Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів з біології загальноосвітніх навчальних закладів області


НазваМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів з біології загальноосвітніх навчальних закладів області
Дата21.06.2013
Розмір60.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів з біології

загальноосвітніх навчальних закладів області

на 2013/2014 н.р.
Біологічна грамотність стає соціально необхідною, а роль шкільного курсу біології в системі культури, виховання пошани і любові до всього живого як до унікального і неповторного не можна недооцінювати.

В даний час в біологічній науці пріоритетними напрямами, що мають принципове теоретичне і практичне значення, є наступні:

- екологічний (роль біології в збереженні біосфери, біологічної різноманітності, в запобіганні екологічним лихам);

- молекулярно-цитологічний (вивчення глибинних структур і механізмів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні, сутність життєвих процесів на клітинному рівні, генетика, вивчення онтогенезу, біотехнологія, генна і клітинна інженерія);

- еволюційний (нові дані про походження життя на Землі, синтетична теорія еволюції, походження і еволюція людини).

Вивчення біології на основному етапі загальної освіти є базовим і направлене на досягнення таких цілей:

- засвоєння знань про живу природу, властиві їй закономірності, методи пізнання живої природи;

- усвідомлення життя як найвищої цінності;

- опанування умінь застосовувати біологічні знання в різних життєвих ситуаціях;

- розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в процесі проектно-дослідницькій діяльності учнів;

- виховання позитивного ціннісного відношення до живої природи, власного здоров'я і здоров'я інших людей; культури відношення до природи; використання набутих знань і умінь у повсякденному житті.

Якість шкільної біологічної освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану.

Біологія вивчатиметься як обов’язковий предмет у 7-11-х класах – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, рекомендованими МОНМСУ.

Упровадження профільного навчання у школі ІІІ ступеню – один із шляхів диференціації й індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті й організації навчального процесу більш повно враховувати інтереси, схильності й здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і намірів відносно продовження освіти.

Навчальними планами МОНМС України передбачено напрями диференціації освіти, які конкретизуються у формі поглибленого вивчення предмета (основна школа), окремі профілі навчання учнів старшої школи.

Відповідно до рекомендацій МОНМСУ години варіативної складової типових навчальних планів можуть бути використані на:

збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

- оптимальним такий підхід буде для 7-х та 10-11-х класів у випадку, коли для старшої школи використовується варіант на­вчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

Для учнів 8-9-х класів передбачено поглиблене вивчення шкільного курсу біології, що виконує функцію допрофільної підготовки. Тому за відповідного кадрового складу, рівня навчально-матеріальної бази, психологічної готовності учнів доцільним буде запровадження саме поглибленого вивчення, а не збільшення годин на вивчення базового біологічного курсу ;

  • якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення біології, то вони заносяться до класного журналу на сторінку цього предмета. Вчитель напрацьовує календарно-тематичні плани відповідно до визначеного сумарного тижневого навантаження та чинної програми, раціонально розподіляючи час на її виконання.

Упровадження курсів за вибором:

- у закладі, де не планується запровадження поглибленого вивчення біології, а старша школа працюватиме за навчальним планом відповідно до універсального профілю (передбачено рівномі­рний розподіл навчального часу між усіма обов’язковими предметами), можливе також допов­нення біології курсами за вибором учнів. Згідно з рекомендаціями МОНМСУ курси можуть бути 9-ти, 18-ти, 36-ти, 72-ох годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. На відміну від попередніх рекомендацій, рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом;

- за умов організації навчально-виховного процесу з біології на рівні стандарту (напрями: суспільно-гуманітарний; філологічний, художньо-естетичний, технологічний; у профільних класах: фізико-математичних; фізико-хімічних; математичних; фізичних) у варіативній складовій недоцільними будуть курси за вибором і факультативи біологічного змісту.

Факультативи, індивідуальні та групові заняття:

  • проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з біології, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

- мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських - 4 учні. За меншої кількості учнів пропонується створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів (наказ ГУОН від 13.05.2011 № 238).

Основні функції курсів за вибором:

- забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання;

- орієнтація на вдосконалення навичок пізнавальної, організаційної діяльності;

- поглиблення і розширення змісту профільних предметів.

Факультативні курси це навчальні курси:

- зміст безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом;

- обираються учнями для розширення загальної ерудиції;

- обираються учнями для прилучення до нових сфер знання і людської діяльності.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника. (додаток до листа МОНмолодьспорт від 29.04.11 № 1/9-325).

Зміст включених до рекомендованого МОНУ посібника програм курсів за вибором, факультативів («Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання»

(«Аксіома», К.-Подільський, 2009), як і кількість зазначених у них годин, є орієнтовними. Вчителю надано право творчо підходити до реалізації змісту програм, враховуючи інтереси і здібності своїх учнів, можливості навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Рекомендований перелік

окремих програм курсів за вибором та факультативів

за посібником «Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів

з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання»

(«Аксіома», Кам’янець-Подільський, 2009)

Навчальна програма

Мета навчання

Місце диференціації

1. Життя рослин

2. Світ кімнатних рослин

3. Аптека природи

4. Латина – біологія

5. Біологія і комп’ютер

6. Охорона тварин

7. Основи науково-дослідницької роботи учнів

Розвиток інтересу до природничого профілюДопрофільна підготовка

(7-9 кл.)

1. Основи медичних знань

2. Організм людини очима біофізика

3. Мікробіологія з основами вірусології

4. Методи наукових досліджень

Орієнтація на вибір профілю навчання у старшій школі

Допрофільна підготовка

(9 кл.)


1. Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання

2. Життєво компетентна особистість

Сприяння визначенню професійних інтересів учнів

Допрофільна підготовка

(9 кл.)


1. Основи цитології

2. Нуклеїнові кислоти

3. Розв`язування задач з генетики

4. Біохімічні основи життя

Внутришньопрофільна спеціалізація

Профільне навчання

(10-11кл.)


1. Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія

2. Основи антропології

3. Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії

4. Математичне обґрунтування біологічних досліджень

Побудова учнем індивідуальної освітньої траєкторії

Профільне навчання

(10-11кл.)


Методист НМЦ природничо-математичних Чорна І.В.

дисциплін ІППОЧО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 «Про демократизацію в системі освіти області», від...
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної...
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Рекомендуємо виділити по 1 годині з варіативної складової навчального плану на такі спецкурси і факультативи
Варіативна складова робочих навчальних планів ЗНЗ реалізується для
Рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка