Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2012/2013 н р


Скачати 54.54 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2012/2013 н р
Дата17.08.2013
Розмір54.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Література > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів області

на 2012/2013 н.р.

На виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462 «Про демократизацію в системі освіти області», від 30.05.2012р. № 372 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру
2012/2013 навчального року» Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

Години варіативної складової робочих навчальних планів доцільно спрямовувати на підсилене та поглиблене вивчення профільних предметів, що дасть можливість учням глибше опанувати зміст окремих дисциплін.

Згідно із Концепцією профільного навчання у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає поглиблене вивчення загальноосвітніх дисциплін через їх підсилення, елективність курсів, факультативів.

Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. Питання введення годин варіативної складової обговорюються на засіданні педагогічної ради і затверджуються наказом по школі.


Пропонуємо для практичного використання методичні рекомендації щодо ефективного використання варіативної складової робочих навчальних планів у 2012/2013 навчальному році з української мови і літератури.
Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення методики викладання української мови, диференційованого підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних грунтовних знань та умінь з української мови. Тому уже в 5-7 класах варто впроваджувати елементи допрофільної підготовки школярів з української мови та літератури і здійснювати за рахунок, по-перше, активного використання варіативної складової Типового навчального плану (тобто шляхом збільшення кількості навчальних годин, які відводяться на вивчення цих предметів), а по-друге, шляхом упровадження в навчальний процес системи додаткової роботи школярів з української мови та літератури у формі введення курсів за вибором та факультативів на диференційованій основі, що дає змогу максимально враховувати індивідуальні розумові особливості учнів та виявити їхні інтереси й нахили до певних предметів з метою профорієнтації.

У 8-9 класах ступінь використання варіативної складової навчального плану має значно зрости за рахунок упровадження курсів за вибором та факультативів з метою формування готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Вивчення української мови і літератури як профільних дисциплін філологічної спеціалізації у 10-11 класах неодмінно має супроводитися спецкурсами (курсами профільного доповнення). Ці курси сприяють кращому засвоєнню школярами основного курсу української мови, зміцненню навичок аналізу різних мовних явищ, підвищують рівень мовного чуття дітей, форму­ють їхні комунікативні компетенції. Вони покликані поглиблювати філологічну підготовку школярів, роз­ширювати їхню лінгвістичну ерудицію, забезпечувати досконаліше володіння мовою, готувати учнів до кра­щого сприймання наукових курсів у вищій школі. За їхньою допомогою розвиваються творчі здібності учнів, зростає частка самостійної, індивідуальної, ди­ференційованої навчальної роботи, якнайповніше вра­ховуються здібності кожного школяра.

Курси за вибором мають забезпечити індивідуальні інтереси кожного учня: поглиблене та розширене вивчення профільних предметів, формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтацію на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Водночас, вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання.

Програми курсів за вибором і факультативів, схвалених Міністерством, уміщено у збірниках:

- Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.

- Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.
Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забезпечення і надруковані разом з розробками занять у одному навчальному посібнику. Наприклад:

Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10–11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.

Марущак В.І. Школа журналіста: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.

Цимбалюк В.І. У світі поетичного слова: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 144 с.

Ці програми відображають увесь спектр філологічної тематики на сучасному етапі розвитку науки про мову, спрямо­вані на поглиблення мовної поінформованості учнів, вироблення у них наукового погляду на мовні явища, навичок активного володіння нею, термінологією та понятійним апаратом її глибокого вивчення.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

Важливим залишається організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором або факультативів. Факультативи, розраховані на 9-17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп… загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості – 4 учні.

Програма курсу за вибором розрахована на 35 годин на рік (одна година на тиждень), ці заняття є обов’язковими для відвідування учнями, які його обрали, від початку навчального року до завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.

Однак, ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8-9 класи) та профільної (10-11 класи) освіти мають свої особливості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворотній процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.

У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми обов’язково необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Біологічна грамотність стає соціально необхідною, а роль шкільного курсу біології в системі культури, виховання пошани і любові до...
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної...
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Рекомендуємо виділити по 1 годині з варіативної складової навчального плану на такі спецкурси і факультативи
Варіативна складова робочих навчальних планів ЗНЗ реалізується для
Рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка