забезпечення розрахунків населення за енергоносії, про виконання заходів щодо підготовки до роботи в зимових умовах [10,3].

Отже, безособові конструкції, у яких головний член виражений дієслівними формами на -но, -то, підкреслюють результативність, наявність певних наслідків у момент мовлення. Вони багаті за своїм граматичним значенням, мають своєрідну структуру та значення.

Література

 1. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1974.

 2. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. – М.: Высшая школа, 1959.- 623с.

 3. Виноградов В.В. Проблемы русской стилістики.- М.: Высшая школа, 1981.- 320с.

 4. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Граматика української мови. – К.: Радянська школа, 1987. – 208с.

 5. Курило О. Про українські безпідметові конструкції з присудковими дієприкметниками на -но, -то // Збірник секції граматики української мови науково-дослідного інституту ВУАН. – К., 1930.- Кн.1.- С.1-39.

 6. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике.- М.: Учпедгиз.- Т.1, 2, 3, 4.- 319 с.

 7. Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977.- К.: Наукова думка, 1980. -240 с.

 8. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: Наука, 1980.-Т.2. – 709 с.

 9. Смеречинський С. Нариси з української синтакси ( У зв’язку з фразеологією та стилістикою). – К.: Радянська школа, 1932. – 283 с.

 10. Є. Чубенко. Більше брати на себе // Червоний гірник. – 2001. - №13.- 19 травня. – С. 4.

 11. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – К.,1941.- 620с.

Схожі:

Урок розвитку мовлення в 11 класі Підготовка до написання твору роздуму...
Методи: метод випереджального навчання, метод наукового дослідження, метод дискусії, активний метод навчання — робота в малих групах,...
Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення...
Побудова мережної моделі з залученням маршрутизаторів
Мета роботи. Вивчити роботу та особливості функціонування маршрутизаторів, знати їх конструктивні особливості та основні функції
Конспект уроку української мови 9 клас Тема: Основні види складнопідрядних...
Мета: навчити учнів розпізнавати різновиди складнопідрядних речень, удосконалювати вміння складати схеми складнопідрядних речень...
Класифікація держав за їхньою формою
Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім виразом процесу організації і здійснення державної влади
Й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті
РЗМ. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю
Автобіографія, стилі її написання
Під час написання автобіографії (виклад людиною свого прожитого життя) можна використовувати різні стилі
Кома між частинами складного речення. Синоніміка складних речень, складних і простих речень
Урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань з української мови у 5 класі на тему:...
Урок зі спецкурсу «Власна справа»
Тема: Організаційно-правові форми підприємств та особливості їх функціонування в Україні
Тематика контрольних робіт з дисципліни
Особливості функціонування галузей переробної промисловості регіону в трансформаційний період
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка